Bài 2: Bảng dữ liệu (Table)

Chia sẻ: Tran Bao An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
83
lượt xem
21
download

Bài 2: Bảng dữ liệu (Table)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các khái niệm cơ sở Tạo bảng Sửa đổi cấu trúc bảng Thiết lập quan hệ giữa các bảng Nhập liệu cho bảng Sắp xếp dữ liệu trong bảng Tìm kiếm dữ liệu trong bảng Lọc dữ liệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 2: Bảng dữ liệu (Table)

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Phòng chuyên môn 1 1
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Bài 2: Bảng dữ liệu (Table) • Các khái niệm cơ sở • Tạo bảng • Sửa đổi cấu trúc bảng • Thiết lập quan hệ giữa các bảng • Nhập liệu cho bảng • Sắp xếp dữ liệu trong bảng • Tìm kiếm dữ liệu trong bảng • Lọc dữ liệu 2 Phòng chuyên môn 2
 3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Bài 2: Bảng dữ liệu (Table) • Các khái niệm cơ sở • Tạo bảng • Sửa đổi cấu trúc bảng • Thiết lập quan hệ giữa các bảng • Nhập liệu cho bảng • Sắp xếp dữ liệu trong bảng • Tìm kiếm dữ liệu trong bảng • Lọc dữ liệu 3 Phòng chuyên môn 3
 4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Các khái niệm cơ sở • Bảng (Table) • Cột (Field) • Mẫu tin (Record) • Khóa chính (Primary Key) • Khóa ngoại (Foreign Key) • Ràng buộc toàn vẹn (Rule) Phòng chuyên môn 4 4
 5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Các khái niệm cơ sở • Bảng (Table)  Lưu trữ các thông tin dữ liệu dưới dạng các cột và các dòng  Mỗi cột lưu giữ một loại thông tin  Mỗi dòng lưu trữ thông của một đối tượng bao gồm tất cả các cột Phòng chuyên môn 5 5
 6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Các khái niệm cơ sở • Cột (Field)  Lưu trữ thông tin liên quan đến một thuộc tính của đối tượng  Mỗi cột chỉ chứa duy nhất một loại dữ liệu  Mỗi cột trong bảng là duy nhất Phòng chuyên môn 6 6
 7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Các khái niệm cơ sở • Mẫu tin (Record)  Là một thể hiện dữ liệu của các cột trong bảng  Mỗi dòng lưu trữ thông tin của một đối tượng Phòng chuyên môn 7 7
 8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Các khái niệm cơ sở • Khóa chính (Primary Key)  Tập hợp của một hoặc nhiều cột mà dữ liệu trên đó là duy nhất không trùng lắp  Dữ liệu trên cột khóa chính trong bảng không được rỗng Phòng chuyên môn 8 8
 9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Các khái niệm cơ sở • Khóa ngoại (Foreign Key)  Tập hợp của một hay nhiều cột trong bảng và các cột này là khóa chính của một bảng khác  Dữ liệu lưu trong các cột khóa ngoại phải phụ thuộc vào dữ liệu trong các cột khóa chính bên bảng khác Phòng chuyên môn 9 9
 10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Các khái niệm cơ sở • Ràng buộc toàn vẹn (Rule)  Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu trữ vào trong bảng  Các loại kiểm tra thường gặp • Kiểm tra trùng khóa chính • Kiểm tra dữ liệu tồn tại • Kiểm tra miền giá trị của cột Phòng chuyên môn 10 10
 11. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Bài 2: Bảng dữ liệu (Table) • Các khái niệm cơ sở • Tạo bảng • Sửa đổi cấu trúc bảng • Thiết lập quan hệ giữa các bảng • Nhập liệu cho bảng • Sắp xếp dữ liệu trong bảng • Tìm kiếm dữ liệu trong bảng • Lọc dữ liệu 11 Phòng chuyên môn 11
 12. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo bảng • Tạo cấu trúc bảng • Thiết lập thuộc tính cho cột • Các kiểu dữ liệu của cột • Khai báo khóa chính Phòng chuyên môn 12 12
 13. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo cấu trúc bảng • Bước 1: Trong cửa sổ Database, chọn thẻ Tables  Nhấn nút New  Nhấn đúp vào Create table in Design view Phòng chuyên môn 13 13
 14. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo cấu trúc bảng • Bước 1: (tt)  Nếu nhấn nút New thì xuất hiện của sổ New Table, chọn Design View và nhấn nút OK Phòng chuyên môn 14 14
 15. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo cấu trúc bảng • Bước 2: Thiết kế các cột trong bảng Kiểu dữ liệu Tên cột Các thuộc tính của cột Phòng chuyên môn 15 15
 16. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo cấu trúc bảng • Bước 3: Đóng cửa sổ thiết kế và lưu lại cấu trúc bảng vừa tạo  Nếu chưa tạo khóa chính cho bảng sẽ xuất hiện cửa sổ cảnh báo Phòng chuyên môn 16 16
 17. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Thiết lập thuộc tính cho cột • Các thuộc tính thường dùng khi thiết kế cột  Field Name: Tên cột  Data Type: Kiểu dữ liệu của cột • Text • Yes/No • Memo • OLE Object • Number • Hyperlink • Date/Time • Lookup Wizard • Currency • Autonumber Phòng chuyên môn 17 17
 18. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Thiết lập thuộc tính cho cột • Các thuộc tính thường dùng khi thiết kế cột  Description: Chuỗi mô tả cho cột  Field Size: Kích thước lưu trữ của cột  Format: Biểu thức định dạng cho dữ liệu của cột  Caption: Tiêu đề của cột  Default Value: Giá trị mặc định của cột Phòng chuyên môn 18 18
 19. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Thiết lập thuộc tính cho cột • Các thuộc tính mở rộng  Input Mask: Biểu thức quy định cách thức nhập dữ liệu  Validation Rule: Quy tắc nhập dữ liệu hợp lệ  Validation Text: Chuỗi thông báo khi vi phạm quy tắc  Required: Dữ liệu bắt buộc nhập  Allow Zero Length: Cho phép để trống  Indexed: Chỉ mục Phòng chuyên môn 19 19
 20. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Thiết lập thuộc tính cho cột • Lưu ý:  Nếu dữ liệu của cột là kiểu chuỗi (Text, Memo) thì Field Size là số lượng ký tự tối đa được phép lưu trữ trên cột  Nếu dữ liệu của cột là kiểu số thì Field Size xác định kiểu số: • Byte • Integer • Long Integer • Single • Double Phòng chuyên môn 20 20
Đồng bộ tài khoản