70 câu trắc nghiệm vật rắn (Có đáp án)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
121
lượt xem
18
download

70 câu trắc nghiệm vật rắn (Có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '70 câu trắc nghiệm vật rắn (có đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 70 câu trắc nghiệm vật rắn (Có đáp án)

 1. C¬ häc vËt r¾n. A- kiÕn thøc C¥ B¶N 1. ChuyÓn ®éng quay ®Òu: VËn tèc gãc ω = h»ng sè. To¹ ®é gãc φ = φ0 + ωt. 2. ChuyÓn ®éng quay biÕn ®æi ®Òu: Gia tèc gãc β = h»ng sè. VËn tèc gãc ω = ω0 + βt. To¹ ®é gãc φ = φ0 + ω0t + βt2/2. 3. Liªn hÖ gi÷a vËn tèc dμi, gia tèc dμi cña mét ®iÓm trªn vËt r¾n víi vËn tèc gãc, gia tèc gãc: v= rω; at = rβ; a = r2 ω4 + r2β2 = r ω4 + β2 4. M«men: M«men lùc ®èi víi mét trôc M = F.d M«men qu¸n tÝnh ®èi víi mét trôc I= ∑m r i i 2 . M«men ®éng l−îng ®èi víi mét trôc L = I.ω 5. Hai d¹ng ph−¬ng tr×nh ®éng lùc häc cña vËt r¾n quay quanh mét trôc cè ®Þnh: dL M = Iβ vμ M = dt 6. §Þnh luËt b¶o toμn m«men ®éng l−îng: MÕu M = 0 th× L = h»ng sè. ¸p dông cho hÖ vËt: L1 + L2 = h»ng sè. ¸p dông cho vËt cã m«men qu¸n tÝnh thay ®æi: I1ω1 = I2ω2. 7. §éng n¨ng cña vËt r¾n: 1 2 1 W® = Iω + mv 2 C 2 2 m lμ khèi l−îng cña vËt, vC lμ vËn tèc khèi t©m. 8. §iÒu kiÖn c©n b»ng cña vËt r¾n: VËt r¾n c©n b»ng tÜnh khi cã hai ®iÒu kiÖn sau: Tæng vÐct¬ ngo¹i lùc b»ng kh«ng: F1 + F2 + ..... + Fn = 0 Tæng ®¹i sè c¸c m«men lùc ®Æt lªn vËt ®èi víi ba trôc to¹ ®é x, y, z cã gèc t¹i mét ®iÓm bÊt kú b»ng kh«ng: Mx = M1x + M2x +.... Mnx = 0 My = M1y + M2y +.... Mny = 0 Mz = M1z + M2z +.... Mnz = 0 9. C¸c tr−êng hîp riªng cña vËt c©n b»ng tÜnh d−íi t¸c dông cña c¸c hÖ lùc: a. HÖ hai lùc: F1 , F2 : Hai lùc cïng gi¸, cïng ®é lín, ng−îc chiÒu: F1 + F2 = 0 b. HÖ ba lùc ®ång ph¼ng kh«ng song song: Ba lùc ®ång ph¼ng ph¶i ®ång quy vμ tho¶ m·n: F1 + F2 + F3 = 0 c. HÖ ba lùc song song: Lùc thø ba ph¶i cïng gi¸, cïng ®é lín, vμ ng−îc chiÒu víi hîp cña hai lùc kia vμ ph¶i tho¶ m·n: F1 + F2 + F3 = 0 d. C©n b»ng cña vËt cã trôc quay cè ®Þnh: Tæng ®¹i sè c¸c m«men ngo¹i lùc ®èi víi trôc quay ®ã ph¶i b»ng kh«ng: M1 + M2 +.... Mn = 0 b- C©u hái vμ bμi tËp TR¾c nghiÖm kh¸ch quan X.1 Ph¸t biÓu nμo sau ®©y lμ kh«ng ®óng?
 2. A. Trong chuyÓn ®éng cña vËt r¾n quanh mét trôc cè ®Þnh th× mäi ®iÓm cña vËt r¾n cã cïng gãc quay. B. Trong chuyÓn ®éng cña vËt r¾n quanh mét trôc cè ®Þnh th× mäi ®iÓm cña vËt r¾n cã cïng chiÒu quay. C. Trong chuyÓn ®éng cña vËt r¾n quanh mét trôc cè ®Þnh th× mäi ®iÓm cña vËt r¾n ®Òu chuyÓn ®éng trªn c¸c quü ®¹o trßn. D. Trong chuyÓn ®éng cña vËt r¾n quanh mét trôc cè ®Þnh th× mäi ®iÓm cña vËt r¾n ®Òu chuyÓn ®éng trong cïng mét mÆt ph¼ng X.2 Chän c©u ®óng: Trong chuyÓn ®éng quay cã vËn tèc gãc ω vμ gia tèc gãc β chuyÓn ®éng quay nμo sau ®©y lμ nhanh dÇn? A. ω = 3 rad/s vμ β = 0 B. ω = 3 rad/s vμ β = - 0,5 rad/s2 C. ω = - 3 rad/s vμ β = 0,5 rad/s2 D. ω = - 3 rad/s vμ β = - 0,5 rad/s2 X.3 Mét vËt r¾n quay ®Òu xung quanh mét trôc, mét ®iÓm M trªn vËt r¾n c¸ch trôc quay mét kho¶ng R th× cã A. tèc ®é gãc ω tØ lÖ thuËn víi R B. tèc ®é gãc ω tØ lÖ nghÞch víi R C. tèc ®é dμi v tØ lÖ thuËn víi R D. tèc ®é dμi v tØ lÖ thuËn víi R X.4 Kim giê cña mét chiÕc ®ång hå cã chiÒu dμi b»ng 3/4 chiÒu dμi kim phót. Coi nh− c¸c kim quay ®Òu. TØ sè tèc ®é gãc cña ®Çu kim phót vμ ®Çu kim giê lμ A. 12. B. 1/12. C. 24. D. 1/24. X.5 Kim giê cña mét chiÕc ®ång hå cã chiÒu dμi b»ng 3/4 chiÒu dμi kim phót. Coi nh− c¸c kim quay ®Òu. TØ sè gi÷a vËn tèc dμi cña ®Çu kim phót vμ ®Çu kim giê lμ A. 1/16. B. 16. C. 1/9. D. 9. X.6 Kim giê cña mét chiÕc ®ång hå cã chiÒu dμi b»ng 3/4 chiÒu dμi kim phót. Coi nh− c¸c kim quay ®Òu. TØ sè gia tèc h−íng t©m cña ®Çu kim phót vμ ®Çu kim giê lμ A. 92. B. 108. C. 192. D. 204. X.7 Mét b¸nh xe quay ®Òu xung quanh mét trôc cè ®Þnh víi tÇn sè 3600 vßng/min. Tèc ®é gãc cña b¸nh xe nμy lμ A. 120π rad/s. B. 160π rad/s. C. 180π rad/s. D. 240π rad/s. X.8 Mét b¸nh xe quay ®Òu xung quanh mét trôc cè ®Þnh víi tÇn sè 3600 vßng/min. Trong thêi gian 1,5s b¸nh xe quay ®−îc mét gãc b»ng A. 90π rad.
 3. B. 120π rad. C. 150π rad. D. 180π rad. X.9 Mét b¸nh xe quay nhanh dÇn ®Òu tõ tr¹ng th¸i ®øng yªn sau 2s nã ®¹t vËn tèc gãc 10rad/s. Gia tèc gãc cña b¸nh xe lμ A. 2,5 rad/s2. B. 5,0 rad/s2. C. 10,0 rad/s2. D. 12,5 rad/s2. X.10 Mét b¸nh xe quay nhanh dÇn ®Òu tõ tr¹ng th¸i ®øng yªn sau 2s nã ®¹t vËn tèc gãc 10rad/s. Gãc mμ b¸nh xe quay ®−îc trong thêi gian ®ã lμ A. 2,5 rad. B. 5 rad. C. 10 rad. D. 12,5 rad. X.11 Mét vËt r¾n quay nhanh dÇn ®Òu xung quanh mét trôc cè ®Þnh. Sau thêi gian t kÓ tõ lóc vËt b¾t ®Çu quay th× gãc mμ vËt quay ®−îc A. tØ lÖ thuËn víi t. B. tØ lÖ thuËn víi t2. C. tØ lÖ thuËn víi t . D. tØ lÖ nghÞch víi t . X.12 Mét b¸nh xe cã ®−êng kÝnh 4m quay víi gia tèc gãc kh«ng ®æi 4 rad/s2, t0 = 0 lμ lóc b¸nh xe b¾t ®Çu quay. T¹i thêi ®iÓm t = 2s vËn tèc gãc cña b¸nh xe lμ A. 4 rad/s. B. 8 rad/s. C. 9,6 rad/s. D. 16 rad/s. X.13 Mét b¸nh xe cã ®−êng kÝnh 4m quay víi gia tèc gãc kh«ng ®æi 4 rad/s2, t0 = 0 lμ lóc b¸nh xe b¾t ®Çu quay. Gia tèc h−íng t©m cña mét ®iÓm P trªn vμnh b¸nh xe ë thêi ®iÓm t = 2s lμ A. 16 m/s2. B. 32 m/s2. C. 64 m/s2. D. 128 m/s2. X.14 Mét b¸nh xe cã ®−êng kÝnh 4m quay víi gia tèc gãc kh«ng ®æi 4 rad/s2, t0 = 0 lμ lóc b¸nh xe b¾t ®Çu quay. VËn tèc dμi cña mét ®iÓm P trªn vμnh b¸nh xe ë thêi ®iÓm t = 2s lμ A. 16 m/s. B. 18 m/s. C. 20 m/s. D. 24 m/s. X.15 Mét b¸nh xe cã ®−êng kÝnh 4m quay víi gia tèc gãc kh«ng ®æi 4 rad/s2. Gia tèc tiÕp tuyÕn cña ®iÓm P trªn vμnh b¸nh xe lμ A. 4 m/s2. B. 8 m/s2. C. 12 m/s2. D. 16 m/s2. X.16 Mét b¸nh xe ®ang quay víi vËn tèc gãc 36 rad/s th× bÞ h·m l¹i víi mét gia tèc gãc kh«ng ®æi cã ®é lín 3rad/s2. Thêi gian tõ lóc h·m ®Õn lóc b¸nh xe dõng h¼n lμ
 4. A. 4s. B. 6s. C. 10s. D. 12s. X.17 Mét b¸nh xe ®ang quay víi vËn tèc gãc 36rad/s th× bÞ h·m l¹i víi mét gia tèc gãc kh«ng ®æi cã ®é lín 3rad/s2. Gãc quay ®−îc cña b¸nh xe kÓ tõ lóc h·m ®Õn lóc dõng h¼n lμ A. 96 rad. B. 108 rad. C. 180 rad. D. 216 rad. X.18 Mét b¸nh xe quay nhanh dÇn ®Òu trong 4s vËn tèc gãc t¨ng tõ 120vßng/phót lªn 360vßng/phót. Gia tèc gãc cña b¸nh xe lμ A. 2π rad/s2. B. 3π rad/s2. C. 4π rad/s2. D. 5π rad/s2. X.19 Mét b¸nh xe cã ®−êng kÝnh 50cm quay nhanh dÇn ®Òu trong 4s vËn tèc gãc t¨ng tõ 120vßng/phót lªn 360vßng/phót. Gia tèc h−íng t©m cña ®iÓm M ë vμnh b¸nh xe sau khi t¨ng tèc ®−îc 2s lμ A. 157,8 m/s2. B. 162,7 m/s2. C. 183,6 m/s2. D. 196,5 m/s2. X.20 Mét b¸nh xe cã ®−êng kÝnh 50cm quay nhanh dÇn ®Òu trong 4s vËn tèc gãc t¨ng tõ 120 vßng/phót lªn 360 vßng/phót. Gia tèc tiÕp tuyÕn cña ®iÓm M ë vμnh b¸nh xe lμ A. 0,25π m/s2. B. 0,50π m/s2. C. 0,75π m/s2. D. 1,00π m/s2. X.21 Mét b¸nh xe quay nhanh dÇn ®Òu trong 4s vËn tèc gãc t¨ng tõ 120 vßng/phót lªn 360 vßng/phót. VËn tèc gãc cña ®iÓm M ë vμnh b¸nh xe sau khi t¨ng tèc ®−îc 2s lμ A. 8π rad/s. B. 10π rad/s. C. 12π rad/s. D. 14π rad/s. X.22 Mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trßn xung quanh mét trôc cã m«men qu¸n tÝnh ®èi víi trôc lμ I. KÕt luËn nμo sau ®©y lμ kh«ng ®óng? A. T¨ng khèi l−îng cña chÊt ®iÓm lªn hai lÇn th× m«men qu¸n tÝnh t¨ng lªn hai lÇn. B. T¨ng kho¶ng c¸ch tõ chÊt ®iÓm ®Õn trôc quay lªn hai lÇn th× m«men qu¸n tÝnh t¨ng 2 lÇn. C. T¨ng kho¶ng c¸ch tõ chÊt ®iÓm ®Õn trôc quay lªn hai lÇn th× m«men qu¸n tÝnh t¨ng 4 lÇn. D. T¨ng ®ång thêi khèi l−îng cña chÊt ®iÓm lªn hai lÇn vμ kho¶ng c¸ch tõ chÊt ®iÓm ®Õn trôc quay lªn hai lÇn th× m«men qu¸n tÝnh t¨ng 8 lÇn. X.23 Ph¸t biÓu nμo sau ®©y lμ kh«ng ®óng? A. M«men qu¸n tÝnh cña vËt r¾n ®èi víi mét trôc quay lín th× søc × cña vËt trong chuyÓn ®éng quay quanh trôc ®ã lín.
 5. B. M«men qu¸n tÝnh cña vËt r¾n phô thuéc vμo vÞ trÝ trôc quay vμ sù ph©n bè khèi l−îng ®èi víi trôc quay. C. M«men lùc t¸c dông vμo vËt r¾n lμm thay ®æi tèc ®é quay cña vËt. D. M«men lùc d−¬ng t¸c dông vμo vËt r¾n lμm cho vËt quay nhanh dÇn. X.24 T¸c dông mét m«men lùc M = 0,32 Nm lªn mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trªn mét ®−êng trßn lμm chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng víi gia tèc gãc kh«ng ®æi β = 2,5rad/s2. M«men qu¸n tÝnh cña chÊt ®iÓm ®èi víi trôc ®i qua t©m vμ vu«ng gãc víi ®−êng trßn ®ã lμ A. 0,128 kgm2. B. 0,214 kgm2. C. 0,315 kgm2. D. 0,412 kgm2. X.25 T¸c dông mét m«men lùc M = 0,32 Nm lªn mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trªn mét ®−êng trßn lμm chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng víi gia tèc gãc kh«ng ®æi β = 2,5rad/s2. B¸n kÝnh ®−êng trßn lμ 40cm th× khèi l−îng cña chÊt ®iÓm lμ A. m = 1,5 kg. B. m = 1,2 kg. C. m = 0,8 kg. D. m = 0,6 kg. X.26 Mét m«men lùc kh«ng ®æi t¸c dông vμo vËt cã trôc quay cè ®Þnh. Trong c¸c ®¹i l−îng sau ®¹i l−îng nμo kh«ng ph¶i lμ h»ng sè? A. Gia tèc gãc; B. VËn tèc gãc; C. M«men qu¸n tÝnh; D. Khèi l−îng. X.27 Mét ®Üa máng, ph¼ng, ®ång chÊt cã thÓ quay ®−îc xung quanh mét trôc ®i qua t©m vμ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ®Üa. T¸c dông vμo ®Üa mét m«men lùc 960Nm kh«ng ®æi, ®Üa chuyÓn ®éng quay quanh trôc víi gia tèc gãc 3rad/s2. M«men qu¸n tÝnh cña ®Üa ®èi víi trôc quay ®ã lμ A. I = 160 kgm2. B. I = 180 kgm2. C. I = 240 kgm2. D. I = 320 kgm2. X.28 Mét ®Üa máng, ph¼ng, ®ång chÊt cã b¸n kÝnh 2m cã thÓ quay ®−îc xung quanh mét trôc ®i qua t©m vμ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ®Üa. T¸c dông vμo ®Üa mét m«men lùc 960Nm kh«ng ®æi, ®Üa chuyÓn ®éng quay quanh trôc víi gia tèc gãc 3rad/s2. Khèi l−îng cña ®Üa lμ A. m = 960 kg. B. m = 240 kg. C. m = 160 kg. D. m = 80 kg. X.29 Mét rßng räc cã b¸n kÝnh 10cm, cã m«men qu¸n tÝnh ®èi víi trôc lμ I =10-2 kgm2. Ban ®Çu rßng räc ®ang ®øng yªn, t¸c dông vμo rßng räc mét lùc kh«ng ®æi F = 2N tiÕp tuyÕn víi vμnh ngoμi cña nã. Gia tèc gãc cña rßng räc lμ A. 14 rad/s2. B. 20 rad/s2. C. 28 rad/s2. D. 35 rad/s2. X.30 Mét rßng räc cã b¸n kÝnh 10cm, cã m«men qu¸n tÝnh ®èi víi trôc lμ I =10-2 kgm2. Ban ®Çu rßng räc ®ang ®øng yªn, t¸c dông vμo rßng räc mét
 6. lùc kh«ng ®æi F = 2N tiÕp tuyÕn víi vμnh ngoμi cña nã. Sau khi vËt chÞu t¸c dông lùc ®−îc 3s th× vËn tèc gãc cña nã lμ A. 60 rad/s. B. 40 rad/s. C. 30 rad/s. D. 20rad/s. X.31 Ph¸t biÓu nμo sau ®©y lμ ®óng? A. Khi mét vËt r¾n chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn th¼ng th× m«men ®éng l−îng cña nã ®èi víi mét trôc quay bÊt kú kh«ng ®æi. B. M«men qu¸n tÝnh cña vËt ®èi víi mét trôc quay lμ lín th× m«men ®éng l−îng cña nã ®èi víi trôc ®ã còng lín. C. §èi víi mét trôc quay nhÊt ®Þnh nÕu m«men ®éng l−îng cña vËt t¨ng 4 lÇn th× m«men qu¸n tÝnh cña nã còng t¨ng 4 lÇn. D. M«men ®éng l−îng cña mét vËt b»ng kh«ng khi hîp lùc t¸c dông lªn vËt b»ng kh«ng. X.32 C¸c vËn ®éng viªn nh¶y cÇu xuèng n−íc cã ®éng t¸c "bã gèi" thËt chÆt ë trªn kh«ng lμ nh»m ®Ó A. gi¶m m«men qu¸n tÝnh ®Ó t¨ng tèc ®é quay. B. t¨ng m«men qu¸n tÝnh ®Ó t¨ng tèc ®é quay. C. gi¶m m«men qu¸n tÝnh ®Ó t¨ng m«men ®éng l−îng. D. t¨ng m«men qu¸n tÝnh ®Ó gi¶m tèc ®é quay. X.33 C¸c ng«i sao ®−îc sinh ra tõ nh÷ng khèi khÝ lín quay chËm vμ co dÇn thÓ tÝch l¹i do t¸c dông cña lùc hÊp dÉn. VËn tèc gãc quay cña sao A. kh«ng ®æi. B. t¨ng lªn. C. gi¶m ®i. D. b»ng kh«ng. X.34 Mét thanh nhÑ dμi 1m quay ®Òu trong mÆt ph¼ng ngang xung quanh trôc th¼ng ®øng ®i qua trung ®iÓm cña thanh. Hai ®Çu thanh cã hai chÊt ®iÓm cã khèi l−îng 2kg vμ 3kg. VËn tèc cña mçi chÊt ®iÓm lμ 5m/s. M«men ®éng l−îng cña thanh lμ A. L = 7,5 kgm2/s. B. L = 10,0 kgm2/s. C. L = 12,5 kgm2/s. D. L = 15,0 kgm2/s. X.35 Mét ®Üa mμi cã m«men qu¸n tÝnh ®èi víi trôc quay cña nã lμ 1,2kgm2. §Üa chÞu mét m«men lùc kh«ng ®æi 16Nm, sau 33s kÓ tõ lóc khëi ®éng vËn tèc gãc cña ®Üa lμ A. 20rad/s. B. 36rad/s. C. 44rad/s. D. 52rad/s. X.36 Mét ®Üa mμi cã m«men qu¸n tÝnh ®èi víi trôc quay cña nã lμ 1,2 kgm2. §Üa chÞu mét m«men lùc kh«ng ®æi 16Nm, M«men ®éng l−îng cña ®Üa t¹i thêi ®iÓm t = 33s lμ A. 30,6 kgm2/s. B. 52,8 kgm2/s. C. 66,2 kgm2/s. D. 70,4 kgm2/s. X.37 Coi tr¸i ®Êt lμ mét qu¶ cÇu ®ång tÝnh cã khèi l−îng M = 6.1024kg, b¸n kÝnh R = 6400 km. M«men ®éng l−îng cña tr¸i ®Êt trong sù quay quanh trôc cña nã lμ
 7. A. 5,18.1030 kgm2/s. B. 5,83.1031 kgm2/s. C. 6,28.1032 kgm2/s. D. 7,15.1033 kgm2/s. X.38 Hai ®Üa máng n»m ngang cã cïng trôc quay th¼ng ®øng ®i qua t©m cña chóng. §Üa 1 cã m«men qu¸n tÝnh I1 ®ang quay víi tèc ®é ω0, ®Üa 2 cã m«men qu¸n tÝnh I2 ban ®Çu ®ang ®øng yªn. Th¶ nhÑ ®Üa 2 xuèng ®Üa 1 sau mét kho¶ng thêi gian ng¾n hai ®Üa cïng quay víi tèc ®é gãc ω I A. ω = 1 ω 0 . I2 I B. ω = 2 ω 0 . I1 I2 C. ω = ω0 . I1 + I 2 I1 D. ω = ω0 . I2 + I2 X.39 Mét ®Üa ®Æc cã b¸n kÝnh 0,25m, ®Üa cã thÓ quay xung quanh trôc ®èi xøng ®i qua t©m vμ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ®Üa. §Üa chÞu t¸c dông cña mét m«men lùc kh«ng ®æi M = 3Nm. Sau 2s kÓ tõ lóc ®Üa b¾t ®Çu quay vËn tèc gãc cña ®Üa lμ 24 rad/s. M«men qu¸n tÝnh cña ®Üa lμ A. I = 3,60 kgm2. B. I = 0,25 kgm2. C. I = 7,50 kgm2. D. I = 1,85 kgm2. X.40 Mét ®Üa ®Æc cã b¸n kÝnh 0,25m, ®Üa cã thÓ quay xung quanh trôc ®èi xøng ®i qua t©m vμ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ®Üa. §Üa chÞu t¸c dông cña mét m«men lùc kh«ng ®æi M = 3Nm. M«men ®éng l−îng cña ®Üa t¹i thêi ®iÓm t = 2s kÓ tõ khi ®Üa b¾t ®Çu quay lμ A. 2 kgm2/s. B. 4 kgm2/s. C. 6 kgm2/s. D. 7 kgm2/s. X.41 Ph¸t biÓu nμo sau ®©y lμ ®óng? A. Khèi t©m cña vËt lμ t©m cña vËt; B. Khèi t©m cña vËt lμ mét ®iÓm trªn vËt; C. Khèi t©m cña vËt lμ mét ®iÓm trong kh«ng gian cã täa ®é x¸c ®Þnh ∑ mi r i bëi c«ng thøc r c = ; ∑ mi D. Khèi t©m cña vËt lμ mét ®iÓm lu«n lu«n ®øng yªn. X.42 Cã 3 chÊt ®iÓm cã khèi l−îng 5kg, 4kg vμ 3kg ®Æt trong hÖ täa ®é xoy. VËt 5 kg cã täa ®é (0,0) vËt 4kg cã täa ®é (3,0) vËt 3kg cã täa ®é (0,4). Khèi t©m cña hÖ chÊt ®iÓm cã täa ®é A. (1,2). B. (2,1). C. (0,3). D. (1,1). X.43 Cã 4 chÊt ®iÓm n»m däc theo trôc ox. ChÊt ®iÓm 1 cã khèi l−îng 2kg ë täa ®é 2m, chÊt ®iÓm 2 cã khèi l−îng 4kg ë gèc täa ®é, chÊt ®iÓm 3 cã
 8. khèi l−îng 3kg ë täa ®é 6m, chÊt ®iÓm 4 cã khèi l−îng 3kg ë täa ®é 4m. Khèi t©m cña hÖ n»m ë täa ®é A. 0,83 m. B. 0,72 m. C. 0,83 m. D. 0,72 m. X.44 Chän c©u sai. Mét vËt r¾n khèi l−îng m chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn víi vËn tèc v th× ®éng n¨ng cña nã ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc 1 A. W® = ∑ m i v 2 ; vi lμ vËn tèc cña mét phÇn tö cña vËt. i 2 1 B. W® = mv 2 . 2 1 C. W® = mv 2 ;c vc lμ vËn tèc cña khèi t©m. 2 D. W® = (mv )2 . 1 2 X.45 Trªn mÆt ph¼ng nghiªng gãc α so víi ph−¬ng ngang, th¶ vËt 1 h×nh trô khèi l−îng m b¸n kÝnh R l¨n kh«ng tr−ît tõ ®Ønh mÆt ph¼ng nghiªng xuèng ch©n mÆt ph¼ng nghiªng. VËt 2 khèi l−îng b»ng khèi l−îng vËt 1, ®−îc ®−îc th¶ tr−ît kh«ng ma s¸t xuèng ch©n mÆt ph¼ng nghiªng. BiÕt r»ng vËn tèc ban ®Çu cña hai vËt ®Òu b»ng kh«ng. VËn tèc khèi t©m cña chóng ë ch©n mÆt ph¼ng nghiªng cã A. v1 > v2. B. v1 = v2 . C. v1 < v2. D. Ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn kÕt luËn. X.46 XÐt mét vËt r¾n ®ang quay quanh mét trôc cè ®Þnh víi vËn tèc gãc ω. KÕt luËn nμo sau ®©y lμ ®óng? A. VËn tèc gãc t¨ng 2 lÇn th× ®éng n¨ng t¨ng 4 lÇn. B. M«men qu¸n tÝnh t¨ng hai lÇn th× ®éng n¨ng t¨ng 2 lÇn. C. VËn tèc gãc gi¶m hai lÇn th× ®éng n¨ng gi¶m 4 lÇn. D. C¶ ba ®¸p ¸n trªn ®Òu sai v× ®Òu thiÕu d÷ kiÖn. X.47 Mét b¸nh xe cã m«men qu¸n tÝnh ®èi víi trôc quay cè ®Þnh lμ 12kgm2 quay ®Òu víi tèc ®é 30vßng/phót. §éng n¨ng cña b¸nh xe lμ A. E® = 360,0J. B. E® = 236,8J. C. E® = 180,0J. D. E® = 59,20J. X.48 Mét m«men lùc cã ®é lín 30Nm t¸c dông vμo mét b¸nh xe cã m«men qu¸n tÝnh ®èi víi trôc b¸nh xe lμ 2kgm2. NÕu b¸nh xe quay nhanh dÇn ®Òu tõ tr¹ng th¸i nghØ th× gia tèc gãc cña b¸nh xe lμ A. β = 15 rad/s2. B. β = 18 rad/s2. C. β = 20 rad/s2. D. β = 23 rad/s2. X.49 Mét m«men lùc cã ®é lín 30Nm t¸c dông vμo mét b¸nh xe cã m«men qu¸n tÝnh ®èi víi trôc b¸nh xe lμ 2kgm2. NÕu b¸nh xe quay nhanh dÇn ®Òu tõ tr¹ng th¸i nghØ th× vËn tèc gãc mμ b¸nh xe ®¹t ®−îc sau 10s lμ A. ω = 120 rad/s. B. ω = 150 rad/s.
 9. C. ω = 175 rad/s. D. ω = 180 rad/s. X.50 Mét m«men lùc cã ®é lín 30Nm t¸c dông vμo mét b¸nh xe cã m«men qu¸n tÝnh ®èi víi trôc b¸nh xe lμ 2kgm2. NÕu b¸nh xe quay nhanh dÇn ®Òu tõ tr¹ng th¸i nghØ th× ®éng n¨ng cña b¸nh xe ë thêi ®iÓm t = 10s lμ A. E® = 18,3 kJ. B. E® = 20,2 kJ. C. E® = 22,5 kJ. D. E® = 24,6 kJ. X.51 Ph¸t biÓu nμo sau ®©y lμ ®óng? A. T¸c dông cña lùc vμo vËt r¾n kh«ng ®æi khi ta di chuyÓn ®iÓm ®Æt lùc trªn gi¸ cña nã. B. M«men cña hÖ ba lùc ®ång ph¼ng, ®ång qui ®èi víi mét trôc quay bÊt kú ®Òu b»ng kh«ng. C. Tæng h×nh häc cña c¸c lùc t¸c dông vμo vËt r¾n b»ng kh«ng th× tæng cña c¸c m«men lùc t¸c dông vμo nã ®èi víi mét trôc quay bÊt kú còng b»ng kh«ng. D. Tæng c¸c m«men lùc t¸c dông vμo vËt b»ng kh«ng th× vËt ph¶i ®øng yªn. X.52 §iÒu kiÖn c©n b»ng cña vËt r¾n chÞu t¸c dông cña ba lùc ®ång ph¼ng lμ A. hÖ lùc cã tæng h×nh häc c¸c lùc b»ng kh«ng. B. hÖ lùc nμy lμ hÖ lùc ®ång qui. C. tæng c¸c m«men ngo¹i lùc ®Æt lªn vËt ®èi víi khèi t©m b»ng kh«ng. D. bao gåm c¶ hai ®¸p ¸n A vμ C. X.53 Mét thanh ®ång chÊt dμi L dùa vμo mét bøc t−êng nh½n th¼ng ®øng. HÖ sè ma s¸t nghØ gi÷a thanh vμ sμn lμ 0,4. Gãc mμ thanh hîp víi sμn nhá nhÊt (αmin) ®Ó thanh kh«ng tr−ît lμ A. αmin = 21,80. B. αmin = 38,70. C. αmin = 51,30. D. αmin = 56,80. X.54 Mét thanh ®ång chÊt dμi L dùa vμo mét bøc t−êng nh½n th¼ng ®øng. HÖ sè ma s¸t nghØ gi÷a thanh vμ sμn lμ 0,4. Ph¶n lùc cña sμn lªn thanh lμ A. N b»ng träng l−îng cña thanh. B. N b»ng hai lÇn träng l−îng cña thanh. C. N b»ng mét nöa träng l−îng cña thanh. D. N b»ng ba lÇn träng l−îng cña thanh. X.55 Mét c¸i thang ®ång chÊt, khèi l−îng m dμi L dùa vμo mét bøc t−êng nh½n th¼ng ®øng. Thang hîp víi t−êng mét gãc α = 300, ch©n thang t× lªn sμn cã hÖ sè ma s¸t nghØ lμ 0,4. Mét ng−êi cã khèi l−îng gÊp ®«i khèi l−îng cña thang trÌo lªn thang. Ng−êi ®ã lªn ®Õn vÞ trÝ c¸ch ch©n thang mét ®o¹n bao nhiªu th× thang b¾t ®Çu bÞ tr−ît? A. 0,345L. B. 0,456L. C. 0,567L. D. 0,789L. X.56 Hîp lùc cña hai lùc song song cïng chiÒu cã ®Æc ®iÓm A. song song cïng chiÒu víi hai lùc thμnh phÇn. B. ®é lín b»ng tæng ®é lín cña hai lùc thμnh phÇn.
 10. C. gi¸ chia trong kho¶ng c¸ch gi÷a hai gi¸ cña hai lùc thμnh phÇn thμnh nh÷ng ®o¹n tØ lÖ nghÞch víi ®é lín cña hai lùc Êy. D. bao gåm c¶ ba ®¸p ¸n. X.57 Ph¸t biÓu nμo sau ®©y lμ ®óng? A. NgÉu lùc lμ hÖ hai lùc ®ång ph¼ng cã cïng ®é lín, cïng t¸c dông vμo vËt. B. NgÉu lùc lμ hÖ hai lùc cïng chiÒu, cïng ®é lín, cïng t¸c dông vμo vËt. C. NgÉu lùc lμ hÖ hai lùc ng−îc chiÒu cã ®é lín b»ng nhau, cïng t¸c dông vμo vËt. D. NgÉu lùc lμ hÖ hai lùc song song, ng−îc chiÒu, kh¸c gi¸, cïng ®é lín, cïng t¸c dông vμo vËt. X.58 Ph¸t biÓu nμo sau ®©y lμ ®óng? A. Träng t©m cña vËt lμ mét ®iÓm n»m ë t©m ®èi xøng cña vËt. B. Träng t©m cña vËt lμ mét ®iÓm ph¶i n»m trªn vËt. C. Träng t©m cña vËt lμ ®iÓm ®Æt cña träng lùc cña vËt. D. Träng t©m cña vËt lμ ®iÓm ®Æt cña hîp lùc t¸c dông vμo vËt X.59 Chän ®¸p ¸n ®óng. Mét thanh ch¾n ®−êng dμi 7,8m, träng l−îng 210N, träng t©m G cña thanh c¸ch ®Çu bªn tr¸i 1,2m. Thanh cã thÓ quay quanh mét trôc n»m ngang c¸ch ®Çu bªn tr¸i 1,5m. CÇn ph¶i t¸c dông vμo ®Çu bªn ph¶i cña thanh mét lùc F b»ng bao nhiªu ®Ó thanh gi÷ n»m ngang. A. F = 1638N. B. F = 315N. C. F = 252N. D. F = 10N. X.60* Mét thanh ®ång chÊt tiÕt diÖn ®Òu, träng l−îng P = 100N, dμi L = 2,4m. Thanh ®−îc ®ì n»m ngang trªn 2 ®iÓm tùa A vμ B. A n»m ë ®Çu bªn tr¸i, B c¸ch ®Çu bªn tr¸i 1,6m. ¸p lùc cña thanh lªn ®Çu bªn tr¸i lμ A. 25N. B. 40N. C. 50N. D. 75N. X.61 Mét thanh ®ång chÊt tiÕt diÖn ®Òu, träng l−îng P = 100N, dμi L = 2,4m. Thanh ®−îc ®ì n»m ngang trªn 2 ®iÓm tùa A vμ B. A n»m ë ®Çu bªn tr¸i, B c¸ch ®Çu bªn tr¸i 1,6m. §Æt lªn thanh hai vËt 1 vμ 2. VËt 1 cã träng l−îng 20N n»m trªn ®Çu bªn tr¸i A cña thanh, vËt 2 cã träng l−îng 100N cÇn ®Æt c¸ch ®Çu bªn ph¶i mét ®o¹n b»ng bao nhiªu ®Ó ¸p lùc mμ thanh t¸c dông lªn ®iÓm tùa A b»ng kh«ng. A. 0 cm. B. 8 cm. C. 12 cm. D. 16 cm. X.62 Mét thanh cã khèi l−îng kh«ng ®¸ng kÓ dμi 1m cã 100 v¹ch chia. Treo thanh b»ng mét sîi d©y ë v¹ch thø 50, trªn thanh cã treo 3 vËt. VËt 1 nÆng 300g ë v¹ch sè 10, vËt 2 nÆng 200g ë v¹ch 60, vËt 3 nÆng 400g ph¶i treo ë vÞ trÝ nμo ®Ó thanh c©n b»ng n»m ngang. A. V¹ch 45; B. V¹ch 60; C. V¹ch 75; D. V¹ch 85.
 11. X.63 Mét thanh cã khèi l−îng kh«ng ®¸ng kÓ dμi 1m cã 100 v¹ch chia. Treo thanh b»ng mét sîi d©y ë v¹ch thø 50, trªn thanh cã treo 3 vËt. VËt 1 nÆng 300g ë v¹ch sè 10, vËt 2 nÆng 200g ë v¹ch 60, vËt 3 nÆng 400g treo ë vÞ trÝ sao cho thanh c©n b»ng n»m ngang. Cho gia tèc r¬i tù do lμ g = 9,8 m/s2. Lùc c¨ng cña sîi d©y treo thanh lμ A. 8,82 N. B. 3,92 N. C. 2,70 N. D. 1,96 N. X.64 Mét c¸i xμ dμi 8m cã träng l−îng P = 5kN ®Æt c©n b»ng n»m ngang trªn 2 mè A,B ë hai ®Çu xμ. Träng t©m cña xμ c¸ch ®Çu A 3m, xμ chÞu t¸c dông thªm cña hai lùc cã ph−¬ng th¼ng ®øng h−íng xuèng F1 = 10kN ®Æt t¹i O1 c¸ch A 1 m vμ F2 = 25kN ®Æt t¹i O2 c¸ch A 7m. Hîp lùc cña hai lùc F1, F2 cã ®iÓm ®Æt c¸ch B mét ®o¹n lμ A. 1,7m. B. 2,7m. C. 3,3m. D. 3,9m. X.65 Mét c¸i xμ dμi 8m cã träng l−îng P = 5kN ®Æt c©n b»ng n»m ngang trªn 2 mè A,B ë hai ®Çu xμ. Träng t©m cña xμ c¸ch ®Çu A 3m, xμ chÞu t¸c dông thªm cña hai lùc cã ph−¬ng th¼ng ®øng h−íng xuèng F1 = 10kN ®Æt t¹i O1 c¸ch A 1 m vμ F2 = 25kN ®Æt t¹i O2 c¸ch A 7m. ¸p lùc cña xμ lªn mè A cã ®é lín lμ A. 12,50 kN. B. 13,75 kN. C. 14,25 kN. D. 14,75 kN. X.66 Ph¸t biÓu nμo sau ®©y lμ ®óng? A. §Ó cho mét chiÕc ghÕ ®øng c©n b»ng trªn mét ch©n th× träng t©m cña ghÕ ph¶i n»m trªn ®−êng th¼ng ®øng ®i qua ®iÓm tiÕp xóc. B. §Ó cho mét chiÕc ghÕ ®øng c©n b»ng trªn mét ch©n th× träng t©m cña ghÕ ph¶i n»m ë vÞ trÝ thÊp nhÊt. C. §Ó cho mét chiÕc ghÕ ®øng c©n b»ng trªn mét ch©n th× träng t©m cña ghÕ ph¶i n»m ë vÞ trÝ cao nhÊt. D. §Ó cho mét chiÕc ghÕ ®øng c©n b»ng trªn mét ch©n th× träng t©m cña ghÕ ph¶i n»m ®iÓm tiÕp xóc nhÊt. X.67 Mét khèi hép ch÷ nhËt ®ång chÊt diÖn tÝch ba mÆt lμ S1 < S2 < S3. §Æt khèi hép lªn mÆt nghiªng lÇn l−ît cã mÆt tiÕp xóc S1, S2, S3 (Gi¶ sö ma s¸t ®ñ lín ®Ó vËt kh«ng tr−ît). KÕt luËn nμo sau ®©y lμ ®óng? A. Khi t¨ng dÇn ®é nghiªng, vËt dÔ ®æ nhÊt khi mÆt tiÕp xóc lμ mÆt S1. B. Khi t¨ng dÇn ®é nghiªng, vËt dÔ ®æ nhÊt khi mÆt tiÕp xóc lμ mÆt S2. C. Khi t¨ng dÇn ®é nghiªng, vËt dÔ ®æ nhÊt khi mÆt tiÕp xóc lμ mÆt S3. D. C¶ ba tr−êng hîp th× gãc nghiªng lμm cho vËt ®æ ®Òu b»ng nhau. X.68 Mét thanh OA ®ång chÊt tiÕt diÖn ®Òu cã träng l−îng 50N, thanh cã thÓ quay tù do xung quanh mét trôc n»m ngang ®i qua O g¾n vμo t−êng th¼ng ®øng. Buéc vμo ®Çu A cña thanh mét sîi d©y, ®Çu kia cña d©y g¾n cè ®Þnh vμo t−êng. C¶ thanh vμ d©y ®Òu hîp víi t−êng gãc α = 600. Lùc c¨ng cña sîi d©y lμ A. 10N. B. 25N. C. 45N.
 12. D. 60N. X.69 Mét thanh OA ®ång chÊt tiÕt diÖn ®Òu cã träng l−îng 50N, thanh cã thÓ quay tù do xung quanh mét trôc n»m ngang ®i qua O g¾n vμo t−êng th¼ng ®øng. Buéc vμo ®Çu A cña thanh mét sîi d©y, ®Çu kia cña d©y g¾n cè ®Þnh vμo t−êng. C¶ thanh vμ d©y ®Òu hîp víi t−êng gãc α = 600. Ph¶n lùc cña t−êng t¸c dông vμo thanh cã h−íng hîp víi t−êng mét gãc A. 300. B. 450. C. 600. D. 900. X.70 Mét thanh OA ®ång chÊt tiÕt diÖn ®Òu cã träng l−îng 50N, thanh cã thÓ quay tù do xung quanh mét trôc n»m ngang ®i qua O g¾n vμo t−êng th¼ng ®øng. Buéc vμo ®Çu A cña thanh mét sîi d©y, ®Çu kia cña d©y g¾n cè ®Þnh vμo t−êng. C¶ thanh vμ d©y ®Òu hîp víi t−êng gãc α = 600. ¸p lùc cña thanh lªn b¶n lÒ cã ®é lín lμ A. 24,6N. B. 37,5N. C. 43,3N. D. 52,8N. X.71 Mét thanh OA ®ång chÊt tiÕt diÖn ®Òu cã träng l−îng 50N, thanh cã thÓ quay tù do xung quanh mét trôc n»m ngang ®i qua O g¾n vμo t−êng th¼ng ®øng. Buéc vμo ®Çu A cña thanh mét sîi d©y, ®Çu kia cña d©y g¾n cè ®Þnh vμo t−êng. C¶ thanh vμ d©y ®Òu hîp víi t−êng gãc α = 600. Treo thªm vμo ®Çu A cña thanh mét vËt cã träng l−îng 25N. Lùc c¨ng cña sîi d©y lμ A. 25N. B. 45N. C. 50N. D. 60N. X.72 Mét thanh ®ång chÊt tiÕt diÖn ®Òu dμi L cã träng l−îng 100N. §Çu A cña thanh cã thÓ quay quanh mét trôc cè ®Þnh n»m ngang g¾n víi trÇn nhμ. §Çu B cña thanh ®−îc gi÷ bëi mét sîi d©y lμm thanh c©n b»ng hîp víi trÇn nhμ n»m ngang mét gãc α = 300. Lùc c¨ng nhá nhÊt cña sîi d©y lμ A. 43.3N. B. 50,6N. C. 86,6N. D. 90,7N. X.73 Mét em häc sinh cã khèi l−îng 36kg ®u m×nh trªn mét chiÕc xμ ®¬n. LÊy g = 10 m/s2. Lóc hai tay song song (Ch©n kh«ng ch¹m ®Êt), th× mçi tay t¸c dông lªn xμ lμ bao nhiªu? A. 90N. B. 120N. C. 180N. D. 220N. X.74 Mét em häc sinh cã khèi l−îng 36kg ®u m×nh trªn mét chiÕc xμ ®¬n. LÊy g = 10 m/s2. NÕu hai tay dang ra lμm víi ®−êng th¼ng ®øng mét gãc α = 300 th× lùc mμ mçi tay t¸c dông lªn xμ lμ bao nhiªu? A. 124,3N. B. 190,4N. C. 207,8N. D. 245,6N.
 13. C-§¸p ¸n X.1. D. X.52. D. X.2. D. X.53. C. X.3. C. X.54. A. X.4. A. X.55. D. X.5. B. X.56. D. X.6. C. X.57. D. X.7. A. X.58. C. X.8. D. X.59. D. X.9. B. X.60. A. X.10. C. X.61. B. X.11. B. X.62. C. X.12. B. X.63. A. X.13. D. X.64. B. X.14. A. X.65. B. X.15. B. X.66. A. X.16. D. X.67. A. X.17. D. X.68. B. X.18. A. X.69. A. X.19. A. X.70. C. X.20. A. X.71. C. X.21. A. X.72. A. X.22. B. X.73. C. X.23. D. X.74. C. X.24. A. X.25. C. X.26. B. X.27. D. X.28. C. X.29. B. X.30. A. X.31. A. X.32. A. X.33. B. X.34. C. X.35. C. X.36. B. X.37. D. X.38. D. X.39. B. X.40. C. X.41. C. X.42. D. X.43. A. X.44. D. X.45. C. X.46. D. X.47. D. X.48. A. X.49. B. X.50. C. X.51. A.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản