intTypePromotion=1
ADSENSE

Áp dụng TCVN 4453:1995 trong lập tiến độ thi công xây dựng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

8
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Áp dụng TCVN 4453:1995 trong lập tiến độ thi công xây dựng phân tích rõ hơn các quy định trong TCVN 4453:1995, về thời điểm được phép tháo dỡ cốp pha. Từ đó, sử dụng phần mềm Microsoft Project để lập tiến độ thi công cho một công trình nhà ở cụ thể; tạo ra một tiến độ thi công có thể sử dụng để tham khảo trong các đồ án môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Áp dụng TCVN 4453:1995 trong lập tiến độ thi công xây dựng

 1. Thông tin và giải pháp khoa học, công nghệ Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 12 Số 04 năm 2022 ÉSGụQJ7&91WURQJOậSWLến độWKLF{QJ[k\GựQJ Nguyễn Thị Thảo Nguyên /r7KDQK7QJ , Lê Thanh Luận, Nguyễn Như Ý, Phạm Gia HuyTrần Thanh Tùng  Khoa Kỹ thuật & Công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, Bình Định TỪ KHOÁ TÓM TẮT 0LFURVRIW3URMHFW Bài báo này phân tích rõ hơn các quy địQKWURQJ7&91YềWKời điểm đượFSKpSWKiRGỡFốS Tiến độ SKD7ừđó, sửGụQJSKầQPềm Microsoft Project đểOậSWLến độWKLF{QJFKRPộWF{QJWUuQKQKjởFụWKể 7&91 WạRUDPộWWLến độWKLF{QJFyWKểVửGụng đểWKDPNKảo trong các đồiQP{QKọF Cốp pha .(
 2. FyWKểđượF đơn giảQYới phương pháp lậSWLến độtheo sơ đồQgang nên đượFiS WKiRGỡkhi bê tông đạWcường độWUrQ1FP…. GụQJUấWUộng rãi, đặFELệt là trong các đồiQP{QKọFFủDVLQKYLrQ .KLWKiRGỡFốp pha đà giáo ởFiFWấm sàn đổErW{QJWRjQNKốL 0ộWWURQJQKững cơ sởđểWKLếWOậSVựUjQJEXộFJLữDFiFF{QJ FủDQKjQKLềXWầQJQrQWKựFKLện như sau: WiFWURQJWLến độlà TCVN 4453:1995. ĐặFELệWELệQSKiSWKLF{QJYiQ *LữOạLWRjQEộđà giáo và cộWFKốQJởWấPVjQQằPNềdướLWấPVjQ NKX{QWầng rưỡL WKXậWQJữcông trường) đểKỗWUợWURQJWKời điểP Vắp đổErW{QJ đổErW{QJGầm sàn, ngày nay đã đượFKầXKếWFiFF{QJWUuQK[k\GựQJ 7KiRGỡWừQJEộSKậQFộWFKốQJFốSSKDFủDWấm sàn phía dướLQữD QKjFDRWầQJở9LệW1DPVửGụng. Tuy nhiên, đa sốQKjở QKLềXWầQJ
 3. YjJLữOạLFiFFộWFKống “an toàn” cách nhau 3m dướLFiFGầPFyQKịS thườQJWKLF{QJGựDWKHRNLQKQJKLệm, chưa xem xét đến điềXNLệQDQ Oớn hơn 4P WRjQWầng rưỡLFốSSKDQj\ 9LệFFKấWWảLWừQJSKầQOrQNếWFấXVDXNKLWKiRGỡFốp pha đà Đã có rấWQKLềXEjLYLếWOLrQTXDQWớLYLệFứQJGụQJ063URMHFW JLiRFần được tính toán theo cường độbê tông đã đạWORạLNếWFấXYj WUrQQKLều lĩnh vực khác nhau như: HướQJGẫQSKầQPềP063URMHFW FiFđặc trưng vềWảLWUọng đểWUiQKFiFYếWQứt và các hư hỏng khác đốL WURQJOậSWLến độ, HướQJGẫQSKầQPềP063URMHFWWURQJWURQJTXảQ YớLNếWFấX OमGựiQỨQJGụQJ063URMHFWWURQJWKựFWếTXảQOमGựiQ9jPộWVố 9LệFFKấWWRjQEộWảLWUọQJOrQFiFNếWFấu đã tháo dỡFốp pha đà QJKLrQFứXYềứQJGụQJSKầQPềP0LFURVRIW3URMHFWWURQJOậSWLến độ JLiRFKỉđượFWKựFKLện khi bê tông đã đạt cường độWKLếNế ởQKLều lĩnh vựFYjTX\P{OớQQKỏkhác nhau. Tuy nhiên, chưa có QJKLrQFứXQjRYềứQJGụQJSKầQPềm Microsoft Project đểOậSWLếQ ÉSGụQJWLrXFKXẩQ7&91 độFKLWLếWFKRPộWF{QJWUuQKQKjởiSGụQJWKHR7&91  1JKLrQFứXVửGụng Bê tông thườQJ0DF 7&91 &{QJWUuQKQKjởFyTX\P{7ổQJGLệQWLFKVjQ WầQJWầQJ WXP
 4. PFKLềXFDRP /jWLrXFKXẩQYề.ếWFấXErW{QJYjErW{QJFốWWKpSWRjQNKốL– TX\SKạPWKLF{QJYjQJKLệPWKX0ộWWLrXFKXẩQEắWEXộFiSGụQJ 7KờLJLDQWKiRFốSSKDFộW WURQJJLiPViWWKLF{QJ[k\GựQJSKầQWKkQF{QJWUuQKở9LệW1DP%jL EiRiSGụQJPộWVốPụFVDXFủDWLrXFKXẩQ 7ừEảQJYjPụFFủDWLrXFKXẩQWKu7KờLJLDQWKiRFốS Yj%ảQJ pha là sau khi đổErW{QJQJj\ /LrQKệWiFJLảQWWQJX\HQ#IWWHGXYQ 1KậQQJj\VửD[RQJQJj\FKấSQKận đăng JOMC 74 /LQN'2,KWWSVGRLRUJMRPF
 5. Thông tin và giải pháp khoa học, công nghệ Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 12 Số 04 năm 2022 %ảQJCường độErW{QJWốLWKLểu đểWKiRGỡFốp pha đà giáo chịXOực (%R28) khi chưa chấWWảL WUtFKEảQJ7&91
 6. Thời gian bê tông đạtcường độ để tháo cốp phaở Cường độ bê tông tối thiểu cần đạt để Loại kết cấu FiFPDYjYQJNKthậu bảo dưỡng bê tôngWKHR tháo dỡ cốp pha, %R 7&91QJj\ Bản, dầm, vòm có khẩu độ nhỏ hơn 2m  Bản, dầm, vòm có khẩu độ từ 2P  Bản, dầm, vòm có khẩu độ lớn hơn 8m  &K~WKtFK &iFWUịVốJKLWURQJEảng chưa xét đếQảnh hưởQJFủDSKụJLD ĐốLYớLFiFNếWFấXFyNKẩu độQKỏhơn 2 m, cường độWốLWKLểXFủa bê tông đạt đểWKiRGỡFốSSKDOj5nhưng không đượFQKỏhơn 80 N/cm %ảQJ%ảQJtra cường độErW{QJWKHRQJj\WXổL Ngày tuổi bê tông % Cường độ chuẩn %70DF N*FP
 7. Cường độ BT theo thời gian (kG/cm
 8. QJj\  QJj\  QJj\  QJj\  QJj\  7KờLJLDQWKiRFốSSKDVjQ 6RViQKWảLWUọQJWKLếWNếYjWảLWUọQJWKLF{QJ %ảQJ%ảQJWảLWUọQJWKLếWNế Tĩnh Tải Chiều dày 7rọng lượngULrQJ TTtiêu chuẩn Tên tải trọng Hệ số vượt tải 7tQKWRiQ N1P
 9. P
 10. N1P
 11. N1P
 12. + Lát gạch    + Vữa lót   + Bê tông cốt thép   + Vữa trát   + Trần thạch cao    Hoạt Tải 7KHR7&91  Tổng tải trọng (k1P
 13.  %ảQJ7ảLWUọQJWKLF{QJWiFGụQJOrQVjQWầQJWXP Tải tiêu chuẩn Tải tính toán Loại tải trọng Q N1P  N1P Trọng lượng bê tôngcốt thép  Trọng lượng người và thiết bị  Tải trọng động của bê tông    Tổng tải JOMC 75 
 14. Thông tin và giải pháp khoa học, công nghệ Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 12 Số 04 năm 2022 %ảQJ7ảLWUọQJWKLF{QJWiFGụQJOrQVjQWầQJ Tải tiêu chuẩn Tải tính toán Loại tải trọng Q N1P N1P  Tải trọng tầng tum Trọng lượng bê tôngcốt thép  Trọng lượng cốp pha  Tổng tải   %ảQJ7ảLWUọQJWKLF{QJWiFGụQJOrQVjQWầQJ Tải tiêu chuẩn Tải tính toán Loại tải trọng Q N1P  N1P Tải trọng tầng 3  Trọng lượng bê tôngcốt thép  Trọng lượng cốp pha  Tổng tải   %ảQJ7ảLWUọQJWKLF{QJWiFGụQJOrQVjQWầQJ Tải tiêu chuẩn Tải tính toán Loại tải trọng Q N1P N1P Tải trọng tầng   Trọng lượng bê tôngcốt thép  Trọng lượng cốp pha  Tổng tải   7DWKấ\WảLWUọQJWKLF{QJOớn hơn tảLWUọQJWKLếWNếUấWQKLềX • 6jQWựFKịXWảLWUọQJEảQWKkQOjN1P sàn có đạt cường độWKLếWNếYẫQNK{QJFKịu đượFWảLWKLF{QJởFiF • 7ảLWUọQJKệFk\FKốQJFKịXJồP0ộWQửDWảLWUọQJWKLF{QJ Wầng trên. Do đó, dù tầng 1 đã đổbê tông đủQJj\Yẫn chưa thể WầQJWUX\ềQ[XốQJPộWQửDWUọng lượQJKệFốSSKDFủDWầQJ tháo ván khuôn đượF Oj 
 15. ¸ N1P 7KHR%ảQJPụFFủDWLrXFKXẩQYjFiFEảQJ 7ảLWUọQJWKLF{QJWầQJ WKuWKờLJLDQWKiRGỡYiQNKX{QVjQ NKẩu độWừP
 16. Oj • 6jQWựFKịXWảLWUọQJEảQWKkQOjN1P +TrườQJKợSWUrQVjQNK{QJFKấWWải là sau 10 ngày đổErW{QJ • 7ảLWUọQJKệFk\FKốQJFKịXJồP0ộWQửDWảLWUọQJWKLF{QJ +TrườQJKợSWUrQVjQFyFKấWWải: Sau 28 ngày đổErW{QJYjGX\WUu WầQJWUX\ềQ[XốQJPộWQửDWUọng lượQJKệFốSSKDFủDWầQJ Wầng rưỡLKệFốSSKD WUọng lượQJKệFốSSKDFủDWầQJOj ¸¸ * Xác địQKWKời điểm đượFWKiRYiQNKX{Q 
 17. N1P .KLWảLWUọQJWKLF{QJWiFGụng lên sàn vượWTXiWảLWUọQJWKLếW 1ếXO~FQj\WKiRFốSSKDWầQJWKuWRjQEộWảLWUọQJWKLF{QJWầQJ NếFyWKểJk\UDKLện tượQJQứWVớP9uYậ\ FầQELết đượFởWKờL VẽGRVjQFKịX điểPWKiRYiQNKX{QWảLWUọQJWKLF{QJPjVjQFKịu có vượWTXiWảL N1P!7ảLWUọQJWKLếWNế N1P WUọQJWKLếWNếNK{QJ1JKLrQFứu xác địQKWảLWUọQJWKLF{QJWiFGụQJ 0ặFGVjQWầng 1 đủQJj\WXổLYẫQchưa thểWKiRYiQNKX{Q OrQVjQFiFWầQJFủDF{QJWUuQKQKjởVửGụQJNếWTXảWtQKWRiQWảL YuWảLWUọQJWKLF{QJOớn hơn tảLWUọQJWKLếWNế WUọQJởWUrQ&{QJWUuQKFyWốc độWKLF{QJ WKời gian đổErW{QJJLữD 7Kời điểP%rW{QJWầQJEDOjQJj\WXổLWầQJKDLOjQJj\ VjQ
 18. OjQJj\YjWtQKWừlúc công trình đã đổErW{QJởWầQJ[pW WXổLWầQJPộWOjQJj\WXổL WKời điểPVDX 7ảLWUọQJWKLF{QJWầQJ 7Kời điểP%rW{QJWầQJEDOjQJj\WXổLWầQJKDLOjQJj\ • 6jQWựFKịXWảLWUọQJEảQWKkQOjN1P WXổLWầQJPộWOjQJj\WXổL • 7ảLWUọQJKệFk\FKốQJFKịXJồP7ảLWUọQJWKLF{QJWầQJ 7ảLWUọQJWKLF{QJWầng 3: Sàn chưa tựFKịXWảLWUọQJEảQWKkQ WUX\ềQ[XốQJ NK{QJFzQWUọng lượQJEảQWKkQVjQ
 19. Oj WRjQEộWảLWURQJGRKệFk\FKốQJFKịXOjN1P N1P  7ảLWUọQJWKLF{QJWầQJ 7ảLWUọQJWKLF{QJWầQJ JOMC 76 
 20. Thông tin và giải pháp khoa học, công nghệ Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 12 Số 04 năm 2022 • 6jQWựFKịXWảLWUọQJEảQWKkQOjN1P 7ảLWUọQJWKLF{QJWầQJ • 7ảLWUọQJKệFk\FKốQJFKịXJồP0ộWQửDWảLWUọQJWKLF{QJ • 6jQWựFKịXWảLWUọQJEảQWKkQOjN1P WầQJWUX\ềQ[XốQJPộWQửDWUọng lượQJFốSSKDFủDWầQJ • 7ảLWUọQJKệFk\FKốQJFKịXJồP0ộWSKầQEDWảLWUọQJWKLF{QJ Oj 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2