BA2M - DDT

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
18
download

BA2M - DDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Loại phản xạ khuếch tán , nhỏ với khoảng cách phát hiện dài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BA2M - DDT

  1. Loaïi phaûn xaï khueách taùn, nhoû vôùi khoaûng caùch phaùt hieän daøi Ñaëc ñieåm Thöïc hieän khoaûng caùch phaùt hieän daøi (2m) bôûi thaáu kính ñöôïc thieát keá ñaëc bieät. Chæ thò traïng thaùi Light ON beân trong Coù caû chöùc naêng ñieàu chænh ñoä nhaïy Hieån thò 2 maøu LED Thoâng soá kyõ thuaät Model Loaïi phaùt hieän Phaûn xaï khueách taùn Khoaûng caùch phaùt hieän Ñoái töôïng phaùt hieän Vaät môø ñuïc, Trong môø, Trong suoát Ñoä treã Max. 20% tyû leä khoaûng caùch caøi ñaët Thôøi gian ñaùp öùng Khoaûng. 1ms Nguoàn caáp (Dao ñoäng P-P: Max. 10%) Doøng ñieän tieâu thuï Max. 15mA (Max. 30mA khi ngoõ ra laø ON) Nguoàn saùng LED hoàng ngoaïi (Ñöôïc ñieàu chænh 850nm) Ñieàu chænh ñoä nhaïy Coù ñieàu chænh VR Cheá ñoä hoaït ñoäng Light ON (Cheá ñoä Dark ON laø tuøy choïn) Ngoõ ra NPN collector hôû Ñieän aùp taûi: Max. 30VDC, Doøng ñieän taûi: Max. 100mA Ngoõ ra ñieàu khieån Ñieän aùp dö: Max. 1.2V Maïch baûo veä Maïch baûo veä choáng noái ngöôïc cöïc, Baûo veä ngaén maïch ngoõ ra Boä thu Photo diode (Coù IC beân trong) Chæ thò 2 maøu LED [Hoaït ñoäng: Ñoû, OÅn ñònh: Vaøng (Ñoû + Xanh)] Ñieän trôû caùch ñieän (ôû 500VDC) Ñoä beàn choáng nhieãu nhieãu soùng vuoâng (ñoä roäng xung: ) bôûi nhieãu do maùy moùc Ñoä beàn ñieän moâi 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phuùt Chaán ñoäng 1.5mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 2 giôø Va chaïm (10G) treân moãi phöông X, Y, Z trong 3 laàn AÙnh saùng moâi tröôøng AÙnh saùng maët trôøi: Ñeøn huyønh quang: Nhieät ñoä moâi tröôøng (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng), Löu kho: Ñoä aåm moâi tröôøng Caáu truùc baûo veä IP50 (Chuaån IEC) Vaät lieäu Voû boïc: PBT, Thaáu kính: PMMA Thoâng soá caùp Chieàu daøi: 2m Phuï kieän Tuoác-nô-vít ñieàu chænh Tieâu chuaån Troïng löôïng Khoaûng. 50g Noù laø giaáy traéng khoâng boùng
  2. Loaïi Phaûn Xaï Khueách Taùn Khoaûng Caùch Phaùt Hieän Daøi Döõ lieäu ñaëc tröng Khoaûng caùch phaùt hieän töông öùng Khoaûng caùch phaùt hieän töông Vuøng phaùt hieän vôùi kích thöôùc ñoái töôïng öùng vôùi maøu cuûa ñoái töôïng Khoaûng caùch phaùt hieän L (mm) Khoaûng caùch phaùt hieän L (mm) Ñoái töôïng phaùt hieän Kích thöôùc ñoái töôïng phaùt hieän (mm) Tröôøng hôïp giaáy traéng khoâng (Ñoái töôïng chuaån: 200 x 200mm) boùng laø 100% Vò trí hoaït ñoäng (mm) Sô ñoà ngoõ ra ñieàu khieån Cheá ñoä hoaït ñoäng Maïch caûm bieán quang Keát noái Möùc oån ñònh Möùc Light ON hoaït ñoäng Möùc hoaït ñoäng khoâng oån ñònh Möùc oån ñònh Light OFF Sô ñoà keát noái Loaïi Light ON Chæ thò oån ñònh (Ñoû, Xanh) Chæ thò Ñoái töôïng Hoaït hoaït ñoäng phaùt hieän ñoäng (LED ñoû) Light ON Ngoõ ra TR Loaïi Dark ON laø tuøy choïn. Kích thöôùc LED 2 maøu (Hoaït ñoäng . Chæ thò oån ñònh) Ñieàu chænh VR Caùp: 2m Ñôn vò: mm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản