6 xu hướng truyền thông xã hội năm 2010

Chia sẻ: Pho Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
115
lượt xem
41
download

6 xu hướng truyền thông xã hội năm 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Năm 2010, các mạng xã hội thậm chí sẽ càng phổ biến hơn, được ứng dụng trên thiết bị di động nhiều hơn, chiếm ưu thế hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 6 xu hướng truyền thông xã hội năm 2010

  1. 6 xu hư ng truy n thông xã h i năm 2010 Năm 2010, các m ng xã h i th m chí s càng ph bi n hơn, ư c ng d ng trên thi t b di ng nhi u hơn, chi m ưu th hơn. Năm 2009, chúng ta ã ch ng ki n t c tăng trư ng theo c p s nhân c a truy n thông xã h i. Theo Nielson Online, ch tính riêng Twitter ã tăng 1,382% vào tháng 2 so v i cùng kì năm ngoái, t hơn 7 tri u lư t truy c p trên t ng s lư t truy c p trong tháng. Trong khi ó, Facebook cũng ti p t c vư t xa MySpace. V y có th hình dung truy n thông xã h i th nào trong năm 2010? Các xu hư ng g n chúng ta có th s m nhìn th y trong năm t i là: 1. Các m ng xã h i b t u b t i tính xã h i V i s phát tri n ph bi n hơn c a h th ng m ng xã h i, nhóm, danh m c và m ng ngách, các m ng này b t u tr nên “ c quy n”hơn. Không ph i ai cũng có th nhanh chóng làm quen tính năng m i - tính năng t o danh m c - c a Twitter, và khi các m ng ư c lan truy n r ng rãi, có kh năng các hành vi c a cư dân m ng như “ n gi u” i nh ng thông tin c p nh t s tr nên ph bi n hơn, nh ng thông tin này v n thư ng xu t hi n trong tính năng c p nh t tin t c m i c a Facebook. Có l ây chưa h n là vi c thi u i tính xã h i, nhưng nó dư ng như cho ta th y vi c tách giá tr ra kh i h th ng m ng - trong khi lo i b nh ng tính năng rư m rà. 2. Các doanh nghi p tìm ki m cơ h i m r ng phát tri n
  2. Có tương i ít các công ty l n v ch ra các sáng ki n mang tính xã h i vư t xa ư c các sáng ki n ti p th và truy n thông c áo. D ch v m i Twelpforce c a hãng Best Buy ã huy ng hàng trăm nhân viên tr giúp khách hàng thông qua ti u blog Twitter. Nh ng nhân viên này ư c giám sát thông qua m t h th ng tích h p có tính năng theo dõi nh ng ngư i truy c p. ây là m t d u hi u m i cho năm 2010, khi mà các công ty có xu hư ng gi m chi phí và d tính ph c v khách hàng t t hơn thông qua vi c ng d ng công ngh m ng xã h i. 3. Kinh doanh truy n thông xã h i có vai trò ngày càng quan tr ng Các m ng tương i m i như Foursquare ư c chào ón nh vi c t p trung vào tính năng cung c p m ng cho khu v c và i n tho i di ng. Tuy nhiên, trò chơi trong m ng này cũng có ch t lư ng tương t i v i cư dân m ng như các m ng khác. Các thành viên tham gia nh n ư c s khích l và gi i thư ng qua t ng c p cao hơn. Và công ngh này nh c nh b n r ng b n bè c a b n ch cách 1 bư c là có th ánh c p “ch c th trư ng” mong ư c c a b n. Khi các doanh nghi p tìm ki m cơ h i kinh doanh trong và ngoài m ng, h có th áp d ng chính sách “c cà r t” tăng tính c nh tranh thân thi n. 4. Các công ty s có chính sách truy n thông xã h i (và i u này th t s c n thi t) N u công ty b n ang làm vi c chưa có m t chính sách truy n thông xã h i v i nh ng quy nh c th v vi c “liên k t” v i các m ng xã h i khác, i u này r t có th s thay i trong năm t i. T vi c t cân nh c b n thân b n như m t nhân viên trong cu c c nh tranh gi a các m ng xã h i, có th b n s nh n th y i u gì là h p lí cho công ty mình khi t chân vào gi i truy n thông xã h i.
  3. 5. Di ng tr thành i m m u ch t c a truy n thông xã h i Cùng lúc v i vi c nghiêm c m s d ng các m ng xã h i c a kho ng 70% các công ty thì doanh s bán hàng c a các lo i i n tho i thông minh “smartphone” ngày càng tăng, dư ng như dân cư m ng s tìm cách “th a mãn” cơn nghi n truy n thông xã h i c a mình thông qua các thi t b di ng. Th m chí h còn tranh th c th i gian ngh ng n ng i nơi công s truy c p vào các m ng xã h i, mi n là tín hi u di ng ho t ng t t và tránh ư c tai m t c a công ty. K t qu là chúng ta s th y có thêm nhi u phiên b n di ng t m ng xã h i ưa thích. 6. Email không còn là phương ti n duy nh t chia s Bài vi t “ ng d ng công ngh iPhone” c a t New York Times g n ây m i c p nh t thêm tính năng chia s , cho phép ngư i s d ng d dàng chia s m t bài báo thông qua các m ng xã h i như Facebook, Twitter. Nhi u website cũng ã ng d ng tính năng này, và r t có th tính năng này s tr thành trào lưu chính trong hành vi c a cư dân m ng thay cho thói quen s d ng email trư c kia. Và ch c h n nh ng nhà cung c p n i dung s r t hài lòng khi khi n h l a ch n theo cách này.
Đồng bộ tài khoản