intTypePromotion=1

5 mẹo để cải thiện khả năng SEO trên web

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
116
lượt xem
46
download

5 mẹo để cải thiện khả năng SEO trên web

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đôi khi, những nhà phát triển ứng dụng có thể tạo ra nhiều quyết định về mặt kỹ thuật dành cho ứng dụng web, qua đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng tìm kiếm của các chương trình khác. Còn đối với ứng dụng trực tuyến, chẳng hạn như Shopping Cart, thì việc áp dụng Search Engine Optimization – SEO có ảnh hưởng sống còn đối với ứng dụng đó. Trong phần tiếp theo của bài viết, chúng tôi sẽ giới thiệu 5 gợi ý cơ bản nhưng khá hữu ích để “thu hẹp” khoảng cách giữa sản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 mẹo để cải thiện khả năng SEO trên web

  1. 5m o c i thi n kh năng SEO trên web 5m o c i thi n kh năng SEO trên web ôi khi, nh ng nhà phát tri n ng d ng có th t o ra nhi u quy t nh v m t k thu t dành cho ng d ng web, qua ó s nh hư ng tr c ti p n th h ng tìm ki m c a các chương trình khác. Còn i v i ng d ng tr c tuy n, ch ng h n như Shopping Cart, thì vi c áp d ng Search Engine Optimization – SEO có nh hư ng s ng còn i v i ng d ng ó. Trong ph n ti p theo c a bài vi t, chúng tôi s gi i thi u 5 g i ý cơ b n nhưng khá h u ích “thu h p” kho ng cách gi a s n ph m ng d ng web c a b n và các Search Engine ngày nay. 1. Thi t l p ư ng d n URL chính th c: Trên th c t , các Search Engine không h “thích thú” v i vi c b n t o nhi u ư ng d n URL nhưng l i ch tr n 1 trang n i dung duy nh t, mà trái l i, nh ng b máy tìm ki m này s ti n hành l c và phân lo i i v i t ng URL ó, và h u qu là s n ph m c a b n b t t h ng nhanh chóng trong b ng x p h ng. Chúng ta có th d dàng nh n ra i u này trong mô hình mua s m tr c tuy n – Shopping Cart, nơi t p h p khá nhi u ch c năng tìm u hư ng ki m, phân lo i theo thông tin, và t t c n nh ng thành ph n n i dung khá tương t . G n ây, Google ã gi i thi u v 1 mô hình h th ng m i, qua ó m i trang n i
  2. ư c gán 1 ư ng d n URL chính th c và riêng bi t. N u áp d ng mô dung bên trong s ư c c i thi n r t hình này vào th c t thì hi u qu tìm ki m t các Search Engine s nhi u. 2. Nh ng thông tin quan tr ng c n ưu tiên: ã bao gi b n g p trư ng h p k t qu tìm ki m c a b n l i d n n 1 trang web không có n i dung nào liên quan? Vâng, th c t là như v y. Vì trong nhi u năm qua, nh ng k chuyên spam xu t hi n ngày càng nhi u, tìm m i cách có th làm o l n quá trình cũng như k qu tìm ki m t Search Engine theo ý mu n, nh ng trang có ch a thông tin th c s thì không bao gi có ư c th h ng cao. Nhưng hi n t i, ngư i s d ng cũng không c n ph i quá lo l ng v v n này, vì nh ng nhà phát tri n ã tích h p thêm nh ng tiêu chí, công c h tr sàng l c, phân lo i k t qu nh m gi m m c thi t thòi i v i ngư i dùng. Bên c nh ó, các Search Engine ngày nay còn có cơ ch b qua nh ng thông tin dư i d ng text có ít ký t ho c không có nhi u lư t xem. M t khác, các b n c n ph i c n th n khi áp d ng các m o k thu t c a AJAX và CSS. N u trong quá trình x lý gi a các module, m t s thông tin text có th b n i thì tương
  3. t như v y, các Search Engine s b qua thông tin ó. Do v y, b n hãy cân nh c và ý n nh ng chi ti t quan tr ng. 3. ng d ng ph i thân thi n c v i ngư i dùng khuy t t t: ây cũng là 1 i m c n lưu ý i v i nh ng ngư i phát tri n ng d ng, h c n ph i nghĩ n trư ng h p c a ngư i khuy t t t. Thông tin chi ti t c n ư c trình bày y , rõ u góp ph n làm tăng ràng, d tìm ki m, phân lo i và s d ng... t t c nh ng y u t trên v trí x p h ng c a chương trình v i Search Engine. 4. S d ng tiêu và thông tin miêu t ng n g n:
  4. Vi c t o ra ng d ng web s d ng 1 m u chung áp d ng v i ph n tiêu , miêu t n i dung c a t t c các trang thành ph n bên trong khá ơn gi n và d dàng. Tuy nhiên, công ơn gi n n u ng d ng ư c t o có kh năng t chèn giá tr theo o n này ch th c s yêu c u, tùy vào vi c c u hình k thu t ho c trích xu t t cơ s d li u. i kèm theo ó, cơ ch tìm ki m c a Search Engine cũng d dàng “thích nghi” hơn v i vi c b n phân trang theo n i dung, tương ng v i ó là tiêu và n i dung miêu t (k t h p v i cách 1). Ví d , vi c s d ng tên c a s n ph m c th nào ó trong Shopping Cart làm tiêu cho trang ó là m t cách khá hay và mang l i hi u qu cao. 5. S d ng mã HTML “ch t lư ng cao”:
  5. Ch c h n các b n cũng ã không ít l n g p ph i trư ng h p trang web b “v ” do mã HTML. Theo quan i m nh n nh c a nhi u chuyên gia, “th ph m” là ASP.NET WebForm, bao g m quá nhi u thành ph n i u khi n các chi ti t khác, do v y s d n n hi n tư ng “v trang” như trên. N u có th , các b n hãy chuy n sang 1 s mô hình h th ng khác như ASP.NET MVC, Ruby on Rails ho c PHP gi m b t lư ng “d li u th a” trong trang HTML. Bên c nh ó, chúng ta còn có th gi m thi u th i gian kh i ng và t i d li u c a website, tăng t c truy c p... và tát nhiên, hi u su t ho t ng cũng s tăng theo. T t nhiên, nh ng ý ki n v a ưa không th bao g m h t t t c các m i liên quan m t thi t gi a ng d ng web và Search Engine, nhưng n u th c hi n theo 5 g i ý trên cũng s giúp
  6. b n c i thi n hi u qu ph n nào c a công vi c. Chúng tôi r t mong nh n ư c thông tin ph n h i cũng như ý ki n óng góp c a b n c qua m c bình lu n dư i ây. Chúc các b n thành công!
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2