amino axit tiết 21

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
205
lượt xem
26
download

amino axit tiết 21

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1-Cho các chất : axit amino axetic, anilin, phenol lần lượt phản ứng với dd NaOH, dd HCl, dd Br2. Hỏi có tối đa bao nhiêu phản ứng xảy ra X là một amino axit . Cho 0,01 mol X tác dụng với HCl thì dùng vừa hết 80 ml dd HCl 0,125M và thu được 1,825g muối khan. Còn khi cho 0,01 mol X tác dụng với NaOH thì cần dùng 25g dd NaOH 3,2%. CTCT của X là

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: amino axit tiết 21

 1. Tieát 21 Giaùo aùn Powerpoint cuûa : Töø Xuaân Nhò Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 2. 1- Gọi tên các hợp chất sau: H2N – CH2 – COOH H2N – CH – COOH CH3 CH3 – CH – CH2 – COOH HOOC – [CH2]2 – CH – COOH NH2 NH2 H2N – [CH2]4 – CH – COOH HO CH2– CH – COOH NH2 NH2 Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 3. 1-Cho các chất : axit amino axetic, anilin, phenol lần lượt phản ứng với dd NaOH, dd HCl, dd Br2. Hỏi có tối đa bao nhiêu phản ứng xảy ra ? D. 7 A. 4 B. 5 C. 6* 2-Glixin không phản ứng được với chất nào sau A. HNO2 B. C2H5OH/HCl, xúc tác C. NaOH D.Cu(OH)2 * 3-X là một amino axit . Cho 0,01 mol X tác dụng với HCl thì dùng vừa hết 80 ml dd HCl 0,125M và thu được 1,825g muối khan. Còn khi cho 0,01 mol X tác dụng với NaOH thì cần dùng 25g dd NaOH 3,2%. CTCT của X là A. C3H6(NH2)(COOH) B. C2H4(NH2)(COOH) C. NH2C3H5(COOH)2* D. (NH2)2C3H5COOH Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 4. 4- Chỉ dùng một hoá chất trong số các chất cho sau để phân biệt 3 dung dịch: CH3COOH; H2N-CH2-COOH; H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH C. CaCO3 A. Na B. Quỳ tím* D. NaOH 5- Chỉ dùng quì tím nhận biết được tất cả các chất trong dãy chất nào? A. Alanin, anilin, metylamin B. Glucozơ, axit glutamic, grixerin C. Glixerol, axit glutamic, metyl amin D. Glixerol, metyl amin , alanin, anilin 6- 1mol aminoaxit A tác dụng vừa đủ 1mol HCl. Cứ 0,5 mol aminoaxit A trên tác dụng vừa đủ với 1mol NaOH. Phân tử khối của A là 147 đvc. A có CTPT là: A. C5H9NO4* B.C4H7N2O4 C. C5H15N2O4 D. C7H10N2O4 Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 5. 7- A là một aminoaxit no chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH . Cho 3gam A tác dụng với NaOH dư thu được 3,88gam muối . CTPT của A là: A.CH2(NH2)COOH* B. CH3CH(NH2) COOH C. CH2(NH2)CH2COOH D. CH3CH2CH(NH2)COOH 8- Amino axit X chứa một nhóm chức amin bậc 1 trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu được CO2 và N2 theo tỉ lệ thể tích 4 : 1. X là hợp chất nào sau đây? B. H2NCH2 −CH2COOH A. H2NCH2COOH * C. H2N−CH(NH2)− H2NCH2COOH D. Tất cả đều sai. Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 6. III- Tính chất hoá học: 1- Tính chất axit-bazơ của dung dịch aminoaxit : Tính chất axit,bazơ phụ thuộc vào số lượng nhóm chức của A.A Tác dụng với axit vô cơ: Quan sát hiện tượng xảy H2N – CH2 – COOH + HCl ClH3N –ra và2 nhCOOH CH – ận xét ? H3N+ – CH2 – COO- + HCl ClH3N – CH2 – COOH Tác dụng với dung dịch kiềm : H2N – CH2 – COOH + NaOH H2N – CH2 – COONa + H2O H3N+ – CH2 – COO- + NaOH H2N – CH2 – COONa + H2O Dung dịch Aminoaxit có tính chất lưỡng tính Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 7. 2- Phản ứng hoá este : HCl khí H2N-CH2-COOH + C2H5OH ClH3N-CH2-COOC2H5 + H2O + NH3+ H2O H2N-CH2-COOC2H5 3-Phản ứng với HNO2 : H2N-CH2-COOH + HNO2 OH-CH2-COOH + H2O + N2 4- Phản ứng trùng ngưng: H- NH-[CH2]5-CO-OH + H- NH-[CH2]5-CO-OH + …-NH-[CH2]5-CO -NH-[CH2]5-CO-… n H- NH-[CH2]5-COOH - NH-[CH2]5-CO – n Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 8. Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 9. Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử là tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đung nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp khí Z ở đktc gồm 2 khí đều làm xanh quỳ tím ẩm. Tỷ khối của Z so với Hidro là 13,75. Cô cạn dung dịch Y thì thu được lượng muối khan là: Chọn một đáp án dưới đây A. 16,5 g B. 14,3 g C. 8,9 g D. 15,7 g Khi thuỷ phân hoàn toàn một pentapeptit ta thu được các aminoaxit X, Y, Z, E, F.Khi thuỷ phân từng phần thì thu được các dipeptit là X-E, E-Z, Y-F. Trình tự các aminoaxit trong polipeptit trên là: B. X-E-Z-Y-F A. X-E-Y-E-Z C. X-Z-Y-F-E D. X-E-Y-F-Z Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 10. Glycine Gly Alanine Ala Glutamic acid Glu Glutamine Gln Tryptophan Trp Phenylalanine Phe Valine Val Cysteine Cys Methionine Met Tyrosine Tyr Threonine Thr Lysine Lys Histidine His Aspartic acid Asp Serine Ser Arginine Arg Asparagine Asn Leucine Leu Proline Pro Isoleucine Ile Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 11. Kính chuùc quyù thaày coâ cuøng caùc em maïnh khoûe Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
Đồng bộ tài khoản