intTypePromotion=1

500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý ôn thi đại học

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

1
339
lượt xem
212
download

500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý ôn thi đại học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý ôn thi đại học', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý ôn thi đại học

 1. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm PhÇn 1: Dao ®éng- sãng c¬ häc C©u 1. Gia tèc trong dao ®éng ®iÒu hoμ cùc ®¹i khi : A. vËn tèc dao ®éng cùc ®¹i. B. vËn tèc dao ®éng b»ng kh«ng. C. dao ®éng qua vÞ trÝ c©n b»ng. D. tÇn sè dao ®éng lín. C©u 2. Dao ®éng t¾t dÇn cã ®Æc ®iÓm : A. biªn ®é gi¶m dÇn theo thêi gian. B. n¨ng l−îng dao ®éng b¶o toμn. C. chu k× dao ®éng kh«ng ®æi. D. vËn tèc biÕn thiªn ®iÒu hoμ theo thêi gian. C©u 3. dao ®éng lμ dao ®éng tù do : A. dao ®éng cña con l¾c lß xo. B. dao ®éng cña con l¾c ®ång hå. C. dao ®éng cña cμnh c©y tr−íc giã. D. dao ®éng cña dßng ®iÖn xoay chiÒu. C©u 4. Hai sãng nμo cã thÓ giao thoa ®−îc víi nhau ? A. sãng c¬ däc vμ sãng c¬ ngang. B. sãng n−íc vμ sãng ©m. C. sãng ©m vμ sãng ®iÖn tõ. D. sãng trªn d©y ®μn khi bÞ g¶y. C©u 5. Mét sãng trßn trªn mÆt n−íc cã ®Æc ®iÓm ? A. biªn ®é sãng kh«ng ®æi. B. tÇn sè sãng kh«ng ®æi. C. vËn tèc sãng gi¶m khi ra xa nguån. D. b−íc sãng thay ®æi khi ra xa nguån. C©u 6. ®é to cña ©m tai c¶m gi¸c ®−îc phô thuéc vμo : A. c−êng ®é ©m. B. c−êng ®é vμ tÇn sè ©m. C. tÇn sè ©m. D. ©m s¾c cña ©m. C©u 7. ¢m cña ng−êi ph¸t ra nghe kh¸ to v× : A.thanh qu¶n rang m¹nh. B. do khoang miÖng vμ mòi. C. tÇn sè ©m kh¸ cao. D. kh«ng khÝ truyÒn dÉn sãng ©m tèt. C©u 8. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoμ ®−îc lμ do : A. kh«ng bÞ m«I tr−êng c¶n trë. B. qu¸n tÝnh vμ lùc ®iÒu hoμ t¸c dông vμo vËt. C. ®−îc cung cÊp n¨ng l−îng ®Çu. D. Th−êng xuyªn cã ngo¹i lùc t¸c dông. C©u 9. Dao ®éng c¬ c−ìng bøc lμ lo¹i dao ®éng : A.X¶y ra do t¸c dông cña ngo¹i lùc. B.TÇn sè dao ®éng lμ tÇn så cña ngo¹i lùc. C.Cã biªn ®é phô thuéc vμo tÇn sè ngo¹i lùc. D.®iÒu hßa. C©u 10. Tæng hîp hai dao ®éng ®iÒu hoμ cïng ph−¬ng, cïng tÇn sè, cïng biªn ®é a th× dao ®éng cã biªn ®é a(th)=a th× 2 dao ®éng thμnh phÇn cã ®é lÖch pha lμ : A. B. B. D. C©u 11. Hai con l¾c ®¬n cã chiÒu dμI l1, l2 kh¸c l1 dao ®éng cïng chu k× T1=0.6 (s), T2=0.8(s) ®−îc cïng kÐo lÖch gãc 0 vμ bu«ng tay cho dao ®éng. GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 1
 2. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm Sau thêi gian ng¾n nhÊt bao nhiªu th× 2 con l¾c l¹i ë tr¹ng th¸I nμy. ( bá qua mäi c¶n trë). A. 2(s). B 2.4(s). C. 2.5(s). D.4.8(s). C©u 12. con l¾c lß xo dao ®éng víi chu k× T= π (s), ë li ®é x= 4 (cm/s) th× biªn ®é dao ®éng lμ : A. 2(cm) B. 2 (cm). C. 3(cm) D. kh«ng ph¶I c¸c kÕt qu¶ trªn. C©u 13. dao ®éng ®iÒu hoμ cã ph−¬ng tr×nh x=¸in(ωt + ϕ).vËn tèc cùc ®¹i lμ vmax=8π(cm/s) vμ gia tèc cùc ®¹i a(max)= 16π2(cm/s2), th× biªn ®é dao ®éng lμ: A. 3 (cm). B. 4 (cm). C. 5 (cm). D. kh«ng ph¶i kÕt qu¶ trªn. C©u 14. con l¾c lß xo dao ®éng theo ph−¬ng th¼ng ®øng cã n¨ng l−îng toμn phÇn E=2.10-2 (J)lùc ®μn håi cña lß xo F(max)=2(N).Lùc ®μn håi cña lß xo khi ë vÞ trÝ c©n b»ng lμ F= 2(N). Biªn ®é dao ®éng sÏ lμ : A. 2(cm). B.3(cm). C.4(cm). D.kh«ng ph¶I c¸c kÕt qu¶ trªn. C©u 15. ë mét n¬I thÝ nghiÖm, con l¾c ®¬n cã chiÒu dμI l1 th× dao ®éng víi chu ki T1=0.3 (s). con l¾c ®¬n cã chiÒu dμI l2 th× dao ®éng víi chu k× T2=0.4(s). chu k× dao ®éng cña con l¾c ®¬n cã chiÒu dμI l=l1+l2 lμ : A.0.8(s). B. 0.6(s). C.0.5(s). D. kh«ng ph¶I c¸c kÕt qu¶ trªn. C©u 16. Con l¾c lß xo dao ®éng ®øng. Nõu dïng vËt m1 th× chu k× dao ®éng lμ T1=0.6(s). nÕu dïng vËt m2 th× chu k× dao ®éng lμ T2=0.8 (s). nÕu dïng vËt m=m1+m2 th× chu k× dao ®éng lμ : A.3(s) B.2(s) C.1(s) D. kh«ng ph¶I c¸c kÕt qu¶ trªn. Cau 17. con l¾c lß so ®ang dao ®éng trªn ph−¬ng th¼ng ®øng th× cho gi¸ treo con l¾c ®I lªn nhanh dÇn ®Òu theo ph−¬ng th¼ng ®øng víi gia tèc a khi ®ã : A.VTCB thay ®æi. B. biªn ®é dao ®éng thay ®æi. C. chu k× dao ®éng thay ®æi. D. c¸c yÕu tè trªn ®Òu kh«ng thay dæi. C©u 18. Trong dao ®éng ®iÒu hoμ khi ®éng n¨ng gi¶m ®I 2 lÇn so víi ®éng n¨ng max th× : A. thÕ n¨ng ®èi víi vÞ trÝ c©n b»ng t¨ng hai lÇn. B. li ®é dao ®éng t¨ng 2 lÇn C. vËn tèc dao ®éng gi¶m lÇn D. Gia tèc dao ®éng t¨ng 2 lÇn. C©u 19. vËn tèc trung b×nh mét dao ®éng ®iÒu hoμ trong thoi gian dμI : A. 16cm/s B.20 cm/s. C. 30 cm/s D. kh«ng ph¶I kÕt qu¶ trªn. BiÕt ph−¬ng tr×nh dao ®éng trªn lμ : x=4.sin 2πt(cm). GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 2
 3. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm C©u 20. Hai sãng kÕt hîp giao thoa víi nhau trong kh«ng khÝ : V©n cùc ®¹i thø nhÊt cã Δd=0.8(m) th× v©n cùc ®¹i thø 11 cã Δd = 1 (m).B−íc sãng lμ : A. 6 (cm). B. 4(cm) C. 2 (cm). D. kh«ng ph¶I c¸c kÕt qu¶ trªn. C©u 21. trong qu¸ tr×nh dao ®éng ®iÒu hoμ th× : A. Gia tèc lu«n cïng h−íng víi vËn tèc. B. Gia tèc lu«n h−íng vÒ VTCB vμ tû lÖ víi ®é dêi. C. Gia tèc dao ®éng cïng pha víi li ®é. D. ChuyÓn ®éng cña vËt lμ biÕn ®æi ®Òu. C©u 22. Dao ®éng ®iÒu hoμ cã ph−¬ng tr×nh x=8sin(10π+π/6)(cm) th× gèc thêi gian : A. Lóc dao ®éng ë li ®é x0=4(cm) B. Lμ tuú chän. C. Lóc dao ®éng ë li ®é x0=4(cm) vμ h−íng chuyÓn ®éng theo chiÒu d−¬ng. D. Lóc b¾t ®Çu dao ®éng. C©u 23. Hßn bi ve l¨n trªn m¸ng cong lμ mét cung trßn nhá rÊt nh½n b¸n kÝnh R. M¸ng ®Æt sao cho t©m m¸ng ë trªn cao vμ r¬I vμo trung ®iÓm cña m¸ng. Bá qua mäi c¶n trë th× : A. Hai hßn bi dao ®éng ®iÒu hoμ. B. Hai hßn bi dao ®éng tù do. C. Hai hßn bi dao ®éng t¾t dÇn. D. Kh«ng ph¶I c¸c dao ®éng trªn. C©u 24. Con l¾c ®¬n ®−îc coi lμ dao ®éng ®iÒu hoμ nÕu : A. D©y treo rÊt dμI so víi kÝch th−íc vËt. B. Gãc lÖch cùc ®¹i nhá h¬n 100. C. Bá qua ma s¸t vμ c¶n trë cña m«I tr−êng. D. C¸c ý trªn. C©u 25. Chu k× dao ®éng cña con l¾c lß xo phô thuéc vμo : A. Biªn ®é dao ®éng. B. Gia tèc träng tr−êng t¸c ®éng vμo con l¾c. C. Gèc thêi gian vμ trôc to¹ ®é kh«ng gian. D. Nh÷ng ®Æc tÝnh cña con l¾c lß xo. C©u 26. Gãc pha ban ®Çu cña dao ®éng ®iÒu hoμ phô thuéc vμo : A. Gèc thêi gian. B. Gèc thêi gian vμ hÖ trôc to¹ ®é kh«ng gian. C. VËn tèc cùc ®¹i cña dao ®éng. D. TÇn sè cña dao ®éng. C©u 27. BiÓu thøc vμ ph−¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu hoμ lμ : A. Gièng nhau. B. Kh¸c nhau. C. Gèc to¹ ®é ë vÞ trÝ c©n b»ng th× gièng nhau. GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 3
 4. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm D. Gèc thêi gian ë VTCB th× gièng nhau C©u 28. Con l¾c lß dao ®éng ®iÒu hoμ trªn ph−¬ng ngang th× : A. Lùc ®iÒu hoμ lμ lùc ®μn håi. B. Lùc ®iÒu hoμ lμ hîp lùc ®μn håi vμ träng lùc. C. Lùc ®iÒu hoμ lμ träng lùc. D. Kh«ng ph¶I c¸c ý trªn. C©u 29. H×nh chiÕu cña chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trßn ®Òu trªn quü ®¹o b¸n kÝnh R lªn mét ®−êng th¼ng trong mÆt ph¼ng quü ®¹o cã ph−¬ng tr×nh d¹ng : A. x=Rsin(ωt+ϕ) B. x=Rcosωt. C. x=x0+Rsinωt D. Cã thÓ 1 trong c¸c ph−¬ng tr×nh trªn. C©u 30. Hai dao ®éng ®iÒu hoμ gièng nhau khi : A. Cïng tÇn sè. B. Cïng biªn ®é. C. Cïng pha. D. TÊt c¶ c¸c ý trªn. C©u 31. Trong 1 dao ®éng ®iÒu hoμ : A. VËn tèc gi¶m dÇn th× gia tèc gi¶m dÇn. B. Gia tèc lu«n ngù¬c pha víi li ®é. C. VËn tèc nhanh pha h¬n li ®é π/2 D. Gia tèc, vËn tèc vμ li ®é dao ®éng víi c¸c tÇn sè vμ pha kh¸c nhau C©u 32. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoμ ph¶I mÊt Δt=0.025 (s) ®Ó ®I tõ ®iÓm cã vËn tèc b»ng kh«ng tíi ®iÓm tiÕp theo còng nh− vËy, hai ®iÓm c¸ch nhau 10(cm) th× biÕt ®−îc : A. Chu k× dao ®éng lμ 0.025 (s) B. TÇn sè dao ®éng lμ 20 (Hz) C. Biªn ®é dao ®éng lμ 10 (cm). D. Pha ban ®Çu lμ π/2 C©u 33. VËt cã khèi l−îng 0.4 kg treo vμo lß xo cã K=80(N/m). Dao ®éng theo ph−¬ng th¼ng ®øng víi biªn ®é 10 (cm). Gia tèc cùc ®¹i cña vËt lμ : A. 5 (m/s2) B. 10 (m/s2) C. 20 (m/s2) D. -20(m/s2) C©u 34. VËt khèi l−îng m= 100(g) treo vμo lß xo K= 40(N/m).KÐo vËt xuèng d−íi VTCB 1(cm) råi truyÒn cho vËt vËn tèc 20 (cm/s) h−íng th¼ng lªn ®Ó vËt dao ®éng th× biªn ®é dao ®éng cña vËt lμ : A. B. B. D. C©u 35. Con l¾c ®¬n cã chiÒu dμI l dao ®éng víi chu k× T trong träng tr−êng tr¸I ®Êt g. Nõu cho con l¾c nμy vμo trong thang m¸y chuyÓn ®éng ®Ó träng l−îng gi¶m 2 lÇn th× chu k× dao ®éng cña con l¾c lóc nμy sÏ : A. gi¶m 2 lÇn. B. T¨ng lÇn. C. Kh«ng ®æi. D. KÕt qu¶ kh¸c kÕt qu¶ trªn. C©u 36. Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoμ víi biªn ®é gãc nhá. Chu k× cña nã kh«ng ®æi khi nμo ? A. Thay ®æi chiÒu dμI cña con l¾c. B. Thay ®æi khèi l−îng vËt nÆng. GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 4
 5. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm C. T¨ng biªn ®é gãc ®Õn 300. D. Thay ®æi gia tèc träng tr−êng. C©u 37. Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoμ víi biªn ®é gãc 0. Th× c¬ n¨ng cña nã lμ : A. mgl(1-cos 0)/2. B. mgl(1-cos 0). C. mgl(1+cos 0). D. mgl 02. C©u 38. con l¾c lß xo gåm vËt m, g¾n vμo lß xo ®é cøng K=40N/m dao ®éng ®iÒu hoμ theo ph−¬ng ngang, lß xo biÕn d¹ng cùc ®¹i lμ 4 (cm).ë li ®é x=2(cm) nã cã ®éng n¨ng lμ : A. 0.048 (J). B. 2.4 (J). C. 0.024 (J). D. Mét kÕt qu¶ kh¸c. C©u 39. Biªn ®é dao ®éng c−ìng bøc kh«ng phô thuéc vμo : A. Pha ban ®Çu cña lùc tuÇn hoμn t¸c dông vμo vËt. B. Biªn ®é ngo¹i lùc tuÇn hoμn. C. TÇn sè ngo¹i lùc tuÇn hoμn. D. Lùc c¶n m«I tr−êng t¸c dông vμo vËt. C©u 40. Biªn ®é dao ®éng tæng hîp cña 2 dao ®éng ®iÒu hoμ cïng ph−¬ng cïng tÇn sè kh«ng phô thuéc vμo: A. Biªn ®é dao ®éng thμnh phÇn thø nhÊt. B. Biªn ®é dao ®éng thμnh phÇn thø 2. C. Dé lÖch pha gi÷a 2 dao ®éng. D. TÇn sè c¸c dao ®éng thμnh phÇn. C©u 41. Sãng ngang lμ sãng : A. Lan truyÒn theo ph−¬ng ngang. B. C¸c phÇn tö sãng dao ®éng trªn ph−¬ng ngang. C. C¸cc phÇn tö sãng dao ®éng vu«ng gãc víi ph−¬ng truyÒn. D. Lan truyÒn trong chÊt khÝ. C©u 42. Sãng c¬ lan truyÒn trong m«I tr−êng : A. Ch©n kh«ng. B. C¸c m«I tr−êng. C. M«I tr−êng khÝ chØ cã sãng däc. D. M«I tr−êng r¾n vμ láng chØ cã sãng ngang. C©u 43. Khi cã sãng dõng trªn 1 sîi d©y ®μn håi th× : A. Sãng tíi vμ sãng ph¶n x¹ ngõng lan truyÒn. B. C¸c ®iÓm trªn d©y ngõng chuyÓn ®éng. C. Trªn d©y cã ®iÓm dao ®éng cùc ®¹i xen kÏ nh÷ng ®iÓm kh«ng dao ®éng. D. Trªn d©y chØ cã ®iÓm dao ®éng cùc ®¹i C©u 44. Hai song giao thoa ë mét m«I tr−êng khi : A. Chóng lan truyÒn ng−îc chiÒu nhau. GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 5
 6. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm B. Chóng dao ®éng cïng pha t¹i mäi ®iÓm chóng gÆp nhau. C. 2 nguån sãng cã cïng biªn ®é. D. 2 nguån sãng cïng tÇn sè vμ cïng pha. C©u 45. Ph−¬ng tr×nh sãng t¹i mét ®iÓm trong m«I tr−êng cã sãng truyÒn qua cã d¹ng nμo ? A. u=asinω(t+ϕ). B. u=asinω(t-d/λ). C. u=asin2π(t/T-d/λ). D. u= asinω(t+d/λ). C©u 46. Dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch LC ®ãng kÝn khi tô ®· tÝch ®iÖn lμ : A. Dao ®éng tù do. B. Dao ®éng ®iÒu hoμ. C. Dao ®éng c−ìng bøc. D. Sù tù dao ®éng. C©u 47. C©u nãi nμo kÕt luËn sai vÒ dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch dao ®«ng LC lý t−áng ? A. N¨ng l−îng cña m¹ch dao ®éng gåm n¨ng l−îng ®iÖn tr−êng tõ tËp trung ë tô ®iÖn vμ n¨ng l−îng tõ tr−êng tËp trung ë cuén c¶m. B. N¨ng l−îng ®iÖn tr−êng vμ n¨ng l−îng tõ tr−êng dao ®éng cïng tÇn sè víi dßng ®iÖn xoay chiÒu ch¹y qua cuén c¶m. C. Khi n¨ng l−îng ®iÖn tr−êng gi¶m th× n¨ng l−îng tõ tr−êng t¨ng vμ ngù¬c l¹i. D. ë mäi thêi ®iÓm n¨ng l−îng dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch LC kh«ng ®æi. C©u 48. Sãng ®iÖn tõ lμ : A. Sãng lan truyÒn trong c¸c m«I tr−êng ®μn håi. B. Sãng cã ®iÖn tr−êng vμ tõ tr−êng dao ®éng cïng pha cïng tÇn sè. C. Sãng cã hai thμnh phÇn ®iÖn tr−êng vμ tõ tr−êng dao ®éng cïng ph−¬ng. D. Sãng cã n¨ng l−îng tû lÖ víi b×nh ph−¬ng cña tÇn sè. C©u 49. M¹ch LC trong m¸y ph¸t dao ®éng ®iÖn tõ duy tr× khi ho¹t ®éng lμ : A. Nguån ph¸t sãng ®iÖn tõ. B. M¹ch dao ®éng hë. C. Nguång dao ®éng ®iÖn tõ duy tr× víi mäi tÇn sè. D. Nguån dao ®éng ®iÖn tõ duy tr× víi tÇn sè riªng cña m¹ch LC. C©u 50. Dßng ®iÖn xoay chiÒu ®i qua tô ®iÖn lμ do : A. C¸c h¹t mang ®iÖn tù do dao ®éng tõ b¶n cùc nμy sang b¶n cùc kia. GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 6
 7. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm B. Trong tô cã mét ®iÖn tõ tr−êng biÕn thiªn cïng tÇn sè víi nguån ®iÖn xoay chiÒu. C. ChÊt ®iÖn m«i cña tô dÉn ®iÖn xoay chiÒu D. Trong tô ®iÖn cã mét dßng ®iÖn sinh ra nhê sù dÞch chuyÓn cã h−íng cña c¸ ®iÖn tÝch. Chän c©u sai . C©u 51. Trong mét dao ®éng ®iÒu hoμ th× : A. Biªn ®é phô thuéc vμo n¨ng l−îng kÝch thÝch ban ®Çu. B. ThÕ n¨ng ë li ®é x lu«n b»ng kx2/2. C. Pha ban ®Çu phô thuéc vμo gèc thêi gian vμ chiÒu d−¬ng trôc to¹ ®é. D. Li ®é, vËn tèc, gia tèc dao ®éng cïng tÇn sè. C©u 52. Dao ®éng cña con l¾c ®¬n trong träng tr−êng tr¸I ®Êt th× : A. Biªn ®é kh«ng phô thuéc vμo khèi l−îng vËt nÆng. E. TÇn sè kh«ng phô thuéc biªn ®é. F. TÇn sè chØ phô thuéc vμo ®Æc tÝnh cña con l¾c. G. Bá qua c¶n trë vμ biªn ®é nhá th× dao ®éng ®iÒu hoμ. C©u 53. A. Tæng hîp dao ®éng ®iÒu hoμ lμ 1 dao ®éng ®iÒu hoÇ. B. Bá qua c¶n trë vμ trong giíi h¹n ®μn håi th× con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoμ. C. Dao ®éng cña con l¾c ®¬n trªn mÆt ®Êt lμ dao ®éng tù do. D. ®ång hå qu¶ l¾c treo t−êng ch¹y ®óng vÒ mïa hÌ th× sÏ ch¹y sai vÒ mïa ®«ng. C©u 54. A. VËn tèc truyÒn sãng lμ vËn tèc chuyÓn ®éng cña ph©n tö m«I tr−êng khi sãng truyÒn qua. B. B−íc sãng lμ kho¶ng c¸ch hai ®iÓm dao ®éng cïng pha gÇn nhau. C. TÇn sè sãng lμ tÇn sè dao ®éng cña nguån ph¸t sãng. D. N¨ng l−îng sãng t¹i mçi ®iÓm tû lÖ víi b×nh ph−¬ng biªn ®é sãng t¹i ®ã. C©u 55. A. Sãng ®iÖn tù lan truyÒn kh«ng cÇn nhê vμo m«I tr−êng. B. Sãng ®iÖn tõ lμ sù lan truyÒn 1 ®iÖn tõ tr−êng biÕn thiªn theo thêi gian. C. B−íc sãng ®iÖn tõ cã tÇn sè f trong mét m«I tr−êng lμ λ=c/f. D. N¨ng l−îng sãng tû lÖ víi luü thõa bËc 4 cña tÇn sè. C©u 56. A. Sãng ©m, sãng siªu ©m, h¹ ©m cã cïng b¶n chÊt vËt lý. B. Sãng ©m, siªu ©m, h¹ ©m cã ®Æc tÝnh sinh lý kh¸c nhau. C. Trong mét m«I tr−êng sãng siªu ©m truyÒn nhanh h¬n sãng ©m. D. Trong mét m«I tr−êng b−íc sãng ©m lín h¬n b−íc sãng siªu ©m. C©u 57. GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 7
 8. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm A. C¸c sãng t¹o ra lμ do sù lan truyÒn dao ®éng. B. VËn tèc truyÒn sãng trong c¸c m«I tr−êng kh¸c nhau th× kh¸c nhau. C. Nguån dao ®éng ®øng dinh ra sãng däc, nguån dao ®éng ngang sinh ra sãng ngang. D. M«I tr−êng r¾n truyÒn ®−îc c¶ songs däc vμ sãng ngang. C©u 58. A. ¢m võa cã ®Æc tÝnh sinh lý võa cã ®Æc tÝnh vËt lý. B. ¢m cã ®Æc tÝnh sinh lý do cÊu t¹o cña tai ng−êi. C. Nh¹c ©m lμ dao ©m ®μn, nh¹c ph¸t ra. D. ¢m tai nghe ®−îc ph¶i cã ®é to nhá nhÊt lμ 0 (dB). C©u 59. A. N¨ng l−îng t¹i mçi ®iÓm cña sãng c¬ gi¶m dÇn khi ra xa nguån. B. Sãng cã tÝnh chÊt tuÇn hoμn theo thêi gian vμ kh«ng gian. C. 2 ®iÓm trªn 1 ph−¬ng truyÒn sãng c¸ch nhau d th× dao ®éng lÖch pha gãc ϕ=2πd/λ. D. Trong mét m«i tr−êng sãng cã tÇn sè cμng cao th× truyÒn ®I cμng nhanh. C©u 60. A. 2 sãng kÕt hîp th× giao thoa ®−îc víi nhau. B. 2 nguån sãng gièng nhau khi cã cïng biªn ®é vμ tÇn sè. C. Giao thoa lμ 1 ®Æc tÝnh cña qu¸ tr×nh sãng. D. 2 sãng kÕt hîp truyÒn ng−îc chiÒu nhau trªn 1 ph−¬ng th× t¹o ra sãng dõng. Chän c©u tr¶ lêi ®óng. C©u 61. trªn 1 d©y ®μn cã sãng dõng th× chiÒu dμI cña d©y lμ : A. λ/4. B. λ/2. C. nλ/2 D. nλ. C©u 62. ¢m s¾c lμ ®Æc tÝnh sinh lý gióp ng−êi ta ph©n biÖt ®−îc : A. C¸c ©m kh¸c nhau. B. C¸c ©m cïng tÇn sè. C. C¸c ©m cïng ®é to. D. C¸c ©m cïng ®é cao vμ ®é to. C©u 63. Tai ng−êi ph©n biÖt ®−îc c¸c ©m cïng tÇn sè, cïng ®é to la` do : A. C«ng suÊt c¸c nguån ©m kh¸c nhau. B. C−êng ®é ©m t¸c dông vμo tai kh¸c nhau. C. ¢m s¾c c¸c nguån ©m kh¸c nhau. D. C¸c nguån ©m c¸ch tai kho¶ng kh¸c nhau C©u 64. A. Giao thoa lμ sù tæng hîp c¸c sãng. B. TÇn sè dao ®éng lμ sè chu k× trong 1 gi©y. C. Biªn ®é dao ®éng cña con l¾c lß xo cμng nhá th× chu k× dao ®éng cμng ng¾n. GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 8
 9. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm D. ë cïng 1 n¬i con l¾c ®¬n dao ®éng trong ch©n kh«ng víi chï lín h¬n khi dao ®éng trong kh«ng khÝ. C©u 65. A. B−íc sãng lμ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm dao ®éng cïng pha. B. Nh÷ng ®iÓm trªn 1 songs trßn c¸ch t©m sãng kλ th× dao ®éng cïng pha víi nguån. C. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm dao ®éng cïng pha trªn 1 tia sãng lμ (k+1/2) λ D. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm dao ®éng ng−îc pha trªn 1 tia sãng lμ kλ. C©u 66. A. C−êng ®é ©m lín h¬n th× tai c¶m gi¸c thÊy ©m to h¬n. B. ¢m cã tÇn sè cμng cao th× nghe cμng thanh. C. ¢m cã tÇn sè 10(Hz) nghe trÇm h¬n ©m cã tÇn sè 100 (Hz). D. Nãi chung nghe giäng n÷ thÝch h¬n nghe giäng nam C©u 67. HiÖn t−îng céng h−ëng c¬ lμ : A. HiÖn t−îng mét dao ®éng c−ìng bøc cã biªn ®é lín. B. HiÖn t−îng x¶y ra khi lùc c−ìng bøc cã tÇn sè b»ng tÇn sè dao ®«ng riªng cña hÖ dao ®éng. C. HiÖn t−îng biªn ®é ®−îc t¨ng c−êng. D. HiÖn t−îng dao ®éng c−ìng bøc trong m«I tr−êng kh«ng cã c¶n trë. C©u 68. C©u nμo sai ? A. Dao ®éng duy tr× x¶y ra kh«ng do lùc t¸c dông. B. C¸c dao ®éng tù do ®Òu t¾t dÇn. C. Mäi dao ®éng ®iÒu hoμ ®Òu cã chu k× x¸c ®Þnh. D. C¸c dao ®éng tuÇn hoμn lμ ®iÒu hoμ. C©u 69. Møc c−êng ®é ©m nμo ®ã t¨ng thªm 20 (dB) th× c−êng ®é ©m ®· t¨ng lªn : A. 10 lÇn. B. 100 lÇn. C. 1000 lÇn. D. kÕt qu¶ kh¸c. C©u 70. Ph−¬ng tr×nh sãng lan truyÒn trªn ph−¬ng Ox lμ u=2sin(0,02πx+4πt)(cm). X lμ to¹ ®é tÝnh b¨ng (cm) th× : A. B−íc sãng λ=10 (cm). B. TÇn sè f=20 (Hz). C. VËn tèc sãng v=200(cm/s) D. Li ®é sãng lμ 2 (cm). C©u 71. M¹ch dao ®éng lý t−ëng : C=50 μF, L=5mH. HiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i ë hai ®Çu b¶n cùc tô lμ 6(v) th× dßng ®iÖn cùc ®¹i ch¹y trong m¹ch lμ : A. 0.6 (A). B. 0.7 (A). C. 0.06 (A). D. KÕt qu¶ kh¸c. GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 9
 10. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm C©u 72. M¹ch dao ®éng lý t−ëng LC, khi dïng tô C1 th× tÇn sè lμ f1=30 kHz, khi dïng tô C2 th× tÇn sè riªng f2=40 kHz. Khi dïng tô C1 vμ C2 ghÐp song song th× tÇn sè dao ®éng riªng lμ : A. 24 kHz. B. 38 kHz. C. 50 kHz. D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 73. M¹ch dao ®éng lý t−ëng LC. HiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i ë hai b¶n tô lμ Umaxth× gi¸ trÞ dßng ®iÖn qua m¹ch lμ Imax b¨ng bao nhiªu ? A. B. B. D. C©u 74. M¹ch chän sãng trong m¸y thu thanh cã L=5.10-6 (H), C=2.10-8(F),R=0 th× thu ®−îc sãng ®iÖn tõ cã b−íc sãng b»ng bao nhiªu ? (c=3.10-8(m/s), π2=10) A. 590 (m). B. 600 (m). 610 (m). D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 75. M¹ch dao ®éng lý t−ëng LC. C=0.5 μF, hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i trªn 2 b¶n tô lμ 6 (v) th× n¨ng l−îng ®iÖn tõ cña m¹ch dao ®éng lμ : A. 8.10-6(J). B. 9.10-6(J). C. 9.10-7(J). D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 76. M¹ch dao ®éng LC : L= 1,6.10-4(H), C=8μF, R 0. Cung cÊp cho m¹ch mét c«ng suÊt p=0,625 (mW) th× duy tr× hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i ë hai b¶n cùc tô lμ Umax=5(v). §iÖn trë thuÇn cña m¹ch lμ : A. 0,1 (Ω). B. 1 (Ω). C. 0,12 (Ω). D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 77. M¹ch dao ®éng lý t−ëng LC : C=2,5(μF), L=10-4(H). chän lóc t=0 th× Imax=40(mA) th× biÓu thøc ®iÖn tÝch trªn hai b¶n cùc tô lμ : A. q=2.10-9sin(2.10-7t). B. q=2.10-9sin(2.10-7t+π/2). C. q=2.10-9sin(2.10-7t-π/2). D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 78. Sãng ®iÖn tõ cã tÇn sè f=3(MHz) truyÒn trong thuû tinh cã n=1.5 th× b−íc sãng lan truyÒn lμ : A. 40 (m). B. 70 (m). C. 50 (m). D. kÕt qu¶ kh¸c. C©u 79. sãng ®iÖn tõ cã tÇn sè f=300(MHz) lμ : A. Sãng dμi. B. sãng trung. C. Sãng ng¾n D. Sãng cùc ng¾n. C©u 80. Nguyªn t¾c ph¸t sãng ®iÖn tõ lμ ph¶i : A. Dïng m¹ch dao ®éng LC dao ®éng ®iÒu hoμ. B. §Æt nguån xoay chiÒu vμo 2 ®Çu m¹ch LC. C. KÕt hîp m¹ch chän sãng LC víi anten. D. KÕt hîp m¸y ph¸t dao ®éng ®iÖn tõ duy tr× víi anten C©u 81. Trong m¸y ph¸t dao ®éng ®iÖn tõ duy tr× th× bé phËn ®iÒu khiÓn viÖc cung cÊp n¨ng l−îng bï cho m¹ch LC lμ bé phËn nμo ? GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 10
 11. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm A. Trandito. B. Cuén L vμ tô C C. Nguån ®iÖn kh«ng ®æi. D. M¹ch dao ®éng LC. C©u 82. C©u nãi nμo kh«ng ®óng : A. Dao ®éng cña con l¾c lß xo lμ mét l dao ®éng tù do. B. Dao ®éng cña con l¾c ®¬n lμ 1 dao ®éng tù do. C. Dao ®éng cña con l¾c ®¬n lμ mét dao ®éng t¾t dÇn. D. Dao ®éng cña con l¾c ®ång hå treo t−êng lμ sù t ù dao ®éng. C©u 83. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoμ cã ph−¬ng tr×nh x= 10sin(π/2-2πt). NhËn ®Þnh nμo kh«ng ®óng ? A. Gèc thêi gian lóc vËt ë li ®é x=10 B. Biªn ®é A=10 C. Chu k× T=1(s) D. Pha ban ®Çu ϕ=-π/2. C©u 84. Dao ®éng cã ph−¬ng tr×nh x=8sin(2πt+π/2) (cm), nã ph¶i mÊt bao lau ®Ó ®i tõ vÞ trÝ biªn vÒ li ®é x1=4(cm) h−íng ng−îc chiÒu d−¬ng cña trôc to¹ dé: A. 0,5 (s) B. 1/3 (s) C. 1/6 (s) D. KÕt qua kh¸c. C©u 85. C©u nãi nμo kh«ng ®óng vÒ dao ®éng ®iÒu hoμ : A. Thêi gian dao ®éng ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng ra biªn b»ng thêi gian ®i ng−îc l¹i. B. Thêi gian ®i qua VTCB 2 lÇn liªn tiÕp lμ 1 chu k×. C. T¹i mçi li ®é cã 2 gi¸ trÞ cña vËn tèc. D. Gia tèc ®æi dÊu th× vËn tèc cùc ®¹i C©u 86. Con l¾c ®on l=1(m). Dao ®éng trong träng tr−êng g=π2(m/s2); khi dao ®éng cø d©y treo th¼ng ®øng th× bÞ v−íng vμo 1 c¸I ®inh ë trung ®iÓm cña d©y. Chu k× dao ®éng cña con l¾c sÏ lμ : A. 2 (s). B. 3 (s). C. (1+ ) (s). D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 87. Con l¾c ®¬n g¾n trªn xe «t« trong träng tr−êng g, «t« chuyÓn ®éng víi a=g/ th× ë VTCB d©y treo con l¾c lËp víi ph−¬ng th¼ng ®øng gãc α lμ: A. 600 B. 450 C. 300 D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 88. Con l¾c ®¬n : khèi l−îng vËt nÆng m=0,1 (kg), dao ®«ng víi biªn ®é gãc α =60 trong träng tr−êng g=π2(m/s2) th× søc c¨ng cña d©y lín nhÊt lμ : A. B. B. D. C©u 89. Con l¾c to¸n : m=0,5 (kg), l=0,5 (m) dao ®éng trong träng tr−êng g=9,8(m/s2) khi kh«ng ®−îc cung cÊp n¨ng l−îng bï th× sau 5 chu k× biªn GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 11
 12. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm ®é gãc gi¶m tõ 50 xuèng 40. DÓ duy tr× dao ®éng th× c«ng suÊt bé m¸y cung cÊp n¨ng l−îng cho nã lμ : A. C©u 90. Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoμ trong thang m¸y ®øng yªn, khi thang m¸y ®i lªn nhanh dÇn th× ®¹i l−îng vËt lý nμo kh«ng thay ®æi : A. Biªn ®é B. Chu k× C. C¬ n¨ng D. TÇn sè gãc. C©u 91. Con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoμ theo ph−¬ng th¼ng ®øng trong thang m¸y ®øng yªn, khi thang m¸y ®i lªn nhanh dÇn ®Òu, ®¹i l−îng vËt lý nμo thay ®æi : A. VTCB. B. Chu k× C. C¬ n¨ng D. Biªn ®é. C©u 92. Con l¾c ®¬n cã chiÒu dμi l=0,25 (m) thùc hiÖn 6 dao ®éng bÐ trong 12(s). khèi l−îng con l¨c m=1/(5π2) (kg) th× trong l−îng cña con l¾c lμ : A. 0,2 (N) B. 0,3 (N) C. 0,5 (N) D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 93. Trong cïng 1 kho¶ng thêi gian, con l¾c ®¬n cã chiÒu dμi l1 thùc hiÖn ®−îc 10 dao ®éng bÐ, con l¾c ®¬n cã cã chiÒu dμI l2 thùc hiªn ®−îc 6 dao ®éng bÐ. HiÖu chiÒu dμi hai con l¾c lμ 48(cm) th× t×m ®−îc : A. l1=27(cm) vμ l2=75(cm) B. l1=75(cm) vμ l2=27(cm) C. l1=30(cm) vμ l2=78(cm) D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 94. Con l¾c to¸n dao ®éng bÐ ë trªn mÆt ®Êt cã nhiÖt ®é t10, ®−a con l¾c nμy lªn ®é cao h th× chu k× dao ®éng bÐ vÉn kh«ng ®æi. C©u nãi nμo ®óng ? A. ë ®é cao h nhiÖt ®é nhá h¬n t10. B. ë ®é cao h nhiÖt ®é lín h¬n t10. C. ë ®é cao h gia tèc träng tr−êng gi¶m. D. ë ®é cao h d©y treo vμ gia tèc träng tr−êng cïng gi¶m n lÇn. C©u 95. ChÊt ®iÓm khèi l−îng m=0,01(kg) dao ®éng ®iÒu hoμ trªn mét ®o¹n th¼ng 4(cm) víi tÇn sè f=5(Hz). t=0 chÊt ®iÓm qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu d−¬ng cña quü ®¹o. Hîp lùc t¸c dông vμo chÊt ®iÓm lóc t=0,95(s) lμ : A. C©u 96. Con l¾c ®¬n cã qu¶ cÇu b»ng s¾t dao ®éng bÐ víi chu k× T. §Æt nam ch©m hót con l¾c víi lùc F th× nã dao ®éng víi chu k× T =1.1T. Lùc F h−íng theo ph−¬ng : A. §øng th¼ng lªn trªn. B. §øng th¼ng xuèng d−íi. C. H−íng ngang. D. Mét ph−¬ng kh¸c. C©u 97. D©y treo con l¾c ®¬n bÞ ®øt khi søc c¨ng T > 2P. Víi bbiªn ®é gãc α b»ng bao nhiªu th× d©y ®øt ë VTCB ? A. 300 B. 600 C. 450 D. KÕt qu¶ kh¸c. GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 12
 13. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm C©u 98. §Æt con l¾c ®¬n dμi lu«n dao ®éng vøi chu k× T gÇn 1 con l¾c ®¬n kh¸c cã chu k× dao ®éng T1=2(s). Cø sau Δt=200(s) th× tr¹ng th¸i dao ®éng cña hai con l¾c l¹i gièng nhau. Chu k× dao ®éng lμ : A. C©u 99. chu k× dao ®éng cña con l¾c ®¬n cã chiÒu dμi l1, gia tèc träng tr−¬ng g1 lμ T1; Chu k× dao ®éng cña con l¾c ®¬n cã chiÒu dμI l2, gia tèc träng tr−êng g2=g1/n lμ T2 b»ng : A. C©u 100. Con l¾c ®¬n dao ®éng trong mét toa xe ®øng yªn víi chu k× T. chu k× dao ®éng sÏ thay ®æi khi nμo ? A. Toa xe chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu lªn cao. B. Toa xe chuyÓn ®éng th¨nggr ®Òu xuèng thÊp. C. Toa xe chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu theo ph−¬ng ngang. D. Toa xe chuyÓn ®éng trßn ®Òu trªn mÆt ph¼ng ngang. C©u 101. BiÓu thøc nμo kh«ng ph¶i c¬ n¨ng cña con l¾c ®¬n chiÒu dμI l dao ®éng víi ph−¬ng tr×nh : α = α 0sinωt. A. w=mv2/2 + mgl(1-cos α) B. w=mgl(1-cos α) C. w=mgl(cos α -cos α 0) D.mgl α 02/2 GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 13
 14. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm PhÇn 2: dßng ®iÖn xoay chiÒu C©u 102. C©u nãi nμo kh«ng ®óng : A. Dßng ®iÖn cã c−êng ®é biÕn ®æi tuÇn hoμn theo thêi gian lμ dßng ®iªn xoay chiÒu. B. Dßng ®iÖn biÕn thiªn ®iÒu hoμ theo thêi gian lμ dßng xoay chiÒu. C. Dßng ®iÖn xoay chiÒu cïng tÇn sè cña hiÖu ®iÖn thÕ 2 ®Çu m¹ch. D. Dßng ®iÖn xoay chiÒu phæ biÕn cã tÇn sè 50(Hz) vμ 60(Hz). C©u 103. C©u nμo ®óng ? A. Dßng ®iÖn xoay chiÒu lu«n lÖch pha víi hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu m¹ch. B. Dßng ®iÖn hiÖu dông b»ng nöa gi¸ trÞ cùc ®¹i cña nã. C. Dßng ®iÖn tøc thêi chØ ®o ®−îc b¨ng ampe kÕ. D. Dßng ®iÖn cùc ®¹i trong ®o¹n m¹ch kh«ng cã ®iÖn trë thuÇn cã thÓ ®¹t v« cïng khi thay ®æi tÇn sè. C©u 104. C©u nμo ®óng ? A. C−êng ®é dßng xoay chiÒu ch¹y qua mét ®o¹n m¹ch I=u/R. B. C−êng ®é dßng xoay chiÒu ®¹t cùc ®¹i th× m¹ch tiªu thÞ cã c«ng suÊt cùc ®¹i. C. Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã t¸c dông ho¸ häc. D. C−êng ®é dßng xoay chiÒu hiÖu dông lμ mét kh¸I niÖm lý thuyÕt kh«ng cã thùc. C©u 105. C©u nμo kh«ng ®óng ? A. HÖ sè c«ng suÊt cña m¹ch ®iÖn xoay chiÒu cosϕ=R/Z. B. BiÕt hÖ sè c«ng suÊt vÉn ch−a biÕt ®−îc ϕ =(I,U). C. HÖ sè c«ng suÊt cña cuén d©y kh«ng thuÇn c¶m kh¸c kh«ng. D. HÖ sè c«ng suÊt phô thuéc vμo tÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu qua m¹ch. C©u 106. BiÓu thøc tÝnh c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch xoay chiÒu nμo kh«ng ®óng ? A. P=UIcosϕ. B. P=U0I0cosϕ/2. 2 C. P=I Zcosϕ D. P=U2R/Z2 C©u 107. Trong ®o¹n m¹ch kh«ng ph©n nh¸nh x¶y ra hiÖn t−îng céng h−ëng ®iÖn khi nμo ? C©u nμo kh«ng ®óng ? A. TÇn sè nguån xoay chiÒu b»ng tÇn sè dao ®éng riªng cña m¹ch ω2=1/LC. B. §o¹n m¹ch cã R vμ ZL=ZC. C. §o¹n m¹ch kh«ng cã R vμ ZL=ZC. D. TÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu b»ng tÇn sè cña nguån xoay chiÒu. C©u 108. C©u nμo sai ? A. C«ng suÊt tøc thêi cña dßng ®iÖn xoay chiÒu dao ®éng kh¸c tÇn sè víi dßng ®iÖn xoay chiÒu. GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 14
 15. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm B. Trong 1(s) dßng xoay chiÒu cã 50 lÇn b»ng kh«ng th× tÇn sè dßng ®iÖn lμ 50(Hz). C. Dßng xoay chiÒu cã tÇn sè cμng cao th× ®i qua tô cμng dÔ. D. Cuén c¶m c¶n trë dßng xoay chiÒu lμ do hiÖn t−îng c¶m øng ®iÖn tõ. C©u 109. §o¹n m¹ch xoay chiÒu RLC m¾c nèi tiÕp. BiÕt ZL=2ZC vμ ZC=R th× hÖ sè c«ng suÊt trong ®o¹n m¹ch lμ : A. 0.5 B. C©u 110. GhÐp 1 tô ®iÖn cã ZC=50(Ω) nèi tiÕp víi yÕu tè nμo ®Ó c−êng ®é dßng ®iÖn qua nã trÔ pha hiÖu ®iÖn thÕ 2 ®Çu ®o¹n m¹ch gãc π/4 : A. Cuén thuÇn c¶m cã ZL=50(Ω) B. §iÖn trë thuÇn R=50(Ω) C. §iÖn trë thuÇn R=50(Ω) nèi tiÕp víi cuén thuÇn c¶m ZL=100(Ω) D. Kh«ng cã c¸ch nμo C©u 111. §o¹n m¹ch xoay chiÒu nèi tiÕp cã i sím pha h¬n hiÖu ®iªn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch. Gãc 0
 16. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm D. C¶ 3 c©u trªn ®Òu sai. C©u 116. Trong m¹ch ®iÖn 3 fa cã t¶i ®èi xøng, khi c−êng ®é dßng ®iÖn ë 1 fa cùc ®¹i th× dßng ®iÖn ë 2 fa cßn l¹i cã c−êng ®é nμo lμ ®óng ? A. B»ng kh«ng. B. B»ng 1/2 c−êng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i vμ ng−îc chiÒu víi dßng ®iÖn trªn. C. B»ng 1/2 c−êng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i vμ cïng chiÒu víi dßng ®iÖn trªn. D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 117. C©u nμo nãi ®óng ? A. §éng c¬ dÞ bé 3 fa ho¹t ®éng dùa trªn hiÖn t−îng c¶m øng ®iÖn tõ vμ viÖc sö dông tõ tr−êng quay. B. VËn tèc quay cña r«to lμ vËn tèc cña tõ tr−êng quay. C. Tõ tr−êng quay dao ®éng víi tÇn sè cña nguån xoay chiÒu. D. Nh·n ®éng c¬ ghi 10Kw th× ®éng c¬ tiªu thô c«ng suÊt ®iÖn lμ 10Kw. C©u 118. Dßng xoay chiÒu dïng phæ biÕn h¬n dßng 1 chiÒu trong thùc tÕ v× sao ? A. DÔ biÕn ®æi hiÖu ®iÖn thÕ. B. S¶n xuÊt dÔ h¬n. C. Dßng ®iÖn cã thÓ sinh ra c«ng suÊt lín. D. C¸c ý trªn ®Òu ®óng. C©u 119. Mét ®i«t m¾c nèi tiÕp víi 1 ®iÖn trë thuÇn R=100(Ω) (§iÖn trë ®i«t bá qua). §Æt hiÖu ®iªn thÕ hiÖu dông U=120(v) vμo 2 ®Çu m¹ch nèi tiÕp trªn. C«ng suÊt tiªu thô trªn ®iÖn trë R lμ bao nhiªu th× ®óng ? A. 144(w) B. 72(w) C. 216(w) D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 120. C©u nãi nμo ®óng ? A. ChØnh l−u dßng xoay chiÒu ®Ó ®−îc dßng kh«ng ®æi n¹p ¸c quy. B. Bé gãp ®iÖn ë m¸y ph¸t ®iÖn 1 chiÒu ®Ó lÊy ®iÖn ra m¹ch ngoμi vμ biÕn dßng xoay chiÒu thμnh dßng 1 chiÒu. C. Dßng 1 chiÒu trong m¸y ph¸t ®iÖn 1 chiÒu cã 1 khung d©y quay sinh ra gièng nh− dßng chØnh l−u nöa chu k×. D. M¸y ph¸t ®iÖn lμ c¬ cÊu biÕn ®æi qua l¹i gi÷a c¬ n¨ng vμ ®éng n¨ng. C©u 121. M¸y biÕn thÕ dïng ®Ó : A. T¨ng hoÆc gi¶m hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu. B. T¨ng hoÆc gi¶m c−êng ®é dßng ®iÖn xoay chiÒu. C. TruyÒn t¶i ®iÖn n¨ng ®i xa. D. TÊt c¶ c¸c viÖc trªn. C©u 122. Cuén s¬ cÊp m¸y biÕn thÕ cuèn 5 000 vßng, thø cÊp cuèn 250 vßng. C−êng ®é vμ hiÖu ®iÖn thÕ ë cuén s¬ cÊp lμ 0,1(A) vμ 110(V). HÖ sè c«ng suÊt ë cuén s¬ cÊp vμ cuén thø cÊp lÇn l−ît lμ 1 vμ 0,9. HiÖu suÊt m¸y biÕn thÕ H=1. T×m hiÖu ®iÖn thÕ vμ dßng ®iÖn ë cuén thø cÊp ? A. U=2200(V) vμ I=0,005(A) B. U=5,5(V) vμ I=20/9 (A) C. U=55(V) vμ I=0,2(A) D. KÕt qu¶ kh¸c. GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 16
 17. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm C©u 123. C©u214: §Æt thÊu kÝnh c¸ch dßng ch÷ nhá 15 cm, nh×n dßng ch÷ qua thÊu kÝnh thÊy dßng ch÷ cao gÊp ®«i. §ã lμ thÊu kÝnh g×? Tiªu cù bao nhiªu? a. ThÊu kÝnh ph©n kú, f = - 30 (cm). b. ThÊu kÝnh héi tô, f = 30 (cm). c. ThÊu kÝnh héi tô, f = 10 (cm). d. Mét kÕt qu¶ kh¸c. C©u215: §Æt vËt AB tr−íc thÊu kÝnh héi tô, thÊu kÝnh cho ¶nh ¶o A B =4AB, thay thÊu kÝnh nμy b»ng thÊu kÝnh ph©n kú cïng tiªu cù ë cïng vÞ trÝ ®ã th× ®é phãng ®¹i cña thÊu kÝnh ph©n kú lóc nμy lμ bao nhiªu? a. 4/3 b. 1/2 c. 4/7 d. kÕt qu¶ kh¸c. C©u 216: Hai ®iÓm s¸ng S1 , S2 ®Æt trªn trôc chÝnh cña thÊu kÝnh héi tô cã D = 10(dp), S1 c¸ch thÊu kÝnh 6(cm), S2 ë bªn kia thÊu kÝnh c¸ch S1 bao nhiªu ®Ó ¶nh cña chóng qua thÊu kÝnh trïng lªn nhau? a. 45 (cm) b. 40 (cm) c. 36 (cm) d. KÕt qu¶ kh¸c. C©u217: ThÊu kÝnh giíi h¹n bëi 2 chám cÇu, b¸n kÝnh mÆt låi lμ 15 (cm) b»ng nöa b¸n kÝnh mÆt lâm. ChiÕt suÊt víi m«I tr−êng xung quanh lμ 1,2. §é tô cña thÊu kÝnh lμ bao nhiªu? a. -2(dp) b. 2(dp) c. 5(dp) d. KÕt qu¶ kh¸c C©u 218: VËt s¸ng AB ®Æt song song vμ c¸ch mμn ch¾n 60 (cm). §Æt thÊu kÝnh héi tô xen gi÷a vËt vμ mμn (trôc chÝnh vu«ng gãc víi mμn) th× Kh«ng thÊy cã vÞ trÝ ®Æt thÊu kÝnh nμo cho ¶nh cña AB râ nÐt trªn mμn. tiªu cù cña thÊu kÝnh ph¶i lμ bao nhiªu? a. f15 (cm) c. f=15 (cm) d. KÕt qu¶ kh¸c C©u 219: §Æt vËt AB s«ng song víi mμn ¶nh vμ ë 2 bªn mét thÊu kÝnh héi tô (cã trôc chÝnh vu«ng gãc víi mμn). Khi ®ã ¶nh A B =2AB râ nÐt trªn mμn. §Ó A B =3AB còng râ nÐt trªn mμn th× ph¶i t¨ng kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn mμn 10 (cm). T×m tiªu cù thÊu kÝnh a. 15 (cm) b. 10 (cm) c. 12 (cm) d. KÕt qu¶ kh¸c C©u 220: C©u nμo sai? a.M¾t cËn khi ®eo kÝnh phï hîp s¸t m¾t th× tiªu cù cña kÝnh ®eo ph¶i b»ng kho¶ng OMCV b. M¾t cËn vÒ giμ th× kho¶ng nh×n râ thu hÑp l¹i c. Kho¶ng nh×n râ cña m¾t viÔn khi ®eo kÝnh phï hîp sÏ réng h¬n khi kh«ng ®eo kÝnh GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 17
 18. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm d. Giíi h¹n nh×n râ cña M¾t viÔn lín h¬n M¾t cËn C©u 221: §iÓm nh×n râ gÇn nhÊt cña M¾t viÔn c¸ch m¾t 1 m, ®Ó ®äc ®−îc dßng ch÷ gÇn nhÊt c¸ch m¾t 30 (cm) th× ph¶i ®eo kÝnh g× s¸t m¾t , thÊu kÝnh b»ng bao nhiªu? a. thÊu kÝnh héi tô, f=30 (cm) b. thÊu kÝnh ph©n kú, f= -50 (cm) c. thÊu kÝnh héi tô, f=50 (cm) d. thÊu kÝnh héi tô , f= 1/3 (m) C©u 222: M¾t cËn cã ®iÓm nh×n râ gÇn nhÊt vμ xa nhÊt c¸ch m¾t 10 (cm) vμ 40 (cm).§Æt m¾t s¸t kÝnh lóp D =10(dp) quan s¸t mét vËt nhá. Ph¶i ®Æt vËt tr−íc kÝnh lóp c¸ch mét kho¶ng d b»ng bao nhiªu? a. 5 (cm) ≤ d ≤ 10 (cm) b. 4 (cm) ≤ d ≤ 8 (cm) c. 5 (cm) ≤ d ≤ 8 (cm) d. KÕt qu¶ kh¸c C©u 223: Trªn vμnh kÝnh lóp ghi X25. M¾t viÔn cã kho¶ng nh×n râ ng¾n nhÊt §=50 (cm), ®Æt m¾t s¸t kÝnh lóp trªn ®Ó quan s¸t mét vËt nhá trong c¸ch ng¾m chõng ë v« cùc. VËt ph¶i ®Æt c¸ch kÝnh lóp bao nhiªu, vμ ®é béi gi¸c ¶nh b»ng bao nhiªu? a. d =2,5 (cm), G = 20 b. d =5 (cm), G = 10 c. d =1 (cm), G = 50 d. KÕt qu¶ kh¸c C©u 224: Cïng ®Æt m¾t sau mét kÝnh lóp ®Ó quan s¸t mét vËt nhá trong cïng c¸ch ng¾m chõng ë ∞. M¾t thø nhÊt quan s¸t cã ®é béi gi¸c lμ 5. M¾t thø 2 quan s¸t cã ®é béi gi¸c lμ 2,5 th× kho¶ng nh×n râ ng¾n nhÊt cña m¾t 1 so víi m¾t 2 thay ®æi bao nhiªu lÇn? a. 1/2 lÇn b. 2 lÇn c. 4 lÇn d. KÕt qu¶ kh¸c C©u 225: M¾t cã CC c¸ch m¾t 20 (cm) ®Æt ë tiªu diÖn cña mét kÝnh lóp cã ®é tô D=20(dp) ®Ó quan s¸t vËt AB cao 2 (mm) ®Æt vu«ng gãc víi trôc chÝnh kÝnh lóp. Gãc tr«ng ¶nh b»ng bao nhiªu? a. α ≈ 0,05 (rad) b. α ≈ 0,04 (rad) c. α ≈ 0,03 (rad) d. KÕt qu¶ kh¸c C©u 226: VËt kÝnh thiªn v¨n cã tiªu cù f1= 1,2 (m), thÞ kÝnh lμ kÝnh lóp, trªn vμnh ghi X5. Khi quan s¸t vËt b»ng kÝnh thiªn v¨n nãi trªn trong c¸ch ng¾m chõng ë ∞ th× kho¶ng c¸ch gi÷a vËt kÝnh vμ thÞ kÝnh lμ bao nhiªu? a. 120 (cm) b. 125 (cm) c. 135 (cm) d. KÕt qu¶ kh¸c C©u 227: VËt kÝnh m¸y ¶nh cã f = 10 (cm). M¸y võa chôp ¶nh cña mét vËt rÊt xa, ngay sau ®ã dïng m¸y nμy ®Ó chôp ¶nh mét vËt c¸ch vËt kÝnh 200(cm) . Ph¶i di chuyÓn vËt kÝnh mét kho¶ng b»ng bao nhiªu vμ theo h−íng nμo? a. Ra xa phim, kho¶ng ≈ 0,528 (cm) b. L¹i gÇn phim, kho¶ng ≈ 0,502 (cm) c. Ra xa phim, kho¶ng ≈ 0,253 (cm) d. KÕt qu¶ kh¸c C©u 228: VËt kÝnh m¸y ¶nh cã tiªu cù f= 10 (cm), phim h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dμi 36 mm ®Ó chôp ¶nh mét th¸p cao 7,2 m lªn chiÒu dμi phim th× ph¶i ®Æt m¸y c¸ch th¸p mét kho¶ng gÇn nhÊt bao nhiªu? GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 18
 19. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm a. 11,5 (m) b. 10,5 (m) c. 2,01(m) d. KÕt qu¶ kh¸c C©u 229: ChiÕu tia s¸ng trong mét chÊt láng cã chiÕt suÊt n= 3 ®Õn mÆt ph©n c¸ch víi kh«ng khÝ. Gãc tíi i =? ®Ó tia ph¶n x¹ vμ vμ khóc x¹ ë mÆt ph©n c¸ch vu«ng gãc víi nhau. a. i= 300 b. i= 450 c. 0 i= 60 d. KÕt qu¶ kh¸c C©u 230: Mét thÊu kÝnh héi tô cho ¶nh cña mét vËt râ nÐt trªn mμn, ®é cao cña ¶nh lμ 2 (cm). Gi÷ nguyªn vËt vμ mμn, dêi chç thÊu kÝnh ta l¹i thÊy ¶nh râ nÐt trªn mμn, ¶nh cã ®é cao 8 (cm). §é cao cña vËt lμ bao nhiªu? a. 2 (cm) b. 4 (cm) c. 6 (cm) d. KÕt qu¶ kh¸c C©u 231: KÝnh thiªn v¨n quan s¸t mét v× sao ë xa trong c¸ch ng¾m chõng ë ∞ víi ®é béi gi¸c ¶nh G= 50. V× nhÇm lÉn mμ mét ng−êi m¾t tèt ®Æt m¾t sau vËt kÝnh ®Ó quan s¸t vËt ë rÊt xa b»ng kÝnh thiªn v¨n ë tr¹ng th¸i trªn th× ®é béi gi¸c lμ bao nhiªu? a. G>50 b. G = 50 c. G = 1/50 d. KÕt qu¶ kh¸c C©u 232: §Ó KÝnh thiªn v¨n cã G∞ = 20 ng−êi ta ghÐp ®ång trôc mét kÝnh lóp cã f = 5 (cm) víi mét thÊu kÝnh héi tô cã ®é tô b»ng bao nhiªu? a. 1(dp) b. 1,5(dp) c. 2(dp) d. KÕt qu¶ kh¸c C©u 233: KÝnh hiÓn vi gåm vËt kÝnh cã tiªu cù f1 = 1 (cm) vμ thÞ kÝnh cã tiªu cù f2 = 4 (cm), ®iÒu chØnh ng¾m chõng ë ∞ th× ®é béi gi¸c cña ¶nh lμ 90. M¾t quan s¸t cã kho¶ng nh×n râ ng¾n nhÊt § = 25 (cm). Kho¶ng c¸ch tõ vËt kÝnh ®Õn thÞ kÝnh lμ bao nhiªu? a. 15 (cm) b. 19,4 (cm) c. 21 (cm) d. KÕt qu¶ kh¸c C©u 234: M¾t cËn cã kho¶ng nh×n râ c¸ch m¾t 12 (cm) ®Õn 48 (cm). §Æt mét thÊu kÝnh s¸t m¾t th× m¾t nh×n râ vËt c¸ch m¾t 12 (cm) mμ kh«ng ph¶i ®iÒu tiÕt. ThÊu kÝnh lo¹i g×? Tiªu cù b»ng bao nhiªu? a. thÊu kÝnh héi tô , f = 144 (cm) b. thÊu kÝnh ph©n kú , f= - 9,6 (cm) c. thÊu kÝnh héi tô , f = 160 (cm) d. KÕt qu¶ kh¸c C©u 235: ¸nh s¸ng tõ mét ng«i sao truyÒn vÒ tr¸i ®Êt khi qua líp khÝ quyÓn th× nã ®i theo ®−êng nμo? a. §−êng th¼ng. b. §−êng cong c. §−êng g·y khóc d. C¶ a vμ b C©u 236: C©u nãi nμo Sai? a. Chïm s¸ng ph©n kú th× c¸c tia s¸ng ph¸t ra tõ mét ®iÓm. b. Chïm s¸ng héi tô th× c¸c tia s¸ng ®Õn giao nhau t¹i mét ®iÓm c. Chïm s¸ng héi tô kh«ng bÞ c¶n trë sÏ biÕn thμnh chïm ph©n kú d. Chïm s¸ng song song lμ chïm s¸ng ph¸t ra tõ mét ®iÓm rÊt xa C©u 237: Tia ph¶n x¹ n»m trong mÆt ph¼ng nμo? a. MÆt ph¼ng chøa tia tíi b. MÆt ph¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph©n c¸ch c. MÆt ph¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph©n c¸ch chøa tia tíi d. MÆt ph¼ng chøa ph¸p tuyÕn t¹i ®iÓm tíi GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 19
 20. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm C©u 238: Tia ph¶n x¹ cã ®Æc ®iÓm nμo? a. N»m trong mÆt ph¼ng tíi. b. §èi xøng víi tia tíi qua ph¸p tuyÕn c. ë cïng m«i tr−êng víi tia tíi. d. TÊt c¶ c¸c ®Æc ®iÓm trªn C©u 239: Tia khóc x¹ cã ®Æc ®iÓm nμo? a. N»m trong mÆt ph¼ng tíi b. ë kh¸c m«i tr−êng víi tia tíi c. LÖch ®i so víi tia tíi gãc │i - r│ d. TÊt c¶ c¸c ®Æc ®iÓm trªn C©u 240: Tia s¸ng tõ chÊt láng cã chiÕt suÊt n = 3 ®Õn mÆt ph©n c¸ch víi kh«ng khÝ, t¹i ®ã tia ph¶n x¹ vμ tia khóc x¹ vu«ng gãc víi nhau. Gãc tíi cña tia ph¶n x¹ lμ bao nhiªu? a. 300 b. 450 c. 600 d. KÕt qu¶ kh¸c C©u 241: M¾t cã CC c¸ch m¾t 24 (cm). Soi mÆt m×nh vμo g−¬ng ph¼ng ®Æt song song víi mÆt ë tr¹ng th¸i quan s¸t m¾t ®iÒu tiÕt cùc ®¹i th× mÆt c¸ch g−¬ng kho¶ng nμo? a. 24 (cm) b. 16 (cm) c. 12 (cm) d. KÕt qu¶ kh¸c C©u 242: Mét ng−êi ®øng c¸ch g−¬ng ph¼ng ®Æt th¼ng ®øng mét kho¶ng 1 (m) nh×n thÊy mét chiÕc tñ ®Æt ë sau l−ng c¸ch g−¬ng 4 (m) ë trong g−¬ng. Ng−êi nμy sÏ nh×n thÊy chiÕc tñ ë trong g−¬ng c¸ch m×nh bao xa? a. 4 (m) b. 5 (m) c. 6 (m) d. KÕt qu¶ kh¸c C©u 243: ¶nh cña mét vËt cho bëi g−¬ng ph¼ng nh− thÕ nμo lμ ®óng? a. ¶nh ¶o, lín b»ng vËt b. kÝch th−íc ¶nh so víi vËt phô thuéc kho¶ng c¸ch vËt ®Õn g−¬ng c. ¶nh chång khÝt lªn vËt. d . a vμ b ®óng C©u 244: ¶nh cña vËt thËt qua g−¬ng cÇu lμ lo¹i ¶nh nμo? a. ¶nh ¶o lín h¬n vËt b. ¶nh ¶o nhá h¬n vËt c. ¶nh thËt ë tr−íc g−¬ng d. c¸c lo¹i ¶nh trªn C©u 245: G−¬ng nμo cho ¶nh ¶o b»ng vËt? a. cÇu lâm b. cÇu låi c. g−¬ng ph¼ng d. c¶ a, b vμ c C©u 246: G−¬ng cÇu lâm cã b¸n kÝnh R = 40 (cm) cho ¶nh thËt cña mét vËt lín b»ng hai lÇn vËt. VËt ph¶i ®Æt tr−íc g−¬ng mét kho¶ng bao nhiªu? a. 20 (cm) b. 30 (cm) c. 40 (cm) d. KÕt qu¶ kh¸c C©u 247: Hai vËt s¸ng gièng nhau ®øng tr−íc hai g−¬ng cÇu cã cïng b¸n kÝnh, c¸ch g−¬ng cïng kho¶ng d, mét g−¬ng cÇu låi vμ mét g−¬ng cÇu lâm. G−¬ng lâm cho ¶nh thËt lín gÊp 2 lÇn vËt. §é phãng ®¹i ¶nh cña g−¬ng cÇu låi ë tr−êng hîp nμy lμ bao nhiªu? a. 1/2 b. 2/3 c. 2/5 d. KÕt qu¶ kh¸c GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản