92 câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

2
169
lượt xem
39
download

92 câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '92 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 92 câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học

 1. Trư ng Phan B i Châu CÂU H I TR C NGHI M SINH H C T Sinh-Th 1/ Thành ph n ki u gen c a m i qu n th có tính: a/ V a a dang, v a c trưng b/ V a a dang, v a c trưng, v a n nh c/ a d ng, phát tri n, n nh và c trưng d/ c trưng và n nh 2/ i m th hi n trong qu n th t ph i là: a/ Không x y ra s giao ph i ng u nhiên b/ Thi u m i quan h thích ng l n nhau v m t sinh s n. c/ Ít b c l tính ch t là m t t ch c t nhiên so v i qu n th giao ph i. d/ C a, b, c u úng 3/ V m t di truy n h c, qu n th ư c phân chia thành: a/ Qu n th cùng loài và qu n th khác loài. b/ Qu n th m t năm và qu n th nhi u năm. c/ Qu n th sinh h c và qu n th di truy n. d/ Qu n th t ph i và qu n th giao ph i 4/ S th d h p ngày càng gi m, th ng h p ngày càng tăng ư c th y : a/ Qu n th giao ph i b/ Qu n th t ph i c/ loài sinh s n sinh dư ng d/ loài s h u tính 5/ Trong qu n th giao ph i khi ã cân b ng di truy n thì t t l phân b các ki u hình có th l n lư t suy ra: a/ V n gen c a qu n th b/ T l các ki u gen tương ng c/ T n s tương i c a các alen và t l các ki u gen. d/ T l ki u gen và t n s tương ng c a các alen. 6/ Qu n th giao ph i là nhóm các cá th (A) tr i qua nhi u th h ã cùng chung s ng trong kho ng không gian xác nh, trong ó các cá th (B) v i nhau và ư c (C) m c nh t nh v i các nhóm cá th lân c n thu c cùng loài ó. a/ (A) : cùng loài, (B): quan h , (C): cách ly b/ (A) : khác loài, (B): giao ph i t do, (C) trao i c/ (A) : cùng loài, (B): giao ph i t do, (C): cách ly d/ (A) : cùng loài, (B): tác ông qua l i, (C): ti p xúc 7/ N i dung c a nh lu t Hac i - Vanbec: Trong nh ng i u ki n nh t nh, thì lòng c a (A); t n s tương i c a các alen m i gen có khuynh hư ng (B) t th h này sang th h khác. a/ (A) : qu n th giao ph i, (B): thay i liên t c b/ (A) : qu n th t ph i, (B): thay i liên t c c/ (A) : qu n th giao ph i, (B): duy trì không i d/ (A) : qu n th t ph i, (B): duy trì không i. 8/ V m t lí lu n; nh lu t Hacdi - Vanbec có ý nghĩa: a/ Giúp gi i thích quá trình hình thành nhi u loài m i t m t loài ban u. b/ T o cơ s gi i thích tính n nh c a m t s qu n th trong t nhiên qua m t th i gian dài 1
 2. c/ Giúp gi i thích quá trình c nh tranh gi a các cá th cùng loài trong qu n th . d/ T o cơ s gi i thích s gia tăng c a các th ng h p trong qu n th 9/ nh lu t Hac i - Vanbéc trong th c ti n ch có ý nghĩa tương i v i: a/ Các th ng h p l n, ng h p tr i và d h p trong qu n th có s c s ng và giá tr thích nghi khác. b/ t bi n và ch n l c t nhiên không ng ng x y ra trong qu n th . c/ Tính ch t a hình trong qu n th giao ph i. d/ T t c u úng. 10/ nh lu t Hac i - Vanbéc có ý nghĩa th c ti n là: a/ Giúp con ngư i nh n ư c cá th ưng ý trong qu n th làm gi ng s n xu t. b/ D a trên t l ki u hình có th suy ra t l các ki u gen và t n s tương i c a các alen trong qu n th . c/ T t n s tương i c a các alen có th d oán t l ki u gen và ki u hình trong qu n th d/ b và c úng 11/ i u ki n nh lu t Hac i-Vanbec nghi m úng là: a/ Qu n th có s lư ng l n b/ Trong qu n th luôn x y ra giao ph i ng u nhiên, không có ch n l c và không có t bi n c/ S c s ng và kh năng thích nghi c a các th ng h p tr i, d h p và ng h p l n không chênh l ch nhi u. d/ T t c các i u ki n trên 12/ Trong m t àn bò; s con lông (A) tr i hoàn toàn chi m 64%; s con lông vàng (a) l n chi m 36%. T n s tương i c a m i alen trong qu n th là: a/ A = 0,6 ; a = 0,4 b/ A = 0,4 ; a = 0,6 c/ A = 0,8 ; a = 0,2 d/ A = 0,2 ; a = 0,8 13/ Gi s m t qu n th giao ph i có c u trúc di truy n là: xAA : yAa : zaa (v i x + y + z = 1) y y a/ p = x + và q = z + 2 2 x y b/ p = y + và q = z + 2 2 x z c/ p = y + và q = y + 2 2 y d/ p = q = x + 2 14/ Qu n th giao ph i g m 2 alen A và a. G i p và q l n lư t là t n s c a A và c a a trong qu n th . C u trúc c a qu n th tr ng thái cân b ng th hi n qua công th c. a/ p2AA : 2q2Aa : 2pqaa b/ q2AA : p2Aa : 2pqaa c/ p2AA : 2pqAa : q2aa 2
 3. d/ p2AA : 2pqAa : pqaa 15/ M t qu n th sóc kh i u có s lư ng như sau: - Sóc lông nâu ng h p: 1050 con - Sóc lông nâu d h p: 150 con - Sóc lông tr ng: 300 con Bi t màu lông do 1 gen g m 2 alen (A và a) quy nh. T n s tương i c a m i alen là: a/ A = 0,7 ; a = 0,3 b/ A = 0,6 ; a = 0,4 c/ A = 0,75 ; a = 0,25 d/ A = 0,8 ; a = 0,2 16/ Qu n th nào sau ây chưa cân b ng di truy n: a/ - 0,1 AA : 0,4Aa : 0,5aa b/ - 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa c/ - 0,09AA : 0,42Aa : 0,49aa d/ - 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa 17. Qu n th chưa cân t b ng di truy n giao ph i t do qua bao nhiêu th h t cân b ng di truy n: a/ 1 th h b/ 2th h c/ 3 th h d/ n th h A 0,8 18/ Gi s t n s tương i c a m t qu n th là: = . T l phân b các ki u a 0,2 gen trong qu n th là: a/ 0,16AA : 0,61Aa : 0,2 aa b/ 0,64AA : 0,32Aa : 0,04 aa c/ 0,04AA : 0,32Aa : 0,64 aa d/ 0,64AA : 0,16Aa : 0,2 aa 19/ Trong m t qu n th giao ph i ng u nhiên có 2 alen A và a; t n s tương i c a alen A = 0,2. C u trúc di truy n c a qu n th này a/ 0,25AA : 0,5Aa : 0,25 aa b/ 0,04AA : 0,32Aa : 0,64 aa c/ 0,64AA : 0,32Aa : 0,04 aa d/ 0,32AA : 0,64Aa : 0,04 aa 20/ Trong m t qu n th giao ph i có t l phân b các ki u gen th h xu t phát là 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa. T n s tương i c a các alen A và a là: a/ A = 0,5 ; a = 0,5 b/ A = 0,3 ; a = 0,7 c/ A = 0,7 ; a = 0,3 d/ A = 0,75 ; a = 0,25 21/ i v i t ng gen riêng r thì t n s t bi n t nhiên trung bình là: -6 a/ 10 b/ 10-4 c/ 10-2 n 10-4 d/ 10-6 n 10-4 22/ Nhân t gây bi n i thành ph n ki u gen c a qu n th là: a/ t bi n b/ Giao ph i và ch n l c t nhiên c/ S cách ly d/ C a, b, c. 23/ (A) là ngu n nguyên li u sơ c p và (B) là ngu n nguyên li u th c p c a ch n l c t nhiên: a/ (A) : Bi n d ; (B) : Giao ph i; b/ (A) : Bi n d ; (B) : S cách ly c/ (A) : t bi n ; (B): Bi n d t h p; d/ (A) : Giao ph i ; (B) : S cách ly 3
 4. 24/ i u ki n t bi n alen l n bi u hi n thành ki u hình là: a/ Nh quá trình giao ph i b/ Không có alen tr i bình thư ng át ch c/ Quá trình giao ph i và th i gian c n thi t alen l n xu t hi n tr ng thái d h p. d/ Quá trình giao ph i và th i gian c n thi t alen l n xu t hi n tr ng thái ng h p. 25/ t bi n gen ư c xem là ngu n nguyên li u ch y u c a quá trình ti n hóa do: a/ Ph bi n hơn t bi n nhi m s c th . b/ Ít nh hư ng nghiêm tr ng n s c s ng và s sinh s n c a cơ th c/ a s là có h i tuy nhiên trong nh ng i u ki n m i ho c g p t h p gen thích h p nó có th có l i. d/ C a, b, c úng. 26/ Quá trình giao ph i có tác d ng a/ Phát tán t bi n trong qu n th b/ T o ra vô s d ng bi n d t h p c/ Trung hòa tính có h i c a t bi n d/ T t c u úng 27/ M t tác d ng ch y u c a ch n l c t nhiên là: a/ T o ra s bi n i ki u hình c a các cá th b/ T o ra s khác nhau trong các ph n x t p tính c a ng v t c/ T o ra s phân hóa kh năng sinh s n c a nh ng ki u gen khác nhau. d/ T t c u sai. 28/ C p tác d ng quan tr ng nh t c a ch n l c t nhiên là: a/ Cá th và dư i cá th b/ Cá th và qu n th c/Dư i cá th và qu n th d/ Cá th , qu n th , qu n xã. 29/ Nguyên li u ch y u c a quá trình ti n hóa là: a/ t bi n nhi m s c th b/ t bi n gen c/ Thư ng bi n d/ Bi n d t ng h p 30/ M i qu n th giao ph i là m t kho bi n d vô cùng phong phú vì: a/ Ch n l c t nhiên di n ra theo nhi u hư ng khác nhau. b/ S c p gen d h p trong qu n th giao ph i là r t l n c/ Tính có h i c a t bi n ã ư c trung hòa d/ S giao ph i góp ph n t o ra nh ng t h p gen thích nghi. 31/ Theo Kimura, ti n hoá di n ra thông qua s c ng c ng u nhiên a/ Các bi n d có l i b/ Các c i m thích nghi c/ Các t bi n trung tính d/ Các bi n d có h i 32/ Kimura xu t quan ni m i a s các t bi n c p phân t là trung tính d a trên các nghiên c u : 4
 5. a/ V nh ng bi n i c a các phân t ADN b/ V nh ng bi n i c a các phân t ARN c/ V nh ng bi n i c a các phân t protein d/ V nh ng bi n i c a ADN và ARN 33/ D ng cách ly nào ánh d u s hình thành loài m i. a/ Cách ly sinh s n b/ Cách ly a lý c/ Cách ly sinh thái d/ Cách ly di truy n 34/ Quan i m ti n hóa hi n i phân bi t các lo i thích nghi là : a) Thích nghi cá th và thích nghi qu n th b ) Thích nghi ki u hình và thích nghi ki u gen. c) Thích nghi sinh s n và thích nghi di truy n. d) Thích nghi sinh thái và thích nghi a l ý 35) S thay i hình d ng c a lá cây rau mác theo môi trư ng là: a) Thư ng bi n. b) Thích nghi ki u hình . c) Bi n i phát sinh trong quá trình phát tri n c a cá th d) T t c u úng. 36) Hi n tư ng sau ây không ph i là bi u hi n c a thích nghi ki u hình a/ S thay i màu da theo n n môi trư ng c a con t c kè hoa. b/ Cáo B c c c có b lông tr ng v mùa ông. c/ Con b que có thân và các chi gi ng cái que d/ Lá cây rau mác b ng p nư c có d ng hình b n dài và m m 37/ M i c i m thích nghi ki u gen trên cơ th sinh v t ư c hình thành qua m t quá trình l ch s ch u s chi ph i c a: a/ t bi n; giao ph i và ch n l c t nhiên. b/ t bi n; giao ph i, ch n l c t nhiên và s cách ly. c/ t bi n; giao ph i và s cách ly. d/ Giao ph i, ch n l c t nhiên và s cách ly. 38/ sâu b , màu s c t v thư ng bi u hi n b i: a/ Màu s c ng y trang, màu s c b t chư c. b/ Màu s c ng y trang, màu s c báo hi u. c/ Màu s c báo hi u, màu s c b t chư c. d/ Màu s c báo hi u, màu s c tương ph n. 39/ Thư ng bi n ư c xem là bi u hi n c a: a/ Thích nghi a lý b/ Thích nghi ki u hình c/ Thích nghi di truy n d/ Thích nghi ki u gen 40/ Ch n câu có n i dung úng trong các câu sau ây: a/ Gi ng như thư ng bi n; màu s c ng y trang xu t hi n sâu b không di truy n cho th h sau. b/ ôi cánh gi ng lá cây c a b lá là m t c i m thích nghi ki u gen. c/ Thích nghi ki u hình cơ th sinh v t bi u hi n qua t bi n và bi n d t h p. 5
 6. d/ Ch n l c t nhiên ch d n n thích nghi hình mà không t o ra thích nghi ki u gen. 41/ Ti n hoá nh là quá trình hình thành (I) còn ư c g i là (II). (I) và (II) l n lư t là : a/ Loài m i, ti n hoá vĩ mô b/ Th m i, ti n hoá vi mô c/ Nòi m i, ti n hoá vĩ mô d/ Loài m i, ti n hoá vi mô 42/ Tiêu chu n phân bi t nào là quan tr ng nh t phân bi t 2 loài giao ph i có quan h thân thu c: A. Tiêu chu n di truy n * B. Tiêu chu n sinh lý-hoá sinh C. Tiêu chu n hình thái D. Tiêu chu n a lý- sinh thái 43/ Tiêu chu n phân bi t nào là quan tr ng nh t phân bi t các loài vi khu n có quan h thân thu c: A. Tiêu chu n di truy n B. Tiêu chu n hoá sinh * C. Tiêu chu n hình thái D. Tiêu chu n a lý- sinh thái 44/ ơn v t ch c cơ s c a loài trong t nhiên là: A. Nòi a lý B. Nòi sinh thái C.Nòi sinh h c. D. Qu n th . * 45/ Nhóm sinh v t ký sinh trên loài sinh v t ch xác nh ho c trên nh ng ph n khác nhau c a cơ th v t ch g i là: A. Nòi a lý B. Nòi sinh h c C. Nòi sinh h c* D. Qu n Th t ph i 46/ D u hi u quan tr ng nh t phân bi t loài là: A. Cách ly sinh s n * B. Cách ly a lý C. Cách ly sinh thái D. Cách ly sinh h c 47/ Các qu n th hay nhóm qu n th c a loài có th phân b gián o n hay liên t c t o thành: A. Các qu n th t ph i. B. Các qu n th giao ph i C. Các chi. D. Các nòi * 48/ Gi a các cá th khác nòi: A. Không giao ph i ư c B. Giao ph i ư c, con sinh ra h u th * C. Giao ph i ư c, con sinh ra b t th D. Giao ph i ư c nhưng h p t không phát tri n 49/ Hình thành loài b ng con ư ng sinh thái là phương th c thư ng g p nh ng nhóm sinh vât: A. ng v t giao ph i B. Th c v t, ng v t ít di ng* C. ng v t di cư D. Th c v t và ng v t ký sinh 50/ Th song nh b i là cơ th có: A. T bào mang b NST lư ng b i (2n) B. T bào mang b NST t b i (4n) C. T bào mang 2 b NST lư ng b i (2n) c a hai loài * D. T bào mang b NST ơn b i (n) c a hai loài 51/ Quá trình hình thành loài m i có th di n ra tương i nhanh khi: 6
 7. A. Ch n l c t nhiên di n ra theo nhi u hư ng khác nhau. B. Do lai xa và a b i hoá * C. Quá trình hình thành loài b ng con ư ng a lý D. Quá trình hình thành loài b ng con ư ng sinh thái 52/ Lai xa a b i hoá là con ư ng hình thành loài ph biên : A. vi sinh v t B. ng v t C. Th c v t giao ph i* D. th c vât t th ph n 53/ D ng cách ly nào ánh d u s hình thành loài m i A. Cách ly sinh s n B. Cách ly a lý C. Cách sinh thái D. Cách ly di truy n * 54/ Các nhân t chi ph i s hình thành c i m thích nghi cơ th sinh v t là: A. Quá trình t bi n, quá trình giao ph i và quá trình ch n l c t nhiên* B. Quá trình bi n d , quá trình di truy n và quá trình ch n l c t nhiên C. S thay i c a i u ki n ngo i c nh tác ng tr c ti p lên cơ th sinh v t D. Ch n l c t nhiên thay th qu n th kém thích nghi b ng qu n th có v n gen thích nghi 55/ Ý nghĩa c a tính a hình v ki u gen c a qu n th giao ph i là: A. m b o tr ng thái cân b ng n nh c a m t s lo i ki u hình trong qu n th B. Gi i thích t i sao các cá th d h p thư ng t ra ưu th hơn so v i các th ng h p C. Giúp sinh v t có ti m năng thích ng khi i u ki n s ng thay i * D. S h p lý tương i c a các c i m thích nghi 56/ Hi n tương a hình cân b ng là hi n tư ng: A. Thay th hoàn toàn m t alen này b ng m t alen khác giúp sinh v t thích nghi t t hơn v i i u ki n s ng B. Trong qu n th song song t n t i m t s lo i ki u hình n nh, không m t d ng nào có ưu th tr i hơn hoàn toàn thay th d ng khác* C. t bi n và bi n d t h p liên t c phát sinh trong khi hoàn c nh s ng v n duy trì n nh D. a d ng v ki u gen do k t qu c a quá trình giao ph i ng u nhiên trong i u ki n s ng n nh 57/ Nguyên nhân c a hi n tư ng a hình cân b ng là do: A. Các ki u hình u tr ng thái cân b ng n nh, không m t d ng nào có ưu th tr i hơn h n thay th hoàn toàn d ng khác B. Không có s thay th hoàn toàn alen này b ng m t alen khác, các cơ th d h p v m t gen hay m t nhóm gen ư c ưu tiên duy trì* C. Quá trình CLTN di n ra theo chi u hư ng khác nhau trên cùng m t qu n th D. Bi n d t h p và t bi n luôn xu t hi n trong qu n th dù hoàn c nh s ng không thay i 58/ Phát bi u nào dư i ây là không úng: A. Nòi a lý là nhóm qu n th phân b trong m t khu v c xác nh B. Nòi sinh thái là nh m qu n th thích nghi v i nh ng i u ki n sinh thái xác nh 7
 8. C. Trong cùng m t khu v c a lý có th t n t i nhi u nòi sinh thái D. Hai nòi a lý khác nhau có th có khu phân b trùng lên nhau toàn b hay m t ph n* 59/ phân bi t 2 loài thân thu c, ngư i ta ph i d a vào m t s c i m sau: a/ Tiêu chu n hình thái, tiêu chu n di truy n b/ Tiêu chu n a lý - sinh thái, tiêu chu n di truy n c/ Tiêu chu n sinh lý - hóa sinh, tiêu chu n di truy n,tiêu chu n a lý - sinh thái d/ Tiêu chu n hình thái, tiêu chu n di truy n, tiêu chu n sinh lý - hóa sinh, tiêu chu n a lý - sinh thái 60/ Trong t nhiên có các nòi: a/ Nòi a lý, nòi sinh s n b/ Nòi sinh thái, nòi sinh h c, nòi sinh s n. c/ Nòi a lý, nòi sinh thái, nòi sinh h c d/ Nòi a lý , nòi sinh h c. 61/ Trong s hình thành loài b ng con ư ng a lý, thì cách ly a lý có vai trò: a/ T o i u ki n cho s phân hóa trong loài. b/ Là nguyên nhân gây nh ng bi n i tương ng trên cơ th sinh v t. c/ Là nguyên nhân gây ra nh ng t bi n. d/ T t c u úng 62/ T bào cơ th lai xa, sau khi gây t b i hóa ư c g i là: a/ Th song nh b i b/ Th t b i h u th c/ Th a b i d/ a và b u úng 63/ Lai xa và a b i hóa là phương th c ph bi n th c v t, ít g p ng v t vì ng v t: a/ Cơ ch cách ly sinh s n gi a 2 loài r t ph c t p. b/ Thư ng d gây nh ng r i lo n v gi i tính c/ Khó th c hi n d/ C a và b u úng 64/ Nguyên nhân chính c a hi n tư ng b t th con lai trong lai xa là: a/ Cơ quan sinh s n b thoái hóa b/ Con lai không có kh năng giao ph i. c/ Con lai không có c p NST ng d ng d/ B NST c a b và m gi ng nhau. 65/ Nguyên nhân gây nh ng bi n i tương ng trên cơ th sinh v t hình thành loài b ng con ư ng a lý là do: a/ Cách ly a lý b/ Nhân t ch n l c nh ng ki u gen thích nghi. c/ i u ki n môi trư ng. d/ S khác nhau v ngu n th c ăn. 66/ Ngày nay v n t n t i nh ng nhóm sinh v t có t ch c th p bên c nh các nhóm sinh v t có t ch c cao vì: a/ Ngu n th c ăn cho nhóm sinh v t có t ch c th p phong phú. 8
 9. b/ Các nhóm sinh v t có t ch c th p có kh năng ký sinh trên cơ th nhóm sinh v t có t ch c cao. c/ Nhóm sinh v t bâc th p có nh ng thay i thích nghi v i i u ki n s ng. d/ i u ki n s ng không thay i. 67/ Nguyên nhân c a hi n tư ng ng quy tính tr ng các loài khác nhau là: a/ Do i u ki n s ng gi ng nhau nên ã ư c ch n l c theo cùng 1 hư ng, tích lũy nh ng t bi n tương t . b/ Do i u ki n s ng khác nhau nên ư c ch n l c theo nhi u hư ng c/ Do có ki u gen khác nhau d/ Do có t p quán s ng gi ng nhau. 68/ Trong các hư ng ti n hóa c a sinh gi i, hư ng ti n hóa cơ b n nh t là: a/ Ngày càng a d ng và phong phú. b/ Thích nghi ngày càng h p lý c/ T ch c ngày càng cao, ph c t p. d/ C a và c 69/ D ng cách ly quan tr ng nh t phân bi t 2 loài là: a/ Cách ly di truy n. b/ Cách ly hình thái. c/ Cách ly sinh s n. d/ C a và c. 70/ Vi c ch ng minh ngư i có ngu n g c ng v t d a vào: a/ B ng ch ng v gi i ph u so sánh. b/ B ng ch ng v phôi sinh h c. c/ Hi n tư ng l i gi ng và cơ quan thoái hóa ngư i. d/ T t c các b ng ch ng trên. 71/ c i m c a ng v t th hi n giai o n phôi ngư i trong tháng u tiên là: a/ Có d u v t khe mang c . b/ B não có 5 ph n riêng l . c/ Có uôi khá dài. d/ Có l p lông m n. 72/ c i m trên phôi ngư i vào tháng th 3 r t gi ng vư n là: a/ Có d u v t khe mang c . b/ Ngón chân cái n m i di n v i các ngón khác. c/ Có uôi dài. d/ Có vài ba ôi vú trư c ng c. 73/ D ng vư n ngư i có quan h h hàng g n gi ng ngư i nh t là: a/ Tinh tinh. b/ ư i ươi. c/ Kh Gôrila. d/ Vư n. 74/ Nh ng i m gi ng nhau gi a ngư i và ng v t có vú ã ch ng minh ư c: a/ Quan h ngu n g c c a ngư i và ng v t có xương s ng. b/ ng v t có xương s ng là t tiên tr c ti p c a loài ngư i. c/ Ngư i có quan h v i vư n ngư i. d/ Ngư i và vư n ngư i là hai hư ng ti n hóa khác nhau t m t ngu n g c t tiên. 75/ c i m có ngư i mà không có vư n ngư i là: a/ ng trên 2 chân b/ B răng thô, răng nanh phát tri n. c/ S não l n hơn s m t, không có g xương trên h c m t. 9
 10. d/ Không có l i c m. 76/ c i m ch có vư n ngư i mà không có ngư i là: a/ Não có n p nhăn khúc cu n. b/ Bi t tư duy c th . c/ Ngón chân cái n m i di n v i các ngón khác. d/ Ngón tay cái úp ư c lên các ngón khác. 77/ Nh ng i m gi ng nhau ngư i và vư n ngư i ã ch ng minh ư c: a/ Ngư i và vư n ngư i là hai nhánh ti n hóa khác nhau. b/ Vư n ngư i ngày nay không ph i là t tiên c a loài ngư i. c/ Ngư i và vư n ngư i u có ngu n g c t vư n c hóa th ch. d/ Ngư i và vư n ngư i có quan h thân thu c r t g n gũi. 78/ Nh ng i m khác nhau gi a ngư i và vư n ngư i ã ch ng minh ư c: a/ Tuy phát sinh t m t ngu n g c chung nhưng ngư i và vư n ngư i ti n hóa theo hai hư ng khác nhau. b/ Vư n ngư i và ngư i không có quan h ngu n g c. c/ Vư n ngư i ngày nay là t tiên c a ngư i. d/ Ngư i và vư n ngư i có quan h g n gũi. 79/ S phát tri n ti ng nói ngư i g n li n v i: a/ Răng nanh kém phát tri n. b/ Trán r ng và th ng. c/ Gò xương mày phát tri n. d/ L i c m rõ. 80/ Nguyên nhân làm cho b răng ngư i b t thô, răng nanh ít phát tri n, xương hàm b t to là do : a/ Ngư i ăn th c v t. b/ Ngư i ăn ng v t. c/ Ngư i ã chuy n t ăn s ng sang bi t n u chín th c ăn. d/ Ngư i ăn th c v t và ng v t. 81/ ngư i, ngón tay cái l n và linh ho t là do: a/ Tay ngư i thoát kh i ch c năng di chuy n. b/ Tay ngư i chuyên hóa v i ch c năng c m n m công c . c/ Tay ngư i dùng di chuy n. d/ Tay ngư i thoát kh i ch c năng di chuy n và chuyên hóa v i ch c năng c m n m công c . 82/ Ho t ng th n kinh c a ngư i cao hơn vư n ngư i là do ngư i có s hình thành : a/ Ti ng nói. b/ Ch vi t c/ Kh năng tư duy tr u tư ng. d/ Ti ng nói, ch vi t, tư duy tr u tư ng. 83/ I. Giai o n ngư i t i c II. Giai o n ngư i c III. Giai o n vư n ngư i hóa th ch. IV. Giai o n ngư i hi n i. Quá trình phát sinh loài ngư i l n lư t tr i qua các giai o n: a/ I, II, III, IV b/ II, I, III, IV c/ III, II, I, IV d/ III, I, II, IV 84/ D ng vư n ngư i hóa th ch c nh t là (A) s ng vào (B): a/ (A): Parapitec, (B) u k th ba b/ (A): riôpitec, (B) Gi a k th ba 10
 11. c/ (A): riôpitec, (B) Cu i k th ba d/ (A): Parapitec, (B) Gi a k th ba 85/ c i m chung trong sinh ho t lao ng c a giai o n vư n ngư i là: a/ Ch t o ư c công c lao ng b ng á. b/ Ch t o ư c công c lao ng b ng s ng. c/ Ch t o ư c công c lao ng b ng kim lo i. d/ Chưa ch t o ư c công c lao ng, ch s d ng cành cây, hòn á,... t v , t n công. 86/ Ngư i hi n i Crômanhông s ng cách ây: a/ 4 - 7 ngàn năm. b/ 3 - 5 ngàn năm. c/ 3 - 5 v n năm. d/ 4 - 7 v n năm. 87/ Nhân t óng vai trò ch o trong quá trình phát sinh loài ngư i t vư n ngư i hóa th ch, ngư i t i c n ngư i c là: a/ Nhân t sinh h c. b/ Nhân t xã h i. c/ Nhân t hóa h c. d/ Nhân t lao ng. 88/ Nhân t xã h i óng vai trò ch o trong quá trình phát sinh loài ngư i thu c giai o n : a/ Ngư i hi n i. b/ Ngư i c . c/ Ngư i t i c . d/ Vư n ngư i hóa th ch. 89/ c i m cơ th ngư i có ôi tay t do, c t s ng d ng hình ch S, xương ch u phát tri n là h qu c a: a/ Lao ng t p th . b/ Dáng i khom. c/ Dáng i ng th ng. d/ Công vi c ch t o công c lao ng. 90/ S ki n ngư i Crômanhông mà không có ngư i t i c và ngư i c là: a/ Xu t hi n m n m ng các quan ni m tôn giáo. b/ Bi t s d ng l a. c/ Ch t o công c b ng xương. d/ Ch t o công c b ng á. 91/ Trong quá trình phát sinh loài ngư i, vi c s d ng l a thành th o là giai o n: a/ Vư n ngư i hóa th ch. b/ Ngư i t i c Pitêcantrôp c/ Ngư i t i c Xinantrôp. d/ Ngư i c . 92/ Ho t ng s ng thành àn và có s phân công lao ng ư c hình thành giai o n: a/ Vư n ngư i hóa th ch. b/ Ngư i t i c . c/ Ngư i c . d/ Ngư i hi n i. 11
Đồng bộ tài khoản