7 chiến lược củng cố liên minh và đi trước đối thủ

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
68
lượt xem
14
download

7 chiến lược củng cố liên minh và đi trước đối thủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '7 chiến lược củng cố liên minh và đi trước đối thủ', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 7 chiến lược củng cố liên minh và đi trước đối thủ

  1. 7 chi n lư c c ng c liên minh và i trư c i th Kinh doanh là chi n trư ng và i th là k thù – i u này úng không? Sai. Dù c nh tranh là nhân t thi t y u trong kinh doanh, nhưng m t doanh nhân khôn ngoan hi u r ng xem i th như k thù là cái nhìn thi n c n và có kh năng gây nguy h i cho chính mình. Vì v y m t chi n lư c khôn ngoan là xây d ng liên minh v i i th và h giúp b n tr nên t t hơn và m nh hơn. Hi u rõ i th mình là ai i u này nghe có v ơn gi n, nhưng r t nhi u ch doanh nghi p và nhân viên kinh doanh ph m ph i sai l m này. N u là ch m t c a hàng bán l , i th c a b n hi n nhiên là nh ng c a hàng bán l bán cùng ch ng lo i s n ph m. Nhưng th thì chưa . B n cũng c nh tranh v i nh ng doanh nghi p khác có kh năng áp ng tương t nhu c u c a khách hàng b ng nh ng s n ph m, d ch v mà b n không cung c p hay cung c p nh ng s n ph m làm cho s n ph m c a b n tr nên l i th i. B n c n ph i n m rõ t t c các i th - không ch nh ng i th trong t m ng m mà còn các i th n dư i t m ng m.
  2. Thu th p t t c thông tin có th v i th Không nên ch quan, hãy chú ý t i m i ng thái c a i th . Thi t l p h th ng lưu tr thông tin dành riêng cho t ng i th . Tìm ki m bài vi t v h trên các t p chí chuyên ngành, báo, t p chí và website là kênh không nên b qua. S d ng nh ng chương trình như Google Alerts t m soát thông tin nói v h trên m ng. N u có th , nên nh kì quan sát ho t ng c a h thông qua nh ng t i th c t hay tìm hi u th trư ng. Phát tri n m i quan h v i i th Khi ã nghiên c u v i th , hãy ti p c n h . Gia nh p các t ch c ngành ngh hay hi p h i kinh doanh, tìm hi u v ch doanh nghi p và nhân viên c a các công ty i th . B n cũng ch ng th bi t trư c ư c nh ng m i quan h này s mang l i nh ng l i ích gì. Chu n b h p tác khi c n thi t Khi x y ra nh ng tác ng dù tích c c hay tiêu c c t i ngành c a b n, hãy tìm t i i th liên k t và có nh ng ng thái ph n ng thích h p. Ví d , b n có th l p liên minh ch ng l i hay ng h m t d th o lu t ang còn ư c xem xét, có th nh hư ng t i công ty và lĩnh v c b n ang ho t ng. Tùy vào ngành ngh c th , b n có th phát hi n ra r ng ôi khi i th có th tr thành ngu n h tr c l c. t trư ng h p b n
  3. nh n ư c m t ơn hàng quá l n và ngu n l c công ty không th áp ng, n u ã có trong tay m i quan h t t, b n có th giao m t ph n công vi c cho i th . Hay khi i th c a b n g p s c hay th m h a và không th ti p t c ph c v khách hàng hi n t i, b n có th ra tay h tr . i th giúp b n t t hơn Khi b t n công, hãy tìm m i cách tìm ra nguyên nhân, nhưng không dùng ó làm c ch p nh n vi c b n b ánh b i. M t khi ã phát hi n ra i th ang cung c p s n ph m, d ch v ngày càng nh n u c s ch p nh n c a th trư ng, hãy lên k ho ch thay i và phát tri n t o ra s n ph m, d ch v h p d n hơn i th . ng có copy t t c c a h , hãy h c nh ng ý tư ng t t nh t, ki m tra tính hi u qu và c i thi n chúng. Tránh c nh tranh v giá Doanh nghi p r t d sa vào cái b y gi m giá nh m gia tăng th ph n, nhưng v lâu dài chi n lư c này không ph i là thư ng sách. S luôn xu t hi n s n ph m r hơn, m i n l c bán r hơn i th u là cu c ua d n t i th t b i. Thay vì v y, hãy t o ra nh ng giá tr t t hơn. Chu n b khi i th chơi x u
  4. C nh tranh công b ng giúp doanh nghi p phát tri n, nhưng không ph i m i doanh nghi p u có quan i m này. M t s cho r ng cách t t nh t ưa công ty phát tri n là p i th hay th c hi n các hành vi thi u trung th c. N u vi c này x y ra, m t hành ng áp tr phù h p r t c n thi t. Không nên trì hoãn các ho t ng v m t pháp lý khi th y nó th t s c n thi t. Internet là m t công c ph bi n tìm hi u xem n u i th có ang “gi trò”. Hãy ki m soát t t c thông tin nói v b n trên internet, c n lên k ho ch qu n tr danh ti ng công ty trên m ng phòng trư ng h p i th s d ng internet t n công b n. C nh tranh là m t ph n không th thi u c a n n kinh t tư b n. B n c n luôn th n tr ng n u mu n duy trì và m r ng th ph n, vì v y c n bi t t n d ng nh ng l i th c a mình. Chi n thu t c nh tranh t t nh t là “Hãy g n k thù c a mình hơn ng minh”.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản