intTypePromotion=1

5 Lợi ích của Email Marketing

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
201
lượt xem
81
download

5 Lợi ích của Email Marketing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Email marketing là một phương thức cực kỳ tiết kiệm chi phí trong việc giao tiếp với các khách hàng tiềm năng và các khách hàng hiện tại. Cũng giống như thư từ trực tiếp, email là một cách giao tiếp nhanh hơn, rẻ hơn và dễ dàng hơn với các khách hàng tiềm năng và khách hàng của bạn. Không quan trọng là bạn đang hoạt động theo loại hình kinh doanh nào hay trong lĩnh vực nào, email marketing có thể sẽ có tác động tích cực lên doanh số bán hàng của bạn. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 Lợi ích của Email Marketing

  1. 5 L i ích c a Email Marketing
  2. Email marketing là m t phương th c c c kỳ ti t ki m chi phí trong vi c giao ti p v i các khách hàng ti m năng và các khách hàng hi n t i. Cũng gi ng như thư t tr c ti p, email là m t cách giao ti p nhanh hơn, r hơn và d dàng hơn v i các khách hàng ti m năng và khách hàng c a b n. Không quan tr ng là b n ang ho t ng theo lo i hình kinh doanh nào hay trong lĩnh v c nào, email marketing có th s có tác ng tích c c lên doanh s bán hàng c a b n. Dư i ây là 5 l i ích hàng u c a email marketing, không theo th t c bi t: - Tăng doanh s c a b n B n có bi t m t ngư i trung bình ph i xem ho c nghe v s n ph m c a b n 7 l n trư c khi h mua hàng c a b n? V i vi c s d ng email marketing, b n có th g i m t lo t các tin nh n cho các a ch email mà b n có, nh hư ng cho h v s n ph m và d ch v c a b n. M t khách hàng ti m năng ư c nh hư ng s tin tư ng b n, và khi b n có ư c s tin tư ng c a khách hàng, thì vi c bán hàng s tr thành m t quá trình nh nhàng và t nhiên hơn - và vi c tăng doanh s c a b n là m t k t qu t t y u. Ngay c n u bây gi h không trong th trư ng cho s n ph m hay d ch v c a b n, b n s là ngư i u tiên trong tâm trí c a h khi h c n nh ng th b n cung c p.
  3. Cu i cùng, email là m t cách tuy t v i g i nh ng thông i p qu ng cáo. N u các khách hàng ti m năng mu n bi t khi nào b n phát hành c phi u m i hay khi nào b n có t gi m giá ti p theo, email có th ưa tin nh n c a b n n h trong vài phút... và ch m t vài xu cho m i a ch email. - T o ra vi c kinh doanh l p l i Có gì t t hơn so v i vi c ngư i ta mua hàng c a b n m t l n, làm th nào v cũng m t ngư i l i mua t b n l n này n l n khác, gi i thi u cho b n bè và các thành viên gia ình trong quá trình ó? Như b n ã bi t, s t n kém hơn có ư c m t khách hàng m i và hơn n a là gi chân m t khách hàng hi n có, và email marketing s là m t vũ khí bí m t c a b n khi nói n vi c gi khách hàng. Gi liên l c thư ng xuyên v i khách hàng sau khi h mua hàng là m t cách tuy t v i t o ra doanh s l p l i. Ví d , b n có th dành cho h nh ng s i ãi c bi t i v i các m t hàng mà liên quan n nh ng gì h ã mua c a b n. Hãy nói r ng b n bán thi t b i n t và John (m t khách hàng nào ó) ã mua m t chi c tivi t ch b n. T i sao l i không g i cho anh y m t email vào 2 tu n sau ó v qu ng cáo khuy n mãi c bi t trên các thi t l p âm thanh vòm? Kh năng bán hàng l p l i là ch gi i h n b i trí tư ng tư ng c a b n thôi. - Tăng giá tr t hàng trung bình c a b n
  4. i v i h u h t các lĩnh v c, email cung c p m t cách tuy t v i tăng s lư ng khách hàng và có th d dàng thêm n 30% vào giá tr t hàng trung bình c a b n khi làm úng cách. Ví d , n u b n cung c p m t d ch v như gi t khô, b n có th email cho các khách hàng c a mình v các d ch v khác mà b n cung c p, ch ng h n như i áo sơ mi công s d ch v g i v t n nhà. B n ti t ki m th i gian cho h và t o ra nhi u doanh s hơn cho b n thân b n trong quá trình ó, do ó, nó là s có l i cho t t c m i ngư i. - Tăng doanh s bán hàng offline c a b n B n ã bao gi s d ng Internet nghiên c u m t s n ph m và sau ó i vào c a hàng mua nó? Theo m t cu c kh o sát g n ây c a MarketingSherpa thì ó là nh ng gì 59% s ngư i s d ng Internet làm m t cách thư ng xuyên. N u b n i u hành m t doanh nghi p offline và không có website, email marketing là m t cách r t t t làm tăng s lư ng bư c chân vào cánh c a c a b n - ch c n kèm theo a ch c a b n khách hàng ti m năng có th tìm th y b n! - Có ư c nh ng ph n h i trung th c và có giá tr Th t d dàng có ư c thông tin ph n h i trung th c v s n ph m và d ch v c a b n b ng cách h i th t ơn gi n và vì email là m t hình th c giao ti p không i m t, các a ch email b n có s ư c thêm trung th c v i b n hơn.
  5. Ví d , n u b n g i m t email h i r ng li u h nghĩ gì v d ch v khách hàng c a b n ho c cách b n có th c i thi n các s n ph m c a mình như th nào, b n s ng c nhiên khi th y các thông tin ph n h i vô giá và trung th c mà b n s nh n ư c.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2