intTypePromotion=1
ADSENSE

AutoCad cho tự động hóa thiết kế

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:164

2.214
lượt xem
1.610
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sách dạy về tự động hóa trong thiết kế Autocad. Dùng cho sinh viên các trường kỹ thuật thiết kế vẽ trong kiến trúc, xây dựng, hàng không, mô hình, đo đạc,... Do TS Nguyễn Văn Hiến chủ biên, được soạn thảo lần thứ 2 có chỉnh sửa. Tài liệu tham khảo giáo trình Autocad cho tự động hóa thiết kế dùng cho sinh viên các trường kỹ thuật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: AutoCad cho tự động hóa thiết kế

 1. TS. NGUV£N VAN HIEN AUTOCAD CHO TU OONG HOA THIET KE • • Sach dung cM sinh vien cac trllilng kY thu(lt (Tai bdn ldn flut hai) AUTODESK .. NHA XUAT BAN GlAo Dl,IC
 2. N gay nay khoa h9C kj thutjt phat triln rat nhanh chong, doi hoi m6i thanh vien trang xii h~i phdi thudng xuyin njp nht)t kiin thuc mCri, c6ng ngh? mCri. Tin h9C dang dUf1c ung dlfng r~ng riii va co hi~u qud cao trong cae linh v¥c cua dlii s6ng, trong khoa hqe kj thutjt va quan [y, kinh doanh. Trang vi~c tl! dqng hoa thiet_ ke'va dilu khie"n san xuat, -tin hqc cung dang dU{1c ling dlfng nhie'u. Phon mbn AutoCAD cua hang Autodesk dang dU{1c sri dlfng ngay cang r~ng r{ii, diJc bi~t trong thilt kl cac ban vi' kiln true, xdy d1fng, ve ca khi, di~n tu, hdng kh6ng, bdn dd, sa d6 v.v ... 6 Vi4t Nam nhie'u lfnh VIfC san xmit, khoa hqc ky thUtjt va doi sling dang doi hoi cac ky thutjt vien sri dl!ng ttIt phon me'm AutoCAD trong cong vi?c cua minh. CU6'n sach nay t{lO dieu ki~n cho b{ln dflc khai thac AutoCAD mt)t each de dang, co phucmg phap. No dUf/e duc kit III nhilng niim giang dflY cho sinh vien cac truang ky thutjt va cae ca quan thilt ke~ T iii li¢u L·O 3 phon: - Phon mt)t: tll chucmg 1 den chuang 8, trinh bay cach ltjp ban vi' phJng (2D); - {'han hai: tll chuang 9 den chucmg 12, trinh bay cach t{lO ban vi'm6 hlnh kh6ng gian (3D); each xudt m~t ban vi'ma hl'nh sang phdn mem khac va ra giay; ngoai ra huimg dan blJn dflC each tflo hinh anh dqng. - Phon ba: huimg dan thlfC hanh cac bai ttjp t6ng hqp dl b{ln dqe tlf hqc m~t each de dang. Cuan sach nay nhu m~t giao trinh rna Cae b{ln t6 thl dung dl II! h'lc va tham khao ling dl:'ng rat thutjn /¢ trong thiet kl cae /Jan ve. Tuy nhien do trinh dq co hlJn, sach edn co thie" 501. mong b{ln dqc dong gop y kUn. Thu gop y xin gw ve dia chi: Nhd ':coo, ban diao dlf.c· - 81 Tran HUng D{lO - HiJ Nri. HOfle theo di?n tho{li cua tac gid : 8693418. TACGIA 3
 3. CHUONG J ? -' .... MO DAU VE AUTOCAD 1.1. GIOI THI¢U AUTOCAD Trang th~p ky 90, vi¢c khai thac di~n tmio ia van d~ hang driu d~ nang cao nang sufit, .hi~u qu{'\ cang vi¢c (1 c;ic dan V! kinh te, ky thu~t. M¢t trang nhung l"inh VL!C (juan tn;mg eua Tin h9c Ii! ky thu(11 do hQ
 4. vt!-c ley thu~t va trong silO xuilt. No thvc sv thay d6i v~ chilt trong cOng tac thii!t ki!, gia cOng va mang l~i nang sua"t lao d¢ng cao h
 5. • Dill dIng ACADI2 can may co 6 cling. Vai ACADI2 nha, nhtmg thea y~u cilu phai la 50MB. Ngoai ra vi~c xit 15' thea ch€ dQ b" nha ao (Virtual ',Memory) cho n~n doi hoi dung h.tQ'Og dia tr6ng cang nhi~u cang t6t. • 6 tfia mem: dn co 6 dia mem m~t dQ cao. • Thilt b! vao: chUQt (mouse) ho~c b!lO di~n tit (Tablet). * H~ dieu hanh: h~ dieu hanh PC_DOS, MSJ)OS (Version 3.3 ho~c mai hem). • Thill bi xuat ban vi'ra: co thi dung may ve (Plotter) ho~ may iu (Printer). 1.2.3. Giao di~n AutoCAD a. KhOi diing AU/DeAD co 2 cach d6 khiri d~ng AutoCAD : 1- Khffi dQng bang file acad.exe: Gia sit AutoCAD duqc cai d~t vao 6 ctffig C: vai t~n thu m\lc la ACAD, b~n hay go tu ban phim 4i dau nhac cua DOS: C:\> CD ACAD ',J C:\ ACAD > acad,J 2- KhiJi dOng bang file b61~nh (Batch file) c6 duOi .BAT; VI d~ .el2.b.t; b~n chi vi~c go t~n "ac12" t~i defu nhAc h¢ th6ng: C:\> acll ,J Chu y: Khi b
 6. utllitles loaded Hlnh I-I: MrmhlnhACADl2. CUsor menu button 6 - Pull-Down Menu Pick bullon Enter button UI thl!e dcm trilj xu6ng va cae hl)p tho
 7. Donut Ellipse Polygon Rectangle Insert ... 3D Surfaces Hatch ... Text Dimensions Hlnh 1·3: Pull-Down Menu ellll ACADI2. B
 8. • Ctfc c6ch~""h~ 41lm + GO ~Ao'-tQa dQ tuy~t d6i ella diem + GO vllQ tQa dQ hrrmg d6i ella diem + DUng -phim chul)t, tablet chi diem + DUng phim di chuyen tr~n b~m phim + Diing Object snap (bilt d6i tuqng) d~ neo con tro vai d6i tuqng dii ve. Duai day trlnh bay cae each cho diem hang ta d¢ thuang dung trong thi¢'t k€: • T(}a dl) tuy~t d61 Ta d¢ tuy~t d6i til tr~ 56 thl!c ella cae ta d¢ x,Y,z so ~Oi gae o. B~n co the bb qua tq s6 z, hie c1y AutoCAD them van gia tri z bang tQa d¢ hi¢n thai Vi d~ : 3, 12.5 (x=3, y=12,5) • T(}a dt) tuong d(j'i TQa d¢ wang d6i Hl tQa d¢ so vOi diem dii chi d!nh truuc do. De cho tQa d¢ tlIang d6i b~n phai them dau @ (At-sign) phfa tnlOc tQa d¢: @X2,Y-2 so vai diem trl16c do (Xl,Yl) lam goc. Vi d1,l: 010 P2: @S.S, -to, n~u diem chi d~nh tnIac dola Pl(lOO, 50), lhi tQa dQ luang d6i do llIang dUo'I1g vai tQa d¢ tuy~t d6i la (105.5, 40). • TiJa dt) clfC tuang dOl TQa d¢ C,!C dlIqc cho biing ban kinh p va g6c quay
 9. + H~ d¢ IIg/(oi dllllg UCS : f(j(j a H¢ nay do b,!-n tl! t'!-o va co the d~t bal ky vj 11'1 nao b
 10. LENHNEW Create New Drawing U;nh NEW de bar dAu ban ve maio Sall khi gQi I¢nh n ~\y mQl hQp tho
 11. _ Trong d6 b
 12. Report formal: (Examples) I. Decimal degrees 45.0000 2. Degree/Minutes/Seconds 45 d O' 0" 3. Grad 50.0000 g 4. Radiant 0.7854 r 5. Surveyor's units (dan vi ban dO) N 45d 0' 0" E Enter choice, I to 5< ... >: 2 Theo TCVN b
 13. Sa1,l khi cho diem g6c trlii duai, ACAD nhac b gi6i h'.l-n ve ra man hlnh, dung I¢nh ZOOM h!a 'chqn ALL. 4- Ve khung ban ve, khung ten, dung l~nh LINE ho~c PLINE (xem chuong 2, tiet 2-2 va tiet 2-3). 5- D~t cac thOng s6 khac: * D~t lucri ve, dung l¢nh SNAP va GRID (chuong 2, tiet 2-12) . • Tao lap cho ban ve, dung l¢nh LAYER (xem chuong 6, tiet 6-2). * T'.lo kieu ghi kich thuac vai cac bien kich thuGC b'.ln chqn, dung l¢nh Dim VAR. * Tl!lo cae kieu viet chil, dung l¢nh STYLE (xem chuoog 5, tiet ·5- f ). 6- ott gill han vo khiJi thuy (PD), dung l¢nh SAVE AS. Ghi ehu: cae b!,ln mm h9C AutoCAD ehi dn bim vi! khOi thuy l~p theo cac buUc 1, 2, 3, 4, 6. 15
 14. CHUONG 2 , - - CAC LI;NH VE CO BAN ., 2.1. POINT: YO di.!m * each gQi I~nh POINT til Menu: .-----------------, Screen Menu> DRAW> Point Menu Bar > ORAW > Point * Go l¢nh tu b~m phfm: Command: point Point ACAD12 dtmg bien POMODE xac djnh cae d~ng diem khac nhau va bien PDSlZE xac djnh Point Style _ _ kfch thucrc di ORA W > Line D D $- J2,1 [1J Menu Bar > DRAW > Line * Go l¢nh Ilr ban phfm: D D -$- f.2l ['J Command: line From point: Point ,S.ize: 15_0000 I" To point: ® Set Size Belative to Screen To point: Bi)1l g6 U neu muon bo do~n th&ng vua ve; g5 OK I Cancel I 1 tldp ... I C de dong kin ducrng gap khuc. Vi d~: hloh 2-2. Hlnh 2-1: H9P Ihm_li ella l~l1h POINT trong Command: line ACADI2. From point: 100,120 To point: @ 40
 15. • each gqi l~nh PLINE til Menu; r-----------------~ Screen Menu> DRAW> Pline Menu Bar > DRAW > Pline • Go l~nh til blm phim; • Command: pline From point: Current line width is 0.0000 ArdClose/HalfwidthILengtblUndolWidtbl
 16. ('ro.100) pi 70 P8 p 70 P" PS ffinh2-3 mnh 2·4 2.4. CIRCLE: VO duilng tron '* each gQi l¢nh CIRCLE til Menu: ,-----------------~ Screen Menu> DRAW> Circle Menu Bar > DRAW > Circle • Go l~nh til ban prom: Command: circle L¢nh circle d~ ve duemg trOll thee cae each x.ac dinh khac nbau: • Cho 14m va ban klnh (hinh 2-4): Command: circle 3P/2P{ITR/: 75,50 Diameter/: 30 • CII. 14m va tI/lllng klnh: lUang !\f nbu Wn. • Clio 3 tJilm (3P) Command: circle 3P/2PfTIR/: 3P First i>int: Second point: Third point • Cho 2 tIilu mul ella ~I tt/lilng klnll (2P) Command: circle 3P/2P{ITR/: 2P First point on Diameter:
 17. Enter tangent spec: Entersecondtangentspec: Radius: 75 2.5. ARC: Vi! cung tron ,.I",-,,}"."-",,-'". * Oich gQi l¢nh ARC til'Menu: I Screen Menu> DRAW> Arc Menu Bar > DRAW > Arc • * Go I¢nh til' ban phim: Command: arc Vi! cuog tr«)n theo cac each nhtl sau: .'Cung tr~n qua 3 diim (hlnh 2-6) Hlnh 2·5 Command: arc Center/: PO Center/End/: PO End point: - Diim d(iu (Start), tam(Center), diim cud! (End): Pi S,C,E Command: arc Center/: Center/End/: C Center: Angle/Length of chord/: - Diim dau, tlim, g6c om (Include Angle): S, C, A Command: arc Center/: Center/End/: C Center: Angle/Length of chord/: A Include Angle: - EJiim dau, tam, chie'u dai cung (Length oj chord): S, C, L Command: arc Center/: «ho diem PI> Center/End/: C - Center: ' «ho tam> Angle/Length of chord/: L Length of chord: - Diim ddu, diim cudi, ban ktnh: S, E, R Command: arc Center/: Center/End/: E End poind: Angle/Direction/Radius/: R
 18. • Center/: : E End poind: Angle/Direction/Radius/: A Include Angle: • Dilm tlDu, dilm COOl, hU't1ng phdt min: S, E, D Command: arc Center/: Center/End/: E End poind: AngleIDirection/Radius/: D Direction from start point - Ve cung tron n6i tiep v6i mQt duimg dti cho Giii su truac do ta d3: ve 1 duemg thAng hay 1 cung tron, trong l¢nh ARC nell ta ENTER a dong nhlic da.n tien thl cung tron ve fa se n6i tiep voi duemg dli co. Vi dl!-: hloh 2-7 (11(1.10) Command: line From point: 45,50 To point: 120,50 To point: .J - Command: arc Center/: .J End point: @liOII each gQi l¢nh POLYGON til Menu: ~-------------. Screen Menu>DRAW>Polygon Menu Bar > DRAW >Polygon 20
 19. • G5 l~nh tir ban phim: Command: polygon Number of side< ... >: Edge/: L¢nh Polygon de ve da giac d~u bang cac cach sau: + Neu cho tam P, ACAD nhac nha tiep: Incribed in circle/Circums cribed abaut circle< ... >: Donut • G5 l¢nh tit bim phim: Command: donut Vi d~: hinh 2·9. Command: donut Inside diameter< ... >: 25 Outside diameter< ... >: 35 Center of doughnut: 130,110 Center of doughnut: .J mnh 2·9 2.9. ELLIPSE: Ve .lip • each g9i I~nh ELUPSE til Menu: ~--~---------, Screen Menu > DRAW> Ellipse . Menu Bar > DRAW > Ellipse • GO I~nh til bhn phim: Comm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=2214

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2