Bài 3: Sự phát triển phôi ở tuần lễ thứ 2

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
243
lượt xem
70
download

Bài 3: Sự phát triển phôi ở tuần lễ thứ 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Trình bày sự làm tổ, trình bày sự tạo phôi 2 lá Sự làm tổ là quá trình phôi tự vùi mình vào nội mạc tử cung để tiếp tục phát triển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 3: Sự phát triển phôi ở tuần lễ thứ 2

 1. BAØI 3: SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA PHOÂI BA TRONG TUAÀN LEÃ THÖÙ 2 MUÏC TIEÂU: – TRÌNH BAØI SÖÏ LAØM TOÅ – TRÌNH BAØY SÖÏ TAÏO PHOÂI 2 LAÙ
 2. I. SÖÏ LAØM TOÅ I. A. KHAÙI NIEÄM: LAØ QUAÙ TRÌNH PHOÂI TÖÏ VUØI MÌNH VAØO NOÄI MAÏC TÖÛ CUNG ÑEÅ TIEÁP TUÏC PHAÙT TRIEÅN B. DIEÃN BIEÁN LAØM TOÅ THÔØI ÑIEÅM LAØM TOÅ – - ÑIEÀU KIEÄN ÔÛ PHOÂI – PHOÂI NANG – LAÙ NUOÂI HÔÏP BAØO - ÑIEÀU KIEÄN ÔÛ MEÏ – NOÄI MAÏC TÖÛ CUNG ÔÛ KYØ TRÖÔÙC KINH DIEÃN BIEÁN ÔÛ PHOÂI – ÔÛ CÖÏC PHOÂI: - - LAÙ NUOÂI TEÁ BAØO TAÏO LAÙ NUOÂI HÔÏP BAØO - LAÙ NUOÂI HÔÏP BAØO TIEÁT MEN PHAÙ HUÛY NOÄI MAÏC TÖÛ CUNG ÔÛ CÖÏC ÑOÁI PHOÂI - - LAÙ NUOÂI TEÁ BAØO TAÏO LAÙ NUOÂI HÔÏP BAØO - LAÙ NUOÂI HÔÏP BAØO BAO HEÁT PHOÂI DIEÃN BIEÁN ÔÛ MEÏ (NOÄI MAÏC TÖÛ CUNG) – - NOÄI MAÏC TÖÛ CUNG BIEÁN ÑOÅI THAØNH MAØNG RUÏNG – LÔÙP ÑAËC, LÔÙP XOÁP (LÔÙP CHÖÙC NAÊNG) → MAØNG RUÏNG – LÔÙP ÑAÙY → ÑÓA ÑAÙY - 3 LOAÏI MAØNG RUÏNG – MAØNG RUÏNG BAO ÔÛ TREÂN VUØNG COÙ PHOÂI – MAØNG RUÏNG ÑAÙY ÔÛ DÖÔÙI VUØNG COÙ PHOÂI – MAØNG RUÏNG THAØNH BAO HEÁT KHOANG TÖÛ CUNG KHOÂNG COÙ PHOÂI
 3. Söï laøm toå
 4. Söï phaùt trieån phoâi trong khi laøm toå
 5. Phoâi ôû cuoái giai ñoaïn laøm toå
 6. Phoâi trong noäi maïc töû cung
 7. C. VÒ TRÍ LAØM TOÅ – BÌNH THÖÔØNG: THAØNH SAU TREÂN CUÛA TÖÛ CUNG – NHAU TIEÀN ÑAÏO: ÔÛ COÅ TÖÛ CUNG – THAI NGOAØI TÖÛ CUNG: ÔÛ VOØI TÖÛ CUNG, TRONG OÅ BUÏNG D. SAÛY THAI – SAÛY THAI TÖÏ NHIEÂN: 3 TUAÀN LEÃ ÑAÀU – SAÛY THAI CAN THIEÄP: ÑIEÀU TRÒ, PHAÙ THAI
 8. Ñöôøng ñi cuûa tröùng vaø vò trí laøm toå bình thöôøng
 9. Caùc vò trí laøm toå baát thöôøng
 10. II. SÖÏ TAÏO PHOÂI 2 LAÙ II. A. KHAÙI NIEÄM: taïo ñóa phoâi 2 laù coù thöôïng bì phoâi vaø haï bì phoâi, theo qui luaät soá 2 B. QUI LUAÄT SOÁ 2 – XAÛY RA TRONG TUAÀN LEÃ THÖÙ 2 – GIAI ÑOAÏN PHOÂI HÌNH ÑÓA, COÙ 2 LAÙ PHOÂI (THÖÔÏNG BÌ PHOÂI + HAÏ BÌ PHOÂI) – TUÙI NOAÕN HOAØNG ÑÖÔÏC TAÏO 2 LAÀN (TUÙI NOAÕN HOAØNG NGUYEÂN PHAÙT + TUÙI NOAÕN HOAØNG THÖÙ PHAÙT) – LAÙ NUOÂI COÙ 2 LÔÙP (LAÙ NUOÂI TEÁ BAØO + LAÙ NUOÂI HÔÏP BAØO) – COÙ THEÂM 2 KHOANG MÔÙI (KHOANG OÁI + KHOANG NGOAØI PHOÂI)
 11. C. SÖÏ TAÏO LAÙ NUOÂI HÔÏP BAØO – LAÙ NUOÂI TEÁ BAØO NGUYEÂN PHAÂN + SAÙP NHAÄP LAÏI → LAÙ NUOÂI HÔÏP BAØO – LAÙ NUOÂI HÔÏP BAØO KHOÂNG COÙ DAÁU HIEÄU PHAÂN BAØO, KHOÂNG COÙ RANH GIÔÙI TEÁ BAØO – LAÙ NUOÂI TEÁ BAØO ÔÛ BEÂN DÖÔÙI LAÙ NUOÂI HÔÏP BAØO: LÔÙP TEÁ BAØO LANGHANS D. SÖÏ TAÏO TUÙI OÁI – TEÁ BAØO THÖÔÏNG BÌ PHOÂI TIEÁT DÒCH – TEÁ BAØO THÖÔNG BÌ PHOÂI → NGUYEÂN BAØO OÁI → BIEÅU MOÂ OÁI – ÑEÁN TUAÀN LEÃ THÖÙ 8, KHOANG OÁI BAO HEÁT PHOÂI
 12. E. SÖÏ TAÏO TUÙI NOAÕN HOAØNG – SÖÏ TAÏO TUÙI NOAÕN HOAØNG NGUYEÂN PHAÙT (LAÀN 1) TEÁ BAØO HAÏ BÌ PHOÂI ÑI VAØO LOÙT LOØNG KHOANG PHOÂI NANG TAÏO MAØNG HEUSER, BIEÁN ÑOÅI KHOANG PHOÂI NANG THAØNH TUÙI NOAÕN HOAØNG NGUYEÂN PHAÙT CHAÁT NHAÀY LÖÔÙI NGOAØI PHOÂI HÌNH THAØNH, NAÈM GIÖÕA MAØNG HEUSER VAØ LAÙ NUOÂI – SÖÏ TAÏO TUÙI NOAÕN HOAØNG THÖÙ PHAÙT (LAÀN 2) TEÁ BAØO HAÏ BÌ PHOÂI ÑI VAØO (LAÀN 2) TUÙI NOAÕN HOAØNG NGUYEÂN PHAÙT, TAÏO TUÙI NOAÕN HOAØNG THÖÙ PHAÙT TUÙI NOAÕN HOAØNG NGUYEÂN PHAÙT BÒ ÑAÅY VEÀ CÖÏC ÑOÁI PHOÂI, TEO VAØ TIEÂU ÑI
 13. Giai ñoaïn phoâi 2 laù
 14. Söï taïo khoang oái
 15. Söï taïo tuùi noaõn hoaøng nguyeân phaùt
 16. Söï taïo tuùi noaõn hoaøng thöù phaùt (tuùi noaõn hoaøng chính hù)
 17. F. SÖÏ TAÏO TRUNG BÌ NGOAØI PHOÂI VAØ KHOANG NGOAØI PHOÂI – SÖÏ TAÏO TRUNG BÌ NGOAØI PHOÂI TEÁ BAØO THÖÔÏNG BÌ PHOÂI TAÏO TRUNG BÌ NGOAØI PHOÂI BAO GOÀM: – TRUNG BÌ NGOAØI PHOÂI CUÛA TUÙI NOAÕN HOAØNG (TRUNG BÌ LAÙ TAÏNG NGOAØI PHOÂI) ÔÛ BEÂN NGOAØI MAØNG HEUSER – TRUNG BÌ NGOAØI PHOÂI CUÛA LAÙ NUOÂI (TRUNG BÌ LAÙ THAØNH NGOAØI PHOÂI) ÔÛ BEÂN DÖÔÙI LAÙ NUOÂI – TRUNG BÌ NGOAØI PHOÂI CUÛA TUÙI OÁI ÔÛ GIÖÕA LAÙ NUOÂI VAØ BIEÅU MOÂ OÁI – SÖÏ TAÏO KHOANG NGOAØI PHOÂI DÒCH HÌNH THAØNH BEÂN TRONG CHAÁT NHAÀY LÖÔÙI NAÈM GIÖÕA CAÙC LÔÙP TRUNG BÌ NGOAØI PHOÂI, TAÏO CAÙC TUÙI DÒCH NHOÛ CHAÁT NHAÀY LÖÔÙI TIEÂU ÑI → KHOANG NGOAØI PHOÂI (DO ÔÛ BEÂN NGOAØI PHOÂI, COØN GOÏI LAØ KHOANG ÑEÄM DO ÔÛ BEÂN DÖÔÙI ÑÓA ÑEÄM CUÛA BAÙNH NHAU ÑÖÔÏC CAÙC LOAÏI TRUNG BÌ NGOAØI PHOÂI TAÏO RA)
 18. Söï taïo chaát nhaày löôùi, khoang ngoaøi phoâi vaø caùc loaïi trung bì ngoaøi phoâi
 19. Caùc loaïi maøng ruïng vaø maøng ñeäm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản