Adobe Photoshop Bài tập áp dụng

Chia sẻ: Nguyen Van TUan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
208
lượt xem
107
download

Adobe Photoshop Bài tập áp dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn tạo một ảnh nghệ thuật bằng sử dụng mặt nạ lớp và hiệu chỉnh . Mở file ảnh một tảng đá "Stone" và một file khác có mặt người ví dụ như file "Currency"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Adobe Photoshop Bài tập áp dụng

 1. Adobe Photoshop 112 Bµi tËp 1: T¹o ¶nh nghÖ thuËt mÆt n¹ líp. H−íng dÉn t¹o mét ¶nh nghÖ thuËt b»ng = sö dông mÆt n¹ líp vµ líp hiÖu chØnh. 1. Më file ¶nh mét t¶ng ®¸ "Stone" vµ mét file kh¸c cã mÆt ng−êi, vÝ dô nh− file "Currency". 2. Chän file "Currency" vµo Menu Image/ Rotate Canvas/ Arbittary vµ nhËp vµo gãc quay 300 ®Ó lµm nghiªng ¶nh. 3. Sö dông c«ng cô Magnetic Lasso vµ c«ng cô Lasso ®Ó t¹o môc chän mÆt ng−êi ®µn «ng. 4. Dïng c«ng cô Eyedroper ®Ó chän « mµu Foreground lµ mµu c¸i mò råi sö dông c«ng cô Painbrush ®Ó t« tÊp phÇn tr¾ng cña con sè 100 ë gãc mò. 5. Chän ng−îc vïng chän b»ng lÖnh Select/ Inverse vµ t« ®Çy vïng chän Edit/ Fill víi mÇu gÇn gièng mÇu tÈng ®¸ trong file “Stone". 6. Sau ®ã t¹o môc chän vµ sao chÐp vµo file "Stone". 7. §æi Background thµnh Layer 0 vµ rª ®Ó di chuyÓn trªn Layer 1. 8. Lµm Èn Layer 0, vµ chän Layer , t¹o môc chän vµ l−u b»ng lÖnh Save Section. 9. Bá chän, ¸p dông lÖnh läc Filter/ Artistic/ Plastic Wrap. 10. Chän Layer 0, më môc chän ®· l−u níi réng b»ng lÖnh Expand. 11. Chän Layer/ Add Layer Mask/ Reveal All ®Ó t¹o mÆt n¹ líp. 12. Lµm Èn biªn môc chän råi dïng c«ng cô Painbrush t« trªn nÆt n¹ líp ®Ó hiÖn dÇn líp bªn d−íi. (b¨ng Layer)
 2. Adobe Photoshop 113 13. L−u ý: T« víi mµu tèi/ s¸ng sÏ Èn/ hiÖn líp bªn d−íi. Khi t« ®iÒu chØnh Opacity cña c«ng cô Painbrush kho¶ng 50 - 60 % 14. T¹o líp hiÖu chØnh Brightness/ Contrast b»ng c¸ch chän Adjustment Layer trong menu b»ng Layer. §iÒu chØnh ®Ó h×nh ¶nh râ vµ nÐt h¬n. 15. Khi thÊy ®· võa ý víi phÇn chän Layer/ Flatten ®Ó lµm ph¼ng tªn file vµ l−u file víi tªn kh¸c (Save as).
 3. Adobe Photoshop 114 Bµi tËp 2: Söa ¶nh cò thµnh ¶nh míi. Gi¶ sö cÇn söa ¶nh ®en tr¾ng ®∙ cò thµnh ¶nh míi, b¹n cã thÓ lµm theo c¸c b−íc sau: 1. B¹n chän file cÇn sö lý (H1), chän Image/ Duplicate, hép tho¹i Duplicate Image hiÖn ra ®Ó b¹n nhËp tªn t¹o mét b¶n sao (gi¶ sö mygirl copy 2) vµ chän thao t¸c b¹n cÇn sö lý trªn b¶n sao nµy (mygirl copy 2). 2. B¹n chuyÓn file Girl copy 2 sang chÕ ®é RGB, th× h×nh ¶nh nµy chuyÓn sang chÕ ®é mµu RGB. 3. Dïng c¸c c«ng cô chän ®Ó t¹o vïng quanh khu©n mÆt c« g¸i. 4. Chän môc Replace Color, hép tho¹i Replace Color hiÖn ra vµ thiÕt lËp c¸c th«ng sè trong hép tho¹i Replace Color nµy, t¹o khu«n mÆt s¸ng vµ xinh h¬n h×nh ¶nh ban ®Çu. 5. B¹n chän môc Inverce (CRTL+SHIFT+I) ®Ó ®¶o vïng chän. 6. Chän c«ng cô t« vÏ, chän Hue/Saturation, hép tho¹i Hue/Saturation hiÖn ra vµ b¹n thiÕt ®Æt tham sè cho Master. TiÕp theo, dïng c«ng cô Blue (chän cì cä mê dÞu) ®Ó lµm mê ®i mÐp h×nh ¶nh khu«n mÆt c« g¸i cho ®Õn khi nµo b¹n võa ý.
 4. Adobe Photoshop 115 Bµi tËp 3: GhÐp h×nh, phèi c¶nh. Bµi tËp nµy sÏ h−íng dÉn sö dông ghÐp h×nh vµ phèi c¶nh ®Ó t¹o mét ¶nh ghÐp. 1. Më mét file ¶nh em bÐ (bb) vµ file ¶nh ph¸o hoa (ST). Dïng lÖnh Image Size ®Ó ®iÒu chØnh hai ¶nh cã kÝch th−íc b»ng nhau. 2. Sau ®ã sö dông c«ng cô Lasso t¹o môc chän h×nh em bÐ trong ¶nh ‘bb’. 3. Dïng lÖnh Copy, Paste ®Ó d¸n môc chän vµo file ‘ST’. 4. Chän c«ng cô Blur Tool, rª xung quanh biªn h×nh gi¸n ®Ó lµm “dÞu ®é s¾c nÐt” cña nã. 5. Më mét file míi cã kÝch th−íc chiÒu réng gÊp ®«i ¶nh “bb” vµ mµu Background cã mµu tèi. 6. T¹o líp míi cã cïng mµu Background, sau ®ã sö dông c«ng cô Line Tool ®Ó vÏ c¸c ®−êng säc. 7. Chän tõng stÇn vµ sö dông phèi c¶nh Transform/Perpective ®Ó lµm biÕn d¹ng ¶nh 8. NhÊp chän lÇn l−ît c¸c file ¶nh “bb” “ST” dïng lÖnh Sellect All vµ sao chÐp c¸c ¶nh nÒn vµo file míi. Sau ®ã dïng c«ng cô Move ®Ó ®iÒu chØnh vÞ trÝ c¸c líp h×nh ¶nh nµy. 9. Dïng lÖnh Save l−u vµ ®Æt tªn cho file nµy lµ file “phèi c¶nh” . chän c¸c líp vµ dïng phèi c¶nh Transform/ Perspective ®Ó lµm biÕn ®æi h×nh. (b¶ng Layer) 10. Chän file “ST” dïng lÖnh Copy Merged råi d¸n vµo file “phoicanh”. 11. Sö dông lÖnh Trasform/ Perspective vµ Free Transform ®Ó biÕn ®æi h×nh (b¶ng Layer) Cuèi cïng nÕu ®· hµi lßng víi t¸c phÈm, chän lÖnh Flatten Image ®Ó lµm ph¼ng file gi¶m dung l−îng nhí.
 5. Adobe Photoshop 116 Bµi tËp 4: T¹o ¶nh nghÖ thuËt. Bµi tËp nµy h−íng dÉn t¹o bøc tranh nghÖ thuËt 1. Më mét file chän c¶nh trêi n−íc, vÝ dô nh− file “S1”. 2. Chän Sellect All råi nhÊn CTRL + C ®Ó chÐp vµo Clipboard 3. T¹o file míi vµ nhÊp CTRL + V (l−u ý: khi ë Clipboard cã mét h×nh ¶nh th× b¹n chän file/ New sÏ cã c¸c th«ng sè kÝch th−íc t¹o file míi b»ng h×nh ¶nh ®ã, b¹n cÇn chän Ok). 4. Sau ®ã xo¸ Background b»ng c¸ch rª tªn ë b¶ng Layer vµo biÓu t−îng thïng gi¸c gãc d−íi b¶ng. 5. Chän file/ Save vµ ®Æt tªn cho file lµ “wireness” 6. Më mét file chän ¶nh con thuyÒn, vÝ dô nh− file “b1”. 7. Chän Sellect/All vµ copy vµ d¸n vµo file “wireness” 8. T¹o líp mÆt n¹ cho Layer 2 võa d¸n vµo b»ng c¸ch chän Layer/ Add Layer Mask/ Reveal All.
 6. Adobe Photoshop 117 9. Chän c«ng cô Paint Brush vµ chän cä vÏ cho nã. 10. B¾t ®Çu t« trªn mÆt n¹ líp ®Ó che c¶nh xung quanh con ®ß vµ hiÖn líp bªn d−íi (l−u ý: khi t« chän ®é mê ®ôc cña c«ng cô Paint Brush vµ chän mµu s¸ng hay tèi ®Ó t«). tiÕp tôc t« cho ®Õn khi h×nh ¶nh ®· võa ý (b¶ng Layer). 11. Më mét file chän h×nh con ®¹i bµng, vÝ dô nh− file “b2” 12. Lµm nghiªng ¶nh kho¶ng 30 ®é b»ng lÖnh Image/ Rotate Carvas/ arbitrary. Sau ®ã chän h×nh con ®¹i bµng. 13. Sao chÐp môc chän vµo file “wireness” b»ng lÖnh Copy vµ Paste. 14. Dïng c«ng cô Move di chuyÓn h×nh võa d¸n ®Õn vÞ trÝ thÝch hîp. 15. T¹o môc chän b»ng lªnh Sellect/ Color Range. Trong hép tho¹i Color Range chän Sample Colors vµ nhÊp chän trong vïng mµu nÒn xanh. 16. T¹o mÆt n¹ líp vµ t« víi c«ng cô Paint Brush. 17. Khi t« xong chän ®é mê ®ôc líp lµ 15% (b¶ng Layer). 18. Chän mét file h×nh con c¸, vÝ dô nh− “f1”. 19. Sao chÐp h×nh con c¸ vµo trong file “wireness” sau ®ã t¹o mét môc chän phÇn nÒn b»ng c«ng cô Lasso. 20. T¹o líp mÆt n¹ ®Ó Èn vïng nÒn råi chän ®é mê ®ôc cho líp kho¶ng 50% (b¶ng Layer) 21. NÕu b¹n muèn ®iÒu chØnh mµu tÊt c¶ c¸c líp trong ¶nh mµ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn tõng líp, chän lªnh New Adjustment trong menu b¶ng Layer vµ chän mét trong c¸c c¸ch hiÖu chØnh, vÝ dô Level (b¶ng Layer). L−u ý: Khi b¹n lo¹i bá líp hiÖu chØnh th× kh«ng ¶nh h−ëng g× ®Õn c¸c líp h×nh ¶nh.
 7. Adobe Photoshop 118 Bµi tËp 5: thay ®æi ph«ng nÒn cña ¶nh. Photoshop cã thÓ gióp b¹n tao nh÷ng ¶nh ®Æc s¾c. Bµi tËp nµy gióp b¹n t¹o mét ¶nh ®−îc ghÐp tõ mét ¶nh kh¸c. 1. Më file “soiguong”, chän vïng tr¾ng, dïng bé chän läc Render t¹o ®¸m m©y cho nÒn ¶nh. 2. Më file “ca” sao chÐp file nay vµo “soiguong”. 3. Trong b¶ng Layer, nhÊp ®«i líp "soiguong", kÐo líp “soiguong” copy "lªn trªn líp c¸". 4. Dïng c«ng cô Eraser xo¸ bá nh÷ng phÇn d− thõa ra khái h×nh con c¸, sau ®ã dïng lÖnh Transform ®Ó thay ®æi h×nh con c¸ cho phï hîp. Ta ®−îc h×nh nh− lµ con c¸ ®ang b¬i qua g−¬ng, ®Ó gi¶m kÝch th−íc file th× sau khi thùc hiÖn xong. Xo¸ bá líp g−¬ng soi copy.
 8. Adobe Photoshop 7.0 119- Bµi tËp 6: T¹o ch÷ ch¹m næi Bµi tËp nµy h−íng dÉn c¸ch t¹o ch÷ ch¹m næi dÞu. 1. Më mét file ¶nh, vÝ dô nh− file "Image". 2. Chän c«ng cô Type, chän kiÓu ch÷ vµ chän mµu tèi sau ®ã gâ ch÷ "Spring". 3. Chän ch÷ Spring b»ng c¸ch nhÊn phÝm Ctrl vµ nhÊp lªn líp. L−u môc chän b»ng lÖnh Save Selection. Sau ®ã bá chän vµ ®iÒu chØnh Opacity cña líp kho¶ng 30%. 4. T¹o líp míi vµ t« cho líp nµy mµu ®en. Më môc chän ®· l−u. 5. Sau ®ã t« cho môc chän mµu xanh nh¹t råi bá chän. 6. ¸p dông bé läc Blur/ Gausian Blur, chän kho¶ng 2,5. 7. Më môc chän ®· l−u, di chuyÓn xuèng phÝa d−íi bªn ph¶i mét tÝ vµ chän ng−îc vïng chän. 8. NhÊn Del ®Ó xo¸ vïng chän. 9. NÕu thÊy mµu ch−a võa ý, chän Hue / Saturation ®Ó ®iÒu chØnh mµu s¸ng h¬n.
 9. Adobe Photoshop 7.0 120- Bµi tËp 7: T¹o ch÷ víi nhãm xÐn. Bµi tËp nµy sÏ tr×nh bµy c¸ch t« ch÷ víi nhãm xÐn 1. Më mét file ¶nh lµm ph«ng nÒn, vÝ dô nh− file "Image 1". 2. Chän c«ng cô Type vµ gâ vµo ch÷ "Mid Autumm". 3. Më mét file ¶nh kh¸c ®Ó lµm mµu ch÷, ch¼ng h¹n nh− file "Image 2". 4. T¹o môc chän h×nh ch÷ nhËt cã kÝch th−íc lín h¬n ch÷ "Mid Autumm". 5. Copy môc chän vµ d¸n vµo file "Image 1". 6. T¹o nhãm xÐn b»ng c¸ch chän lÖnh Layer/ Group With Previous. 7. Sau ®ã chän lÖnh Layer/ Effect/ Drop Shadow ®Ó t¹o bãng ®æ cho ch÷. L−u ý trong hép tho¹i Effects (Drop Shadow) kh«ng chän hép kiÓm Use Global Angle ®Ó t¹o bãng ®æ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn gãc cña hiÖu øng trªn.
 10. Adobe Photoshop 7.0 121- Bµi tËp 8: T¹o ch÷ kh¾c lâm. Bµi tËp nµy h−íng dÉn c¸ch t¹o ch÷ kh¾c lâm. 1. Më file ¶nh mét t¶ng ®¸, mét khóc gç hay mét tÊm g× ®ã ®Ó kh¾c, vÝ dô nh− file "Image 1" 2. chon líp míi råi chän c«ng cô Type Mask, chän kiÓu ch÷ vµ gâ vµo ch÷ "Happy Birthday". Sau ®ã t« mµu tr¾ng cho vïng chän. L−u l¹i môc chän b»ng lÖnh Save Selection. 3. Sö dông lªnh Edit/ Free Transform ®Ó lµm nghiªng ch÷ "Happy Birthday" theo ®é nghiªng cña khóc gç. 4. Chän Duplicate Layer ®Ó nh©n ®«i líp vµ ®Æt tªn líp lµ "t" vµ "d". Chän ch÷ ë líp "d" vµ t« ®en cho ch÷. 5. Më môc ®· l−u vµ chän Background trong b¶ng Layer råi chän lÖnh Layer/ New/ Layer Via Copy ®Ó sao chÐp môc chän thµnh líp míi. Di chuyÓn líp nµy lªn trªn vµ ®Æt tªn cho líp nµy lµ "text". (B¶ng Layer). 6. Chän c«ng cô Move di chuyÓn líp "t" lªn trªn bªn tr¸i mét tÝ b»ng c¸ch sö dông phÝm mòi tªn vµ còng di chuyÓn líp "d" xuèng d−íi vµ sang ph¶i mét b−íc sÏ thÊy ch÷ ®−îc kh¾c lâm. 7. Cã thÓ ¸p dung bé läc Blur/ Gausian Blur cho c¸c líp ®Ó l©m dÞu nÐt kh¾c.
 11. Adobe Photoshop 7.0 122- Bµi tËp 9: BiÕn ®æi ¶nh b»ng hiÖu øng Cã thÓ dïng hiÖu øng ®Ó t¹o c¸c ¶nh l¹ m¾t. 1. Më file "Road.jpg", ¸p dông hiÖu øng Distort/ Shear ®Ó t¹o con ®−êng thªm phÇn gå ghÒ. 2. Më file "Image". 3. Dïng lÖnh Transform/ Flip Horizontal ®Ó quay h×nh chiÕc se cho cïng chiÒu con ®−êng. Chän h×nh chiÕc xe, copy vïng chän vµ d¸n vµo file "Road". ¸p dông hiÖu øng Distort/ Twirl vµo vïng sau cña chiÕc xe nh− bÞ bãp mÐo ë phÝa sau.
 12. Adobe Photoshop 7.0 123- Bµi tËp 10: D¸n nh∙n bao b× Trong Photoshop, b¹n më môc Adobe\Photoshop5.0\Turial\Lesson04 cã mét h×nh ¶nh ®−îc sö dông trong phÇn thùc hµnh bµi tËp d¸n nh∙n bao b×. B−íc 1: Chän File\Open, më tËp tin Start04.psd cã h×nh c¸i hép ®−îc bao giÊy ë phÝa ngoµi. Vµ tËp tin Logo.ai dïng ®Ó d¸n nh·n lªn hép giÊy. B−íc 2: Chän h×nh Logo.ai, copy sang tËp tin Start04.psd (h×nh hép giÊy) víi tªn Layer1. B−íc 3: §Ó t¨ng tû lÖ cña logo, chän môc Edit\Transform\Scale vµ c¸c lÖnh kh¸c ®Ó quay cho phï hîp. B−íc 4: Chän c«ng cô Polygon Lasso ®Ó c¾t Layer1 lµm 2 phÇn (PhÇn trªn cña hép). B−íc 5: T¹o mét líp míi (Layer2) qua phÇn sao chÐp phÇn trªn võa chän b»ng Polygon Lasso, sö dông tæ hîp phÝm Ctrl + J ( hay chän Layer\New\Layer Visa Copy).
 13. Adobe Photoshop 7.0 124- B−íc 6: dïng c«ng cô Magic Wand ë phÝa ngoµi nöa h×nh trªn cña cÇu thñ ®Ó chän vïng xung quanh. NhÊn tæ hîp phÝm Shift + Ctrl + I ®Ó chän ng−îc l¹i vµ nöa h×nh trªn cña cÇu thñ. B−íc 7: NhÊp chuét chän Layer1, nhÊp Delete ®Ó xo¸ nöa h×nh trªn cña Layer1. B¹n cÇn ph¶i xo¸ Layer1 ®Ó kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn phÇn söa Layer2 khi kÐo lÖch h×nh ®i. B−íc 8: NhÊn chuét chän Layer2, chän Edit\Transform\Skew ®Ó t¹o ra d¹ng h×nh phèi c¶nh cña h×nh Logo d¸n trªn hép. NhÊn Enter ®Ó kÕt thóc. B−íc 9: b¹n cÇn ph¶i chØnh l¹i mµu cho phï hîp víi ®é bãng ña h×nh. Do c¹nh ®øng cña hép tèi nªn b¹n ph¶i lµm cho nöa phÇn h×nh ë phÝa d−íi còng tèi ®i th× míi phï hîp. NhÊp chuét vµo Layer1 ®Ó lµm viÖc víi nöa h×nh phÝa d−íi. Chän chÕ ®é Multiply hay Color Burn ®Ó lµm tèi ¸nh s¸ng. Sau mét lo¹t c¸c thao t¸c trªn s¶n phÈm d¸n nh·n lªn bao b× ®· ®−îc hoµn chØnh. T¦¥NG Tù LµM VíI BµI T¹O LOGO CHIÕC Mò
 14. Adobe Photoshop 7.0 125- bµi 11 t¹o card Bµi tËp nµy h−íng dÉn t¹o mét tÊm Card, c¸c b¹n cã thÓ lµm theo ý thÝch riªng cña m×nh dùa vµo c¸c h×nh cã s½n. §Çu tiªn lµ b¹n ph¶i ®¶m b¶o cã c¸c h×nh ®Ó ghÐp vµo tÊm card cña m×nh. 1. Më file "A.jpg". 2. T¹o mét file "btap" míi, t« mµu nÒn b»ng mµu b¹n chän. Chó ý: th−êng lµ lµm card lµ ®Ó in ra trªn giÊy v× vËy c¸c b¹n nªn ®Ó chÕ ®é mµu lµ CMYK. 3. KÝch ho¹t file "A.jpg", t¹o mét líp míi chøa phÇn h×nh ¶nh mµ ta muèn gi÷ l¹i. 4. Chän líp Background lµ líp ®ang ho¹t ®éng. ¸p dông bé läc Filter/ Render/ Defference Clouds ®Ó t¹o nÒn ®¸m m©y cho ¶nh. 5. Chän l¹i líp ho¹t ®éng lµ Layer1. ¸p dông hiÖu øng Bevel and Emboss t¹o bãng trªn líp. 6. Dïng c«ng cô Eliptical Marquee Tool t¹o vïng, copy vµ d¸n vµo file "btap". 7. Më mét file míi kh¸c lµ "Card2psd.psd", chän vïng h×nh, copy vµ d¸n vµo file "btap". 8. Dïng c«ng cô Type ®Ó t¹o ch÷ "Marry Christmas". 9. ChuyÓn ®æi líp v¨n b¶n thµnh líp ¶nh. Chän menu Layer/ Type/ Render Layer. 10. Dïng hiÖu øng Bevel and Emboss ¸p dông trªn líp ch÷. Nh− vËy b¹n ®· t¹o ®−îc mét tÊm Card.
 15. Adobe Photoshop 7.0 126-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản