intTypePromotion=1
ADSENSE

99 câu hỏi về biển đảo: Phần 1

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

11
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 cuốn sách 99 câu hỏi về biển đảo có nội dung phần một nói về: hỏi - đáp về vị trí, vai trò và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 99 câu hỏi về biển đảo: Phần 1

 1. 99 C¢U HáI - §¸P VÒ BIÓN, §¶O
 2. Héi ®ång chØ ®¹o xuÊt b¶n Chñ tÞch Héi ®ång TS. NguyÔn ThÕ Kû Phã Chñ tÞch Héi ®ång TS. NguyÔn Duy Hïng Thµnh viªn TS. NguyÔn An Tiªm TS. KhuÊt Duy Kim H¶i NguyÔn Vò Thanh H¶o
 3. - i á , h n u Ói © b c Ò 99 v 3
 4. ChØ ®¹o biªn so¹n PGS.TS. Ph¹m V¨n Linh Ban biªn so¹n CN. NguyÔn Duy ChiÕn PGS.TS. NGuyÔn Chu Håi CN. Vò Ngäc Minh CN. NGuyÔn V¡n Xu©n ThS. NguyÔn §×nh M¹nh TS. §ç Ph−¬ng Th¶o KS. NguyÔn Phó Quèc Víi sù tham gia ®ãng gãp cña c¸c chuyªn gia vµ tæ chøc: TS. TrÇn C«ng Trôc, TS. Lª Quý Quúnh, Trung −¬ng §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, B¸o Tuæi trÎ Thñ ®«, §oµn Tr−êng Khoa häc tù nhiªn - §¹i häc Quèc gia Hµ Néi...
 5. LêI NHµ XUÊT B¶N BiÓn ViÖt Nam lµ mét bé phËn kh«ng t¸ch rêi vµ chiÕm vÞ trÝ träng yÕu trong b×nh ®å BiÓn §«ng - mét khu vùc ®Þa lý giµu tµi nguyªn thiªn nhiªn, nh−ng còng chøa ®ùng nhiÒu m©u thuÉn lîi Ých liªn quan ®Õn c¸c tranh chÊp chñ quyÒn biÓn, ®¶o phøc t¹p vµ kÐo dµi trong lÞch sö. BiÓn g¾n bã víi bao thÕ hÖ ng−êi ViÖt, lµ kh«ng gian sinh tån vµ ph¸t triÓn cña d©n téc ta, lµ chç dùa sinh kÕ cho hµng triÖu ng−êi d©n ViÖt Nam tõ x−a ®Õn nay. Trong vïng "biÓn b¹c", mçi hßn ®¶o kh«ng chØ nh− nh÷ng thái "vµng xanh" mµ cßn lµ mét cét mèc chñ quyÒn tù nhiªn cña quèc gia. BiÓn thiªng liªng lµ vËy, nªn viÖc b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn v× sù tr−êng tån cña biÓn, ®¶o quª h−¬ng lµ sù nghiÖp cña toµn §¶ng, toµn qu©n vµ toµn d©n ta. §Ó b¶o vÖ chñ quyÒn biÓn, ®¶o cña Tæ quèc, tr−íc tiªn, tuæi trÎ n−íc ta ph¶i hiÓu thÊu ®¸o c¸c vÊn ®Ò vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr−êng biÓn; vÒ kh«ng gian biÓn, ®¶o cña ®Êt n−íc; vÒ chñ quyÒn, quyÒn chñ quyÒn vµ quyÒn tµi ph¸n quèc gia ®èi víi c¸c vïng biÓn, ®¶o; vÒ chñ tr−¬ng cña §¶ng, chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cña Nhµ n−íc 5
 6. ta ®èi víi nh÷ng vÊn ®Ò biÓn, ®¶o nãi chung vµ BiÓn §«ng nãi riªng. Thùc hiÖn §Ò ¸n trang bÞ s¸ch cho c¬ së x·, ph−êng, thÞ trÊn cña Ban Tuyªn gi¸o Trung −¬ng, nh»m tõng b−íc n©ng cao nhËn thøc ®óng ®¾n, ®Çy ®ñ vµ s©u s¾c vÒ vÞ trÝ, vai trß cña biÓn, ®¶o ®èi víi sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc trong thêi kú héi nhËp vµ ph¸t triÓn ®Êt n−íc, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt phèi hîp víi Ban Tuyªn gi¸o Trung −¬ng xuÊt b¶n cuèn s¸ch 99 c©u hái - ®¸p vÒ biÓn, ®¶o. Cuèn s¸ch ®−îc hoµn thµnh dùa trªn c¬ së kÕ thõa cuèn s¸ch "100 c©u hái - ®¸p vÒ biÓn, ®¶o dµnh cho tuæi trÎ ViÖt Nam". Cuèn s¸ch ®−îc chia lµm ba phÇn, nªu tæng quan vÒ vÞ trÝ, vai trß vµ tiÒm n¨ng cña biÓn, ®¶o ViÖt Nam, vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¸c quyÒn vµ b¶o vÖ quyÒn cña ViÖt Nam ë BiÓn §«ng, vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc liªn quan ®Õn biÓn, ®¶o ViÖt Nam. Xin giíi thiÖu cuèn s¸ch cïng b¹n ®äc. Th¸ng 3 n¨m 2014 NHµ XUÊT B¶N CHÝNH TRÞ QUèC GIA - Sù THËT 6
 7. MôC LôC Trang Lêi Nhµ xuÊt b¶n 5 PhÇn mét Hái - ®¸p vÒ vÞ trÝ, vai trß vµ tiÒm n¨ng cña biÓn, ®¶o ViÖt Nam 17 C©u 1. VÞ trÝ, ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña BiÓn §«ng? 17 C©u 2. Vai trß cña BiÓn §«ng ®èi víi thÕ giíi vµ ViÖt Nam? 18 C©u 3. §Æc ®iÓm ®Þa lý c¬ b¶n cña c¸c vïng biÓn ViÖt Nam? 22 C©u 4. ViÖt Nam cã bao nhiªu tØnh, thµnh phè cã biÓn? H·y kÓ tªn c¸c tØnh, thµnh phè ®ã. 24 C©u 5. Vµi nÐt c¬ b¶n vÒ c¸c khu vùc biÓn, h¶i ®¶o cña ViÖt Nam trªn BiÓn §«ng? 25 C©u 6. Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ vÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña quÇn ®¶o Hoµng Sa? 28 C©u 7. QuÇn ®¶o Hoµng Sa bao gåm nh÷ng nhãm ®¶o chÝnh nµo? 30 C©u 8. Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ vÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña quÇn ®¶o Tr−êng Sa? 35 C©u 9. Nh÷ng nhãm ®¶o chÝnh cña quÇn ®¶o Tr−êng Sa? 37 7
 8. C©u 10. ThÕ nµo ®−îc gäi lµ vÞnh? Tªn c¸c vÞnh lín cña ViÖt Nam? 46 C©u 11. Kh¸i qu¸t vÒ c¸c nguån tµi nguyªn quan träng ë c¸c vïng biÓn cña ViÖt Nam trong BiÓn §«ng? 48 C©u 12. TiÒm n¨ng dÇu khÝ ë vïng biÓn ViÖt Nam? 51 C©u 13. TiÒm n¨ng, tr÷ l−îng h¶i s¶n cña vïng biÓn ViÖt Nam? 54 C©u 14. TiÒm n¨ng vÒ n¨ng l−îng biÓn cña ViÖt Nam? 57 C©u 15. TiÒm n¨ng b¨ng ch¸y cña vïng biÓn ViÖt Nam? 59 C©u 16. Nh÷ng b·i biÓn du lÞch næi tiÕng ViÖt Nam? 60 C©u 17. Nh÷ng lÔ héi ®Æc s¾c cña c¸c ®Þa ph−¬ng ven biÓn ViÖt Nam? 62 C©u 18. Vai trß quan träng cña m«i tr−êng biÓn ®èi víi ®êi sèng con ng−êi? 64 C©u 19. Nh÷ng yÕu tè chñ yÕu g©y « nhiÔm m«i tr−êng biÓn? 65 C©u 20. C¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr−êng biÓn? 67 PhÇn hai Hái - §¸p vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¸c quyÒn vµ b¶o vÖ c¸c quyÒn cña ViÖt Nam trong BiÓn §«ng 72 C©u 21. Trong BiÓn §«ng hiÖn nay ®ang tån t¹i nh÷ng lo¹i tranh chÊp g×? 72 C©u 22. Nguyªn t¾c ph¸p lý vÒ quyÒn thô ®¾c l·nh thæ trong luËt ph¸p vµ thùc tiÔn quèc tÕ? 73 8
 9. C©u 23. Thùc tr¹ng tranh chÊp chñ quyÒn l·nh thæ vµ vÞ trÝ chiÕm ®ãng cña c¸c bªn tranh chÊp ®èi víi quÇn ®¶o Hoµng Sa vµ quÇn ®¶o Tr−êng Sa thuéc chñ quyÒn cña ViÖt Nam? 77 C©u 24. Ph−¬ng thøc thô ®¾c l·nh thæ cña ViÖt Nam ®èi víi quÇn ®¶o Hoµng Sa vµ quÇn ®¶o Tr−êng Sa lµ g×? 81 C©u 25. Nhµ n−íc phong kiÕn ViÖt Nam ®· chiÕm h÷u vµ thùc thi chñ quyÒn ®èi víi quÇn ®¶o Hoµng Sa vµ quÇn ®¶o Tr−êng Sa nh− thÕ nµo? 82 C©u 26. Víi t− c¸ch lµ ®¹i diÖn cña Nhµ n−íc ViÖt Nam vÒ ®èi ngo¹i, Céng hßa Ph¸p ®· tiÕp tôc thùc thi chñ quyÒn cña ViÖt Nam ®èi víi hai quÇn ®¶o Hoµng Sa vµ Tr−êng Sa nh− thÕ nµo? 85 C©u 27. ViÖc thùc thi chñ quyÒn cña ViÖt Nam ®èi víi hai quÇn ®¶o Hoµng Sa vµ Tr−êng Sa giai ®o¹n 1945 - 1975? 89 C©u 28. ViÖt Nam thùc thi chñ quyÒn cña ViÖt Nam ®èi víi hai quÇn ®¶o Hoµng Sa vµ Tr−êng Sa tõ n¨m 1975 ®Õn nay? 95 C©u 29. Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ To¶n tËp Thiªn Nam tø chÝ lé ®å th− - mét trong nh÷ng t¸c phÈm ®Çu tiªn ®Ò cËp chñ quyÒn cña ViÖt Nam ë Hoµng Sa, Tr−êng Sa? 98 C©u 30. Tr−êng Sa vµ Hoµng Sa ®−îc ghi chÐp kh¸ kü trong mét sè th− tÞch cæ vµ ®−îc thÓ hiÖn râ rµng trong c¸c ch©u b¶n (v¨n b¶n qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n−íc cña triÒu ®×nh nhµ NguyÔn). KÓ tªn mét sè 100 9
 10. bé s¸ch vµ c¸c ch©u b¶n tiªu biÓu? C©u 31. Vµi nÐt vÒ ®éi Hoµng Sa vµ ®éi B¾c H¶i? 103 C©u 32. Vµi nÐt vÒ LÔ Khao lÒ thÕ lÝnh. Nghi lÔ nµy ®−îc tæ chøc ë ®©u? Trong thêi gian nµo? ý nghÜa cña nghi lÔ nµy? 106 C©u 33. Vµi nÐt vÒ mét sè b¶n ®å cæ tiªu biÓu thÓ hiÖn quÇn ®¶o Hoµng Sa, quÇn ®¶o Tr−êng Sa thuéc l·nh thæ cña ViÖt Nam? 108 C©u 34. C«ng −íc Liªn hîp quèc vÒ LuËt biÓn n¨m 1982 ra ®êi nh− thÕ nµo? 114 C©u 35. Nh÷ng néi dung chÝnh cña C«ng −íc Liªn hîp quèc vÒ LuËt biÓn n¨m 1982? 116 C©u 36. Vai trß vµ ý nghÜa cña C«ng −íc Liªn hîp quèc vÒ LuËt biÓn n¨m 1982? 117 C©u 37. Kh¸i niÖm chñ quyÒn, quyÒn chñ quyÒn vµ quyÒn tµi ph¸n ®−îc hiÓu nh− thÕ nµo trong C«ng −íc Liªn hîp quèc vÒ LuËt biÓn n¨m 1982? 118 C©u 38. C«ng −íc Liªn hîp quèc vÒ LuËt b iÓn n¨m 1982 quy ®Þnh c¸c vïng biÓn nµo thuéc chñ quyÒn cña c¸c quèc gia ven biÓn? 119 C©u 39. C«ng −íc Liªn hîp quèc vÒ LuËt biÓn n¨m 1982 quy ®Þnh c¸c vïng biÓn nµo thuéc quyÒn chñ quyÒn vµ quyÒn tµi ph¸n cña c¸c quèc gia ven biÓn? 122 C©u 40. Kh¸i niÖm ®−êng c¬ së ®Ó tÝnh chiÒu réng l·nh h¶i? §Æc ®iÓm ®−êng c¬ së cña ViÖt Nam? 127 C©u 41. Theo C«ng −íc Liªn hîp quèc vÒ LuËt biÓn n¨m 1982, ViÖt Nam cã nh÷ng 130 10
 11. vïng biÓn nµo? C©u 42. Quy ®Þnh vÒ néi thñy cña ViÖt Nam? 130 C©u 43. Tµu thuyÒn n−íc ngoµi ho¹t ®éng trong néi thñy ViÖt Nam ph¶i chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh g×? 130 C©u 44. H·y cho biÕt râ h¬n ph¹m vi vµ chÕ ®é ph¸p lý cña l·nh h¶i theo C«ng −íc Liªn hîp quèc vÒ LuËt biÓn n¨m 1982? 131 C©u 45. ChiÒu réng vµ chÕ ®é ph¸p lý cña l·nh h¶i ViÖt Nam? 132 C©u 46. QuyÒn ®i qua kh«ng g©y h¹i trong l·nh h¶i ®−îc hiÓu nh− thÕ nµo? QuyÒn ®i qua kh«ng g©y h¹i trong l·nh h¶i ViÖt Nam? 133 C©u 47. Ph¹m vi vµ chÕ ®é ph¸p lý cña vïng tiÕp gi¸p l·nh h¶i theo C«ng −íc Liªn hîp quèc vÒ LuËt biÓn n¨m 1982 vµ LuËt biÓn ViÖt Nam 2012? 136 C©u 48. Ph¹m vi vµ chÕ ®é ph¸p lý cña vïng ®Æc quyÒn kinh tÕ theo C«ng −íc Liªn hîp quèc vÒ LuËt biÓn n¨m 1982 vµ LuËt biÓn ViÖt Nam 2012? 138 C©u 49. Ph¹m vi vµ chÕ ®é ph¸p lý cña thÒm lôc ®Þa theo C«ng −íc Liªn hîp quèc vÒ LuËt biÓn n¨m 1982 vµ LuËt biÓn ViÖt Nam 2012? 141 C©u 50. V× sao ViÖt Nam nép hai b¸o c¸o quèc gia x¸c ®Þnh ranh giíi ngoµi thÒm lôc ®Þa ViÖt Nam v−ît qu¸ 200 h¶i lý lªn ñy ban Ranh giíi thÒm lôc ®Þa cña 144 11
 12. Liªn hîp quèc n¨m 2009? C©u 51. Kh¸i niÖm ®¶o vµ c¸c b·i c¹n nöa næi nöa ch×m ®−îc hiÓu nh− thÕ nµo? ChÕ ®é ph¸p lý cña chóng? 149 C©u 52. Kh¸i niÖm quèc gia quÇn ®¶o, quÇn ®¶o theo quy ®Þnh cña C«ng −íc Liªn hîp quèc vÒ LuËt biÓn n¨m 1982? 150 C©u 53. C¸c nhµ giµn DK1 cña ViÖt Nam ®· ®−îc x©y dùng trªn c¸c b·i ngÇm n»m trong vïng ®Æc quyÒn vÒ kinh tÕ vµ trªn thÒm lôc ®Þa ViÖt Nam cã theo ®óng quy ®Þnh cña C«ng −íc Liªn hîp quèc vÒ LuËt biÓn n¨m 1982 kh«ng? Ph¹m vi vµ quy chÕ b¶o vÖ, qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh nµy nh− thÕ nµo? 152 C©u 54. Kh¸i niÖm vµ chÕ ®é ph¸p lý cña vïng biÓn quèc tÕ (biÓn c¶)? 154 C©u 55. Quy chÕ ph¸p lý cña Vïng theo C«ng −íc Liªn hîp quèc vÒ LuËt biÓn n¨m 1982? 155 C©u 56. C¸c quèc gia kh«ng cã biÓn ®−îc h−ëng nh÷ng quyÒn g× trªn biÓn? 157 C©u 57. Chñ quyÒn quèc gia trªn biÓn gi¶m dÇn tõ ®Êt liÒn h−íng ra biÓn nh− thÕ nµo? 159 C©u 58. Theo C«ng −íc Liªn hîp quèc vÒ LuËt biÓn n¨m 1982, c¸c tranh chÊp trªn biÓn ®−îc gi¶i quyÕt theo c¸c c¬ chÕ nµo? 161 C©u 59. C¸c quyÒn tù do trªn biÓn c¶ (vïng biÓn quèc tÕ)? 163 C©u 60. Ph©n ®Þnh biÓn ®−îc hiÓu nh− thÕ nµo? C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n trong ph©n ®Þnh biÓn? LËp tr−êng cña ViÖt Nam vÒ vÊn 164 12
 13. ®Ò ph©n ®Þnh biÓn? C©u 61. Vµi nÐt vÒ yªu s¸ch “®−êng l−ìi bß” (hay “®−êng 9 khóc ®øt ®o¹n”) cña Trung Quèc? 165 C©u 62. Mét sè nhËn xÐt vÒ “®−êng l−ìi bß” (hay “®−êng 9 khóc ®øt ®o¹n”) nh×n tõ c«ng ph¸p quèc tÕ? 168 C©u 63. Quan ®iÓm cña c¸c n−íc trong, ngoµi khu vùc vµ c¸c häc gi¶ quèc tÕ vÒ “®−êng l−ìi bß” (hay “®−êng 9 khóc ®øt ®o¹n”) cña Trung Quèc? 171 C©u 64. LËp tr−êng cña ViÖt Nam trong gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tranh chÊp trªn BiÓn §«ng? 172 C©u 65. H·y cho biÕt râ h¬n vÒ kh¸i niÖm “gi¶i quyÕt tranh chÊp b»ng c¸c biÖn ph¸p hßa b×nh”? 174 C©u 66. Nh÷ng Tháa thuËn vµ HiÖp ®Þnh chñ yÕu vÒ ph©n ®Þnh vµ hîp t¸c trªn biÓn mµ ViÖt Nam ®· ®µm ph¸n, ký kÕt víi c¸c n−íc l¸ng giÒng? Cßn nh÷ng vÊn ®Ò g× trªn biÓn ViÖt Nam cÇn tiÕp tôc gi¶i quyÕt víi c¸c n−íc liªn quan? 176 C©u 67. Nh÷ng néi dung chÝnh cña Tháa thuËn vÒ nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n chØ ®¹o gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn biÓn gi÷a ChÝnh phñ n−íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ n−íc Céng hßa nh©n d©n Trung Hoa ®· ®−îc ký ngµy 11 th¸ng 10 n¨m 2011? 182 C©u 68. Trong hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam hiÖn nay cã nh÷ng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p 187 13
 14. luËt c¬ b¶n nµo liªn quan ®Õn biÓn, ®¶o? C©u 69. Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ý nghÜa cña viÖc ban hµnh LuËt biÓn ViÖt Nam? Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ tãm t¾t LuËt biÓn ViÖt Nam? 188 C©u 70. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt biªn giíi quèc gia cña ViÖt Nam? 191 C©u 71. LuËt biªn giíi quèc gia cã nh÷ng ®iÒu, kho¶n nµo liªn quan ®Õn lÜnh vùc biÓn, ®¶o? 193 C©u 72. LuËt thñy s¶n quy ®Þnh vÒ viÖc b¶o vÖ thñy, h¶i s¶n nh− thÕ nµo? 194 C©u 73. LuËt dÇu khÝ ViÖt Nam quy ®Þnh vÒ viÖc b¶o vÖ, khai th¸c nguån tµi nguyªn dÇu khÝ ViÖt Nam nh− thÕ nµo? 196 C©u 74. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh Tuyªn bè vÒ c¸ch øng xö cña c¸c bªn ë BiÓn §«ng (DOC)? 198 C©u 75. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña Tuyªn bè vÒ c¸ch øng xö cña c¸c bªn ë BiÓn §«ng (DOC)? 199 C©u 76. Tuyªn bè vÒ c¸ch øng xö cña c¸c bªn ë BiÓn §«ng 2002 (DOC) vµ Quy t¾c h−íng dÉn triÓn khai DOC ®· ®−îc th«ng qua t¹i Héi nghÞ SOM ASEAN - Trung Quèc ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2011 t¹i Bali, In®«nªxia cã vai trß, ý nghÜa nh− thÕ nµo? 201 PhÇn ba Hái - ®¸p vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc liªn quan ®Õn biÓn, ®¶o ViÖt Nam 205 C©u 77. Quan ®iÓm chØ ®¹o cña §¶ng ta trong 205 14
 15. ChiÕn l−îc biÓn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020? C©u 78. Môc tiªu c¬ b¶n cña ChiÕn l−îc biÓn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020 vµ tÇm nh×n ®Õn n¨m 2025 theo NghÞ quyÕt Trung −¬ng 4 (Khãa X)? 206 C©u 79. Nh÷ng nhiÖm vô vµ gi¶i ph¸p mµ §¶ng vµ Nhµ n−íc ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh nh»m thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn? 207 C©u 80. Mét sè thµnh tùu cña c¸c lÜnh vùc kinh tÕ biÓn chñ yÕu cña ViÖt Nam? 212 C©u 81. Ngµnh dÇu khÝ cã vai trß quan träng nh− thÕ nµo ®èi víi nÒn kinh tÕ n−íc ta hiÖn nay? 217 C©u 82. Thùc tr¹ng ngµnh khai th¸c kho¸ng s¶n trªn thÒm lôc ®Þa (ngoµi dÇu khÝ) ë ViÖt Nam hiÖn nay? 219 C©u 83. TiÒm n¨ng vµ vai trß cña ngµnh du lÞch biÓn ®èi víi kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay? 220 C©u 84. C¸c lo¹i h×nh du lÞch biÓn ë ViÖt Nam? 222 C©u 85. N¨ng lùc vµ nh÷ng khã kh¨n trong c«ng t¸c t×m kiÕm cøu n¹n, cøu hé trªn biÓn ë ViÖt Nam hiÖn nay nh− thÕ nµo? 223 C©u 86. N¨ng lùc vµ nh÷ng khã kh¨n trong c«ng t¸c dù b¸o thêi tiÕt trªn biÓn ë n−íc ta hiÖn nay? 226 C©u 87. ThÕ nµo lµ vi ph¹m vÒ an ninh, trËt tù, an toµn trªn biÓn? 230 C©u 88. Nh÷ng quy ®Þnh ng− d©n ph¶i tu©n thñ khi tham gia ®¸nh b¾t thñy s¶n ë 231 15
 16. nh÷ng vïng biÓn chång lÊn? C©u 89. Nh÷ng th¸ch thøc vµ h¹n chÕ trong ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn cña ViÖt Nam? 233 C©u 90. Ho¹t ®éng ®iÒu tra, nghiªn cøu khoa häc biÓn ë ViÖt Nam hiÖn nay? 237 C©u 91. TiÒm n¨ng vµ thùc tr¹ng hÖ thèng c¶ng biÓn cña n−íc ta nh− thÕ nµo? 241 C©u 92. Vµi nÐt vÒ hÖ thèng c¶nh b¸o sãng thÇn cña ViÖt Nam? 246 C©u 93. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu cña H¶i qu©n nh©n d©n ViÖt Nam? 250 C©u 94. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chÝnh cña Bé ®éi Biªn phßng ViÖt Nam trªn biÓn? 251 C©u 95. Chøc n¨ng, quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô chÝnh cña C¶nh s¸t BiÓn ViÖt Nam? 253 C©u 96. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña lùc l−îng KiÓm ng− ViÖt Nam? 258 C©u 97. ViÖt Nam cã nh÷ng ho¹t ®éng phèi hîp chung nµo víi c¸c quèc gia trong khu vùc nh»m b¶o vÖ trËt tù, an ninh trªn BiÓn §«ng? 260 C©u 98. B¹n hiÓu nh− thÕ nµo vÒ Ngµy §¹i d−¬ng ThÕ giíi (ngµy 8 th¸ng 6)? 261 C©u 99.Vµi nÐt vÒ TuÇn lÔ BiÓn vµ H¶i ®¶o ViÖt Nam (tõ ngµy 1 ®Õn ngµy 7 th¸ng 6 h»ng n¨m)? 264 Tµi liÖu tham kh¶o chÝnh 268 16
 17. 17
 18. PhÇn mét Hái - ®¸p vÒ vÞ trÝ, vai trß vµ tiÒm n¨ng cña biÓn, ®¶o ViÖt Nam C©u 1. VÞ trÝ, ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña BiÓn §«ng? BiÓn §«ng lµ mét biÓn nöa kÝn, cã diÖn tÝch kho¶ng 3,5 triÖu km2, tr¶i réng tõ 3o vÜ B¾c ®Õn 26o vÜ B¾c vµ tõ 100o kinh §«ng ®Õn 121o kinh §«ng; lµ mét trong nh÷ng biÓn lín nhÊt trªn thÕ giíi víi 90% chu vi ®−îc bao bäc bëi ®Êt liÒn. Cã chÝn n−íc tiÕp gi¸p víi BiÓn §«ng lµ ViÖt Nam, Trung Quèc, PhilÝppin, In®«nªxia, Brun©y, Malaixia, Xingapo, Th¸i Lan, Campuchia vµ mét vïng l·nh thæ lµ §µi Loan. Theo −íc tÝnh s¬ bé, BiÓn §«ng cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi cuéc sèng cña kho¶ng 300 triÖu d©n c¸c n−íc vµ vïng l·nh thæ nµy. BiÓn §«ng kh«ng chØ lµ ®Þa bµn chiÕn l−îc quan träng ®èi víi c¸c n−íc trong khu vùc mµ cßn cña c¶ ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng vµ ch©u Mü. BiÓn §«ng cßn lµ n¬i chøa ®ùng nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn biÓn quan träng cho ®êi sèng vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c n−íc xung quanh, ®Æc biÖt lµ nguån tµi nguyªn sinh vËt, kho¸ng s¶n, 18
 19. du lÞch, ®ång thêi ®©y còng lµ khu vùc ®ang chÞu nhiÒu søc Ðp vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i biÓn. BiÓn §«ng ®−îc coi lµ mét trong n¨m bån tròng chøa dÇu khÝ lín nhÊt thÕ giíi. Theo ®¸nh gi¸ cña Bé N¨ng l−îng Mü, l−îng dù tr÷ dÇu ®· ®−îc kiÓm chøng ë BiÓn §«ng lµ 7 tû thïng víi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt 2,5 triÖu thïng/ngµy. Theo ®¸nh gi¸ cña Trung Quèc, tr÷ l−îng dÇu khÝ ë BiÓn §«ng kho¶ng 213 tû thïng, trong ®ã tr÷ l−îng dÇu t¹i quÇn ®¶o Tr−êng Sa cã thÓ lªn tíi 105 tû thïng. Víi tr÷ l−îng nµy, s¶n l−îng khai th¸c cã thÓ ®¹t kho¶ng 18,5 triÖu tÊn/n¨m duy tr× liªn tôc trong vßng 15 - 20 n¨m tíi1. Ngoµi ra, theo c¸c chuyªn gia, khu vùc BiÓn §«ng cßn chøa ®ùng l−îng lín tµi nguyªn khÝ ®èt ®ãng b¨ng (b¨ng ch¸y). Tr÷ l−îng lo¹i tµi nguyªn nµy trªn thÕ giíi ngang b»ng víi tr÷ l−îng dÇu khÝ vµ ®ang ®−îc coi lµ nguån n¨ng l−îng thay thÕ dÇu khÝ trong t−¬ng lai. C©u 2. Vai trß cña BiÓn §«ng ®èi víi thÕ giíi vµ ViÖt Nam? BiÓn §«ng n»m trªn tuyÕn ®−êng giao th«ng biÓn huyÕt m¹ch nèi liÒn Th¸i B×nh D−¬ng - Ên §é D−¬ng, ch©u ¢u - ch©u ¸, Trung §«ng - ch©u ¸. §©y ®−îc coi lµ tuyÕn ®−êng vËn t¶i quèc tÕ nhén _______________ 1. Theo http://nghiencuubiendong.vn 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2