Bài 3: HTML cơ bản

Chia sẻ: Mvnc Bgfhf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:97

0
44
lượt xem
11
download

Bài 3: HTML cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HTML là thành phần cơ bản nhất để xây dựng lên trang web. Cho dù trang web của bạn có được thiết kế bằng PHP, ASP hay CGI, nhưng nếu muốn hiển thị nội dung lên trình duyệt. Bao giờ output cuối cùng vẫn sẽ là HTML, đây chính là định dạng mà trình duyệt web của bạn có thể đọc được và hiển thị nội dung theo nó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 3: HTML cơ bản

 1. L P TRÌNH NG D NG M NG ThS.Nguy n H u Th Bài 3: HTML Cơ B n 1
 2. N i dung Gi i thi u v HTML C u trúc c a 1 tài li u HTML Các th HMTL cơ b n 2 L p trình ng d ng m ng
 3. 1. HTML − HTML là m t ngôn ng mô t các trang web. HTML là vi t t t c a Hyper Text Markup Language HTML không ph i là m t ngôn ng l p trình, nó là m t ngôn ng ánh d u M t ngôn ng ánh d u là m t b các th ánh d u (markup tags) HTML s d ng th ánh d u mô t các trang web 3 L p trình ng d ng m ng
 4. HTML - Trình so n th o − Nodepad, Notepad++, FrontPage, Eclipse, Macromedia Dreamweaver,… 4 L p trình ng d ng m ng
 5. HTML - Trình so n th o 5 L p trình ng d ng m ng
 6. T i trình so n th o, Web server − Eclipse for PHP: http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-php- developers/heliosr 6 L p trình ng d ng m ng
 7. T i trình so n th o, Web server − Web server: Xampp http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html http://sourceforge.net/projects/xampp 7 L p trình ng d ng m ng
 8. HTML – Trang web u tiên 8 L p trình ng d ng m ng
 9. 2. C u trúc 1 tài li u HTML Phần ầu Tiêu ề Bắt ầu và trang HTML Kết thúc của trang HTML Nội dung 1 Nội dung Nội dung 2 trang HTML Nội dung 3 9 L p trình ng d ng m ng
 10. 3. Các th HMTL cơ b n HTML Headings HTML Paragraphs HTML Links HTML Images HTML Elements HTML Attributes HTML Lines HTML Comments HTML Line Breaks HTML Tags Formatting HTML Fonts HTML Styles HTML Style Attribute HTML Style - Font, Color, Size HTML Style - Text Alignment 10 L p trình ng d ng m ng
 11. 3. Các th HMTL cơ b n HTML Links HTML Hyperlinks (Links) HTML Images HTML Tables HTML Lists HTML Forms HTML Frames HTML Iframes HTML Colors 11 L p trình ng d ng m ng
 12. HTML Headings − nh nghĩa v i các th t n . 12 L p trình ng d ng m ng
 13. HTML Paragraphs − nh nghĩa v i th . Tài li u HTML ư c chia thành các o n (paragraphs). 13 L p trình ng d ng m ng
 14. HTML Links − HTML links ư c nh nghĩa v i th 14 L p trình ng d ng m ng
 15. HTML Images − HTML images ư c nh nghĩa v i các th 15 L p trình ng d ng m ng
 16. HTML Elements − Các tài li u HTML ư c nh nghĩa b i ph n t HTML (elements). − M t ph n t HTML là t t c m i th t th b t u n th k t thúc: − Th b t u ư c g i là th m . − Th k t thúc ư c g i là th óng. 16 L p trình ng d ng m ng
 17. Cú pháp HTML Element − M t ph n t HTML b t u v i m t th tag m − M t ph n t HTML k t thúc v i m t th tag óng − Các ph n t n i dung là t t c m i th gi a th b t u và th k t thúc − M t s ph n t HTML có n i dung r ng − Ph n t r ng ư c óng trong th b t u − H u h t các ph n t HTML u có các thu c tính 17 L p trình ng d ng m ng
 18. Các th HTML l ng nhau − Các th HTML có th ư c l ng nhau. − Tài li u HTML bao g m các th HTML l ng nhau. − Th b t u là và k t thúc là . − Th là thân (body) c a các tài li u HTML. N i dung s hi n th ra trình duy t web, nhìn th y ư c n i dung. − Th xác nh toàn b tài li u HTML, b t bu c ph i có. 18 L p trình ng d ng m ng
 19. Các ph n t HTML r ng − Các ph n t HTML không có n i dung: G i là các ph n t r ng (empty elements). là m t th r ng, không có th óng (th dùng xu ng dòng). − Lưu ý: nên s d ng Tags ch thư ng. 19 L p trình ng d ng m ng
 20. Các thu c tính trong th HTML − Các th HTML có th có các thu c tính − Các thu c tính cung c p thêm thông tin v m t ph n t − Các thu c tính luôn ư c xác nh trong th m − Các thu c tính trong name/value có d ng như: name="value" − Liên k t ư c nh nghĩa v i th . − a ch liên k t ư c quy nh trong thu c tính href. 20 L p trình ng d ng m ng
Đồng bộ tài khoản