intTypePromotion=1

BÁO CÁO THỰC TẬP GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH HLT

Chia sẻ: Thuy Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:204

5
1.204
lượt xem
356
download

BÁO CÁO THỰC TẬP GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH HLT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiền mặt là số vốn bằng tiền được thủ quỹ bảo quản trong két sắt an toàn của công ty. Tiền mặt tại quỹ của công ty không có ngoại tệ mà chỉ có tiền Việt Nam đồng, với một lượng tiền mặt nhất định được công ty tính toán định mức hợp lý để phục vụ kinh doanh. Nhiêṃ vụ cuả kế toán bằng tiền: Phản ánh chính xác, kịp thời đầy đủ số hiện có, tình hình biến động của các loại tiền của công ty....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO THỰC TẬP GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH HLT

 1. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH HLT
 2. 2 Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Máy Tính HLT M ụ c lụ c Mục lục ...........................................................................................................................2 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ............................................................10 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÁY TÍNH HLT .......................................10 1.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH máy tính HLT...10 1.1.1 Giới thiệu chung .........................................................................................10 1.1.2 Mục tiêu ngành nghề kinh doanh .............................................................10 1.1.3 Một số chỉ tiêu kinh tế của Công ty TNHH máy tính HLT trong ba năm gần đây: ................................................................................................................11 1.2 Tình hình tổ chức của công ty TNHH máy tính HLT .............................................12 1.3 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty ......................................................................13 1.4 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty...................................................................14 1.4.1 Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty ....................................................14 1.4.2 Hệ thống sổ sách công ty áp dụng .............................................................15 1.4.3 Chế độ kế toán áp dụng..............................................................................16 CHƯƠNG 2:....................................................................................................................8 THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ......................................................8 TNHH MÁY TÍNH HLT ................................................................................................8 2.1 Kế toán vốn bằng tiền................................................................................................8 2.1.1 Kế toán tiền mặt............................................................................................8 2.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng ........................................................................21 2.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...................................................36 2.2.2. Tài khoản sử dụng .....................................................................................36 2.2.3 Số sách kế toán sử dụng .............................................................................38 2.2.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán phải trả người lao động .....................38 2.2.5 Hình thức trả lương ....................................................................................39 2.2.6 Cách tính .....................................................................................................40 2.2.7 Nguyên tắc phân phối ................................................................................40 2.2.8 Cơ sở tính toán ...........................................................................................41 - Hệ số phân loại thưởng trong lương hàng tháng theo quy chế thi đua ...............41 2.2.9 Phụ cấp lương & các khoản có tính chất lương......................................41 2.2.10 Các khoản trích theo lương: ...................................................................42 2.2.11 Một số nghiệp vụ phát sinh trong tháng: ...............................................45 2.3 Kế toán phải thu khách hàng ...................................................................................54 2.3.1 Chứng từ sử dụng .......................................................................................54 2.3.2 Tài khoản sử dụng ......................................................................................54 2.3.3 Số kế toán sử dụng ......................................................................................56 ...............................................................................................................................56 2.3.4 Tóm tắt quy trình kế toán phải thu khách hàng .....................................56 ...............................................................................................................................57 2.3.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh ...........................................................57 Ngày 17 tháng 04 năm 2011..................................................................................59 32 ...........................................................................................................................59 MS: 2800832402 ...................................................................................................59 1. ............................................................................................................................59 2 GVHD: Phạm Thị Bích Phượng Nhóm sinh viên thực hiện
 3. 3 Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Máy Tính HLT Màn hình máy tính LED 18.5................................................................................59 32 ...........................................................................................................................63 17/4 ........................................................................................................................63 Bán hàng cho Công ty Phú Hưng ..........................................................................63 Cộng số phát sinh.................................................................................................63 Dư cuối kỳ.............................................................................................................63 2.4 Kế toán phải trả người bán ......................................................................................64 2.4.1 Chứng từ sử dụng .......................................................................................64 2.4.2 Tài khoản sử dụng ......................................................................................64 2.4.3 Sổ sách kế toán sử dụng .............................................................................66 ...............................................................................................................................66 2.4.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán phải trả người bán.............................66 ...............................................................................................................................67 2.4.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh......................................................67 Ngày 10 tháng 04 năm 2011..................................................................................69 30 ...........................................................................................................................69 Đơn vị bán hàng : Công ty Yên Bình ....................................................................69 Địa chỉ : 20C Nguyễn Minh Khai , P. Điện Biên, Thanh Hóa ..............................69 1. ............................................................................................................................69 Bộ lưu điện UPS EXD 2000..................................................................................69 Cái..........................................................................................................................69 5 .............................................................................................................................69 12.000.000 .............................................................................................................69 60.000.000 .............................................................................................................69 Cộng tiền hàng:......................................................................................................69 3 GVHD: Phạm Thị Bích Phượng Nhóm sinh viên thực hiện
 4. 4 Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Máy Tính HLT 60.000.000 .............................................................................................................69 Thuế suất thuế GTGT: 10 % .................................................................................69 Tiền thuế GTGT: ...................................................................................................69 6.000.000 ...............................................................................................................69 Tổng cộng thanh toán ..........................................................................................69 66.000.000 .............................................................................................................69 Số tiền viết bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu đồng chẵn ...........................................69 ( Ký, ghi rõ họ tên) ................................................................................................69 ( Ký, ghi rõ họ tên) ................................................................................................69 ( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) ...............................................................................69 2.5 Kế toán hàng hóa .....................................................................................................76 2.5.1 Chứng từ sử dụng .......................................................................................76 2.5.2 Tài khoản sử dụng ......................................................................................76 2.5.3 Sổ sách kế toán sử dụng .............................................................................80 ......................80 2.5.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán hàng hóa ..............................................80 4 GVHD: Phạm Thị Bích Phượng Nhóm sinh viên thực hiện
 5. 5 Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Máy Tính HLT ...............................................................................................................................81 2.5.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh ...........................................................81 Có TK 156: 95.000.000 .........................................................................................81 .............................. .................................................................................................81 ................................. ..............................................................................................81 Ngày 1 tháng 04 năm 2011....................................................................................82 03 ...........................................................................................................................82 MS: 2800832402 ...................................................................................................82 1. ............................................................................................................................82 Màn hình máy tính LED 18.5................................................................................82 Cái..........................................................................................................................82 10 ...........................................................................................................................82 12.000.000 .............................................................................................................82 120.000.000 ...........................................................................................................82 Cộng tiền hàng:......................................................................................................82 120.000.000 ...........................................................................................................82 Thuế suất thuế GTGT: 10 % .................................................................................82 Tiền thuế GTGT: ...................................................................................................82 12.000.000 .............................................................................................................82 Tổng cộng thanh toán ..........................................................................................82 132.000.000 ...........................................................................................................82 Số tiền viết bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn..............................82 ( Ký, ghi rõ họ tên) ................................................................................................82 ( Ký, ghi rõ họ tên) ................................................................................................82 ( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) ...............................................................................82 Ngày 06 tháng 04 năm 2011..................................................................................85 27 ...........................................................................................................................85 Đơn vị bán hàng : Công ty Yên Bình ....................................................................85 Địa chỉ : 20C Nguyễn Minh Khai , P. Điện Biên, Thanh Hóa ..............................85 1. ............................................................................................................................85 Bàn phím NEWMEN ............................................................................................85 Cái..........................................................................................................................85 5 GVHD: Phạm Thị Bích Phượng Nhóm sinh viên thực hiện
 6. 6 Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Máy Tính HLT 15 ...........................................................................................................................85 550.000 ..................................................................................................................85 8.250.000 ...............................................................................................................85 Cộng tiền hàng:......................................................................................................85 8.250.000 ...............................................................................................................85 Thuế suất thuế GTGT: 10 % .................................................................................85 Tiền thuế GTGT: ...................................................................................................85 825.000 ..................................................................................................................85 Tổng cộng thanh toán ..........................................................................................85 9.075.000 ...............................................................................................................85 Số tiền viết bằng chữ: Chín triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn đồng .............85 ( Ký, ghi rõ họ tên) ................................................................................................85 ( Ký, ghi rõ họ tên) ................................................................................................85 ( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) ...............................................................................85 2.6 Kế toán tài sản cố định ............................................................................................94 2.6.1 Chứng từ sử dụng .......................................................................................95 2.6.2 Tài khoản sử dụng ......................................................................................95 2.6.3 Sổ sách kế toán.......................................................................................96 2.6.4 Khấu hao TSCĐ ..........................................................................................96 Khấu hao TSCĐ ....................................................................................................97 2.6.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh......................................................99 2.7 Giá vốn hàng bán...................................................................................................110 2.7.1 Chứng từ sử dụng .....................................................................................110 2.7.2 Tài khoản sử dụng ....................................................................................110 2.7.3 Sổ kế toán sử dụng ....................................................................................112 2.7.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán giá vốn hàng bán ..............................112 2.7.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh .........................................................113 Trong tháng 04/2011 công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về giá vốn hàng bán 632 như sau:.................................................................................................113 2.8 Doanh thu bán hàng...............................................................................................120 2.8.1 Chứng từ sử dụng .....................................................................................124 2.8.2 Tài khoản sử dụng ....................................................................................124 Tài khoản 511 – doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ không có số dư cuối kỳ .............................................................................................................................124 2.8.3 Sổ kế toán sử dụng ....................................................................................125 2.8.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .........................................................................................................................126 2.8.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh .........................................................126 ................................. ............................................................................................127 01/04 ....................................................................................................................128 3 ...........................................................................................................................128 01/04 ....................................................................................................................128 Bán hàng cho Công ty Vạn Phúc.........................................................................128 07/04 ....................................................................................................................128 98 .........................................................................................................................128 07/04 ....................................................................................................................128 Bán laptop cho Vũ Hồng Hạnh ...........................................................................128 08/04 ....................................................................................................................128 6 GVHD: Phạm Thị Bích Phượng Nhóm sinh viên thực hiện
 7. 7 Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Máy Tính HLT 45 .........................................................................................................................128 08/04 ....................................................................................................................128 Bán máy tính cho Công ty Vân Quý ...................................................................128 11/4 ......................................................................................................................128 17 .........................................................................................................................128 11/4 ......................................................................................................................128 Bán hàng cho Công ty Tây Hồ ............................................................................128 15/4 ......................................................................................................................129 23 .........................................................................................................................129 15/4 ......................................................................................................................129 Bán hàng cho Công ty Hồng Phúc ......................................................................129 17/4 ......................................................................................................................129 32 .........................................................................................................................129 17/4 ......................................................................................................................129 Bán hàng cho Công ty Phú Hưng ........................................................................129 .............................. ...............................................................................................129 - Cộng chuyển trang sau ...................................................................................129 2.9 Chi phí quản lý kinh doanh ...................................................................................134 2.9.1 Chứng từ sử dụng .....................................................................................134 2.9.2 Tài khoản sử dụng ....................................................................................134 2.9.3 Sổ sách kế toán sử dụng ...........................................................................136 2.9.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ chi phí quản lý kinh doanh ...........................136 .............................................................................................................................137 2.9.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh .........................................................137 2.10 Xác định kết quả kinh doanh ...............................................................................143 2.10.1 Chứng từ sử dụng ...................................................................................143 2.10.2 Tài khoản sử dụng ..................................................................................143 2.10.3 Sổ sách kế toán sử dụng .........................................................................145 2.10.4 Tóm tắt quy trình xác định kết quả hoạt động kinh doanh ...............145 .............................................................................................................................146 2.10.5 Các nghiệp vụ kết chuyển trong kỳ ......................................................146 BÁO CÁO TÀI CHÍNH..............................................................................................154 2.11 Kế toán thuế GTGT.......................................................................................173 2.11.1. Kế toán thuế GTGT đầu ra ( TK 3331) ...............................................173 2.11.2. Kế toán thuế GTGT đầu vào ( TK 133)...............................................173 2.11.3.Quy trình hạch toán ...............................................................................175 Ngày 17 tháng 04 năm 2011................................................................................177 32 .........................................................................................................................177 MS: 2800832402 .................................................................................................177 1. ..........................................................................................................................177 Màn hình máy tính LED 18.5..............................................................................177 Cái........................................................................................................................177 10 .........................................................................................................................177 3.000.000 .............................................................................................................177 30.000.000 ...........................................................................................................177 2. ..........................................................................................................................177 Case Dell..............................................................................................................177 Cái........................................................................................................................177 7 GVHD: Phạm Thị Bích Phượng Nhóm sinh viên thực hiện
 8. 8 Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Máy Tính HLT 10 .........................................................................................................................177 7.000.000 .............................................................................................................177 70.000.000 ...........................................................................................................177 3. ..........................................................................................................................177 Bàn phím Dell......................................................................................................177 Cái........................................................................................................................177 10 .........................................................................................................................177 400.000 ................................................................................................................177 4.000.000 .............................................................................................................177 4. ..........................................................................................................................177 Chuột ...................................................................................................................177 Cái........................................................................................................................177 10 .........................................................................................................................177 150.000 ................................................................................................................177 1.500.000 .............................................................................................................177 5. ..........................................................................................................................177 Loa .......................................................................................................................177 Cái........................................................................................................................177 10 .........................................................................................................................177 1.950.000 .............................................................................................................177 19.500.000 ...........................................................................................................177 Cộng tiền hàng:....................................................................................................177 125.000.000 .........................................................................................................177 Thuế suất thuế GTGT: 10 % ...............................................................................177 Tiền thuế GTGT: .................................................................................................177 12.500.000 ...........................................................................................................177 Tổng cộng thanh toán ........................................................................................177 137.500.000 .........................................................................................................177 Số tiền viết bằng chữ: Một trăm ba mươi bảy triệu lăm trăm nghìn đồng ..........177 ( Ký, ghi rõ họ tên) ..............................................................................................177 ( Ký, ghi rõ họ tên) ..............................................................................................177 ( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) .............................................................................177 Màn hình máy tính LED 18.5..............................................................................178 Case Dell..............................................................................................................178 Bàn phím Dell......................................................................................................178 Chuột ...................................................................................................................178 Loa .......................................................................................................................178 772.750.000 .........................................................................................................178 CHƯƠNG 3:................................................................................................................192 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH HLT.........................................................................192 3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH máy tính HLT......................................................192 3.2 Nhận xét chung về công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH máy tính HLT .....................................................................193 3.2.1 Những ưu điểm .........................................................................................193 3.2.2 những mặt còn hạn chế ............................................................................195 8 GVHD: Phạm Thị Bích Phượng Nhóm sinh viên thực hiện
 9. 9 Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Máy Tính HLT 3.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH máy tính HLT .........................................................................................................................196 9 GVHD: Phạm Thị Bích Phượng Nhóm sinh viên thực hiện
 10. 10 Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Máy Tính HLT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÁY TÍNH HLT 1.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH máy tính HLT 1.1.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH máy tính HLT được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh số 2602001031 ngày 25 tháng 10 năm 2005. Do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp Tên công ty :CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÁY TÍNH HLT Tên giao dich :CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÁY TÍNH HLT Trụ sở công ty :221B Trường Thi - Phường Điện Biên - TP Thanh Hóa Điện thoại : 0373 713636 Fax : 0373 755670 Mã số thuế : 2800832402 Giấy phép đăng ký kinh doanh số : 2602000992 1.1.2 Mục tiêu ngành nghề kinh doanh Ngành nghề kinh doanh: + Mua bán thiết bị văn phòng (máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi như máy in, vật tư ngành in) + Thiết kế hệ thống máy tính, Sản xuất và xuất bản phần mềm + Các dịch vụ hệ thống CAD/CAM, Tích hợp mạng cục bộ (LAN) + Các dịch vụ lưu trữ và cung cấp thông tin + Tư vấn về máy tính và các dịch vụ khác liên quan về máy tính Mục tiêu: Với sự đoàn kết, đồng tâm nhất trí của tập thể lãnh đạo cán bộ công nhân viên, công ty TNHH máy tính HLT phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công ty đã cung ứng, lắp đặt hệ thống phòng máy tính - máy in - thiết bị văn phòng - hệ thống mạng LAN cho nhiều cơ quan hành chính sự nghiệp, cũng như các công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn trong và ngoài tỉnh. Thiết bị do công ty cung cấp luôn được khách hàng tin tưởng và lựa chọn 10 GVHD: Phạm Thị Bích Phượng Nhóm sinh viên thực hiện
 11. 11 Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Máy Tính HLT Công ty đã không ngừng tìm tòi nhu cầu cũng như thị hiếu của người tiêu dùng, nhằm cung cấp các sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng và luôn bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng bằng những nghiệp vụ căn bản của một công ty có uy tín và mang tính chuyên nghiệp Sự phát triển của công ty luôn gắn liền với lợi ích cộng đồng và vì một môi trường an toàn, bền vững công ty luôn chú trọng đào tạo và nâng cao kiến thức, cập nhật thông tin, công nghệ mới nhất cho các thành viên của mình, coi dịch vụ tư vấn, cung cấp thiết bị và công tác sau bán hàng với chất lượng và tiện ích cao nhất là yêu cầu bắt buộc trong hoạt động của từng bộ phận dịch vụ cũng như từng cá nhân trong Công ty Đội ngũ nhân viên càng ngày càng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững chắc được đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp. Các cán bộ công nhân viên của công ty luôn có ý thức tự trau dồi học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Bên cạnh đó các cán bộ của công ty thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các buổi hội thảo, triển lãm về công nghệ thông tin do trong và ngoài tỉnh tổ chức. Luôn coi trọng việc xây dựng và phát triển các giải pháp về phát triển công nghệ thông tin. Công ty luôn lấy đó làm mục tiêu phát triển để góp phần từng bước phát triển theo chủ trương của Đảng và Nhà nước 1.1.3 Một số chỉ tiêu kinh tế của Công ty TNHH máy tính HLT trong ba năm gần đây: Chỉ tiêu Năm2008 Năm 2009 Năm 2010 Tổng số vốn cố định tại thời điểm 150.623.500 230.600.425 305.512.345 31/12 Tổng vốn lưu động tại thời điểm 845.102.546 802.306.582 784.625.896 31/12 Tổng doanh thu tại thời điểm 31/12 2.500.563.879 2.845.750.445 3.064.716.552 Tổng lợi nhuận tại thời điểm 31/12 170.254.505 201.240.524 214.530.159 Thu nhập bình quân (người/ 1 1.420.000 1.600.000 2.050.000 tháng) 11 GVHD: Phạm Thị Bích Phượng Nhóm sinh viên thực hiện
 12. 12 Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Máy Tính HLT 1.2 Tình hình tổ chức của công ty TNHH máy tính HLT Là một Công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh máy tính - máy in - thiết bị văn phòng... với đội ngũ lao động cũng như việc tổ chức quản lý ở Công ty phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Công ty. Thể hiện qua sơ đồ sau: Sơ đồ 1.1: SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY Ban giám đốc phòng tổ chức Phòng kế Phòng kế toán hành chính hoạch kinh tài vụ doanh Tổ vận Tổ kỹ thuật chuyển + Ban giám đốc: Là người ra quyết định tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, chỉ đạo việc có tính quyết định đến công việc thực hiện kế hoạch của Công ty. + Phòng tổ chức hành chính: Là nơi giúp Ban giám đốc điều hành việc tổ chức nhân sự, tìm kiếm những lao động có tay nghề và hợp với ngành nghề kinh doanh của đơn vị, bên cạnh đó phòng tổ chức hành chính còn phải tổ chức các hoạt động xã hội cho công nhân viên ở Công ty. + Phòng kế hoạch kinh doanh: Có nhiệm vụ nghiên cứu nắm bắt thị trường, xác định nhu cầu, cơ cấu mặt hàng, xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn. 12 GVHD: Phạm Thị Bích Phượng Nhóm sinh viên thực hiện
 13. 13 Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Máy Tính HLT + Phòng kế toán tài vụ: Phụ trách về vấn đề tài chính kế toán của Công ty, chịu trách nhiệm trước phòng giám đốc về các hoạt động tài chính kế toán, báo cáo hàng tháng, hàng quý lên Ban giám đốc để Ban giám đốc nắm bắt được tình hình tài chính, công tác kế toán cũng như tình hình hoạt động của Công ty và từng phòng ban, phòng tài vụ còn có nhiệm vụ làm các bảng lương, thanh toán lương và các phụ cấp cho công nhân viên trong Công ty. + Tổ kỹ thuật: Chịu trách nhiệm lắp ráp, cài đặt hệ thống máy vi tính - máy in - thiết bị văn phòng, hệ thống mạng LAN. + Tổ vận chuyển: Có trách nhiệm nhận đúng và giao đủ tận nơi cho khách hàng. Ngoài những nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận thì các phòng ban, bộ phận đều có nhiệm vụ xây dựng phương án kinh doanh tham mưu cho chuyên môn thuwch hiện chức nằn giám sát và điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty 1.3 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Để phù hợp với sự quản lý của Công ty, việc hạch toán kế toán theo hình thức hạch toán nào cũng đã được Ban giám đốc cân nhắc ngay từ những ngày đầu thành lập. Công ty đã áp dụng hình thức tổ chức bộ máy kế toán theo phương thức tập trung để thuận tiện cho việc kiểm tra và tổng hợp số liệu. Cụ thể như sau: Sơ đồ 1.2: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Kế toán trưởng Thủ Kế Kế Kế Kế Kế toán toán toán toán toán Quỹ tổng vốn tiền thanh vật tư bằng hợp lương toán tiền 13 GVHD: Phạm Thị Bích Phượng Nhóm sinh viên thực hiện
 14. 14 Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Máy Tính HLT + Kế toán trưởng: Phụ trách thông tin tài chính kế toán. Có nhiệm vụ tổ chức toàn bộ bộ máy kế toán của công ty đảm bảo gọn nhẹ, có hiệu quả. Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện chế độ ghi chép ban đầu, báo cáo thống kê định kỳ, đồng thời kiểm tra công việc của các kế toán viên. + Kế toán tổng hợp: Thu thập số liệu ở các bộ phận, tổ chức việc hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất tính giá thành. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành nhập kho và tiêu thụ sản phẩm, ghi sổ và lập báo cáo quyết toán. + Kế toán tiền lương: Tính lương phải trả cho cán bộ công nhân viên, tổng hợp số liệu lập bảng phân bổ tiền lương và các bảng trích theo lương cho đối tương liên quan. Định kỳ tiến hành phân tích tình hình lao động, tình hình quản lý và chi tiêu quỹ lương cung cấp thông tin cần thiết cho các bộ phận liên quan. + Kế toán vật tư: Hạch toán chính xác, kịp thời tình hình biến động sử dụng NVL, tính giá nhập, xuất kho, cung cấp các thông tin NVL và công cụ dụng cụ theo yêu cầu quản lý. Theo dõi tình hình thực hiện định mức vật tư. + Kế toán vốn bằng tiền: Phản ánh kịp thời đầy đủ, chính xác số hiện có và tình hình biến động vốn bằng tiền của Công ty. + Thủ quỹ: Có nhiệm vụ cùng với kế toán liên quan tiến hành thu chi theo dõi chặt chẽ các khoản thu chi. Có nhiệm vụ báo cáo tình hình thu chi quỹ hàng ngày. 1.4 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 1.4.1 Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty Hình thức kế toán công ty áp dụng là hình thức nhật ký chung • Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung Đặc trưng cơ bản của hình thức nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó sau đó lấy số liệu trên các sổ nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. Hình thức kế toán nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau: Sổ Cái; Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký Đặc biệt; Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. Trình tự sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật Ký Chung 14 GVHD: Phạm Thị Bích Phượng Nhóm sinh viên thực hiện
 15. 15 Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Máy Tính HLT Sơ đồ 1.3: Trình tự sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung Chứng từ kế toán Sổ nhật ký chung Thẻ và sổ kế toán đặc biệt chi tiết SỔ NHẬT KÝ CHUNG Bảng tổng hợp chi Sổ cái tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú: Ghi hàng ngày Đối chiếu, kiểm tra. Ghi định kỳ vào cuối tháng. 1.4.2 Hệ thống sổ sách công ty áp dụng Để quản lý việc mua bán diễn ra trong quá trình kinh doanh thì Công ty đã sử dụng những loại chứng từ như sau: - Hoá đơn giá trị gia tăng đầu vào - Phiếu nhập - xuất - kho - Biên bản kiểm kê vật tư hàng hoá - Giấy báo Nợ của Ngân Hàng - Giấy báo Có của Ngân Hàng - Hoá đơn giá trị gia tăng đầu ra - Thẻ kho - Các loại sổ theo dõi công nợ 15 GVHD: Phạm Thị Bích Phượng Nhóm sinh viên thực hiện
 16. 16 Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Máy Tính HLT - Sổ theo dõi hàng nhập - xuất - tồn - Hoá đơn bàn hàng - Chứng từ tính thuế - Phiếu thu, phiếu chi Ngoài ra còn một số loại chứng từ khác : - Bảng thanh toán tiền lương. - Giấy đề nghị tạm ứng . - Giấy thanh toán tiền tạm ứng . 1.4.3 Chế độ kế toán áp dụng Công ty thực hiện đầy đủ các thông tư nghị định mới quy định về hoạt động thu, chi, thanh toán; Hoạt động đầu tư, sử dụng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định; Hoạt động mua, bán, sử dụng, dự trữ vật tư hàng hóa; Hoạt động quản lý lao động, tiền lương, các khoản trích theo lương; Kế toán và quản lý chi phí, giá thành; Kế toán và quản lý bán hàng, cung cấp dịch vụ; Kế toán quản lý tài chính; Kế toán thuế và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo Quyết định 48/ 2006/ QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính • Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào Thuế GTGT Thuế suất GTGT Gía trị thuế của = x đầu ra hàng bán ra của hàng bán ra Thuế GTGT đầu vào là tổng số thuế ghi trên hóa đơn mua hàng hóa • Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Công ty đánh giá hàng tồn kho theo giá gốc • Phương pháp xác định hàng tồn kho cuối kỳ: Theo phương pháp bình quân gia quyền • Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên • Niên độ kế toán của công ty bắt đầu từ 01/01 đến ngày 31/12 năm dương lịch kỳ hạch toán báo cáo kết toán: Công ty lập báo cáo kế toán theo năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng: Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ là Việt Nam đồng 16 GVHD: Phạm Thị Bích Phượng Nhóm sinh viên thực hiện
 17. Chương 2: Thực tế công tác kế toán tại công ty TNHH Máy Tính HLT CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH HLT 2.1 Kế toán vốn bằng tiền Vốn bằng tiền của công ty TNHH máy tính HLT gồm: Tiển mặt, tiền gửi ngân hàng. 2.1.1 Kế toán tiền mặt Tiền mặt là số vốn bằng tiền được thủ quỹ bảo quản trong két sắt an toàn của công ty. Tiền mặt tại quỹ của công ty không có ngoại tệ mà chỉ có tiền Việt Nam đồng, với một lượng tiền mặt nhất định được công ty tính toán định mức hợp lý để phục vụ kinh doanh. Nhiệm vụ của kế toán bằng tiền: Phản ánh chính xác, kịp thời đầy đủ số hiện có, tình hình biến động của các loại tiền của công ty. 2.1.1.1 Chứng từ sử dụng Chứng từ dùng hạch toán tiền mặt tại quỹ gồm: - Chứng từ gốc: Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng, giấy đề nghị tạm ứng (03-TT), thanh toán tạm ứng (04-TT), bảng thanh toán tiền tiền lương (02-TT), hợp đồng, biên lai thu tiền (05-TT) , bảng kiểm kê quỹ (07a-TT dùng cho VND và 07b-TT dùng cho ngoại tệ). - Chứng từ dùng để ghi sổ: Phiếu thu (01-TT), Phiếu chi (02-TT). Mẫu chứng từ thực tế hạch toán tại công ty TNHH máy tính HLT - Hóa đơn giá trị gia tăng (Phụ lục) - Biên lai thu tiền ( Phụ lục) - Phiếu thu ( Phụ lục) - Phiếu chi ( Phụ lục) 2.1.1.2 Tài khoản sử dụng Tài khoản sử dụng: 8 GVHD: Phạm Thị Bích Phượng SVTH: Vũ Thị Hồng Hạnh
 18. Chương 2: Thực tế công tác kế toán tại công ty TNHH Máy Tính HLT Số hiệu Tên Tài khoản 111 Tiền mặt tại quỹ 1111 Tiền mặt VND Kết cấu: - SDĐK : Số tiền mặt tồn đầu kỳ. - Số PS bên Nợ: Phản ánh các nghiệp vụ làm tăng quỹ tiền mặt - Số PS bên Có: Phản ánh các nghiệp vụ làm giảm tiền mặt - SDCK: Phản ánh số tiền mặt tồn quỹ. Sơ đồ 2.1 : Hạch toán Kế Toán Tiền Mặt Tại Quỹ TK 111 TK 131 TK 211 Thu tiền do chủ mua hàng trả Mua TSCĐ TK 112 TK 331, 311 Rút TGNH về nhập quỹ Xuất tiền thanh toán nợ TK 136 TK 112 Thu hồi các khoản nợ Xuất quỹ gửi vào NH TK 331 TK 141 Vay NH về nhập quỹ Tạm ứng tiền TK 511, 331 Thu khác 9 GVHD: Phạm Thị Bích Phượng SVTH: Vũ Thị Hồng Hạnh
 19. Chương 2: Thực tế công tác kế toán tại công ty TNHH Máy Tính HLT 2.1.1.3 Sổ sách sử dụng Chứng từ kế toán ( Hóa đơn GTGT, Phiếu thu, phiếu chi…) Sổ nhật ký chung Sổ cái TK 111 Sổ quỹ tiền mặt Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú + Ghi hàng ngày + Ghi cuối kỳ + Quan hệ kiểm tra đối chiếu Sổ kế toán sử dụng gồm có: - Sổ nhật ký chung - Sổ quỹ tiền mặt - Sổ cái tài khoản tiền mặt 2.1.1.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán Từ các chứng từ gốc là các hóa đơn GTGT hay hóa đơn bán hàng, phiếu thu, phiếu chi…kế toán căn cứ vào đó để nhập vào máy vi tính. Tại công ty TNHH máy 10 GVHD: Phạm Thị Bích Phượng SVTH: Vũ Thị Hồng Hạnh
 20. Chương 2: Thực tế công tác kế toán tại công ty TNHH Máy Tính HLT tính HLT kế toán sử dụng phần mềm kế toán MISA để xử lý số liệu; sau đó kế toán in ra sổ nhật ký chung, sổ quỹ tiền mặt và sổ cái tài khoản liên quan. 2.1.1.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh Trong tháng 04/2011 tại công ty có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau 1. Ngày 01/04/2011 chi tạm ứng tiền mua xăng dầu cho Nguyễn Văn Quân số tiền là 1.500.000đ căn cứ vào giấy đề nghị tạm ứng số 67 Nợ TK 141: 1.500.000 Có TK 1111: 1.500.000 ............................ 2. Ngày 07/04/2011 bán laptop cho Vũ Hồng Hạnh thu tiền mặt với số tiền 15.290.000đ theo PT 98 Nợ TK 1111: 15.290.000 Có TK 5111: 13.900.000 Có TK 33311: 1.390.000 ............................ 11 GVHD: Phạm Thị Bích Phượng SVTH: Vũ Thị Hồng Hạnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2