intTypePromotion=1

Ảnh hưởng của chất điền đầy phốt phát nhôm chứa hạt nano Al2O3 đến khả năng bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường NaCl của lớp phủ plasma Al2O3-TiO2

Chia sẻ: Minh Bao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
33
lượt xem
2
download

Ảnh hưởng của chất điền đầy phốt phát nhôm chứa hạt nano Al2O3 đến khả năng bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường NaCl của lớp phủ plasma Al2O3-TiO2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nghiên cứu hiện tại, lớp phủ hỗn hợp Al2O3-40 %% TiO2 được chế tạo trên nền thép CT3 bằng kỹ thuật phun plasma. Các lớp phủ được niêm phong bằng dung dịch nhôm photphat chứa 5% khối lượng hạt Al2O3 và sau đó được xử lý nhiệt ở 400 ° C. Khả năng chống ăn mòn của lớp phủ trong dung dịch NaCl được nghiên cứu bằng các phép đo điện hóa kết hợp với phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của chất điền đầy phốt phát nhôm chứa hạt nano Al2O3 đến khả năng bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường NaCl của lớp phủ plasma Al2O3-TiO2

vrEN HAN l-Arr,r KHoA Hec vn cOruc NGHE vtET NAM<br /> VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> lssN 0866-7144<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> HQI NGHI<br /> KHOA HQC VA CoNG NGHE HOA HOC<br /> ^' a-- ,? ;.- '<br /> CHO PHAT TRIEN BEN VUNG<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 5*255<br /> 2017<br /> TAP CHI HOA HOC 55(581,2) 49-53 THANG 10 NAM 2OI7<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> nh hu&ng cria chdt di6n diy ph6t phat nh6m ch&a hqt nano Alzos d6n<br /> khi ndng bio vQ ch6ng dn mdn trong m6i truong Nacl cfia loi ptr0<br /> plasma Al2O3-TiOz<br /> Thi Hdr", ph4m ttri l,yr, Nguy6n Vin Tu6nr, L0 Thu euy2<br /> "tral'ViQn Ki thudt nht€t doi,<br /> ViQn Hdn ldm KH&CN ViQt Nant<br /> tPhdng<br /> thi nghiQm trqng didm C6ng ngh( Hdn vd xri t], Ui mdt - Vi€n nghi€n ctru co<br /> khi<br /> D€n.Tda soqn l3-7-2017; Ch6p nhfn rldng 20-10-2017<br /> <br /> <br /> Abstract<br /> In the present study, Al2O3-40 wt.yo TiO2<br /> spraying technique. The coatings were sealed w<br /> and then heat treated at 400"C. The corrosion protective<br /> electrochemical measurements in combination with sc<br /> showed that the corrosion resistance of A12O3-40 wt.yo Ti<br /> nanoparticles is better than the coating sealed with alumin<br /> coating' Some interpretation and discussion about the experimental results were given.<br /> Keywords. Al2O3-TiO2 coatings, aluminum phosphate, plasma spraying, Al2O3<br /> nanoparticles.<br /> <br /> <br /> 1. MO DAU chira hat nano Al2O3 trong mdi trucrng NaCl 3,5 %.<br /> <br /> Th6p cacbon ld loai vat fieu duoc sri dpng nhidu 2.TWJC NGHIEM<br /> trong cdng nghiQp. Tuy nhi6n, th6p cacbon a6 ti<br /> en<br /> mdn vd mdi mdn khi ldm viQc trong m6i trudng khic 2.l.IJl6a chfit<br /> nghiQt [1]. MQt trong nhirng phucmg phdp rlugc img<br /> dung rdng rii hiQn nay 116 b6o v6 th6p kh6i c6c t6i H6a ch6t chinh tluoc su dung trong nghiOn ciru<br /> nhdn g6y 5n mdn vd mdi mdn ld sri dr,rng c6c l6p gdm: bQt NiCr kich thu6c kh&ng iS * 45 pm<br /> phun phtr nhi6t. Loai lorp phri clugc su dgng thucrng (Trung Qu6c), bot Al2q-40%Ti62 kich thu6c<br /> xuy€n tro.rg m6i hucrng ldm viOc kh6c nghi€t ld cilc kho6ng 15+45 pm (Trung eu6c), b6t o- A12O3 kich<br /> lorp phri g5m oxit [2]. thudc khodng 150 nm<br /> Trong tdt cit cdc_vgt liQu g6m, nh6m oxit (Alzor) eII), axit ph6phoric H3pOa<br /> 85% (Dirc), bdt nh6m hytlroxit A(OH)3 (Dric), ndn<br /> dyoc tme dpng nhiOu trong ch6 tqo c6c lop phtr do th6p CT3.<br /> chirng c6 ct6 cimg cao, tinh bAn h6a hgc, ch6ng en<br /> mdn vd mdi mdn t6t tll. C6c lorp phri Al2O3 chS.tao 2.2.Phuong phfp chufn b! miu<br /> bing c6ng nghQ phun phir pl-asma c6 kh6 ndng hoat<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2