Ẩn dụ ý niệm "cuộc đời là thực thể" trong thơ Lưu Quang Vũ

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
12
lượt xem
2
download

Ẩn dụ ý niệm "cuộc đời là thực thể" trong thơ Lưu Quang Vũ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết khảo sát và nghiên cứu ẩn dụ ý niệm "cuộc đời là thực thể" trong thơ Lưu Quang Vũ nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về ý niệm cuộc đời nói chung, đồng thời hiểu hơn về quan điểm, thái độ đối với cuộc đời của nhà thơ - nhà viết kịch tài hoa Lưu Quang Vũ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ẩn dụ ý niệm "cuộc đời là thực thể" trong thơ Lưu Quang Vũ

S64(246)-2016<br /> <br /> NG6N NGC" & ©6fi S6NG<br /> <br /> 87<br /> <br /> ^jNGg^^Ol VAN C H i r ( ^<br /> <br /> AN DU Y N I E M " C U Q C DCXI LA THlTC T H E "<br /> T R O N G T H O LUtJ QUANG VU<br /> CONCEPTUAL METAPHOR "LIFE IS THE ENTITY" IN POETRY BY LUU QUANG VU<br /> TRANTHJLANANH<br /> (ThS-NCS; D^i h^c Tfiy BSc)<br /> Abstract: Coneeptual metaphor LIFE IS THE ENTITY is one universal metaphor which<br /> has been mentioned by cognitive linguists, hi this article, we will examine how life is<br /> conceptualized as an entity in poems written by Luu Quang Vu, thereby understand more<br /> clearly of human poet, as well as the thinking process of him.<br /> Key words: Coneqjtual metaphor; concept; conceptualizing; life; entity.<br /> 2. An dv ^ nifm "CUQC D^fl l A TH^rc<br /> 1.1. Nghien curu an dy y n l ^ trong c ^ t ^ TFSir trong thcf Lou Quang V0 (qua t^p<br /> t^i^ v9n hpc - d ^ bift trong tha ca, Ui m$t ""Gid v^ tinh ygu thSi tren dat nuih: t&P^<br /> trong nhflng hu6ng n ^ € n ciiu cua ngon ngfl<br /> 2.1. Myc d[di quan trpng b|ic nh^ cOa ha. dy<br /> hpc Iri nh|in. Trong tha, In dy y nifm chit yeu •^ n i ^ la dua nhung y nifm tritu tugi^ tra nfin<br /> duQC Unh thMi qua con duong tryc gj^, n6 x ^ djnh vk thong dyng thdng qua nhOng tfr<br /> xuat hifn ciing vdi chiic nSng hinh tupng h6a i ^ vib thu6ng AMCJC diing cho hbilng y ni$m<br /> cac Idi^ nifm trCm tupi^. Tho^ ldi6i sy phan cy the. Trong y thiic cua con nguoi, ^ ni$m ve<br /> Ml cdc sy Idfn bSng loi cka tnic tbdng thufmg. "thycflie"c6 IS 14 mpt trong nhOng ^ nifm ey<br /> ID du y nifm lam dio tri Ui6ng tupng cua con the nhat "Tliyc the" tiic la c^ c6 tb|t, Iji "cai c6<br /> iigu6i trongfliaca tr£r n ^ vo ciing phong phii. sy ton tai dpc 1^" [4] vod nhflngfliuOctinh v§t<br /> 1.2. Liru Quang Vu \k mft thi st, mft nhA li nhat ^nh m^ con nguoi c6 the dung c ^ gi^<br /> viet kich t^ nang trong d6ng v3n hpc Vift Nam quan ^ thy cdm. Thyc the ciing can dugc bieu<br /> Mfn dai niia cuoi thi ki XX. Tha Luu Quang Ui mft pham tri^ khdi qudt, rfng Idn, g6m vd s6<br /> \}H I..A_ *r.r.. J-.a^w J A . . fi« «fiv>n. i i S •viA+ I n ! -inaf<br /> t i a j^A<br /> i & t thi<br /> kS<br /> cdc tV.ttf'.r.<br /> thufc iinVt<br /> tinh Kn-n<br /> ban tthe,<br /> co iAri<br /> tdcA-\-mrr<br /> dyngL-tiii<br /> IdiuUbift<br /> Vu lu6n tgo dupe dau an ri&ig v^ mpt loi viet rtArt<br /> tiii boa, n6ng ndn cdm xiie, g ^ chSt tri tuf va gidi khdch quantiidnhcdc tilu phgm trii dl tri<br /> mang hoi tha th6i dgi. Tijr tru6c t6i nay, da c6 n h ^ M5i logi Ifayc the cd mpt so thupc tmh<br /> ik. nhiiu cfing trinh nghien ciiu vh tiia Luu rieng bift, d^ trung. Chdng hgn, thyc ihi Id<br /> Quang Vfl, nhung hiu nhu chua c6 tdi lifu ndo con ng^di cd cdc thufc tinh ve boat dfng, cau<br /> tgo ca thi, quan hf x3 hfi, giao tiip iing<br /> ngjii&i curu tha ong tfir g6e dp tu duy y nifm.<br /> 1.3. Vifc tim h i ^ nghien ciiu tha cfla Lim xtr,.. .ITiyc the Id dl v|t dupe d§c tnmg bdi cdc<br /> Quai^ Vu tur g6c d& In dy y nifm 14 mft thufc tinh nhu hinh dgng, kich thudc, mdu s9c,<br /> hu6ng nghi&i cflu m6i m6, c6 khd ndng dem cdng dyi^ chiic T^n%. Ihyc &I Id thyc vgt<br /> .,

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản