intTypePromotion=1
ADSENSE

75 câu trắc nghiệm tổ hợp

Chia sẻ: Trần Bá Trung4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

208
lượt xem
85
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

75 câu trắc nghiệm tổ hợp giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 75 câu trắc nghiệm tổ hợp

  1. bài t p t h p và nh th c niu-tơn Mã đ 101 môn: Toán-L p 11 Câu 1 Có 8 quy n sách khác nhau và 6 quy n v khác nhau. H i có bao nhiêu cách ch n 1 trong các quy n đó ? A) 48 B) 14 C) 14! D) 8!.6! Câu 2 Có tam quy n sách khác nhau và 6 quy n v khác nhau. H i có bao nhiêu cách ch n m t quy n sách và m t quy n v ? A) 48 B) 14 C) 14! D) 8!.6! Câu 3 Có bao nhiêu s t nhiên g m 3 ch s ? A) 648 B) 1000 C) 900 D) 999 Câu 4 Có bao nhiêu s t nhiên g m 3 ch s sao cho trong m i s các ch s khác nhau t ng đôi m t ? A) 1000 B) 900 C) 999 D) 648 Câu 5 Có bao nhiêu s t nhiên l g m 3 ch s đôi m t khác nhau ? A) 500 B) 450 C) 320 D) 60 Câu 6 Có bao nhiêu s t nhiên ch n g m 3 ch s đôi m t khác nhau ? A) 320 B) 328 C) 60 D) 450 Câu 7 Có 9 quy n sách toán khác nhau và 7 quy n lý khác nhau. H i có bao nhiêu cách ch n ra 1 quy n sách trong các quy n sách đó ? A) 16 B) 63 C) 6!x3! D) 16! Câu 8 T các s 1, 2, 3 có th vi t bao nhiêu s có các ch s khác nhau ? A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 Câu 9 T đ nh A đ n đ nh B có th đi b ng Ô tô, Tàu ho , Tàu thu ho c Máy bay. T đ nh B đ n đ nh C có th đi b ng Ô tô ho c Tàu ho . Mu n đi t A đ n C b t bu c ph i đi đ n B. H i có bao nhiêu cách đ đi t A đ n C ? A) 6 B) 8 C) 4!2! D) 6! Câu 10 Có bao nhiêu s t nhiên có 5 ch s , trong đó, các ch s cách đ u ch s đ ng gi a thì gi ng nhau ? A) 900 B) 9000 C) ?90000 D) 27216 Câu 11 T các s 1, 5, 6, 7có th l p đư c bao nhiêu s t nhiên có 4 ch s khác nhau ? A) 24 B) 648 C) 64 D) 256 Câu 12 Có 10 H c sinh x p thành m t hàng d c. H i có bao nhiêu cách s p x p ? A) 10 B) 100 C) 362800 D) 3628800 1
  2. Câu 13 M t l p có 50 h c sinh, ph i ch n ra m t l p trư ng và m t l p phó. H i có bao nhiêu cách ch n ? A) 2500 B) 2450 C) 99 D) 50!49! Câu 14 Trong m t cu c đua ng a có 12 con ng a cùng xu t phát. H i có bao nhiêu kh năng x p la i 3 con v nh t, nhì, ba ? A) 220 B) 36 C) 1320 D) 79833600 Câu 15 M t l p h c có 40 h c sinh, ph i ch n ra 3 h c sinh tr c l p. H i có bao nhiêu cách ch n ? A) 9880 B) 59280 C) 64000 D) 120 Câu 16 Trong m t cu c đua ng a có 12 con xu t phát. H i có bao nhiêu kh năng x p lo i 3 con ng a v đích đ u tiên ? A) 1320 B) 220 C) 1728 D) 36 Câu 17 Có bao nhiêu cách ch n m t l p trư ng, M t l p phó h c t p, m t l p phó k thu t trong m t l p có 30 h c sinh ? A) 120 B) 27000 C) 4060 D) 24360 Câu 18 M t chi đoàn có 8 đoàn viên nam và đoàn viên n . H i có bao nhiêu cách l p m t t công tác g m 5 ngư i, trong đó có đúng 2 n ? A) 336 B) 4032 C) 15 D) 160 Câu 19 Có bao nhiêu cách t ng 6 cu n sách khác nhau cho 6 ngư i, m i ngư i m t cu n ? A) 518400 B) 720 C) 36 D) 12 Câu 20 Có 6 cu n sách khác nhau và có 6 h c sinh. Có bao nhiêu cách ch n ra 3 cu n sách và t ng cho 3 h c sinh trong s 6 h c sinh đó ? A) 108 B) 120 C) 14400 D) 2400 Câu 21 X p 10 ngư i thành m t hàng ngang t trái sang ph i. H i có bao nhiêu cách s p x p đ hai ngư i A và B đ ng cách nhau m t ngư i ? A) 2!9! B) 3!7! C) 8.2!8! D) 10!-2!9! Câu 22 Có bao nhiêu cách cách x p 5 h c sinh A, B, C, D, E vào m t gh dài sao cho ban C ng i chính gi a ? A) 120 B) 24 C) 4 D) 16 Câu 23 M t l p có 30 h c sinh, trong đó 20 h c sinh nam, có bao nhiêu cách ch n m t ban cán s g m 4 h c sinh sao cho trong đó có ít nh t 1 h c sinh nam ? A) 27195 B) 27540 C) 27405 D) M t k t q a khác. Câu 24 M t đ i văn ngh có 10 ngư i, trong đó có 6 n và 4 nam. Có bao nhiêu cách ch n ra 5 ngư i mà trong đó không có quá m t nam. ? A) 5040 B) 66 C) 210 D) 24 2
  3. Câu 25 M t l p có 30 h c sinh trong đó có 20 nam. Có bao nhiêu cách ch n m t ban cán s l p g m 4 h c sinh ssao cho ban cán s y có nhi u nh t 2 nam ? A) 210 B) 2004 C) 2400 D) 11160 Câu 26 Cho các s 0, 1, 2, 3, 4. H i có th l p đư c bao nhiêu s có 7 ch s t nh ng s trên, trong đó ch s 4 có m t đúng 3 l n, các ch s còn l i có m t đúng 1 l n ? A) 600 B) 720 C) 120 D) 840 Câu 27 M t t h c sinh g m 5 nam, 6 n . T c n ch n m t nhóm 5 h c sinh sao cho trong đó ph i có ít nh t hai nam và hai n . H i có bao nhiêu cách ch n ? A) 350 B) 400 C) 1050 D) M t k t qu khác. Câu 28 M t t có 9 h c sinh nam và 3 h c sinh n . C n chia t đó thành 3 nhóm, m i nhóm 4 ngư i đ đi làm 3 vi c khác nhau. Có bao nhiêu cách chia đ m i nhóm có đúng 1 n . ? A) 252 B) 34650 C) 10080 D) M t k t qu khác. Câu 29 M t t g m 12 h c sinh, Ch n ra m t ban đi u hành g m: 1 t trư ng, m t t phó và 3 u viên. H i có bao nhiêu cách ch n ? A) 95040 B) 15840 C) 220 D) 26400 Câu 30 M t hình có 10 c ch h i có bao nhiêu đư ng chéo ? A) 45 B) 35 C) 90 D) 80 Câu 31 Có 18 đ i bóng tham gia thi đ u. H i có bao nhiêu cách trao huy chương vàng, B c , Đ ng cho ba đ i nh t, Nhì, Ba, Bi t r ng đ i nào cũng có th đ t huy chương ? A) 4896 B) 816 C) 18! D) 3!15! Câu 32 Có 20 đ i bóng tham gia thi đ u đ tính đi m. Th l cu c thi là b t kì hai đ i nào cũng có th g p nhau m t l n. H i ph i t ch c bao nhiêu tr n đ u ? A) 256 B) 24 C) 190 D) M t k t qu khác. Câu 33 Có bao nhiêu s t nhiên có 4 ch s và chia h t cho 5 ? A) 15120 B) 30240 C) 60480 D) 180000 Câu 34 M t bó bông h ng g m 10 bông h ng b ch vào 10 bông h ng nhung khác nhau. B n b ch nhung mu n ch n ra 5 bông đ c m bình, H i có bao nhiêu cách ch n n u năm bông h ng đó ph i có 5 bông h ng b ch và 2 bông h ng nhung ? A) 32400 B) 10800 C) 16200 D) 64 Câu 35 Có bao nhiêu s t nhiên g m 3 ch s khác nhau và khác 0, bi t r ng t ng 3 ch s này b ng 8 ? A) 8 B) 12 C) 24 D) 36 Câu 36 Có 5 h c sinh nam và năm h c sinh n x p thành m t hàng d c, nam n ph i đ ng xen k . H i có bao nhiêu cách x p ? A) 14400 B) 28800 C) 57600 D) 1814400 3
  4. Câu 37 Có bao nhiêu hoán v khác nhau c a ch PASCAL ? A) 360 B) 720 C) 1440 D) M t k t qu khác Câu 38 M t h c sinh có 12 cu n sách đôi m t khác nhau, trong đó có 2 cu n sách toán, 4 cu n sách môn văn và 6 cu n sách môn anh văn. H i có bao nhiêu cách s p x p t t c các cu n sách trên lên m t k sách dài n u các sách cùng môn ph i đư c x p k nhau ? A) 6 B) 34560 C) 103680 D) 207360 Câu 39 Có 6 con tem khác nhau và 6 bì thư khác nhau. M t ngư i chia ra 3 con tem và 3 bì thư r i dán con tem đó vào 3 bì thư đÓ ch n, m t bì thư dán m t con tem. H i có bao nhiêu cách th c hi n ? A) 400 B) 2400 C) 14400 D) 24800 Câu 40 M t đa giác đ u A1A2....A2n.(n ≥ 2), N i ti p trên đương tròn tâm O. H i có bao nhiêu hình ch nh t có các đ nh là 4 trong 2n đi m A1, A2...An ? 4 1 4 2 2 A) C2n B) C C) Cn D) Cn+2 4 2n Câu 41 T các ch s 1, 2, 3, 4, 5, 6 l p m t s g m 6 ch s khác nhau. H i trong các s đÓ l p có bao nhiêu s mà hai ch s 1 và 6 đ ng c nh nhau ? A) 120 B) 240 C) 360 D) 480 Câu 42 t các ch s 1, 2, 3, 4, 5, 6 có th l p đư c bao nhiêu s ch n đôi m t khác nhau ? A) 120 B) 240 C) 360 D) 720 Câu 43 M t h p bi ch a 5 bi xanh, 3 đ , 2 vàng. l y ra hai bi, có bao nhiêu cách khác nhau, n u bi th nhì màu đ ? 2 1 1 2 2 1 1 A) C3 B) C7 .C3 C) C10 D) C3 + C7 C3 Câu 44 Cho 5 ch s 0, 1, 2, 3, 4 có bao nhiêu s l n hơn 3000 thành l p t các s trên n u không có s l p l i ? A) 144 B) 48 C) 96 D) 60 Câu 45 Trong cu c thi tr c nghi m, s p x p 3 h c sinh ng i d c theo m t bàn dài 6 gh , th nào gi a 2 h c sinh có đúng 1 gh tr ng. Có bao nhiêu cách ? 1 3 A) 3! B) A C) A3 D) 2.3! 2 6 6 Câu 46 Sáu ngư i ch đi xe buýt nhưng ch còn 3 gh tr ng. Có bao nhiêu cách s p đ t ? A) 20 B) 120 C) 18 D) 20 Câu 47 X p 6 ngư i ng i chung quanh m t bàn tròn sao cho m t c p v ch ng ng i c nh nhau. Có bao nhiêu cách ? A) 5! B) 2.5! C) 2.4! D) 4! Câu 48 T 9 ch s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Có th l p đư c bao nhiêu s t nhiên g m 5 ch s khác nhau sao cho trong các ch s đó có m t ch s 1 ? A) 8450 B) 480 C) 489 D) 4800 4
  5. Câu 49 Có m t h p đ ng 2 bi đ , 3 bi tr ng, 5 bi vàng. Ch n ng u nhiên 4 viên bi t h p đó. H i có bao nhiêu cách ch n đ trong đó s bi l y ra không đ c 3 màu? A) 70 B) 40 C) 100 D) 115 Câu 50 T các ch s 0, 1, 3, 5, 7 có th l p đư c bao nhiêu s g m 4 ch s khác nhau và không chia h t cho 5 ? A) 96 B) 42 C) 54 D) 154 Câu 51 Phương trình A3 + Cx = 14x có nghi m là: x x−2 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 2Ay + 5Cx = 90 x y Câu 52 H phương trình có nghi m là: 5Ay − 2Cx = 80 x y A) x = 3, y = 4 B) x= 4, y = 3 C) x = 5, y = 2 D) x = 2, y = 8 y y+1 5Cx+1 = 6Cx Câu 53 H phương trình y y−1 có nghi m là: Cx+1 = 3Cx A) x = 4, y = 5 B) x = 5, y = 4 C) x = 8, y = 3 D) x = 3, y = 8 12 1 Câu 54 S h ng không ch a x trong khai tri n x+ là: x A) 624 B) 724 C) 824 D) 924 √ 12 1 Câu 55 Khai tri n + x5 thì s h ng ch a x8 có h s b ng: x3 A) 491 B) 493 C) 495 D) 497 15 1 Câu 56 S h ng có s mũ b ng 3 trong khai tri n c a x2 + là s h ng có h s b ng: x A) 4993 B) 4995 C) 4997 D) 4999 40 31 1 Câu 57 H s c a s h ng ch a x trong khai tri n x+ 2 là ? x A) 9680 B) 9780 C) 9880 D) 9980 Câu 58 H s c a s h ng ch a x4 trong khai tri n (3x − 4)5 b ng bao nhiêu ? A) -1620 B) 4320 C) -3840 D) -1024 6 1 Câu 59 H s c a s h ng không ch a x trong khai tri n x+ là ? x A) 1 B) 6 C) 15 D) 20 5
  6. 2 1 Câu 60 H s c a s h ng không ch a x trong khai tri n x+ là x2 ? A) 2016 B) 672 C) 144 D) 18 0 1 2 n Câu 61 Rút g n bi u th c Cn + Cn + Cn + ... + Cn b ng ? A) 2n B) n C) 2n+1 D) 2n−1 Câu 62 T ng S = Cn − Cn + Cn − ... + (−1)n Cn b ng ? 0 1 2 n A) −2n B) 2n C) 0 D) 1 Câu 63 T ng S = C2n + C2n .3 + C2n .32 + ... + C2n .32n b ng 0 1 3 2n ? A) 4n B) 42n C) 2n D) 22n 1 2 3 n Câu 64 T ng S = 1Cn + 2Cn + 3Cn + ... + nCn b ng ? A) n(2n − 1) B) (n + 1) 2n C) n2n D) n (2 + 1)n−1 1 1 2 1 1 0 Câu 65 T ng S = Cn + Cn + Cn + ... + C n b ng ? 2 3 n+1 n 2n − 1 2n+1 − 1 A) B) n n+1 2n−1 − 1 (2 + 1)n+1 − 1 C) D) n−1 n+1 Câu 66 n tho mÓn 2A4 = 3A4 là ? n n−1 A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 3 1 Câu 67 Phương trình Cn = 5Cn khi n b ng : A) 2 B) 4 C) 5 D) 7 3 2 Câu 68 Phương trình C2n = 20Cn khi n b ng : A) 8 B) 6 C) 10 D) 12 Câu 69 S nguyên dương n sao cho S = Cn + 2Cn + 4Cn + ... + 2n Cn = 243 là ? 0 1 2 n A) 3 B) 4 C) 5 D) 7 Câu 70 Tìm x sao cho: 2A2 + 50 = A2 (x ∈ N) x 2x A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 1 Câu 71 Nghi m c a phương trình: A3 + 3A2 = Pn+1 n n 2 là ? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 1 2 3 7 Câu 72 Tìm x nguyên dương sao cho Cx + Cx + Cx = x là ? 2 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 6
  7. 12 x 3 Câu 73 Trong khai tri n + , h ng t đ c l p v i x là: 3 x 7 5 8 6 A) C12 B) C12 C) C12 D) C12 6 7 8 9 10 11 Câu 74 T ng S = C11 + C11 + C11 + C11 + C11 + C11 b ng: A) 29+2 B) 220−1 C) 210 D) 211 − 1 Câu 75 H s l n nh t c a khai tri n (1 + 2x)20 là : A) 214 C20 15 B) 214 C20 15 C) 213 C20 15 D) 214 C21 15 h t Nguy n Thanh Sơn, Giáo viên Toán, Trư ng THPT Chư Sê 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2