58 Bài thực hành vẽ biểu đồ ôn thi TN, CĐ & ĐH

Chia sẻ: Phamminh Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

4
559
lượt xem
252
download

58 Bài thực hành vẽ biểu đồ ôn thi TN, CĐ & ĐH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi tốt nghiệp môn địa lý. Giúp các bạn củng cố học cách vẽ biều đồ 1 cách chính xác hơn. Chúc các bạn thành công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 58 Bài thực hành vẽ biểu đồ ôn thi TN, CĐ & ĐH

 1. http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p 58 bµi tËp thùc hµnh vÏ biÓu ®å ¤n thi TN, C§&§H B i tËp 1 - Dùa v o b¶ng sè liÖu d−íi ®©y h y vÏ v nhËn xÐt biÓu ®å sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ n−íc ta trong thêi gian 1976-2005 (§¬n vÞ %/n¨m ) N¨m, giai ®o¹n 76/80 1988 1992 1994 1999 2002 2004 2005 GDP 0,2 5,1 8,3 8,40 4,8 7,04 7,80 8,20 C«ng nghiÖp – 0,6 3,3 12,6 14,4 7,7 14,5 12,5 13,5 X©y dùng N«ng- L©m- Ng− 2,0 3,9 6,3 3,9 5,2 5,8 5,20 4,85 nghiÖp 16 1)VÏ biÓu ®å. 14 12 10 8 6 4 2 0 76/80 1988 1992 1994 1999 2002 2004 2005 GDP C«ng nghiÖp – X©y dùng N«ng- L©m- Ng− nghiÖp D¹ng cét ®¬n ph©n theo c¸c nhãm cét, mçi n¨m hoÆc giai ®o¹n vÏ 3 cét thÓ hiÖn GDP, CNXD, NLN. Cã thÓ vÏ th nh d¹ng biÓu ®å thanh ngang. 2)NhËn xÐt. a)Nh÷ng n¨m tr−íc ®æi míi ( tõ 1976 ®Õn n¨m 1988). T¨ng tr−ëng kinh tÕ chËm: GDP chØ ®¹t 0,2%/n¨m; c«ng nghiÖp l 0,6%, n«ng nghiÖp t¨ng kh¸ h¬n ®¹t 2%. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ dùa v o n«ng nghiÖp l chÝnh. Lý do tèc ®é t¨ng tr−ëng thÊp. b) Giai ®o¹n sau ®æi míi (tõ 1988 tíi 2005) T¨ng tr−ëng kinh tÕ nhanh h¬n rÊt nhiÒu: tèc ®é t¨ng GDP cao nhÊt v o n¨m 1994, so víi giai ®o¹n 76/80 gÊp 40,2 lÇn; c«ng nghiÖp cao gÊp 24 lÇn; n«ng nghiÖp gÊp 1,4 lÇn. C«ng nghiÖp l ®éng lùc chÝnh ®èi víi sù t¨ng tr−ëng GDP. Lý do... N¨m 1999 sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ cã gi¶m ®i ®¸ng kÓ l do t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng t i chÝnh trong khu vùc §NA. N¨m 2002 tíi 2005 tèc ®é t¨ng tr−ëng ® ®−îc kh«i phôc l¹i tuy cã thÊp h¬n so víi c¸c n¨m tr−íc ®ã. 1
 2. http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p B i tËp 2 - VÏ v nhËn xÐt sù suy gi¶m sè l−îng v chÊt l−îng rõng cña n−íc ta trong giai ®o¹n tõ n¨m 1943 ®Õn n¨m 2003. DiÖn tÝch rõng n−íc ta trong thêi gian 1943 - 2003. (§¬n vÞ: TriÖu ha) N¨m 1943 1993 2003 DiÖn tÝch tù nhiªn 32,9 32,9 32,9 DiÖn tÝch rõng 14,0 9,3 12,4 Trong ®ã: Rõng giÇu 9,0 0,6 0,6 1-Xö lý sè liÖu vÏ biÓu ®å: - Cã thÓ cã nhiÒu c¸ch lùa chän kiÓu biÓu ®å: Cét chång tuyÖt ®èi, cét chång t−¬ng ®èi; biÓu ®å c¬ cÊu tuyÖt ®èi t−¬ng ®èi (h×nh trßn, h×nh vu«ng). §Ó tÝnh to¸n cÇn n¾m v÷ng kh¸i niÖm ph©n lo¹i ®Êt: §Êt tù nhiªn ph©n theo môc ®Ých sö dông gåm: ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt chuyªn dïng v thæ c−, ®Êt ch−a sö dông. §Êt rõng (®Êt cã rõng) ph©n theo sù ®a d¹ng sinh häc gåm: rõng giÇu cã tr÷ l−îng gç trªn 150m3 trë lªn; rõng nghÌo - d−íi 150m3 gç/ha. KÕt qu¶ tÝnh to¸n c¸c lo¹i ®Êt nh− sau: Lo¹i ®¬n vÞ (§¬n vÞ Ngh ha §¬n vÞ % N¨m 1943 1993 2003 1943 1993 2003 DiÖn tÝch tù nhiªn 32,9 32,9 32,9 100 100 100 Tæng diÖn tÝch rõng 14 9,3 12,4 43,3 28,1 37,7 Trong ®ã:R ng giÇu 9 0,6 0,6 27,2 1,8 1,8 Rõng nghÌo 5 8,7 11,8 15,1 26,3 35,9 C¸c lo¹i ®Êt kh¸c 19,1 23,8 20,5 57,7 71,9 62,3 -VÏ biÓu ®å. cã thÓ vÏ biÓu ®å h×nh cét chång (sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi) hoÆc h×nh trßn. Lo¹i biÓu ®å h×nh trßn cÇn ph¶i xö lý sè liÖu tr−íc khi vÏ. BiÓu ®å thÓ hiÖn suy gi¶m sè l−îng v chÊt l−îng t i nguyªn rõng n−íc ta trong giai ®o¹n 1943 - 2003. 2
 3. http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p 2-NhËn xÐt v gi¶i thÝch; a-Sè l−îng rõng thÓ hiÖn b»ng tØ lÖ ®é che phñ: DiÖn tÝch rõng tõ 14 triÖu ha chØ cßn 9,3 tr ha v o n¨m 1993, gi¶m 5tr ha. §é che phñ gi¶m tõ 43,3% cßn 28,1% v o n¨m 1993. N¨m 2001 ® t¨ng lªn ®¸ng kÓ, ® trång thªm ®−îc 2 Tr. ha so víi n¨m 1993, ®é che phñ t¨ng lªn 32,3%. L do ... §é che phñ ch−a b¶o ®¶m sù c©n b»ng sinh th¸i v× n−íc ta ®åi nói chiÕm tØ lÖ lín. b-ChÊt l−îng rõng suy gi¶m nghiªm träng. DiÖn tÝch rõng giÇu tõ 9 triÖu ha gi¶m chØ cßn 0,6 triÖu ha v o c¸c n¨m 1993 v 2001. DiÖn tÝch rõng giÇu gi¶m nhanh h¬n h ng chôc lÇn so víi diÖn tÝch rõng. TØ lÖ tõ 27,2% diÖn tÝch tù nhiªn gi¶m chØ cßn 1,8% n¨m 1993 v n¨m 2001. Kh«ng thÓ kh«i phôc l¹i ®−îc rõng giÇu, diÖn tÝch rõng nghÌo t¨ng lªn tõ 15,1% diÖn tÝch tù nhiªn t¨ng lªn 26,3% n¨m 1993 v 33,4% n¨m 2001. B i tËp 3 - VÏ v nhËn xÐt biÓu ®å c¬ cÊu sö dông ®Êt cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n 1989 -2003 dùa theo b¶ng sè liÖu d−íi ®©y. §Ó sö dông cã hiÖu qu¶ vèn ®Êt n−íc ta cÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò g×? (§¬n vÞ % so víi tæng diÖn tÝch tù nhiªn) N¨m 1989 1993 2003 Tæng diÖn tÝch tù nhiªn 100,0 100,0 100,0 §Êt n«ng nghiÖp 21,0 22,2 28,9 §Êt l©m nghiÖp 29,2 29,1 37,7 §Êt chuyªn dïng v thæ c− 4,9 5,7 6,5 §Êt ch−a sö dông 44,9 44,9 26,9 1)VÏ biÓu ®å. Lo¹i biÓu ®å thÓ hiÖn sù thay ®æi c¬ cÊu nh− biÓu ®å cét chång, trßn, vu«ng, miÒn ...( sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi). BiÓu ®å c¬ cÊu sö dông t i nguyªn ®Êt cña n−íc ta trong giai ®o¹n 1989 - 2003. 2)NhËn xÐt. ViÖc sö dông t i nguyªn ®Êt cña n−íc ta cßn nhiÒu bÊt hîp lý. a- §Êt n«ng nghiÖp. 3
 4. http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p ChiÕm tØ lÖ thÊp chØ d−íi 30 % diÖn tÝch tù nhiªn g©y khã kh¨n ®èi víi ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. §Êt n«ng nghiÖp t¹i §BSH, DHMT bÞ chuyÓn ®æi sang c¸c môc ®Ých kh¸c; mét bé phËn bÞ tho¸i ho¸. §Êt n«ng nghiÖp thay ®æi rÊt Ýt trong thêi gian 1989-1993; trong thêi gian 1999 - 2001 ® t¨ng lªn tõ 22,2% lªn 28,4%. Sù t¨ng tØ träng ®Êt n«ng nghiÖp nh÷ng n¨m gÇn ®©y chñ yÕu l do më réng ®Êt trång c©y c«ng nghiÖp ë MNTDPB, T©y Nguyªn, më réng diÖn tÝch mÆt n−íc nu«i trång thuû, h¶i s¶n t¹i §BSCL, DHMT, §BSH. b- §Êt l©m nghiÖp. ChiÕm tØ lÖ kho¶ng 30% diÖn tÝch tù nhiªn, kh«ng ®¸p øng ®−îc sù c©n b»ng sinh th¸i. Thêi kú 1989 - 1993 ® t¨ng lªn nh−ng rÊt chËm do t×nh tr¹ng t n ph¸ rõng diÔn ra nghiªm träng, diÖn tÝch rõng trång t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ so víi rõng bÞ ph¸. Tõ 1993 -2001 tØ lÖ ®Êt l©m nghiÖp ® t¨ng lªn nhanh tõ 29,2% lªn 35,2% diÖn tÝch tù nhiªn. L do chÝnh s¸ch b¶o vÖ t i nguyªn rõng cña Nh n−íc ta ® cã kÕt qu¶.. c- §Êt CD v TC ChiÕm mét tØ lÖ thÊp nhÊt trong sè c¸c lo¹i ®Êt ph©n theo môc ®Ých sö dông. TØ träng lo¹i ®Êt n y t¨ng lªn liªn tôc, n¨m 2001 ® chiÕm 6% diÖn tÝch tù nhiªn. TØ lÖ n y l rÊt cao so víi tr×nh ®é ®« thÞ ho¸, c«ng nghiÖp ho¸ cña n−íc ta. L do... d- §Êt ch−a sö dông ChiÕm tØ lÖ rÊt lín trong diÖn tÝch tù nhiªn n−íc ta, l sù bÊt hîp lý lín nhÊt. L do ... Cã xu thÕ gi¶m dÇn tØ träng tõ 44,9% cßn 30,4%. L do... B i tËp 4 - VÏ ®å thÞ thÓ hiÖn sè d©n n−íc ta trong thêi gian tõ 1901- 2005 theo b¶ng sè liªu d−íi ®©y. a) H y ph©n tÝch t×nh h×nh t¨ng d©n sè cña n−íc ta trong thêi gian 1901- 2005. b) HËu qu¶ cña viÖc d©n sè t¨ng nhanh, c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶m gia t¨ng d©n sè. c) N−íc ta ® th nh c«ng nh− thÕ n o trong viÖc gi¶m gia t¨ng d©n sè. Sè d©n n−íc ta trong thêi gian 19001-2005. ( §¬n vÞ triÖu ng−¬×) N¨m 1901 1936 1956 1960 1979 1989 1999 2001 2005 Sè d©n 13,5 17,5 27,5 30,4 52,5 64,4 76,3 78,7 82,6 1-VÏ biÓu ®å. Lùa chän kiÓu vÏ ®å thÞ, hoÆc biÓu ®å cét. C¸ch vÏ ®å thÞ l thÝch hîp nhÊt. §å thÞ sè d©n n−íc ta tõ n¨m 1901 tíi 2005 4
 5. http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p 2-NhËn xÐt. Sù gia t¨ng d©n sè phô thuéc v o h ng lo¹t nh©n tè: c¸c quy luËt sinh häc, ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x héi, ®−êng lèi chÝnh s¸ch... Sau 104 n¨m d©n sè n−íc ta t¨ng thªm 69,1triÖu ng−êi, gÊp gÇn 6 lÇn sè d©n n¨m 1901. C¸c giai ®o¹n cã tèc ®é d©n sè t¨ng kh¸c nhau: a) Tõ 1901- 1956. Trong 55 n¨m t¨ng 14 triÖu ng−êi, b×nh qu©n t¨ng cã 0,25 triÖu ng−êi/n¨m. Lý do: trong thêi k× Ph¸p thuéc, ®êi sèng vËt chÊt nh©n d©n ta rÊt thÊp kÐm, chiÕn tranh, dÞch bÖnh th−êng xuyªn x¶y ra, n¹n ®ãi n¨m 1945... b) Tõ 1956 tíi 1989. T¨ng liªn tôc víi møc ®é t¨ng rÊt cao, sau 35 n¨m t¨ng thªm 36,9 triÖu ng−êi; b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng thªm 1,1 triÖu. Lý do: chÝnh s¸ch d©n sè thùc hiÖn ch−a cã kÕt qu¶, quy luËt bï trõ sau chiÕn tranh, sù ph¸t triÓn m¹nh cña y tÕ nªn c¸c lo¹i bÖnh tËt gi¶m, tuæi thä trung b×nh t¨ng thªm ®¸ng kÓ. c) Giai ®o¹n 1999 - 2005 Trong 6 n¨m t¨ng thªm 8,3 triÖu ng−êi, b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng 1,2 triÖu ng−êi. B×nh qu©n sè d©n t¨ng thªm h ng n¨m cao h¬n sè víi giai ®o¹n tr−íc. Lý do: mÆc dï cã tû lÖ sinh ® gi¶m nh−ng sè d©n lín, nªn sè l−îng ng−êi t¨ng thªm vÉn cao; ch−¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ d©n sè ® cã kÕt qu¶ b»ng viÖc ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch phï hîp nh÷ng ch−a thùc bÒn v÷ng... B i tËp 5 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ tØ lÖ t¨ng tù nhiªn cña d©n sè n−íc ta tõ n¨m 1921 ®Õn n¨m 2000, h y vÏ biÓu ®å v nhËn xÐt sù gia t¨ng d©n sè n−íc ta trong thêi gian nãi trªn.(§¬n vÞ %/n¨m) Giai GTDS Giai GTDS Giai GTDS Giai GTDS ®o¹n ®o¹n ®o¹n ®o¹n 1921/26 1,86 39/43 3,06 60/65 2,93 80/85 2,40 26/31 0,6 43/51 0,6 65/70 3,24 85/90 2,00 31/36 1,33 51/54 1,1 70/76 3,00 90/95 1,70 36/39 1,09 54/60 3,93 76/80 2,52 95/2000 1,55 5
 6. http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p Giai ®o¹n 95/2000 80/85 65/70 51/54 36/39 1921/26 §¬n vÞ (%) 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 1-VÏ biÓu ®å. Cã thÓ vÏ c¸c d¹ng cét, thanh ngang. Kh«ng vÏ kiÓu ®å thÞ, do ®©y l c¸c gi¸ trÞ gia t¨ng d©n sè trung b×nh theo c¸c giai ®o¹n. 2-NhËn xÐt: a- Giai ®o¹n tõ 1921- 1954. Gia t¨ng kh«ng ®Òu: RÊt cao v o c¸c n¨m 39/43 (tíi 3,06%); cã giai ®o¹n rÊt thÊp chØ ®¹t 0,6% (c¸c n¨m 1926-1931v giai ®o¹n 1939 –1954). C¸c møc cao thÊp n y chªnh lÖch tíi 5 lÇn. Thêi kú tr−íc 1954 gia t¨ng tù nhiªn cña d©n sè n−íc ta thÊp. Lý do... b- Giai ®o¹n tõ 1954- 1989. Gia t¨ng rÊt nhanh trong suèt giai ®o¹n.HÇu hÕt c¸c giai ®o¹n ®Òu cã tèc ®é t¨ng trªn 2%/n¨m. Giai ®o¹n t¨ng cao nhÊt lªn tíi 3,93%( 1954-1960); thÊp nhÊt còng ®¹t 2% v o thêi kú 1985-1990. Giai ®o¹n t¨ng cao nhÊt (1954-1960) so víi giai ®o¹n thÊp nhÊt (1943-1951) gÊp 6,5 lÇn. L do ... c) Giai ®o¹n tõ 1990 ®Õn 2001 § gi¶m nhanh, b×nh qu©n chØ cßn d−íi 2%. Giai ®o¹n 1999-2000 chØ cßn 1,5%, møc t¨ng cao h¬n so víi c¸c n−íc trªn thÕ giíi. LÝ do... B i tËp 6 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ tØ lÖ sinh, tö cña d©n sè n−íc trong thêi gian 1960-2001, h y vÏ biÓu ®å thÝch hîp thÓ hiÖn tØ lÖ t¨ng d©n sè n−íc ta trong thêi gian nãi trªn. Tõ b¶ng sè liÖu v biªñ ®å ® vÏ h y nhËn xÐt gi¶i thÝch sù thay ®æi sè d©n n−íc ta trong thêi gian nãi trªn. ( §¬n vÞ ‰) N¨m TØ lÖ sinh TØ lÖ tö N¨m TØ lÖ sinh TØ lÖ tö 1960 46,0 12,0 1979 32,5 7,2 1965 37,8 6,7 1989 31,3 8,4 1970 34,6 6,6 1999 20,5 5,4 1976 39,5 7,5 2001 19,9 5,6 1- TÝnh tØ lÖ t¨ng tù nhiªn cña d©n sè. - C«ng thøc tÝnh: GTTN = (TØ lÖ sinh - TØ lÖ Tö )/10. §¬n vÞ tÝnh GTTN l %. 6
 7. http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p - KÕt qu¶ nh− sau (§¬n vÞ %) N¨m 1960 1965 1970 1976 1979 1989 1999 2001 Gia t¨ng d©n sè 3,40 3,11 2,80 3,20 2,53 2,29 1,51 1,43 2- VÏ biÓu ®å BiÓu ®å tØ lÖ sinh, tØ lÖ tö v gia t¨ng tù nhiªn d©n sè n−íc ta trong thêi gian 1960- 2001 3- NhËn xÐt: a- TØ lÖ sinh (®¬n vÞ tÝnh‰). Tõ 1960-1999 rÊt cao, trªn 20‰, giai ®o¹n cao nhÊt ®¹t tíi 46‰ (n¨m 1960); n¨m 1976 còng rÊt cao víi tØ lÖ 39,5‰ . Tõ giai ®o¹n 1999 trë ®i tØ lÖ sinh gi¶m nhiÒu chØ cßn d−íi 20‰; thÊp nhÊt l v o n¨m 2001 (19,9‰). C¶ thêi kú 41 n¨m tØ lÖ sinh ® gi¶m gÇn 3 lÇn (tõ 46‰ cßn 19,9‰). LÝ do... b- TØ lÖ tö TØ lÖ tö cña d©n sè n−íc ta rÊt thÊp v gi¶m nhanh. Riªng n¨m 1960 cã tØ lÖ tö trung b×nh (12‰); suèt thêi gian tõ sau 1960 tíi 2001 ®Òu cã møc tö d−íi 10‰; Nh÷ng n¨m 90 chØ cßn kho¶ng 5‰. C¶ thêi kú 41 n¨m tØ lÖ tö ® gi¶m gÇn 2 lÇn (tõ 12‰ cßn 6,4‰). Lý do.... c- Mèi quan hÖ gi÷a tØ lÖ sinh v tØ lÖ tö. Do tØ lÖ sinh rÊt cao trong khi tØ lÖ tö l¹i thÊp v gi¶m nhanh nªn gia t¨ng d©n sè n−íc ta trong thêi gian d i thuéc lo¹i rÊt cao. Trong biÓu ®å gia t¨ng tù nhiªn cña d©n sè ®−îc thÓ hiÖn b»ng miÒn giíi h¹n gi÷a tØ sinh v tØ lÖ tö. Giíi h¹n c¶u miÒn n y cã xu thÕ hÑp dÇn trong thêi gian 1960-2001. Sù thu hÑp rÊt nhah trong giai ®o¹n tõ 1995 tíi nay. Cã sù gi¶m gia t¨ng thiªn nhiªn l do tØ lÖ sinh gi¶m ®i rÊt nhanh trong thêi gian nãi trªn. B i tËp 7 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ sè d©n v diÖn tÝch c¸c vïng n¨m 2001. H y vÏ biÓu ®å so s¸nh sù chÖnh lÖch mËt ®é c¸c vïng. Tõ b¶ng sè liÖu v biÓu ®å ® vÏ h y nhËn xÐt v rót ra c¸c kÕt luËn cÇn thiÕt. Vïng C¶ n−íc MiÒn nói,trung du §ång b»ng 2 DiÖn tÝch (Ngh×n km ) 330991 248250 82741 D©n sè (Ngh Ng−êi) 78700 20836 57864 1) VÏ biÓu ®å. Cã thÓ vÏ c¸c d¹ng cét chång, h×nh trßn, vu«ng. Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å h×nh trßn d¹ng sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi. C¸ch vÏ n y ph¶i xö lý sè liÖu tr−íc khi vÏ. a)Xö lý sè liÖu. 7
 8. http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p TÝnh tØ lÖ % diÖn tÝch v d©n sè cña ®ång b»ng v miÒn nói trung du so víi c¶ n−íc. TÝnh mËt ®é d©n c− cña c¶ n−íc, ®ång b»ng, miÒn nói- trung du. §¬n vÞ tÝnh cña mËt ®é l Ng−êi/km2. KÕt qu¶ nh− sau: Vïng C¶ n−íc MiÒn nói, trung du §ång b»ng DiÖn tÝch (%) 100 75,0 25,0 D©n sè (%) 100 26,5 73,5 2 MËt ®é (Ng−êi/km ) 238 84 700 b)VÏ biÓu ®å: BiÓu ®å cã hai h×nh trßn cã b¸n kÝnh b»ng nhau víi c¸c h×nh qu¹t bªn trong nh− b¶ng sè liÖu ® tÝnh. Mét h×nh trßn thÓ hiÖn d©n sè c¶ n−íc n¨m 2001 chia th nh hai khu vùc miÒn nói- trung du v ®ång b»ng; mét ®−êng trßn thÓ hiÖn diÖn tÝch tù nhiªn. Cã mét b¶ng chó dÉn víi ph©n biÖt hai khu vùc th nh thÞ, n«ng th«n. Hai ®−êng trßn n y thÓ hiÖn c¸c ®èi t−îng kh¸c nhau nªn ®é lín cña chóng tuú lùa chän. Nªn vÏ hai ®−êng trßn cã b¸n kÝnh b»ng nhau. BiÓu ®å diÖn tÝch tù nhiªn v d©n sè n−íc ta n¨m 2001 2-NhËn xÐt: MËt ®é to n quèc l 238 ng−êi / km2. Do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau m mËt ®é cã sù ph©n ho¸ râ rÖt gi÷a miÒn nói - trung du v ®ång b»ng. a- T¹i ®ång b»ng. §ång b»ng chØ chiÕm 25% diÖn tÝch nh−ng chiÕm tíi 73,6% d©n sè. MËt ®é t¹i c¸c ®ång b»ng l 700 ng−êi/ km2 ; mËt ®é n y cao h¬n mËt ®é c¶ n−íc tíi trªn 3 lÇn. D©n c− tËp trung t¹i ®ång b»ng l do... b- MiÒn nói -Trung du. D©n c− rÊt th−a: chiÕm 75,0% diÖn tÝch nh−ng chØ chiÕm 26,3% d©n sè. Trung b×nh mËt ®é l 84 ng−êi/km2 ; thÊp h¬n mËt ®é c¶ n−íc tíi trªn 3 lÇn. MËt ®é chung cña ®ång b»ng v TDMN chªnh lÖch nhau tíi gÇn 9 lÇn (700/84). D©n c− th−a thít ë miÒn nói trung du l do... B i tËp 8 - Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y vÒ kÕt cÊu theo tuæi cña d©n sè n−íc ta n¨m 1979- 1999, h y vÏ biÓu ®å thÝch hîp. Tõ b¶ng sè liÖu v biÓu ®å ® vÏ h y nhËn xÐt v gi¶i thÝch sù thay ®æi trong kÕt cÊu d©n sè n−íc ta. 8
 9. http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p KÕt cÊu theo tuæi cña d©n sè ViÖt Nam (§¬n vÞ % trong tæng sè d©n ) Nhãm tuæi 1979 1989 1999 D−íi 15 42,6 39,0 33,1 Tõ 15-60 50,4 53,8 59,3 Trªn 60 7,0 7,2 7,6 Céng 100,0 100,0 100,0 1-VÏ biÓu ®å: Cã thÓ vÏ d¹ng cét chång, h×nh trßn, vu«ng (sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi). Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å h×nh trßn d¹ng sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi. VÏ 3 ®−êng trßn cã b¸n kÝnh b»ng nhau. H×nh qu¹t bªn trong thÓ hiÖn víi 3 nhãm tuæi kh¸c nhau. Cã b¶ng chó dÉn, tªn biÓu ®å cho tõng n¨m. BiÓu ®å kÕt cÊu theo tuæi cña d©n sè n−íc ta n¨m 1979, 1989, 1999 2- NhËn xÐt: a- Nhãm d−íi 15 tuæi: Cã tØ lÖ lín...Sè liÖu.... Xu thÕ gi¶m dÇn Lý do: nh÷ng n¨m tr−íc ®©y gia t¨ng d©n sè rÊt cao... b- Nhãm tõ 15-60: ChiÕm tØ lÖ lín nhÊt... cã xu h−íng t¨ng dÇn... Lý do: tuæi thä trung b×nh cña d©n c− ng y c ng cao; gia t¨ng d©n sè gi¶m dÇn... c -Nhãm trªn 60 tuæi: ChiÕm tØ träng thÊp.. Cã xu thÕ t¨ng dÇn... Lý do: tuæi thä cña d©n c− t¨ng nhanh, ®êi sèng vËt chÊt cña nh©n d©n ta ng y c ng n©ng cao, y tÕ ph¸t triÓn ® h¹n chÕ c¸c lo¹i bÖnh tËt... d-TØ lÖ phô thuéc TØ lÖ phô thuéc l sè ng−êi trong tuæi lao ®éng so víi sè ng−êi ngo i tuæi lao ®éng. TØ lÖ ng−êi trong ®é tuæi lao ®éng c ng cao th× tØ lÖ phô thuéc c ng gi¶m. N¨m 1979 l 49,6%/50,4% = 98%; n¨m 1989 l 0,84; n¨m 1999 l 54%. TØ lÖ phô thuéc gi¶m l ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho n©ng cao ®êi sèng, lao ®éng ®«ng. KÕt cÊu d©n sè n−íc ta trong giai ®o¹n chuyÓn tiÕp sang lo¹i kÕt cÊu d©n sè gi . 9
 10. http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p B i tËp 9 . Cho b¶ng sè liÖu vÒ sè d©n th nh thÞ, n«ng th«n n−íc ta trong thêi gian 1990- 2004 theo b¶ng sè liÖu d−íi ®©y. VÏ biÓu ®å thÓ hiÖn râ nhÊt sè d©n v tØ lÖ sè d©n sèng trong khu vùc th nh thÞ trong thêi gian nãi trªn. (§¬n vÞ ngh×n ng−êi.) N¨m 1990 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2004 Tæng sè 66016,7 69644,5 71995,5 74306,9 76596,7 77635,4 78685,8 82032,3 Th nh thÞ 12880,3 13961,2 14938,1 16835,4 18081,6 18805,3 19481 21591,2 N«ng th«n 53136,4 55488,9 57057,4 57471,5 58514,7 58830,1 59204,8 60441,1 1- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å. TÝnh tØ lÖ d©n c− th nh thÞ (% so víi tæng sè d©n.). VÏ biÓu ®å miÒn sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi. BiÓu ®å tØ lÖ sè d©n th nh thÞ v n«ng th«n n−íc ta trong thêi gian 1990 - 2001. 2) NhËn xÐt. a) Sè d©n th nh thÞ n−íc ta t¨ng chËm. TØ lÖ sè d©n th nh thÞ nhá h¬n nhiÒu sè víi tæng sè d©n, nh−ng tØ lÖ ®ang t¨ng... PhÇn cña sè d©n n«ng th«n lín h¬n nhiÒu v ®ang cã xu h−íng gi¶m dÇn... b)TØ lÖ sè d©n th nh thÞ qua c¸c n¨m l : (§¬n vÞ%) N¨m 1990 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2004 Th nh thÞ 19,5 20,0 20,7 22,7 23,6 24,2 24,8 26,3 N«ng th«n 80,5 79,7 79,3 77,3 76,4 75,8 75,2 73,7 TØ lÖ d©n c− th nh thÞ t¨ng chËm... Sè liÖu c) TØ lÖ d©n c− th nh thÞ n−íc ta thÊp l do: Tr×nh ®é c«ng nghiÖp ho¸, sù ph©n c«ng lao ®éng ë n−íc ta ch−a cao, c¸c ng nh dÞch vô chËm ph¸t triÓn Víi sù ph¸t triÓn nhanh cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ nh− hiÖn nay, trong thêi gian tíi tØ lÖ d©n c− th nh thÞ sÏ t¨ng nhanh. B i tËp 10 . Cho b¶ng sè liÖu vÒ sè d©n th nh thÞ, n«ng th«n n−íc ta trong thêi gian 1990- 2004 theo b¶ng sè liÖu d−íi ®©y. VÏ biÓu ®å sù t¨ng tr−ëng tæng sè d©n v sè d©n sèng trong khu vùc th nh thÞ trong thêi gian nãi trªn. (§¬n vÞ ngh×n ng−êi.) 10
 11. http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p N¨m Tæng sè Th nh thÞ N«ng th«n 1990 66016,7 12880,3 53136,4 1991 67242,4 13227,5 54014,9 1992 68450,1 13587,6 54862,5 1993 69644,5 13961,2 55683,3 1994 70824,5 14425,6 56398,9 1995 71995,5 14938,1 57057,4 1996 73156,7 15419,9 57736,8 1997 74306,9 16835,4 57471,5 1998 75456,3 17464,6 57991,7 1999 76596,7 18081,6 58515,1 2000 77635,4 18771,9 58863,5 2001 78685,8 19469,3 59216,5 2002 79727,4 20022,1 59705,3 2003 80902,4 20869,5 60032,9 2004* 82032,3 21591,2 60441,1 * S¬ bé. Nguån NGTK 2006 1- VÏ biÓu ®å Yªu cÇu cña b i l vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn sù t¨ng tr−ëng nªn sö dông kiÓu biÓu ®å gia t¨ng. §Ó vÏ ®−îc biÓu ®å cÇn xö lý sè liÖu, lÊy sè d©n cña tæng sè, cña d©n c− th nh thÞ v sè d©n n«ng th«n cña n¨m 1990 = 100%.KÕt qu¶ nh− sau: N¨m Tæng sè Th nh thÞ N«ng th«n N¨m Tæng sè Th nh thÞ N«ng th«n 1990 100,00 100,00 100,00 1998 114,30 135,59 109,14 1991 101,86 102,70 101,65 1999 116,03 140,38 110,12 1992 103,69 105,49 103,25 2000 117,60 145,74 110,78 1993 105,50 108,39 104,79 2001 119,19 151,16 111,44 1994 105,50 108,39 104,79 2002 120,77 155,45 112,36 1995 109,06 115,98 107,38 2003 122,55 162,03 112,98 1996 110,82 119,72 108,66 2004 124,26 167,63 113,75 1997 112,56 130,71 108,16 VÏ ®å thÞ gia t¨ng. Cã 3 ®å thÞ trong cïng mét hÖ to¹ ®é. Trôc tung thÓ hiÖn chØ sè gia t¨ng (®¬n vÞ%). C¶ ba ®å thÞ ®Òu cã ®iÓm xuÊt ph¸t tõ 100% trªn trôc tung. 2-NhËn xÐt. a- Møc t¨ng cña sè d©n: Tæng sè d©n t¨ng 124,26%, sè d©n th nh thÞ t¨ng 167,63%, sè d©n n«ng th«n t¨ng 112,76%; Møc t¨ng cña sè d©n th nh thÞ cao h¬n so víi tæng sè nªn tØ träng cña d©n c− th nh thÞ sÏ t¨ng dÇn so víi tæng sè d©n. 11
 12. http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p b-TØ lÖ d©n c− th nh thÞ t¨ng dÇn...TÝnh to¸n tØ lÖ % cña d©n c− th nh thÞ ®Ó minh ho¹. B i tËp 11 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ lao ®éng ®ang ho¹t ®éng kinh tÕ ph©n theo ng nh c¸c n¨m 1990 1995 v 2000 d−íi ®©y, h y vÏ biÓu ®å thÝch hîp v nhËn xÐt sù thay ®æi c¬ cÊu sö dông lao ®éng theo ng nh ë n−íc ta. (§¬n vÞ tÝnh Ngh×n ng−êi ) N¨m Tæng sè N«ng l©m C«ng nghiÖp DÞch vô lao ®éng ng− nghiÖp - X©y dùng 1990 29412,3 21476,1 3305,7 4630,5 1995 33030,6 23534,8 3729,7 5766,1 1999 35975,8 24791,9 4300,4 6883,5 2000 36701,8 25044,9 4445,4 7211,5 NGTK2001 trang 40 1- Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å. Cã thÓ vÏ nhiÒu d¹ng biÓu ®å: Cét chång, thanh ngang chång, h×nh trßn, h×nh vu«ng (lo¹i sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi, sè liÖu t−¬ng ®èi). Trong ®ã lo¹i biÓu ®å h×nh trßn, h×nh vu«ng l hîp lý nhÊt. Chän kiÓu h×nh trßn sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi, lo¹i n y cÇn xö lý sè liÖu tr−íc khi vÏ. 2-Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å. - TÝnh tØ lÖ lao ®éng ph©n theo c¸c ng nh so víi tæng sè.(§¬n vÞ tÝnh %) N«ng l©m C«ng nghiÖp- DÞch N¨m Tæng sè ng− nghiÖp X©y dùng vô 1990 100 73,0 11,2 15,7 1999 100 68,9 12,0 19,1 2000 100 68,2 12,1 19,6 - TÝnh b¸n kÝnh c¸c ®−êng trßn R1990 = 1cm; R1999 = 35975,8 : 249412,3 = 1. 1,23 = 1,15cm 1. R2000 = 1. 36701,8 : 249412,3 = 1. 1,24 = 1,17cm VÏ biÓu ®å gåm ba ®−êng trßn cã b¸n kÝnh nh− ® tÝnh. C¸c h×nh qu¹t bªn trong cã tØ lÖ nh− ® tÝnh trong b¶ng trªn; cã mét b¶ng chó dÉn thÓ hiÖn tØ lÖ lao ®éng. BiÓu ®å c¬ cÊu lao ®éng n−íc ta ph©n theo ng nh c¸c n¨m 1990, 1999, 2000 2-NhËn xÐt a- Tæng sè lao ®éng: 12
 13. http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p T¨ng kh¸ nhanh so víi n¨m 1990 t¨ng 1,24 lÇn (mçi n¨m t¨ng 2,4%). Tæng sè lao ®éng t¨ng l do: d©n sè t¨ng nhanh, mèi n¨m cã thªm h ng triÖu ng−êi b−íc v o ®é tuæi lao ®éng, v−ît h¬n nhiÒu so víi ng−êi hÕt tuæi lao ®éng h ng n¨m. b- Lao ®éng trong n«ng - l©m - ng− nghiÖp ChiÕm sè l−îng rÊt lín v cã xu h−íng gi¶m, n¨m 1990 l 73,0% ; n¨m 2000 l 68,2%. Sù gi¶m dÇn tØ träg n y l do... Sè lao ®éng n«ng nghiÖp sÏ chuyÓn dÇn sang c«ng nghiÖp v dÞch vô. c- Lao ®éng trong dÞch vô ChiÕm sè l−îng lín h¬n so víi n«ng nghiÖp nh−ng cao h¬n so víi lao ®éng c«ng nghiÖp. Cã xu h−íng t¨ng dÇn, n¨m 1990 l 15,7% ; n¨m 2000 l 19,65%. Sù t¨ng dÇn tØ träng n y l do ...Xu h−íng trong thêi gian tíi lao ®éng trong ng nh c«ng nghiÖp sÏ t¨ng m¹nh. d- Lao ®éng trong c«ng nghiÖp VÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi, sè l−îng lao ®éng trong c«ng nghiÖp chiÕm sè l−îng nhá nhÊt so víi n«ng nghiÖp v dÞch vô. Tuy nhiªn, c¶ sè l−îng tuyÖt ®èi v tû lÖ lao ®éng c«ng nghiÖp so víi tæng sè lao ®éng cã xu h−íng t¨ng dÇn. N¨m 1990 l 11,2% ; n¨m 2000 l 12,1%. TØ träng t¨ng dÇn l do.... Xu h−íng trong thêi gian tíi sè lao ®éng trong c«ng nghiÖp sÏ t¨ng nhanh do thu hót ng y c ng m¹nh lao ®éng chuyÓn sang tõ n«ng nghiÖp. B i tËp 12 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ lùc l−îng lao ®éng, sè ng−êi cÇn gi¶i quyÕt viÖc l m ë hai khu vùc th nh thÞ v n«ng th«n n−íc ta n¨m 1998, h y vÏ biÓu ®å thÝch hîp v nhËn xÐt t×nh h×nh viÖc l m n−íc ta. (Sè liÖu cña Bé L§-TBXH n¨m 1998). §¬n vÞ tÝnh Ngh×n ng−êi C¶ n−íc N«ng th«n Th nh thj Lùc l−îng lao ®éng 37407,2 29757,6 7649,6 Sè ng−êi thiÕu viÖc l m 9418,4 8219,5 1198,9 Sè ng−êi thÊt nghiÖp 856,3 511,3 345,0 Nguån Theo NguyÔn ViÕt ThÞnh Trang 91 1-Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å Tæng sè lao ®éng = sè ng−êi thiÕu viÖc l m + sè ng−êi thÊt nghiÖp + sè ng−êi cã viÖc l m th−êng xuyªn. KÕt qu¶ nh− sau: KÕt cÊu sö dông lao ®éng n−íc ta n¨m 2001( §¬n vÞ Ngh×n Ng−êi.) C n−íc N«ng th«n Th nh thÞ Lùc l−îng lao ®éng 37407,2 29757,6 7649,6 Sè ng−êi thiÕu viÖc l m 9418,4 8219,5 1198,9 Sè ng−êi thÊt nghiÖp 856,3 511,3 345 Cã VLTX 27132,5 21026,8 6105,7 13
 14. http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p TÝnh tØ lÖ c¬ cÊu sö dông lao ®éng so víi tæng sè lao ®éng.(§¬n vÞ %) Lùc l−îng lao ®éng 100 100 100 Sè ng−êi thiÕu viÖc l m 25,2 27,6 15,7 Sè ng−êi thÊt nghiÖp 2,3 1,7 4,5 Cã VLTX 72,5 70,7 79,8 VÏ biÓu ®å: Cã thÓ vÏ nhiÒu kiÓu: cét chång, h×nh trßn, h×nh vu«ng, thanh ngang (c¶ hai lo¹i sö dông sè liÖu nguyªn d¹ng hoÆc sè liÖu ® tÝnh ra tØ lÖ %). Chän c¸ch vÏ biÓu ®å cét chång d¹ng sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi. 40000 Ng×n ng−êi 30000 20000 10000 0 C¶ n−íc N«ng th«n Th nh thÞ Sè ng−êi thiÕu viÖc l m Sè ng−êi thÊt nghiÖp Cã VLTX BiÓu ®å t×nh tr¹ng viÖc l m ë n−íc ta ë c¸c khu vùc th nh thÞ, n«ng th«n n¨m 2001 2-NhËn xÐt a- VÊn ®Ò viÖc l m ë n−íc ta rÊt gay g¾t. N¨m 1998 c¶ n−íc cã 9,4 triÖu ng−êi thiÕu viÖc l m chiÕm 25,2% LTSL§ v 856 ngh×n ng−êi thÊt nghiÖp chiÕm 2,3% TSL§. §©y l tØ lÖ rÊt cao so trong tæng sè lao ®éng n−íc ta. L do... b-ThÊt nghiÖp t¹i c¸c ®« thÞ rÊt cao. Cã 345 ngh×n ng−êi thÊt nghiÖp chiÕm 4,5%; sè ng−êi thiÕu viÖc l m chØ chiÕm 15,7% TSL§ cao h¬n so víi møc chung c¶ n−íc tíi 2 lÇn v khu vùc n«ng th«n tíi gÇn 3 lÇn; TØ lÖ thiÕu viÖc l m thÊp h¬n so víi b×nh qu©n chung c¶ n−íc v KVNT. Cã t×nh tr¹ng trªn l do.... c-ThiÕu viÖc l m t¹i khu vùc n«ng th«n N¨m 1998 tØ lÖ thiÕu viÖc l m l 27,6% TSL§ cao h¬n rÊt nhiÒu so víi KVTT; nh−ng tØ lÖ thÊt nghiÖp l¹i thÊp h¬n ®¸ng kÓ so víi KVTT. ThiÕu viÖc l m ë n«ng th«n cao cã liªn quan tíi .... B i tËp 13 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ thêi gian ch−a sö dông cña lao ®éng t¹i vïng n«ng th«n trong 12 th¸ng ë n−íc ta ph©n theo c¸c vïng lín sau ®©y. (Theo KÕt qu¶ 14
 15. http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p ®iÒu tra cña Lao ®éng- v viÖc l m v o 1/7 n¨m 1998) §¬n vÞ % so víi tæng sè lao ®éng. Vïng TØ lÖ thiÕu viÖc l m Vïng TØ lÖ thiÕu viÖc l m C¶ n−íc 28,19 Nam Trung Bé 29,77 T©y B¾c 14,98 T©y Nguyªn 18,12 §«ng B¾c 22,71 §«ng Nam Bé 18,22 §B S«ng Hång 37,78 §B s«ng Cöu Long 27,05 B¾c Trung Bé 33,61 1-Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å. Cã thÓ vÏ nhiÒu d¹ng biÓu ®å: Cét, thanh ngang lo¹i sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi. Nªn s¾p xÕp c¸c vïng theo thø tù tõ trªn xuèng. 2-NhËn xÐt. a) N−íc ta cã tØ lÖ thiÕu viÖc l m cao. Cã 28,19% tæng sè lao ®éng khu vùc n«ng th«n thiÕu viÖc l m. TÊt c¶ c¸c vïng ®Òu cã tØ lÖ thiÕu viÖc l m rÊt cao. Lý do.... b)Vïng rÊt cao: §BSH, BTB cã tØ lÖ trªn 30%, §BSH víi tØ lÖ 37,78% gÊp 1,3 lÊn so víi tØ lÖ chung. C¸c vïng n y cã tØ lÖ thiÕu viÖc l m cao l do... c)Vïng cã tØ lÖ trung b×nh: §«ng B¾c, §BSCL, NTB. LÝ do cho tõng vïng d)Vïng cã tØ lÖ thÊp h¬n: §NB, T©y Nguyªn, T©y B¾c. ThÊp nhÊt l T©y B¾c víi tØ lÖ 14,98%; thÊp h¬n 2 lÇn so víi §BSH. LÝ do... B i tËp 14 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp cña lùc l−îng lao ®éng trong ®é tuæi t¹i khu vùc th nh thÞ n−íc ta ph©n theo c¸c vïng lín n¨m 2001 sau ®©y. (§¬n vÞ % so víi tæng sè lao ®éng) Vïng ThÊt nghiÖp Vïng ThÊt nghiÖp 15
 16. http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p C¶ n−íc 6,28 Nam Trung Bé 6,16 T©y B¾c 5,62 T©y Nguyªn 5,55 §«ng B¾c 6,73 §«ng Nam Bé 5,92 §B S«ng Hång 7,07 §B s«ng Cöu Long 6,08 B¾c Trung Bé 6,72 1- VÏ biÓu ®å. 2- NhËn xÐt a- TØ lÖ thÊt nghiÖp t¹i KV th nh thÞ n−íc ta v o n¨m 2001 l 6,28%. Lý do... b) C¸c vïng cã tØ lÖ thÊt nghiÖp kh¸c nhau: Vïng cã tØ lÖ cao h¬n so víi møc chung: ®« thÞ t¹i c¸c vïng phÝa B¾c, trõ T©y B¾c (§BSH, B¾c Trung Bé, §«ng B¾c); cao nhÊt thuéc vÒ §BSH l 7,07%. Nguyªn nh©n ... Vïng cã tØ lÖ thÊp h¬n so víi møc chung: Nam Trung Bé, §NB, §BSCL. Vïng cã tØ lÖ thÊp d−íi 6% cã T©y Nguyªn, T©y B¾c. T©y Nguyªn chØ 5,55%. Nguyªn nh©n chÝnh... B i tËp 15 - Cho biÓu ®å sau ®©y vÒ sè l−îng häc sinh phæ th«ng ph©n theo cÊp häc c¸c n¨m häc 1992 - 2005. Tõ b¶ng sè liÖu v biÓu ®å ® vÏ h y nhËn xÐt v rót ra nh÷ng kÕt luËn cÇn thiÕt. (§¬n vÞ Ngh×n häc sinh) N¨m häc 1992/1993 1997/1998 2004/2005 Tæng sè 12911,1 17073,6 16649,2 TiÓu häc 9527,2 10431 7304 Trung häc c¬ së 2813,4 5252,4 6371,3 Trung häc phæ 570,5 1390,2 2973,9 th«ng 1-Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å. - TÝnh tØ lÖ häc sinh cña tõng cÊp häc so víi tæng sè. §¬n vÞ % N¨m häc 1992/1993 1997/1998 2004/2005 Tæng sè 100 100 100 TiÓu häc 73,8 61,1 43,9 Trung häc c¬ së 21,8 30,8 38,3 16
 17. http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p Trung häc phæ th«ng 4,4 8,1 17,9 B¸n kÝnh ®−êng trßn 2cm 2,3cm 2,2cm BiÓu ®å c¬ cÊu häc sinh ph©n theo cÊp häc 2-NhËn xÐt a- Tæng sè häc sinh Trong c¶ thêi kú (1992- 2005) t¨ng lªn 1,290 lÇn. Trong thêi gian tõ 1992/1993 tíi 1997/1998 t¨ng 1,322 lÇn. Thêi gian gi÷a n¨m häc 97/98 v 04/05 sè häc sinh gi¶m 3,3% t−¬ng ®−¬ng víi 424,4 ngh×n häc sinh Sè häc sinh t¨ng lªn trong c¶ thêi kú l do... b- Sè häc sinh theo c¸c cÊp häc t¨ng kh¸c nhau. • TiÓu häc: ChiÕm sè l−îng lín nhÊt trong c¸c cÊp häc. Sau 13 n¨m gi¶m 3127,0 ngh×n häc sinh. KÕt qu¶ tØ träng häc sinh trong tæng sè gi¶m tõ 73,8% cßn 43,9% n¨m 2005. Sè häc sinh TiÓu häc chiÕm tØ lÖ lín l do tØ lÖ trÎ em sinh ®−îc huy ®éng tíi tr−êng ng y c ng cao, Nh n−íc phæ cËp tiÓu häc. Sè l−îng v tØ träng HS TiÓu häc gi¶m cã liªn quan tíi gia t¨ng d©n sè gi¶m m¹nh v o nh÷ng n¨m 1990 – 1994. • Trung häc c¬ së: ChiÕm sè l−îng thø hai sau HSTH v t¨ng liªn tôc c¶ vÒ sè l−îng v tØ lÖ. Sè l−îng t¨ng 2,26 lÇn... Häc sinh THCS trong tæng sè t¨ng dÇn tõ 21,8% lªn 38,3% n¨m 2001. Sè häc sinh THCS t¨ng lªn l do gia t¨ng d©n sè cao v o nh÷ng n¨m 1985 – 1990, tíi nay nhãm trÎ em sinh ra v o thêi kú n y ®ang ë bËc häc trung häc c¬ cë. Sè l−îng HS THCS t¨ng cßn do nhu cÇu häc lªn THPT ®Ó n©ng cao tr×nh ®é • PTTH: ChiÕm sè l−îng Ýt nhÊt trong tæng sè HS. TÝnh chung sau 13 n¨m t¨ng 1583,7 (5,21lÇn). KÕt qu¶ sè häc sinh PTTH trong tæng sè t¨ng dÇn tõ 4,4% lªn 17,9% n¨m 2005. Sè häc sinh THCS t¨ng lªn l do nhãm häc sinh n y ®−îc sinh ra v o thêi kú ®Çu nh÷ng n¨m 1980, khi bïng næ d©n sè ë møc cao.... §a sè HSTHCS ®Òu muèn häc lªn bËc THPT ®Ó thi v o ®¹i häc. KL: C¬ cÊu häc sinh phæ th«ng ph¶n ¸nh râ nÐt sù gia t¨ng d©n sè, chÝnh s¸ch gi¸o dôc v t©m lý cña x héi còng nh− cña thanh, thiÕu niªn. 17
 18. http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p B i tËp 16 - VÏ v nhËn xÐt biÓu ®å h×nh cét dùa v o b¶ng sè liÖu tØ lÖ d©n c− biÕt ch÷ tõ 15 tuæi trë lªn cña mét sè n−íc khu vùc Ch©u ¸- Th¸i B×nh D−¬ng n¨m 1999. (§¬n vÞ % ) TT Tªn quèc gia TØ lÖ biÕt ch÷ TT Tªn quèc gia TØ lÖ biÕt ch÷ 1 ViÖt Nam 92,0 4 Malaixia 85,7 2 Trung Quèc 82,9 5 Ên §é 52,5 3 In ®«nª xia 85,0 6 XIngapo 91,4 1-VÏ biÓu ®å chän kiÓu biÓu ®å cét ®¬n hay thanh ngang. 2-NhËn xÐt a- Lo¹i cao: trªn 90% gåm cã ViÖt Nam, Xinh gapo b- Nhãm trung b×nh : trªn 80% (Trung quèc, In®«nªxia; Malaixia) c- Nhãm thÊp d−íi 80% (Ên §é chØ cã 55% ) 1- Gi¶i thÝch: ViÖt Nam cã tØ lÖ cao nhÊt trong sè c¸c nuíc trªn. L do : Nh n−íc quan t©m; nh©n d©n ta cã truyÒn thèng häc vÊn, nhu cÇu v¨n ho¸ v tay nghÒ trong thêi kú më cöa...Xinhgapo cã tØ lÖ thÊp h¬n l do ®©y l quèc gia ph¸t triÓn cao nªn d©n sè Ýt cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn gi¸o dôc. Trung Quèc, In®«nªxia cã d©n sè qu¸ ®«ng, ®Êt n−íc l¹i réng lín hoÆc ph©n t¸n trªn h ng v¹n hßn ®¶o nªn khã ph¸t triÓn gi¸o dôc Ên §é l quèc gia cã th nh phÇn d©n c− phøc t¹p, t«n gi¸o v x héi phøc t¹p dÉn tíi sù yÕu kÐm trong ph¸t triÓn gi¸o dôc. B i tËp 17 - VÏ biÓu ®å v gi¶i thÝch sù t¨ng tr−ëng cña Tæng s¶n phÈm x héi (GDP) cña nÒn kinh tÕ n−íc ta qua b¶ng sè liÖu d−ãi ®©y. (§¬n vÞ % /n¨m) N¨m, giai ®o¹n GDP N¨m, giai ®o¹n GDP N¨m, giai ®o¹n GDP 1961/1965 9,6 1976/1980 1,4 1991/1995 8,7 1966/1970 0,7 1981/1985 7,3 1996/1998 5,0 1971/1975 7,3 1986/1990 4,8 1999/2003 7,1 1- Lùa chän c¸ch vÏ biÓu ®å. Cã thÓ vÏ nhiÒu d¹ng cét ®øng, thanh ngang lo¹i sö dông sè liÖu sè liÖu t−¬ng ®èi. Sö dông c¸ch vÏ biÓu ®å cét ®øng 2-NhËn xÐt: Sù t¨ng tr−ëng GDP kh«ng ®Òu do phô thuéc v o ho n c¶nh kinh tÕ chÝnh trÞ, ®−êng lèi chÝnh s¸ch: Giai ®o¹n 61/65 t¨ng nhanh. §©y l thêi kú n−íc ta tiÕn h nh c«ng nghiÖp ho¸ víi sù trî gióp cña Liªn X«, Trung Quèc. Giai ®o¹n 66/70 chiÕn tranh khèc liÖt trªn ph¹m vi c¶ n−íc, ta ph¶i tËp trung søc ng−êi søc cña cho cuéc kh¸ng chiÕn gi¶i phãng d©n téc. Cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i ë miÒn B¾c ® t n ph¸ rÊt nÆng nÒ c¸c c¬ së kinh tÕ. Tèc ®é t¨ng tr−ëng rÊt thÊp, chØ ®¹t 0,7%/n¨m, thÊp h¬n giai ®o¹n tr−íc tíi h¬n12 lÇn. 18
 19. http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p Giai ®o¹n 71/75 sù t¨ng tr−ëng kh¸ h¬n, tèc ®é t¨ng GDP ® ®¹t 7,3%/n¨m cao h¬n 10 lÇn so víi giai ®o¹n tr−íc. L do sù gióp ®ì cña c¸c n−íc XHCN. Giai ®o¹n 76/80, sù t¨ng tr−ëng rÊt thÊp chØ ®¹t 1,4%/n¨m. Do mét sè chÝnh s¸ch sai lÇm trong ®−êng lèi ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, chÝnh s¸ch gi¸, l−¬ng tiÒn ® ¶nh huëng ngiªm träng tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x héi, viÖn trî cña Trung Quèc bÞ gi¸n ®o¹n. Giai ®o¹n 81/85 t¨ng tr−ëng kinh tÕ t−¬ng ®èi kh¸, do sù trî gióp cña Liªn X« ® ®−îc kh«i phôc. Giai ®o¹n 86/90 tèc ®é t¨ng tr−ëng rÊt thÊp. §©y l giai ®o¹n gay g¾t nhÊt cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ x héi n−íc ta. ChÝnh s¸ch cÊm vËn cña Mü, t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ t¹i c¸c n−íc XHCN. MÆc dï ChiÕn l−îc ®æi míi ® ®−îc thùc hiÖn nh−ng cÇn ph¶i cã thêi gian chuyÓn ®æi ®Ó thÝch øng nªn tèc ®é t¨ng tr−ëng ch−a cao. Giai ®o¹n 91 ®Õn nay tèc ®é t¨ng tr−ëg rÊt cao, æn ®Þnh. L thêi kú thùc hiÖn CL§M. nªn c¸c nguån lùc ph¸t triÓn ®−îc khai th¸c, më réng hîp t¸c quèc tÕ. V o giai ®o¹n 96/98 tèc ®é cã gi¶m thÊp do t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng t i chÝnh trong khu vùc §NA. Tõ 1999 ®Õn nay tèc ®é t¨ng kh¸ nhanh v t−¬ng ®èi v÷ng ch¾c. B i tËp 18 - Cho b¶ng sè liÖu vÒ c¬ cÊu sö dông lao ®éng v c¬ cÊu Tæng s¶n phÈm trong n−íc (GDP) n−íc ta trong n¨m 2001. Qua biÓu ®å h y ph©n tÝch v gi¶i thÝch sù thay ®æi c¬ cÊu GDP v c¬ cÊu sö dông lao ®éng trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Tæng sè N«ng, l©m, C«ng nghiÖp- DÞch ng− nghi p X©y dùng vô GDP (TØ §ång) 484493 114412 183291 18670 Lao ®éng 36701,8 25044,9 4445,4 7211,5 (Ngh×n Ng−êi) Nguån: NGTK 2001, trang 39 - 46, 55. 1- Xö lý sè liÖu v vÏ biÓu ®å. - TÝnh c¬ cÊu lao ®éng v GDP, - TÝnh b×nh qu©n thu nhËp trªn 1 lao ®éng; - KÕt qu¶ tÝnh to¸n nh− sau: N«ng l©m, CN- XD DÞch vô Tæng sè ng− GDP ( %) 23,6 37,8 38,6 100 Lao ®éng(%) 68,2 12,1 19,6 100 19
 20. http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p Thu nh©p/1 lao ®éng 4,568,3 41,231, 25,901, 13,200, (TriÖu ®ång) 6 7 8 - VÏ biÓu ®å 2 biÓu ®å h×nh trßn, thÓ hiÖn c¬ cÊu Tæng sè lao ®éng v GDP n¨m 2001 - Cã mét b¶ng chó dÉn víi 3 m u cña 3 lÜnh vùc cña tæng sè lao ®éng v GDP. 2-NhËn xÐt a- Tæng s¶n phÈm trong n−íc. TØ träng cña n«ng - l©m - ng− vÉn cßn rÊt cao, chiÕm 23,6%. TØ träng c«ng nghiÖp thÊp míi chØ chiÕm 37,8%. DÞch vô cã tØ träng lín nhÊt l 38,6%, ®øng ®Çu trong GDP. b- Lùc l−îng lao ®éng. TØ träng lao ®éng trong n«ng - l©m - ng− nghiÖp chiÕm tØ träng lín nhÊt víi 68,2% % tæng sè lao ®éng v o 2001. Lao ®éng trong c«ng nghiÖp v dÞch vô vÉn cßn chiÕm tØ lÖ qu¸ thÊp so víi c¬ cÊu lao ®éng cña c¸c n−íc ph¸t triÓn víi tØ träng t−¬ng øng l 12,1 v 19,6 % tæng sè lao ®éng c- Gi¸ trÞ lao ®éng/1 lao ®éng. C¸c ng nh cã GTSX/1 lao ®éng cã kh¸c nhau: N«ng - l©m - ng− l thÊp nhÊt, chØ b»ng 1/3 so víi so víi b×nh qu©n chung c¶ n−íc. Lao ®éng c«ng nghiÖp v x©y dùng ®¹t b×nh qu©n cao nhÊt víi 41,231 triÖu ®ång cao h¬n 3 lÇn so víi b×nh qu©n chung v gÊp nhiÒu lÇn so víi lao ®éng n«ng - l©m -ng− nghiÖp. Lao ®éng dÞch vô cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt b×nh qu©n cao h¬n so víi n«ng - l©m - ng− nh−ng thÊp h¬n so víi lao ®éng c«ng nghiÖp víi møc 25,901,7 triÖu ®ång/n¨m. KL- C¬ cÊu GDP v c¬ cÊu sö dông lao ®éng n−íc ta ®ang cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc nh−ng cßn chËm so víi nhiªï n−íc trªn thÕ giíi v khu vùc. §Ó ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ta cÇn ®Èy m¹nh tèc ®é t¨ng tr−ëng, chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng trong to n bé nÒn kinh tÕ quèc d©n... B i tËp 19 - Dùa v o b¶ng sè liÖu duíi ®©y vÒ diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp n¨m 1985, 1992 v 2000. (§¬n vÞ Ngh×n ha) 20
Đồng bộ tài khoản