intTypePromotion=3

Ảnh hưởng của chất điền đầy phốt phát nhôm chứa hạt nano Al2O3 đến khả năng bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường NaCl của lớp phủ plasma Al2O3-TiO2

Chia sẻ: Minh Bao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
13
lượt xem
1
download

Ảnh hưởng của chất điền đầy phốt phát nhôm chứa hạt nano Al2O3 đến khả năng bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường NaCl của lớp phủ plasma Al2O3-TiO2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nghiên cứu hiện tại, lớp phủ hỗn hợp Al2O3-40 %% TiO2 được chế tạo trên nền thép CT3 bằng kỹ thuật phun plasma. Các lớp phủ được niêm phong bằng dung dịch nhôm photphat chứa 5% khối lượng hạt Al2O3 và sau đó được xử lý nhiệt ở 400 ° C. Khả năng chống ăn mòn của lớp phủ trong dung dịch NaCl được nghiên cứu bằng các phép đo điện hóa kết hợp với phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của chất điền đầy phốt phát nhôm chứa hạt nano Al2O3 đến khả năng bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường NaCl của lớp phủ plasma Al2O3-TiO2

  1. vrEN HAN l-Arr,r KHoA Hec vn cOruc NGHE vtET NAM VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY lssN 0866-7144 HQI NGHI KHOA HQC VA CoNG NGHE HOA HOC ^' a-- ,? ;.- ' CHO PHAT TRIEN BEN VUNG 5*255 2017
  2. TAP CHI HOA HOC 55(581,2) 49-53 THANG 10 NAM 2OI7 nh hu&ng cria chdt di6n diy ph6t phat nh6m ch&a hqt nano Alzos d6n khi ndng bio vQ ch6ng dn mdn trong m6i truong Nacl cfia loi ptr0 plasma Al2O3-TiOz Thi Hdr", ph4m ttri l,yr, Nguy6n Vin Tu6nr, L0 Thu euy2 "tral'ViQn Ki thudt nht€t doi, ViQn Hdn ldm KH&CN ViQt Nant tPhdng thi nghiQm trqng didm C6ng ngh( Hdn vd xri t], Ui mdt - Vi€n nghi€n ctru co khi D€n.Tda soqn l3-7-2017; Ch6p nhfn rldng 20-10-2017 Abstract In the present study, Al2O3-40 wt.yo TiO2 spraying technique. The coatings were sealed w and then heat treated at 400"C. The corrosion protective electrochemical measurements in combination with sc showed that the corrosion resistance of A12O3-40 wt.yo Ti nanoparticles is better than the coating sealed with alumin coating' Some interpretation and discussion about the experimental results were given. Keywords. Al2O3-TiO2 coatings, aluminum phosphate, plasma spraying, Al2O3 nanoparticles. 1. MO DAU chira hat nano Al2O3 trong mdi trucrng NaCl 3,5 %. Th6p cacbon ld loai vat fieu duoc sri dpng nhidu 2.TWJC NGHIEM trong cdng nghiQp. Tuy nhi6n, th6p cacbon a6 ti en mdn vd mdi mdn khi ldm viQc trong m6i trudng khic 2.l.IJl6a chfit nghiQt [1]. MQt trong nhirng phucmg phdp rlugc img dung rdng rii hiQn nay 116 b6o v6 th6p kh6i c6c t6i H6a ch6t chinh tluoc su dung trong nghiOn ciru nhdn g6y 5n mdn vd mdi mdn ld sri dr,rng c6c l6p gdm: bQt NiCr kich thu6c kh&ng iS * 45 pm phun phtr nhi6t. Loai lorp phri clugc su dgng thucrng (Trung Qu6c), bot Al2q-40%Ti62 kich thu6c xuy€n tro.rg m6i hucrng ldm viOc kh6c nghi€t ld cilc kho6ng 15+45 pm (Trung eu6c), b6t o- A12O3 kich lorp phri g5m oxit [2]. thudc khodng 150 nm Trong tdt cit cdc_vgt liQu g6m, nh6m oxit (Alzor) eII), axit ph6phoric H3pOa 85% (Dirc), bdt nh6m hytlroxit A(OH)3 (Dric), ndn dyoc tme dpng nhiOu trong ch6 tqo c6c lop phtr do th6p CT3. chirng c6 ct6 cimg cao, tinh bAn h6a hgc, ch6ng en mdn vd mdi mdn t6t tll. C6c lorp phri Al2O3 chS.tao 2.2.Phuong phfp chufn b! miu bing c6ng nghQ phun phir pl-asma c6 kh6 ndng hoat
  3. TCHH, 55(58I,2),2017 Phsm Thi Hdvd cQng sq hydroxit AI(OH)3 d4ng bQt, ti l€ mol P/Al:3,0. Hda !a.n bot nh6m hydroxyt trong axit.phdtphoric tr€n b6p gia nhiQt c6 khuAy tu, tdng dAn nhiQt d0 d6n dua ra tr0n:hinh 1 trong thi€t bi Ld nung Nabertherm (Dtic) tai Vi6n K! thuflt nhiOt r16i - ViQn Hdn l6m Khoa hoc .vd c6ng nghQViQt Nam. Kjr hiQu m6u lorp dich. phri tlugc trinh Qdy trongbitng2. Bang l: ChC d0 c6ng ngh6 phun plasma Th6ng s6 cdng nghd STT Chti dQ phun Lcrp l6tNiCr Lorp pht Al2O 3-40%0 TiO z Cuong dQ ddng diQn (A) 380 550 z Dien thc (V) .,4 24 a Luu lugng khi Ar (litlphrit)., 50 '60 4 Luu lugng'khi H, QiVphriQ 8 8 5 Khodng c6ch phun (mm): 100 100 6 Tdc d0 cdp bQt (g/phft) 30 50 tgc trong 504 h. C5c ph6p
  4. TCHH, 55(5E1,2),2017 Anh huong ctia chtit diin dity.,. thAu cira dung dich den bC mdt ndn th6p r16ng thoi chn trt qu6 trinh khu€ch t6n c6c sdn phAm [n mdn tu l6p p4i, vdo trong dung dich, ldm t.dng kh6 n6ng b6o vQ ch6ng dn mdn cria lcrp phn. D6i v6i m6u AT-t, trong giai clo4n dAu fi 6 h ddn 48 h ng6m mdu, mai rIQ ddng 5n mdn tdng manh tu 3,2x10-6 A/cm2 d6n 2,3x10-s Alcmz vd c6 xu hu6ng gi6m dAn drin m6c 744hngdmm6u. Sau d6, m0t d0 ddng in mdn c6 xu thAu grla dung"dich vdo trong lcrp phir do cl6 t6c d6 44 .h, mdt dQ ddng dn mdn c6 xu su c6 m{t cria hat nano trong dung dfch ptrOt pnat th6 do dung dich dd thAm th6u nh6m dd g6p phAn chn trb d6ng k6 qua trintr tirAm , gdy la dn mdn e6i vOi nOn th6p. 2 5rl0{ 4.20 2.0xr0r {.25 uj 430 . 1.5x10{ o Q {.35 o LL 11.40 o !. 1:0x10' fi -o.rs I a o 450 5.0x10{ | 20a 300 400 500 0 too 200 300 ,t00 500 600 7OO Thoi gian, gio Hinh l: Bi6n thi6n cria cli€n thiS dn mdn E"o. Hinh 2: Bit5n thi6n cira mdt dQ ddng dn mdn J"o, , theo thoi gian t ,, . theo thdi gian t 3.2. Ph6 t6ng tr0 tliQn h6a r g cria c5c m6u lop phri pn tr€n Hinh 4. So s6nh 6c miu lop phn tru6c vd h trong dung dich NaCl 3,5% ta AT-T, sau,khi ng6m trong dung 6i gita lorp phri vd n6n th6p c6 s,r 5l
  5. TCHH, 55(58I,2),20t7 Phqm Thi Hdvd cQng sq t6ch biQt. Otii voi mdu AT-P0, ranh gioi gita lorp phri vi ndn th6p c6 sg b6c tdch nhi6u hon so v6i' AT-P5 100000 { AT-PO 80000 /'( 60000 E E o E .N o I :-N ,l000ll' 0 m00 '0000 00000 dxt00 10m00 /tormt s00 2to 200 IIinh 3: Gien dd Nyquist cria c6c lop phri Abq-4}%TiO2theo thdi gian
  6. TCHH, 55(581,2),2017 Anh hudng da chdt di6n ddy... S. Islak, S. Buytoz, E. Ersoz, N. Orhan, J. Stokes, M. Saleem Hashmi, I. Somunkiran, N. Tosun. Effect on microstructure of TiO2 rate in Al2OrTiO2 composite coating produced using plasma spray method, Optoelectronics and Advanced Materials - Rapid communications, 6, 844 -849 (2012). 4. M. J. Ghazali, S. M. Forghani, N. Hassanuddin, A. tr€n. Muchtar, A. R. Daud.. Comparative wear study of plasma sprayed TiO2 and Al2O3.TiO2 on mild steels. O:' LUAN Tribology Intemational, 93, 68 1 -686 (2016). 5. Titan W, Wang Y, Zhang T, Yang Y. Sliding wear and electrochemical corrosion behavior of plasma sprayed nanocomposite Al2Oyl3o%TiO2 coatings, Materials Chemistry and Physics, ll8i(l), 3j-45 (200e). Toma F L,Stahr C C, Berger L M, Saaro S, Herrmann M, Deska D, Michael G. Corrosion resistance of APS- and HVOF-sprayed coatings in the AlzOrTiO2 system, Journal of Thermal Spray Technology, l9(l-2), 137 -147 (20 I 0). 7 J. Zhang, J. He, Y. rDong, X. Li, D. yan. Microstructure and properties of Al2Oj-I3o% TiO2 coatings sprayed using nanostructured powders, Rare Metals, 26,391-39'l (2007). qu6t. 8 S. JIA, Y.Zou, J. Xu, J. W*g, L. Yu. Effect of TiO2 content on properties of Al2Oj thermal barrier Loi cim on. C6ng trinh ndy daqc hd tuq kinh phi coatings by plasma spraying, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 25, 175-183 nghi€n cthu tb Qui di tdi tA ciip ViQn Ki thuQt nhiQt (201s). ddi - ViQn Hdn ldm Khoa hoc vd C6ng nghQ ViQt 9. K. B. Ghavidel. The effect of Nam. pla on the cavitation erision if Alz Surface and Coatings TAI LIEU THAM KHAO Technology, 205, I 850-1855 (2010). t0. F. Vargas, H. Ageorges, P. Fauchais, M.E. L6pez, 1. S. Sathish, M. Geetha. Comparative study on J.A. Calderon. Permeation of saline solution in corrosion behavior of plasma sprayed Al2Oj, ZrO2, Al2O j-I3wt.o% TiO2 coatings elaborated by Al2Oy'ZrO2 and ZrO2/Al2O j coatings, Trans. atmospheric plasma spraying, Surface and Coatings Nonferrous Met. Soc. China, 26,1336-1344 (2016). Technology, 220, 85-89 (2013). 2. N. Hegazy, M. Shoeib, Sh. Abdel-Samea, H.Abdel- ll. N. H. N. Yusoff M. J. Ghazali, M.C. Isa, A.R. Daud, Kader. Effect of Plasma Sprayed Alumina Coating on A. Muchtar. Effects of powder size and metallic Corrosion Resistance, 13ft International Conference bonding layer on corrosion behaviour of plasma- on AEROSPACE SCIENCES & AVIATION sprayed Al2O3-13% TiO2 coated mild steel in fresh TECHNOLOGY (2009). tropical seaweter, Ceramics Intemational , 39, 2527- 2s33 (2013). Li€n h€: Phgm Thi Hd ViQn K! thuft nhiQt ddi ViQn Hdn ldm Khoa hoc vdC6ng-nghQ ViQt Nam 56 18, Hoang eu6c ViQt, Ciu Gi6y, Hd NOi E-mail : hapham2O5 @gmail. com; DiQn thoai : 0963 6 29 033. 53
  7. HAp phlr ion Mn(II) trong mdi trucrng nu6c su dpng vft li6u graphite hoat h6a KoH. 19 Adsorption of Mn(II) from aqueous solution by graphite modified KOH. Hd Xudn Son, Dd Trd Huong, Trdn Thi Nhu, Dfing Vdn Thdnh t0 Anh huong cta ch6t diCn dAy phOt phat nhdm chua hat nano AlzOr d6n kh6 n6ng b6o r-d chdng 6n mdn trong mdi trudng NaCl cira lop phir plasma Al2O3-TiO2. Effects of aluminum phosphate sealant containing Al2O3 nanoparticles on the corrosir: protective resistance ability of the Al2O3-TiO2 plasma sprayed coating in NaCl media. 20 Phsm Thi Hd, Pham fhi Li, Nguydn Vdn Tuiin, L€ Tttu O,-. 11 H6p phr,r cd(ID trong mdi trudng nu6c su dpng vgt liQu h6p phr,r b6 chd bi6n tinh KoH. Adsorption of Cd(II) from aqueous solution using KOH-modified waste tea residue. B6 rra Huong, Nguydn Qu6c Dilng, NguySn Thi Kim Ngdn, Nguydn Thi /nh Try-er. 2l Hd Xudn Linh I2 Nghidn cuu h6p php As(III) tu dung dlch bing vdt lieu nano CeO2. Study on adsorption of As(III) from aqueous solution by nanomaterial ceoz. Ddo H6ng Duc, Ddo Ngoc Nhi€m, Nguydn euang Biic, Dd euang Trung 22 13 Trung hqp gh6p quang h6a 1-vinyl-2-pyrolidinone bi6n tinh be mdt mdng lgc polyetesulfon. Photochemical grafting polymerization of 1-vinyl-2-pyrolidinone to modify polyethersulfone membrane surface. 22 Nguy1n Thi Minh Chdu, Ng6 H6ng Anh Thu, Trin Th! Dung 14 Tdng hop, tldc tnmg vAt li6u MnOz/SBA-I5 v6i ngudn silic tu tro tr6u bing phuong ph6p ktit tua ho6 hoc. Synthesis, characterization of MnO2/SBA-15 material with silica source from rice husk ash by chemical precipitation method. ,\l Hodng Vdn D*c 15 Vat h0u xric t6c PtCu/VC cho phin img anot vd catot trong pin nhi€n lidu. PtCu/VC catalysts for anode and cathode reactions in fuel cell. 2 Vil Thi H6ng Phuqng, Trdn Vdn-Mdn, L€ Mi Loan phqtng 16 Nghi6n cr?u xtr lf bC mat vdt 1i6u nh6m hqp kim 6061 bing phuong ph6p oxi h6a itiQn ly ]. plasma. Surface treatment of 6061 aluminum alloy by plasma electrolytic oxidation method. od cnt tntt, Phqm Thi san, Nguydn Ngqc phong, Ng6 Thi Anh ruy€t, pham Hing Hanh 17 Tdng hqp nanocompozit tt tinh khSng kfiu6n s6t tulbac tr€n ndn chitosan su dgng dung dfch 8-i tdy gi cua nhd m6y th6p. Synthesis of magnetic antibacterial nanocomposite Fe3Oa/Ag-chitosan using spent pickling liquors. Vil Xudn Minh, L€ Bdo Thoa, LO Trqng Lu, Pham Hong Nam, Le Thi Mai Haong, Hodng Vdn Hilng, Nguydn Tudn Dung 18 Nghi6n cr?u khd ndng xu lj'phAm mdru rhodamine B tr6n xirc t6c TiO2/hydromagnesite. 89 Removal treatment of Rhodamine B Dye aqueous solution over TiO2-ftrydromagnesite catalysts. Nguydn fii rLyin, Han Thi Phuong Nga, Nguydn Ti€n Thdo

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản