intTypePromotion=1
ADSENSE

5 Bài thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Chia sẻ: Thach Pham | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

2.775
lượt xem
1.396
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để giúp cho các em học sinh lớp 3 có thêm tự tin trước khi tham gia kì thi Olympic Tiếng Anh hằng năm, xin mời các em cũng như giáo viên tham khảo 5 Bài thi Olympic Tiếng Anh lớp 3.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 Bài thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

 1. Marble- Hoi An – Grade 3 BÀI THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP – BÀI 1 Name: ………………………………….. POINTS: Class :………………….. …………./ 144 I. Chọn câu trả lời đúng nhất: (30 câu) 1. This ……………a house. A. are B. is C. you D. her 2. I ….. Andy A. are B. am C. is D. you 3. You …….. Long A. is B. be C. are D. am 4. This ……………..a desk. A. is B. are C. you D. he 5. She………………….Mary. A. am B. is C. are D. he 6. This is …………….ruler. A. a B. an C. and D. end 7. Hello, …………….Sean. A. you B. am C. I’m D. I 8. What’s ………name ? A. she B. he C. you D. her 9. This isn’t ………………..bag. A. he’s B. his C. me’s D. you’s 10.Good mo… ning, Peter. A. w B. t C. r D. q 11. Loo…….. at the dog. A. t B. k C. b C. c 12. Sing a s………ng. A. o B. w C. u D. q 13.W.. ..o is she? She is Mary. A. t B. h C. w D. q. 14.This is m.. ..school. A. e B. w C. y D.a 15. How ....re you ? A. e B. s C. a D.o 16.Ope.. ...the book, please. A.t B. h C. n D.r 17.Hi.....name is Peter A. w B. S C. a D.t 18.Nice to meet ………………….. A. I B. me C. he D. you 19. My ….. is Jenny.
 2. Marble – Hoi an – Grade 3 2 A. your B. name C. game D. name’s 20.Do you like………………? A. look B. books C. ten D. sing 21. Stand ……, please. A. down B. up C. in D. on 22. Sit ……., please. A. down B. up C. in D. on 23. Alice ……. a cat. A. you B. he C. she D. has 24. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- …….., Bob. A. Nice to meet you B. See you later C. Goodbye D. Good night 25. Goodbye …….. A. Nice to meet you. B. See you later C. Good morning D. Good evening 26. …… to …… you, Nam. A. Nice – meet B. Fine – hi C. You – me D. He – she 27. ……… your name? A. What B. What’s C. How’s D. Why’s 28. …………………are you? A. What B. How C. How’s D. What’s 29. I’m fine, ………………you. A. thank B. thanks C. good D. bye 30. I’m fine, thank you. ………….you ? A. you B. And you C. And D. Bye II. Thêm chữ cái để tạo thành từ đúng: ( 34 câu) 31.St _ nd up! 48.Is this a penc _ l? 32.See _ _ _ again 49.This is _ doll. 33.Ei _ ht 50._ ice to meet you. 34.Tab _ e 51.No, it is n _ t. 35.School-b _ g 52.Is this a penc_l ? 35.Th _ ee 53.My name _ _ Peter 37.T _ ank you very much 54 My _ame is Alice. 38.Hi, Alice. I _ _ Tommy 55.I’m fine, _ _ _ _ _ you. 39.Teach _ r 56.Look at the boa_d 40.Hi. How _ _ _ you? 57.This is my r_ler.
 3. Marble – Hoi an – Grade 3 3 41. no_ebook 58.This is a do_l. 42.Tab_ e 59.I_ is a pencil. 43.C_air 60. Is this _ chair ? 44.Wh _ t is this? 61.Listen t_ the teacher. 45.Lis _ en to me, please. 62.Go_ _ morning, students. 46.Let’s sing a s _ ng. 63. L_ ok at the board 47.Bye. See you late _. 64. Nice to me _ t you. III.Nối cặp từ tương ứng: ( 62 câu ) Phần 1 : câu 65-74 1. Board 2. paper 3. chalk 4. butterfly 5. Good – bye 6. Nine 7. open 8. cat 9. eraser 10. hello a. giấy b. mở c. con mèo d. tạm biệt e. bảng f. số chín g. cục tẩy h. xin chào i. con bướm j. phấn 1……2……3………4………..5……….6………7………..8………..9……..10………. Phần 2: 75 dến 84: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 4. Marble – Hoi an – Grade 3 4 Phần 3 : Câu 85 -94 1. Plane 2. kite 3. numbers 4. computer 5. balloon 6. Pencil 7. board 8. guitar 9. five 10. book  ề   1……….2……..3………4………..5………6……..7………..8………..9………10……. Phần 4: Câu 95-104 Phần 5 : Câu 105- 114 1. Desk 2. pencil 3. tree 4. look 5. sing 6. yellow 7. stand 8. pencil 9. blue 10. alligator  
 5. Marble – Hoi an – Grade 3 5   1……….2……..3………4………..5………6……..7………..8………..9………10……. Phần 6 : Câu 115- 126 IV. Sắp xếp các từ để tạo thành câu đúng: ( 18 câu ) 127. and Tim. / Jane / is / This / --------------------------------------------------------- 128. is / This / doll. / a / --------------------------------------------------------- 1299. are / the school gate. / at / Peter and Mary / ---------------------------------------------------------
 6. Marble – Hoi an – Grade 3 6 130. is / my / teddy bear. / This / --------------------------------------------------------- 131.am / hungry now. I --------------------------------------------------------- 132. chair / It / is / a / --------------------------------------------------------- 133. is / my / This / book./ --------------------------------------------------------- 134. your / name ? / What’s / --------------------------------------------------------- 135. name ? / friend’s / What’s / your / --------------------------------------------------------- 136.Some / Peter / wants / food. / --------------------------------------------------------- 137 . My / cats. / brother / doesn’t like / --------------------------------------------------------- 138 .tomorrow! / See / you / --------------------------------------------------------- 139. postcard / a / Write / a pen friend. / to / --------------------------------------------------------- 140. English / Let’s / learn / --------------------------------------------------------- 141. crosswords puzzle. / Complete / the / --------------------------------------------------------- 142. Good / , teacher. / morning / --------------------------------------------------------- 143. Come / to / please. / class, / ---------------------------------------------------------
 7. Marble – Hoi an – Grade 3 7 144. song. / Sing / a / --------------------------------------------------------- BÀI THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 3 – BÀI 2 Name: ………………………………….. POINTS: Class :………………….. …………./ 146 I. Chọn đáp án đúng nhất: 1.Hi, My name ….Nam. A.are B.is C.be D. and 2.Play with ……………….. A.to B.hi C.me D. hello 3. …………….you Lan ? A.Is B.Are C. He D. She 4.This is a flo…er. A.u B.w C.x D. b 5. H…w are you?- I’m fine, thanks. A..o B.u C.i D. a 6.I’m f…e, thank you. A.in B.il C.it D. if 7.Se.. you later. A.i B.e C.u D. a
 8. Marble – Hoi an – Grade 3 8 8.How are ….u? Fine, thanks. A.yu B.ye C.yo D. yi 9.….hat’s his name? His name is John. A.H B.W C.T D. U 10.Hello, Alan. Nice to meet you. - Nice to meet you, t…….. A. ou B.oe C.oa D. oo 11.W_ ite your name. A. u B.r C.t D. q 12.Se_ you later. A.i B.u C.e D. a 13.What c_ lour is this ? – It’s blue. A.u B.o C. e D. i 14.Nice to ……you ! A.meet B.go C.for D. come 15. …..morning, Adam. A.hello B.hi C.good D. you 16. What is ………………name ? A.I B.me C.his D. she II. Thêm chữ cái để tạo thành từ đúng: 17.He__o Mai,I’m Lili 25.What _ _ his name ? – He is Tom. 18.It is a de_k. 26.I’m fine, tha_ k you. 19._i, I’m Peter. 27.Re _ rder the sentences. 20.This is _ pen. 28. _ _ _ name is Mary. 21.It is a boo_ 29.Goodb _ e, Tommy.
 9. Marble – Hoi an – Grade 3 9 22.G_ _dbye, see you later. 30.Is this _ _ eraser? 23.Hi, _ y name is Alan. 31.Clo_ _ your book, please. 24.I lkie to s_ng. 32.Is this _ _ eraser ? III. Nối cặp từ hoặc hình ảnh tương ứng: Phần 1: ( câu 33-42) . 1 2 (màu xanh) 3 4. màu vàng 5 6 7 8 9. màu đen 10 Phần 2: (câu 43-52) 1. banana 2. desk 3. Teddy bear 4. crayon 5. book 6. board 7. gray 8. star 9. good bye 10. chair
 10. Marble – Hoi an – Grade 3 10     1……….2……..3…………4………..5………6………..7……..8……..9……10……. Phần 3 : (câu 53-62) 1. doll 2. dog 3. ruler 4. calendar 5. desk 6. red 7. classroom 8. cake 9. write 10. candy     1…….2……….3…………4………..5………6……..7……..8……..9……10………. Phần 4 : (câu 63-72) Phần 5 : (câu 73-82)
 11. Marble – Hoi an – Grade 3 11 Phần 3 : (câu 83-92) 1. Red 2. apple 3. ice cream 4. purple 5. carrot 6. Soft drink 7. run 8. tree 9. blue 10. chair     1.….2……..3………4………..5………6……..7……..8……..9………10…… IV. Sắp xếp các từ để tạo thành câu đúng: 93.This is a purple bag. _________________________________________________ 94. out ? I May go _________________________________________________ 95. out your books ? Take
 12. Marble – Hoi an – Grade 3 12 _________________________________________________ 96.my bag. I have a book in _________________________________________________ 97.My Li Li. name is _________________________________________________ 98.It is a book. blue _________________________________________________ 99.is It bag. a __________________________________________________ 100.Some / Peter / food./ wants _________________________________________________ 101. is/ a/ This / red apple. _________________________________________________ 102.We water. want some ________________________________________________ 103.is this ? What ________________________________________________ 104.that book ? Is your ________________________________________________ 105 This?/ is/ What ________________________________________________ 106.What / this ?/ color ? is _________________________________________________ 107.See / you / tomorrow. _________________________________________________ 108.Thank / I’m / you. / fine, _________________________________________________ 109.You./ Nice / meet / to _________________________________________________ 110. that / green / pen. / Look at _________________________________________________ 111.away./ Put / your / book _________________________________________________ 112.Please / repeat / me./ after _________________________________________________ 113.hand. Raise your _________________________________________________ 114.the Look board. at _________________________________________________ V. Bỏ một chữ cái khỏi từ để tạo thành từ đúng:
 13. Marble – Hoi an – Grade 3 13 115.PURGPLE  125.FQLY 136.CAJKE 116.CRAYEON  126.REUD 137.PENK 117.WHQAT  127.PQLAY 138.DESUK 118.MEEWT  128.BOZY 139.MILKL 119.LISOTEN  129.COLONUR  140.MORNIENG 130.UMWBRELLAR  141.WRWITE 120.PIENCIL  131.SOQNG  142.PINVK 121.BEOY  132.SUNE  143.CAKT  122.TEADCHER  133.RULKER  144.BAMNANA 123.NBICE  134.KQITE  145.TOSY 124.BEOE 135.BOYA  146.CHALKE  BÀI THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 3 – BÀI 3 Name: ………………………………….. POINTS: Class :………………….. …………./ 144 II. Chọn câu trả lời đúng nhất: 1.What colour…….this? –It’s yellow. A.it B.is C.that D.hi 2. She………..my friend A.are B.is C.me D.I 3. Is your school white ? A.Yes, it is not B.No, it isn’t C.No, it is D.Yes, it isn’t 4. This isn’t ………bag A.he B.his C.me D.you 5.This is…………chair. A.he B.she C.it D.my 6.Give……..an eraser ,please!
 14. Marble – Hoi an – Grade 3 14 A.he B.me C.she D.they 7.Choose the odd one out: A.you B.hi C.I D.she 8. Let’s sing with………………….. A.he B.me C.I D.she 9. Let’s stand ……………….! A.down B.up C.in D.on 10. Wh…………….is that ?- That’s Tom. A.u B.e C.o D.a 11. The_e are your books on the table. A.t B.w C.y D.r 12. What colour is this kite? – This kite is bro…n A.u B.v C.w D.n 13.How m…ny pets do you have?_ I have one cat A.u B..i C.a D.e 14.What colour ….s this? _it’s green A.a B.u C.i D.e 15. Let’s ………a song. A.look B.sing C.stand D.sit 16. ………your hand, please A.Goodbye B.Hi C.Wash D.study 17.…………..your name ? A.How’s B.Hi’s C.What’s D.Bye’s 18.…………………are you ? I’m fine, thanks. A.Who B.What C.How D.When 19.. ………………………is that ? – It’s a pen. A.How B.When C.Where D.What 20.Goodbye._......................... A.Fine,thanks B.Nice to meet you too C.See you later D.Hi, nice to meet you 21.Good morning,Tom._............................ A.Good morning,Alan B.Good night,Alan C.My name’s Alan D.Alan, this is my pen. 22.……………………………..? – It’s black. A.What colour is this B.What is this C.Is this black D.This is blue 23. My……………..is Jean. A.name’s B.names C.name D.Nam 24.Is that a pen? A.Yes B.yes, it is C.Not D.no 25.Who is he? ………….. A.She is mary B.He my friend C.She my friend D.He’s Tom III. Nối cặp từ hay hình ảnh tương ứng: Phần 1: (26- 35)
 15. Marble – Hoi an – Grade 3 15 Màu nâu Màu xanh Màu tím Màu hồng Phần 2: ( 36-45) 1. Meet 2. cat 3. crocodile 4. green 5. spider 6. foot 7. drum 8. snowy 9. gray 10. listen   bàn châncon nhện 1…….2……..3………4……..5………6……..7……..8………..9………10………. Phần 3: ( 46-55) 1. Sit 2. tea 3. under 4. horse 5. play chess 6. Play football 7. foot 8. butter 9. fan 10. banana     1…….2………..3………4…………..5………6……..7……..8……..9……10…. Phần 4: ( 56-65)
 16. Marble – Hoi an – Grade 3 16 Phần 5: ( 66-75) 1. Rain 2. fish 3. fly a kite 4. bee 5. policeman 6. Nurse 7. flower vase 8. mouse 9. star 10. heart      1…….2……..3……4……..5………6……..7……..8………..9………10………. IV. Điền các chữ cái để tạo thành từ, câu đúng:
 17. Marble – Hoi an – Grade 3 17 76.What co _ our is this? - It's pink. 88. How m _ n _ books are there? - There are 2 77.. See you tomo _ _ ow. books. 78.. Give m _ the book, please. 89.. His n _ _ e is Tommy. 79.This is my sc_ _ _ l. 90.. Let's s _ y "Hello" to Tom. 80.Circle the an_ _ er 91. My sch _ _ l is big. 81.My _ _ _e is John. 92. That is her n _ w school. 82.Good bye. See you _ _ _er 93.W _ sh your hands, please. 83.Is this a d_sk ? Yes, it is. 94.What’s his name ? – H _ s name is Peter. 84.That is a b _cycle. 95.She is my tea_ _er. 85._ _ _ is she ? She is my teacher. 96.Take o_t your book. 86.What is _ _ _ name ? He is Tony. 97.Who is she ? – S_e is Mary. 87.What’s h_ _ name ? She’s Hoa. 98._ s your school small ?- Yes, it is. III. Sắp xếp các từ đẻ tạo thành câu đúng: 99. Hi, / you ? / How / Mary. / are ................................................................................................................................ 100. thank / am / you. / I / fine, ................................................................................................................................ 101. please. / teeth, /Clean / your ................................................................................................................................ 102.my / classroom. / is / This ................................................................................................................................ 103. is / my teacher . / She ................................................................................................................................ 104.brown / That / is / a / cat. ................................................................................................................................ 105. colour / What / this? / is ................................................................................................................................ 106.name? / is / its / What ................................................................................................................................ 107.my / friend. / Jenny / is ................................................................................................................................ 108. my / Tom / is / friend. ................................................................................................................................ 109. That an eraser. is ................................................................................................................................ 110.. is Who boy ? that ................................................................................................................................
 18. Marble – Hoi an – Grade 3 18 111.. your big ? Is school ................................................................................................................................ 112.. Thu. Name’s Hello, my ................................................................................................................................ 113.. you See Goodbye. Tomorrow ................................................................................................................................ 114.. Give the , please book me ................................................................................................................................ BÀI THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 3 – BÀI 4 Name: ………………………………….. POINTS: Class :………………….. …………./ 144 I. Chọn câu trả lời đúng nhất: 1.These …………………..my books. A. are B. is C. am D. this 2.How………………….you ? – Fine, thanks. A. are B. am C. is D. this 3. It ...... a ball. A. are B. hi C. goodbye D. is 4. .......... this a pencil? – No, it isn’t. A. are B. is C. it D. the 5.This is……. desk A. my B. my’s C. she’s D. they 6.This is Sam. He………. my friend. A. is B. are C. the D. am Choose the odd out: 7.A. What B. Hello C. Hi D. Good morning 8.A. library B. classroom C. name D. school 9.A. she B. my C. he D. you 10.Alice is a …………at Oxford Primary School. A. boy B. toy C. student D. she 11. Let’s say ......... to the teacher.
 19. Marble – Hoi an – Grade 3 19 A. “Hello!” B. “Good” C. “You” D. “He” 12.What’s his name?......... A. .My name’s Peter B. See you later C. He is Peter D. He is my friend 13.What is this?_.......................... A. My name is Andy B. It is a doll C. It’s an doll D. This is Mary 14.What……..is this? It’s green A. colours B. colour’s C. name D. colour 15……………….., students. See you tomorrow. A. Good morning B. Good night C. Goodbye D. Nice to meet you 16.Is this a pencil box ? -………….., it is. A. No B. not C. Yes D. No’s 17.How many cassettes ? - One………………………………. A. a cassette B. two cassettes C. cassette D. cassettes 18. Is that a pen ? - ………………, it isn’t. A. Yes B. Yes, it is C. No D. Not II. Thêm các chữ cái dể tạo thành từ, câu đúng: 19.It’s ……ice cream. 30.This is my class _ _ _ m. 20.C….se your book, children. 31.Clo _ e the door, Mary. 21.Sit d…….., Tommy. 32.She is my tea _ _ er. 22.Bye. See you aga…….. 33.H _ _ many students are there in your class? 23.W…..are these ?These are pencil cases. 34.Wa _ _ your hands, please. 24.G…. to the door, please 35.That hat is y _ _ _ow. 25.This is………. eraser. 36.This is my classr_ _m. 26.Let’s sing a s….g. 37.These _ _ _ two dolls. 27.……….this a ruler? _Yes, it is. 38.Good mo_ _ ing, children. 28.Thes_ are my cats. 39.Be qu_ _ t, please. 29.Goodbye, see you _ _ _ er. 40.Happy birthday. This robot is _ _ _ you, Richart. III. Nối cặp từ, hình ảnh tương ứng: Phần 1: (41-50)
 20. Marble – Hoi an – Grade 3 20 PIG 1 2 3 4 5 6 7 8 9( màu tím) 10 Phần 2:( 51-60) 1. Tea 2. puzzle 3. hen 4. meet 5. heart 6. Ant 7. rabbit 8. paper 9. clock 10. ask     1…….2……..3………4………..5…………6………..7……..8……..9……10………. Phần 2: (61-70)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2