B10 Chuong 4-Bao mat trong mang IP

Chia sẻ: Nguyễn Bùi Thịnh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

0
104
lượt xem
21
download

B10 Chuong 4-Bao mat trong mang IP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'b10 chuong 4-bao mat trong mang ip', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: B10 Chuong 4-Bao mat trong mang IP

 1. Mạng viễn thông
 2. Chương 4: Mạng IP  Bộ giao thức TCP/IP  Định tuyến trong mạng IP  QoS trong mạng IP  Bảo mật trong mạng IP  Thoại qua IP (VoIP)  
 3. Bảo mật trong mạng IP  Thông tin đi từ nguồn đến đích qua mạng  IP sẽ bị tấn công từ nhiều vị trí, qua nhiều  phương thức. 
 4. Bảo mật  Bảo mật (security): An ninh, an toàn  và tin cậy  Các kiểu / hình thức tấn công  Yêu cầu đối với các hệ thống bảo mật  Đảm bảo bảo mật thông tin trong mạng  IP  Xác thực  Mã khóa  Đường hầm  Tường lửa
 5. Bảo mật  Các kiểu tấn công:  Sự gián đoạn phục vụ (interruption of service)  Làm thay đổi (Modification)  Làm giả (fabrication)  Chặn (interception)  Nhiễu (jamming)  Tấn công theo kiểu khách hàng với khách hàng  (client­to­client)  Tấn công vào mật mã hoá (attacks against  encryption)  Sai cấu hình (Misconfiguration)  Tấn công phá mật khẩu của điểm truy nhập  Tấn công kiểu chèn (Insertion attacks)
 6. Bảo mật  Yêu cầu với các hệ thống bảo mật:  Tính toàn vẹn (Intergrity)  Tính bí mật (Confidentiality)  Từ chối phục vụ (Denial of service)
 7. Bảo mật  Đảm bảo được bảo mật trong mạng IP   Xác thực (authentication)  Xác nhận ID   Password  Nhận thực  Mã khóa thông tin/mật mã (encryption)  Đường hầm mã khóa   Tường lửa (firewall)
 8. Bảo mật trong mạng IP Triển khai các cơ chế mật mã hóa kết hợp với các hệ Z Y Lµ Ëp  c  t c¸ chÝnh  Đ ườ ng hầm IP Kết nối vật lý Một chặng thống phân phối khóa an Mạng riêng s¸ vµ  c    ch  c¸ kÜ ninh. m äit  hùc hÓ  in  t lª quan  Õ n  C ® thuËtqu¶n Ý r   l tuy  Internet t   t t AnhËn  h«ng i ph¶icã hÓ  ù  tn  nhËp  Õ n  c µi ® c¸ t   d¹ m ×nh  ic¸ ® èitc in  ng  ví  c   ¸ lª nguyª cho  c  n  c¸ quan  c  ng­î li kh¸ vµ  c ¹ phÝa  ­î tao  ® c r quyÒ n. Truyền Các thỏa đường thuận mức hầm dịch vụ Điều khiển Nhận thực An ninh truy nhập
 9. Bảo mật trong mạng IP Lµ Ëp  c  t c¸ chÝnh  ch  s¸ vµ  m äit  hùc hÓ  in  t lª c¸ kÜ  huËt c  t   quan  Õ n h«ng  ® t qu¶n Ý r l tuy  tn  i ph¶icã hÓ  ù    t t nhËp  Õ n  c  ® c¸ Triển khai các cơ nhËn  ng  ×nh  d¹ m t   µinguyª cho  n  chế mật mã hóa ví  c  èitc in  ic¸ ®  ¸ lª c¸ phÝa  ­î c  ® c  kết hợp với các hệ quan  c  ng­ kh¸ vµ  tao  r quyÒ n. thống phân phối î li c ¹ khóa an ninh. Truyền Các thỏa đường thuận mức hầm dịch vụ Điều khiển Nhận thực An ninh truy nhập
 10. Bảo mật trong mạng IP  Nhận thực (Authentication)  Tài liệu hoặc Tài liệu hoặc Bản tin Bản tin Hàm hash MD5 - SHA1 Message Digest 128 bit 160 bit
 11. Bảo mật trong mạng IP  Nhận thực (Authentication)  Tài liệu hoặc bản tin Padding Length 512bit XN Block 1 Block 2 Block N 512 bit 512 bit 512 bit I Hàm hash Hàm hash Hàm hash Hash Hash Hash V MD5/SHA MD5/SHA MD5/SHA MD của bản tin Cấu trúc cơ bản của hàm băm MD5/SHA-1
 12. Bảo mật trong mạng IP  Nhận thực (Authentication)  Step 1 Step 2 MD5 Encrypt Data Di t   gi al MD5 Signat e ur Private Public   i t   D gi al Signature Step 3 Xác thực dữ liệu nhờ chữ kí số
 13. Bảo mật trong mạng IP  Nhận thực (Authentication)  Step 1 Hash( MD5  ) Hash Message Step 2 C om pare D ecrypt   i t   D gi al Hash Signat e ur Public Key Xác thưc dữ liệu nhờ chữ kí số tại phía thu
 14. Bảo mật trong mạng IP  Mật mã (Cryptography) sử dụng mã khóa  (encryption) M étt  huËtt n  ∙ho¸  o¸ m     l m étchøc  ng  µ    n¨  M ∙kho¸® ­î t       c hùc  Ö n  hi dùa o¸n  haitphÇ n  phÇ n: tr n  nèi tª häc   hµnh      •  ét huËtt n   M  t  o¸ v¨ b¶n  n  hay  c  c¸ •  étkho¸  M   th«ng i dÔ   Ó u  i tn  hi ví  m étchuçic¸ sè        c  gäi  C ã    Ó u huËtt n  ∙kho¸sö to a  kho¸® ­î sö    haiki t  o¸ m  l kho¸  Ódông ét   c  µ   ®  ¹ r m   dông phæ   Õ n  ã µ: bi ® l   v¨ b¶n  Ëtm ∙khã  n  m     hi u. Ó •ThuËtt n  ∙kho¸kho¸c«ng     o¸ m       céng Publc  ( i key) •ThuËtt n  ∙kho¸kho¸bÝ  Ët(    o¸ m       m  secr   etkey)hay                cßn   µ  ∙ho¸® èixøng sym m eti   gäil m       ( rc)
 15. Bảo mật trong mạng IP  Mật mã (Cryptography) sử dụng mã khóa  (encryption)  M ∙kho¸® ­î t       c hùc  Ö n  hi dùa r n   hµnh  n: tª hait phÇ   •  ét huËtt n   M  t  o¸ •  étkho¸  M    C ã    Ó u huËtt n  ∙kho¸sö    haiki t  o¸ m     dông  kho¸® ­î sö    c  dông phæ   Õ n  ã µ: bi ® l   •ThuËtt n  ∙kho¸kho¸c«ng     o¸ m       céng Publc  ( i key) •ThuËtt n  ∙kho¸kho¸bÝ  Ët(    o¸ m       m  secr   etkey)hay                cßn   µ  ∙ho¸® èixøng sym m eti   gäil m       ( rc)
 16. Công nghệ mã khóa  Mã khóa đối xứng  Mã khóa sử dụng public key
 17. Công nghệ mã khóa Prvat i e  Transfer’s Receive’s Public Key Public Key Key clear Encrypted clear Message E n c ry p t Message D e c ry p t Message Thuật toán mã khoá khoá công cộng
 18. Mã khóa công cộng  Đặc điểm:   Trong  chế  độ  mật  mã  khóa công cộng thì mỗi cặp  thu/phát  sử dụng các khóa  khác nhau. Chế độ này còn  được  gọi  là  chế  độ  không  đối  xứng  (asymmetric)  hoặc hai khóa.  Dựa nhiều trên các công  thức toán học.  Tiêu biểu là các thuật  toán RSA và Diffie­Hillman. 
 19. Mã khóa bí mật Thuật toán mã khoá bí mật
 20. Giao thức mã khóa bí mật (Secret­ Key Encryption Protocols):  Đặc điểm:  Một khóa bí mật sẽ  được sử dụng chung  giữa phần thu và phần  phát và khóa này sẽ  được cấp tại các điểm  thu và phát­>còn được  gọi là mật mã hóa đối  xứng.   Dựa nhiều trên các  phép thay thế  (Substitution) và hoán vị  (Permutation).  Tiêu biểu là các thuật  toán DES và AES.
Đồng bộ tài khoản