intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Án ma chân pháp: phần 2

Chia sẻ: K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

0
58
lượt xem
16
download

Án ma chân pháp: phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

nội dung của "Án ma chân pháp" cung cấp cho bạn đọc những nhận định chung về bản chất nguyên lý, phương pháp và cả những ứng dụng thực tế, một cách có hệ thống để bạn đọc tham khảo và áp dụng về án ma chân pháp - một trong những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc trong Đông y học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Án ma chân pháp: phần 2

I<br /> Ttr lhn chi cd tay mflt trong, o cl-rinh<br /> -Vi (ttfc huYQt dqi leng) l6n 2 thdn, gitra ke'<br /> giria<br /> g6n co bdn taY.<br /> frl : Hgng sung dau, dOng kinh, Hysteria'<br /> - Chil clu.ng : Trong dudng sinh, trong luyOr-r<br /> -fJnS narn khi cOng' trong h-ryQn cdng phu'<br /> ,rg,<br /> d,inh dn; Sti dung Arn 5n, t'i lh chu ydu'<br /> - Ch; : NQi quan Ih rnQt trong nhrlng trgng<br /> Chri i<br /> huy€t trorig co ihi!,- cdtc tac tlQng l6n huygt nhy rl-eu<br /> c6-Anh htlong rdt ldn. Ttr hopt ddng cua tirn cho<br /> ddn cdc hign ttrQng nhi6t, v.v'.. Trong tdc dOng vo<br /> thu?t viQc n6i qr'rat tro thhnh rnOt trong n}rtrng ?r7<br /> huygt.<br /> <br /> - Thupc hinh : Dtrorg minh<br /> du huyQt ctia d4i truitng kinh.<br /> - Dgc didm : Lh<br /> '-Vi tri.' T7i ch6 trring xudng trOn ddt g6c ng6n<br /> d4i<br /> <br /> tro ph(a cudi, n6i gizip girla da mu bhn tay vi<br /> <br /> N<br /> <br /> {<br /> <br /> da lbng bhn tay.<br /> <br /> tr! M6t<br /> - Chi thhn: kinhdau, rdng hhrn drrdi dau stfirg,<br /> totn thoa. dau, hong dau, bhn<br /> dAy<br /> tay vh ng6n tay dau stfirg.<br /> rlt1ng: Chu ydu trong drrdng sinh.<br /> -CnS<br /> Chi dinh dn ; Sti' dung m6c dn.<br /> <br /> - QUAN XUNG (Kim<br /> <br /> huYQt)<br /> <br /> 31<br /> ThuPc hinh : ThiSu drrong tam tiOu'<br /> DFc didm : Lir tinh huygt ctia kinh tatn ti6u,<br /> ndi nhiQt tAm khi thu phdt trong cdng phu<br /> <br /> chi<br /> <br /> c0ng.<br /> <br /> Phia trong goc m6ng ngon tay- nhA1,<br /> -V! tri: khoang lcm, trOu drrmg tidp girip<br /> crlch goc<br /> da lbng ng6n vh da rnu ng6n taY'<br /> frj Dau hgng, dau dAu, sdt cap, c6nh<br /> - Childau, ;taY khdng gio lOn cltroc'<br /> tay<br /> clltng : Trong duftrg siuh, trong v6 thuit,<br /> -tJng kich thich hoat d6ng cua tay, nhat lh<br /> xtily<br /> luyQn Kinh lxc. Trong ngri hhnh cdng co bArr<br /> vh c6ng phu chi cdng ctia khi c6ng c6ng phu'<br /> Ch; dinh dn : Sti' dung kirn 6n'<br /> <br /> -<br /> <br /> tru'crng.<br /> <br /> 28<br /> <br /> *<br /> <br /> - TAM GIAN (MOt huyQt)<br /> <br /> 30<br /> <br /> tri:<br /> <br /> -<br /> <br /> - THAr UreN (Thd huy6t)<br /> <br /> Thupc hinh<br /> <br /> Am phd.<br /> <br /> Dgt didm : LA du, nguyOn huyQt cua phd kinh<br /> va cung lh huyQt hdi cua ntarJt khi trong co<br /> tha.<br /> <br /> : Phia trong ndp gap cd<br /> - Vi trtm?ch quay, ndi girla khd'p tay, bd ngohi<br /> tay.<br /> {9ns<br /> <br /> Chil tri : Ho suy6n, ngr,{c dau, vai vd tay dau,<br /> ho gh.<br /> drrdng sinh vh xt} l;i kich<br /> -Ung cl4rng.' Troug thil phop v6 thu$t.<br /> thiclr bin tay trong<br /> Ch; dinh dn ; Sti dung thd on.<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> 145<br /> <br /> 32 THhN nnOU (Thd huy6t)<br /> 33<br /> kinh : Thidu Am'tAm.<br /> -Thupc<br /> DFc didnt : Lh du, nguy6n huyQt cua kinh tArn.<br /> Vi tri : Ch6 lSrn xtfor-rg, sdt bd r-rgohi<br /> - trudc vd goc ngodi bd tr6n xu'dng trq.Epr.r tru<br /> <br /> -<br /> <br /> Chil.<br /> <br /> tri :<br /> <br /> }Jay ngu rnd, rndt ngu, hbi h6p lo<br /> phdi, cdc chdrrg b6nh tirn thnn.<br /> <br /> clung : Trong dtrdng sinh.<br /> -tJnS<br /> Chi d,inh dn : Sti' dung thd ttn.<br /> -<br /> <br /> I<br /> <br /> ll<br /> <br /> - THIEN LICH<br /> <br /> Tfuqc kinh : 'lhiO;u duung tam ti6tr'<br /> EgL didm : Lh hqrp huyQt cua tarn ti6u kinh'<br /> Vi tri : Noi khuyu tay tgi ch6 trung tr6n rndu<br /> khu5iu tay, trdu khdP khuYu thdn'<br /> fri : ThiOn dau thJng, bi ddng kinh, c6c<br /> - Ch.i co giAt. ngdc vh taY dau.<br /> cdn<br /> dpn.g.' Trong du6rrg sinh' luyQn ngtt<br /> -tJrS t(hi cOng vh xti Iy chdn thtlong vo thuAt'<br /> ha;h<br /> Ch; ctinh dn': Sti dung th(i dn.<br /> <br /> *<br /> <br /> Au, vi6m mhng<br /> <br /> 33<br /> <br /> -<br /> <br /> gz<br /> <br /> il<br /> <br /> (Dtrorrg huy6t)<br /> <br /> * THrtN riNH (Thd huvQt)<br /> <br /> - THrfiU HAI (Thiiy huvgt)<br /> <br /> *<br /> Thubc h,inh : Du'o'ng minh dai trtfong.<br /> Di. didnt : Lh lac huyQt ctia clai tntdng<br /> - noi phd khi tt pl-rd kinh sang dai truitng kinh,<br /> kinh.<br /> <br /> -- Vi tri : Phia trong len chi cO tay ngohi<br /> huy6t dtrUng kh6) 16n 3 thfjr-r, ch6 [Om<br /> giua 2 cr, dudi ngon tay cdi.<br /> <br /> (ncli<br /> <br /> xucrng<br /> <br /> Chil. tri : Yi6m Amidal, li6t<br /> - tay phn n6, chfiy rndu carn. mach, dau c6nl"r<br /> chlng :<br /> IuyQn lt6,u<br /> -tfng khi cdngTrong du'6trg sinh, thfch luy6n<br /> vi trong xti llf kich<br /> hhnh<br /> thi phdp vo thuAt.<br /> Ch; ctinh dn : Sri dung duong 6n, td, th chti<br /> you.<br /> <br /> 146<br /> <br /> I<br /> 1<br /> <br /> j<br /> <br /> Thubc hinh : Thidu Arn tArn,<br /> D(ic clidnt. : Ld hrr. p huyQt cua tAm kinh'<br /> tri: Ch5 lom sdt dAu trong ndp gap"khdp<br /> -Vi<br /> trong khuju tay, trudc khdi gAn cd bdm vho<br /> m6m tr6n doc xu'dng c6nh taY'<br /> fri : Eau nh6i virng tltn, dau sudn, tay<br /> - Chil. run tay, dau thhn kinh tru'<br /> tO dau,<br /> *(fng rhlng: Chu y6u trong dtrdng sinh, trong<br /> ngu hhnh cOng..<br /> Ch; rlinh dn : Sti' dung thilY a'n'<br /> <br /> -<br /> <br /> 33<br /> <br /> - THrfiu<br /> <br /> PHU (H6a huv6t)<br /> <br /> Thubc hinh, : Thi6l Am tArn.<br /> didrn, : L,h viuh huyOt cr-ia tAtn kinh, noi<br /> <br /> - D(r<br /> <br /> 147<br /> ,<br /> <br /> *-__-J<br /> <br /> l<br /> <br /> t6m khi ph:it ra, tr} d6 thr,rc hiQn cdng'phu<br /> chu&ng cOng.<br /> <br /> -V! tri, d kh" ng6n tay 4 vh 5, tr6n dtrthrg<br /> tAm dqo, noi h6m xUdng.<br /> - Chil trj : [I6i hQp, dau ngrrc,. lbng bhn tay<br /> ngdn, ngon tay rit co rdt, hay di tidu dOm.<br /> fu1ng : Trong<br /> -tInS hAnh khi c6ng dtrdng sinh, trong luypn<br /> ngri<br /> vh trong luypn cdng phu<br /> chrr&ng cOng.<br /> <br /> -<br /> <br /> Chi dinh on .' Stl dqrng h6a dn.<br /> <br /> 34<br /> <br /> -<br /> <br /> 35<br /> <br /> 148<br /> <br /> - Chli /ri .. Dau dau, mit lQch,<br /> dUng .' Trong dtrOng sinh,<br /> -tlng hhnh khi cdng vd cOng phu trong luyQn<br /> ehi c6ng.<br /> ngri<br /> vi0m vti.<br /> <br /> -<br /> <br /> - THrfiU TRACH (Kim huyQt)<br /> <br /> Thupc kinh : Th6i dtrcrng tidu duong.<br /> Ddc didm : tA tinh huyQt cira tidu tru'cmg<br /> <br /> Chi dinh on ; St} dung him<br /> <br /> d.n.<br /> <br /> 36- THrfiU XL,NG (MQc huyQt)<br /> <br /> - THIfiU THUONG (MQc huyet)<br /> <br /> Thdi Am ph6.<br /> - Thupc hinh :Lh tinh huyQt ctia phd<br /> :.<br /> lh<br /> -Dgc didm cua phO kinh, ndi phd khi kinh, ra<br /> huyQt kdt<br /> thodt<br /> th{c hiQn c6ng phu chi cdng.<br /> 'Vi tri .' BOn ngohi goc ng6n tay tht? 1, (ngon<br /> .cdi) cdch goc ngon tay 1 phAn thdn, noi h6m<br /> xudng tr6n duirng tidp gi6p vh mu ng6n cdi.<br /> (tai<br /> Chil<br /> - biSn tr! : Hq hgng strng dau, tning phong<br /> mach rndu ndo).<br /> : Trong dudng sinh<br /> -t/ng d1rngcOng vh c6ng phu chivh trong ngri<br /> hdnh khi<br /> c6ng.<br /> Ch; dinh dn : Sti dung m6c dn.<br /> <br /> -<br /> <br /> kinh, lir huyQt kh&i cria tidu tn irng kinh noi<br /> tAm khi thu phdt thr,rc hign cOng phu chi c6ng.<br /> goc ngon tay<br /> -Vi tri I BOn ngoiri thdn, tr6nthtl 5, cdch<br /> phAn<br /> goc ng6n tay 1<br /> drrdng tiOp<br /> gr6p da gan ngSn vi mu ngon tay.<br /> <br /> Thupc hinh : Thi6u Am t6m.<br /> Dgc didm : Lh tinh huy-Ot cria tAm kinh, lh<br /> huyQt ctia tAm kinh, ndi taft khf phrit ra tht/c<br /> hign c6ng phu chi c6ng.<br /> Chrt<br /> - bidn trj ; [bi hQp, ng{c dau, h6n mO do tii<br /> ndo.<br /> dlrdng sinh vh luy.On<br /> -tfr7 dUng.' Trongc6ng phu chi cdng. ngu<br /> vh<br /> hinh khf c6ng<br /> Ch; dinh dn : StI dung mbc dn.<br /> <br /> *<br /> <br /> -<br /> <br /> 37- THONG<br /> <br /> Lf<br /> <br /> (Am huvQt)<br /> <br /> Thupc hinh : Thi0u Am tAm.<br /> Dftc didm : Lh lqc huyQt cria kinh thidu Am<br /> tAm, ndi tAm khi tir tAm kinh sang tidu truirng<br /> kinh.<br /> .-Vi trt : d nep gep cti tay phia trong (noi huyQt<br /> <br /> -<br /> <br /> 149<br /> <br /> -<br /> <br /> thhn m6n) l6n 1 thdn, trong khe cfia gAn co<br /> trg tffdc vh ghn cd gdp cdc ng6n tay.<br /> Chil tri : C,6c'bQnh vb tim, c6nh tay vh cb<br /> tay dau, thhn kinh suy nhtrgc.<br /> dtl.ng .' Trong dudng sinh, trong ngri<br /> <br /> -<br /> <br /> drrdr:g<br /> .'<br /> -UnS d.Ung vATrongphu chi sinh,<br /> cOng<br /> c6ng<br /> c0ng.<br /> hhnh<br /> <br /> Chi dinh dn<br /> <br /> Ch; dlnh an .' St? dung kim r{n.<br /> Chr[ i : Cbn ggi lh huyQt hrygt dwng nOn kfch<br /> thich cdn thQn.<br /> <br /> ; Sri dung Am dn, lri lh chti ydu.<br /> <br /> 38- TIf0 TAM<br /> <br /> f,i' (Orrong huyQt)<br /> <br /> 40<br /> <br /> - Thupc kinh : Dtrong minh dai truirng.<br /> * Dgc didm : l,a huyQt chti vung tay.<br /> *V! tri .' DAu ndp Sap khulu tay (noi huyQt<br /> *<br /> -<br /> <br /> *<br /> <br /> Thupc hinh : Thdi dtrong tiOu truilng.<br /> Ddc didm : [A vinh huyQt ciia tidu trtrimg<br /> kinh.<br /> g:ip khdp bhn tay, o<br /> .'<br /> -V! tri tayNgay &u ndp<br /> ng6n<br /> thf.5 tr6n dttdng tiSp girip da gan<br /> bhn tay vh da rnu tay.<br /> clpng .'<br /> sinh, trong luyOn<br /> -tJng hhnh khfTrong dtrdngxti lf chdn thttong<br /> ngrl<br /> c0ng, trong<br /> v6 thuft.<br /> Cht dlnh dn ; StI dsng thily phdp.<br /> <br /> khfrc tri) xudng 2 t}rr6n tr6n duhng ndi huyQt<br /> kh(c tri vb.huyQt dtrong kh6.<br /> Chil tri : Yai vh tay dau, chi tr6n bai liQt,<br /> bgng s6i dau, ti0u chAy.<br /> OnS d.4rng : Chu y6u trgng dudng sinh.<br /> Chi dinh dn : Sti dung dtrong 6n, td, lh chu<br /> <br /> ydu.<br /> <br /> -<br /> <br /> 4t - rrfiu nAr ttrci<br /> <br /> Thupc hinh : Duong minh dai trtfdng.<br /> DFc didm : La tinh huygt cfia kinh vi, lh huyOt<br /> khoi cua v! kinh, ndi phd khi thu plrrit thr/c<br /> hiQn c6ng phu chi c6ng.<br /> Vi tri .' Phfa ngodi goc m6ng tay thtl 2, (ngon<br /> tr6) trOn dubng tidp gidrp da mu ng6n vh ldng<br /> <br /> ng6n.<br /> <br /> - tltx c6c (Thiiy huyot)<br /> <br /> -<br /> <br /> 39- THIJONG DUdNG (Kim huyQt)'<br /> <br /> -<br /> <br /> luypn ngu<br /> <br /> -<br /> <br /> -tfng khi c6ng.<br /> hinh<br /> -<br /> <br /> Chil /ri : REng dau, hgng st/ng dau, ng6n tay<br /> tO buOt, ho suy6n, khln tidng.<br /> <br /> -<br /> <br /> '<br /> <br /> huyQt)<br /> <br /> Thupc hinh : Th6i dtrong tidu trudng.<br /> Dttc didm : La hiep huyQt cua tiau trudng<br /> kinh,<br /> Vi tri; Tqi n6p glip gitla mAu xudng tru vh<br /> girla mdu tr6n xrldng c6nh tay, t?i rf,nh da<br /> khulitt.<br /> 151<br /> <br /> 150<br /> <br /> {r<br /> ,L<br /> <br /> _r*--?*-at-'-<br /> <br /> -<br /> <br /> dau, lbng bhn tay n6ng, lrrdi criag, thhn kinh<br /> <br /> Chi tri : Yai lttng dau, cd ctlrrg, md stfng, ddng<br /> kinh.<br /> <br /> dtlng<br /> <br /> :<br /> <br /> Trong dttdng sinh, luyQn ngu<br /> <br /> r6i<br /> <br /> *tJng dtng.'<br /> <br /> -Ong khi cOng, xt? lf<br /> hhnh<br /> -<br /> <br /> Chi dlnh on :<br /> <br /> 42<br /> <br /> chdn thudng v6 thu4t.<br /> Stl dgng thd an.<br /> <br /> rdi lo4n.<br /> tJng dUng ; Trong dtrdng sinh, trong ngrl<br /> hhnh khi cOng vh trong xt} lf chAn thuung<br /> vo thuAt.<br /> <br /> -<br /> <br /> Chi dinh dn : Str dung m\c<br /> <br /> 43<br /> <br /> - TRUNG<br /> <br /> dn.<br /> <br /> t52<br /> <br /> Trong drrOng sinh, trong luyQn<br /> ngu hhnh c6ng vi luygn c6ng phu chi cdng.<br /> Chi dinh dn I Sti dgng m6c dn,<br /> aa- ,UrfiNI<br /> <br /> Cdt<br /> <br /> (Du'

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản