9 thực phẩm chặn đứng ung thư

Chia sẻ: Yen Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
46
lượt xem
8
download

9 thực phẩm chặn đứng ung thư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Danh sách những thực phẩm trong bài sẽ giúp bạn và cả gia đình phòng ngừa được căn bệnh ung thư tai quái.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 9 thực phẩm chặn đứng ung thư

  1. 9 thưc phâm chặn đứng ung thư ̉ (11/01/2010 11:01:44) Danh sách những thưc phẩm dưới đây sẽ giúp bạn và cả gia đình phòng ngừa được căn bệnh ung thư tai quái. Măng tây Theo cac nhà khoa hoc Mi, măng tây có thể ngăn chăn hưu hiêu sư phat tan cua ́ ̣ ̃ ̣ ̣ ́ ́ ̉ cac tế bao ung thư, đăc biêt là cac loai ung thư: phôi, da, bang quang... nhơ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ chưa chât asparagine, chât có khả năng không chế sư sinh trương cua cac tế bao ́ ́ ́ ̉ ́ ̀ ung thư hưu hiêu. Để khai thac triêt để công dung cua măng tây nên săc thanh ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ nươc để uông môi ngay 3 lân trươc bưa ăn, môi lân 3-4 thia. Ngoai ra, nhơ ́ ̃ ̀ ̀ ̃ ̀ ̀ ̀ chưa asparagine, aspartic acid và môt loat cac steroid, măng tây con có thể trị ̣ ̣ ́ ̀ liêu cho bênh nhân cao huyêt ap, tim mach, phù thung, viêm bang quang... ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̃ ̀ ̉ ̉ Cai thao Chât xơ trong cai thao không chỉ kich thich nhu đông ruôt giup thông tiên, lơi ́ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ tiêu mà con khiên cơ thể đao thai hoăc phân giai nhanh chong nhưng chât gây ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ung thư. Ngoai ra, cai thao cung chưa môt lương lơn molypden, loai vi lương ̀ ̉ ̉ ̃ ̣ ̣ có khả năng ngăn chăn hơp chât nitrosamines gây ung thư và selen giup cơ thể ̣ ́ ́ san sinh ra hơp chât Glutathione lam giam tỉ lệ ung thư. Măt khac, vì rât giau ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̀ cac loai vitamin A, B, C, E nên loai rau có vị ngot, tinh binh vôn nôi danh vơi ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̉ tac dung giai nhiêt, tôt cho đương ruôt, dạ day nay con là nguôn dinh dương ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ quý giá cho cơ thê. ̉ Cà rôt ́ Đươc mênh danh là "Nư hoang cua cac loai rau", cà rôt không chỉ giau dương ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̀ chât mà con là môt dươc liêu có giá tri. Cà rôt giau caroten có khả năng chuyên ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̉
  2. hoa thanh vitamin A. Nhiêu nghiên cưu đã khăng đinh tỷ lệ ung thư ơ nhưng ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ngươi thiêu vitamin A cao hơn hai lân so vơi ngươi binh thương. Ngoai ra, cà ́ ̀ ̀ ̀ rôt con rât giau chât xơ, hưu ich cho cơ thê. Theo môt nghiên cưu gân đây, cà ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̀ rôt sông con chưa lương lơn cac chât chông lai bênh ung thư đai trang, trưc ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ trang và ung thư vu. ̀ ́ ̣ Đâu lăng Bên canh tac dung bổ ty, giai đôc, tăng cương hệ thông miên dich, mơi đây đâu ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̃ ̣ ̣ lăng con đươc khăng đinh có khả năng chông ung thư. Đâu lăng kich thich tế ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ́ bao tuyên dich limpha trong cơ thể chuyên hoa thanh tế bao không chế ung thư. ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ́ Acid phytic, chât chông ôxy hoa rât manh trong đâu lăng có thể chăn đưng tiên ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ trinh ung thư hoa cua tế bao. Và chât ưc chế protease trong đâu lăng cung là ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̃ "thân dươc" trong viêc phong chông ung thư da và ung thư vu. ̀ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̉ Băp cai Nhơ thanh phân Indole-3, acetaldehyde và hơp chât flavonoids mà băp cai có thể ̀ ̀ ́ ́ ̉ lam giam đang kể nguy cơ măc ung thư. Chỉ cân ăn tư 4 - 5 bưa băp cai môi ̀ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̃ tuân, ban giam đươc 74% nguy cơ bênh ung thư vu. Tỷ lệ ung thư dạ day, thanh ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ quan, phôi, thưc quan, bang quang, tiên liêt tuyên, hâu môn cung giam đang kể ̉ ̉ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̃ ̉ ́ nêu thương xuyên dung loai rau nay. Ăn băp cai môt tuân môt lân thì giam đươc ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ 70% nguy cơ bị ung thư ruôt. Ngoai ra, băp cai con là bai thuôc hoa huyêt, thanh ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ̀ ́ nhiêt, mat dạ day, giai đôc... ̣ ́ ̀ ̉ ̣ Củ cai ̉ Thanh nhiêt, lơi tiêu, trư viêm, long đơm, giam ho... nhưng tac dung tuyêt vơi ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ nay găn liên vơi củ cai. Nhưng khả năng chông ung thư cua loai củ nay thì chăc ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ ̀ ́ hăn vân con là điêu mơi me. Cac thí nghiêm mơi đây đã cho thây chât indole ̉ ̃ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ́ trong củ cai có thể lam giam sư tăng trương cac tế bao ung thư trên đông vât. ̉ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ Ngoai ra, củ cai cung rât giau kem, nguyên tố có hoat tinh chông ung thư manh ̀ ̉ ̃ ́ ̀ ̃ ̣ ́ ́ ̣ me. Do đo, không vô cơ mà loai củ nay đươc đông y đăc biêt tin dung. ̃ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ Nâm Cac loai đương trong nâm có khả năng điêu tiêt hệ thông miên dich chông lai ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̃ ̣ ́ ̣ ung thư. Vì thế mà tư lâu nó đã đươc xem là bai thuôc không chế và giam sư ̀ ́ ́ ̉ phat triên cua căn bênh nguy hiêm nay. Và dù cho ban dung nâm rơm, nâm ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ́ hương, nâm mơ, nâm bao ngư, nâm tai neo hay nâm kim châm thì ban vân có ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̃ đươc tac dung tuyêt vơi nay. ́ ̣ ̣ ̀ Cà tim ́ Sơ dĩ loai quả có vị ngot, mat vơi tac dung giam đau, lơi tiêu, giai đôc nay có ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ̀ đươc khả năng chông ung thư là bơi nó có chưa rât nhiêu chât solanin, đăc biêt ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣
  3. ơ lơp vỏ mau tim. Nhưng thí nghiêm trên đông vât cho thây chât nay không chế ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ung thư rât hưu hiêu, đăc biêt là cac loai ung thư hệ tiêu hoa. ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̉ Toi Thư gia vị không thể thiêu trong cac bưa ăn hang ngay nay là môt vị thuôc có ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ giá trị lơn. Sat khuân, giai đôc, tiêu đơm, trư giun... Và chât alicin trong toi con ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ̀ có khả năng ngăn chăn sư sinh sôi cua hơp chât nitrosamines gây ung thư. Lưu ̣ ̉ ́ huynh, selen, gecmani trong toi cung chông ung thư hiêu qua, đăc biêt là ung ̀ ̉ ̃ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ thư dạ day.̀
Đồng bộ tài khoản