intTypePromotion=3

Bài 39:SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG TRONG MỘT ĐOẠN DÂY DẪN CHUYỂN ĐỘNG

Chia sẻ: Nguyen Duy Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:45

0
484
lượt xem
69
download

Bài 39:SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG TRONG MỘT ĐOẠN DÂY DẪN CHUYỂN ĐỘNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiểu được rằng một đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường thì nói chung trong đoạn dây đó xuất hiện suất điện động cảm ứng.. - Nắm và vận dụng được qui tắc bàn tay phái xác định chiều của cực âm sang cực dương của suất điện cảm ứng trong đoạn dây đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 39:SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG TRONG MỘT ĐOẠN DÂY DẪN CHUYỂN ĐỘNG

 1. Trường THPT :Nguyễn Chí Thanh VẬT LÍ 11 NÂNG CAO Chương V: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Ngày soạn .../.../2007 Tiết: ..... Ngày dạy…/ …/2007 Bài 38 : HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG TRONG MẠCH KÍN. 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: -Nắm được định nghĩa từ thông, ý nghĩa của từ thông. -Nắm được hiện tượng cảm ứng điện từ,dòng điện cảm ứng, suất điện động cảm ứng, suất điện động cảm ứng trong mạch k ín. -Nắm được định luật Fa-ra-đây về cảm ứng từ. 1.2. Kĩ năng: - Nhận biết được suất hiện của dòng điện cảm ứng trong mạch Kín. - Vận dụng định luật Len -xơ tìm dòng điện cảm ứng. - Vận dụng định luật Fa-ra-đây tìm suất điện động cảm. 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Thí nghiệm cảm ứng điện từ, thí nghiệm chiều của dòng điện cảm ứng: ống dây , nam châm, điện kế, biến trở, nguồn điện ,ngắt điện. -Một số hình vẽ trong SGK phóng to. 2.2. Học sinh: - Ôn lại kiến thức về hiện tượng cảm ứng điện từ 3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động 1 (...phút): Ôn định tổ chức. Kiểm tra bài cũ Hoạt động của Học sinh sự trợ giúp của giáo viên - Báo cáo tình hình của lớp - Báo cáo tình hình lớp. Hoạt động 2 (...phút) Thí nghiệm.khái niệm từ thông.hiện tượng cảm ứng điện từ. Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh - Quan sát thí nghiệm - làm thí nghiệm, yêu cầu học sinh quan sát, - Thảo luận từng nhóm - Thảo luận nhóm - Suy nghĩ,rút ra nhận xét - Rút ra nhận xét. - Hiện tượng xảy ra khi nào? - Đặt câu hỏi: hiện tượng xảy ra khi nào? - Dòng điện xuất hiện khi nào? - Đặt câu hỏi:khi nào trong mạch có dòng điện? - Trả lời câu hỏiC1. - Nêu câu hỏi C1. - Đọc sách giáo khoa. - Yêu cầu HS đọc nội dung phần 2 - Thảo luận nhóm về từ thông. - Tìm hiểu khái, ý nghĩa, đơn vị từ thông. - Trình bày nội dung theo yêu cầu của gv. - Các nhóm nhận xét câu trả lời của bạn. - Nhận xét cách trình bày của bạn - Trả lời câu hỏi C2. - Nêu âu hỏi C2
 2. Trường THPT :Nguyễn Chí Thanh - Đọc SGK. ph ần 3 - Yêu cầu HS đọc nội dung phần - Thảo luận nhóm về vấn đề dòng điện cảm ứng và suất điện động cảm ứng. - Tìm hiểu:dòng điền cảm ứng là gì? - Tìm hiểu : khi nào trong mach xuất hiện suất điện động cảm ứng? - Tìm hiểu:hiện tượng cảm ứng điện từ là - Yêu cầu HS Trình bày kết quả. gì? Hoạt động 3 (...phút): Chiều của dòng điện cảm ứng ; định lụât Fa-ra- đây về cảm ứng điện từ. Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh - Quan sát thí nghiệm.chú ý chiều của dòng - Làm thí nghịêm. điên. - Thảo luận nhóm về chiều dòng điện. - Yêu cầu học sinh quan sát và nhận xét về - Trình bày nhận xét. chiều của dòng điện cảm ứng. - Phát biểu định lụât Len-xơ. - Yêu cầu HS phát biểu định lụât Len-xơ. - Nhận xét - Giải thích nội dung định luật - Yêu cầu HS đọc phần 5 SGK, thảo luận - Đọc phần 3 SGK. định lụât Fa-ra- đây về cảm ứng điện từ. - Thảo luận nhóm định lụât Fa-ra- đây về - Tìm hiểu tốc độ biến thiên từ thông cảm ứng điện từ. - Tìm hiểu suất điện động cảm ứng. - Yêu cầu HS Trình bày kết quả. - Phát biểu định luật Fa-ra- đây. - Nhận xét và tóm tắc. nhận xét câu trả lời của bạn - Nêu câu hỏi C3,C4 - Trả lời câu hỏi C3,C4. Hoạt động 4 (...phút): Vận dụng, củng cố Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh - Đọc SGK - Nêu câu hỏi 1,2 SGK - Trả lời các câu hỏi - Tóm tắc bài, - Ghi nh ận ki ến th ức - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy. Hoạt động 5( …phút): Giao nhiệm vụ về nhà. Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Giao các câu hỏi và bài tập trong SGK. - Giao các câu hỏi và bài tập trong SBT. - Ghi những chuẩn bị cho bài sau - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau.Ghi câu 4. RÚT KINH NGHIỆM ..........................................................................................................................................................
 3. Trường THPT :Nguyễn Chí Thanh .......................................................................................................................................................... Ngày soạn ..../.../2007 Tiết: ..... Ngày dạy…/ …/2007 Bài 39:SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG TRONG MỘT ĐOẠN DÂY DẪN CHUYỂN ĐỘNG 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Hiểu được rằng một đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường thì nói chung trong đoạn dây đó xuất hiện suất điện động cảm ứng.. - Nắm và vận dụng được qui tắc bàn tay phái xác định chiều của cực âm sang cực dương của suất điện cảm ứng trong đoạn dây đó. - Nắm vận dụng công xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng trong đoạn dây. - Nắm được nguy ên tắc cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều. - 1.2. Kĩ năng: - Giải thích sự xuất hiện suất điện động cảm ứng trên đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường. - Vận dụng được qui tắc bàn tay phải xác định chiều của cực âm sang cực dương của suất điện cảm ứng trong đoạn dây đó. - Vận dụng công xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng trong đoạn dây. 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: -Th í nghiệm hình 39.1 mô hình máy phát điện xoay chiều và một chiều. - Các hình vẽ trong bài phóng to. .2. Học sinh: - Ôn lại kiến thức về hiện tượng cảm ứng điện từ, định luật Len- xơ, định luật Fa-ra- đây. 3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động 1 (...phút): Ổn định tổ chức. Kiểm tra bài cũ Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Báo cáo tình hình của lớp. - Nắm tình hình của lớp. - Trình bày câu trả lời. - Nêu câu hỏi về hiện tượng cảm ứng điện - Nhận xét câu trả lời của bạn. từ - Nhận xét các câu trả lời của HS và cho điểm. Hoạt động 2 (...phút): su ất đi ện đ ộng… quy t ắc b àn tay ph ải: bi ểu th ức su ất đi ện đ ộng. Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên
 4. Trường THPT :Nguyễn Chí Thanh - Yêu cầu HS đọc phần 1. SGK. - Đọc phần 1.SGK. - Thảo luận tìm hiểu hiện tượng xảy ra trong - Thảo luận nhóm tìm hiểu hiện tượng xảy đoạn dây dẫn. ra - Trình bày sự xuất hiện suất điện động? - Trình bày hiện tượng - Nhận xét cách trình bày của HS. - Nhận xét cách trình bày của bạn. - Yêu cầu HS giải thich sự xuất hiện suất - Trình bày nguyên nhân xuất hiện suất điện điện động cảm ứng động cảm ứng. - Đọc phần 2 SGK. - Yêu cầu HS đọc phần 2. SGK,. - Thảo luận nhóm về quy tắc bàn tay phaỉ - Thảo luận nhóm về quy tắc bàn tay phaỉ - Trình bày quy tắc bàn tay phaỉ - Yêu cầu HS trình bày. - Nhận xét cách trình bày của bạn - Nhận xét cách trình bày của HS. - Đọc phần 3 SGK. - Yêu cầu HS đọc phần 3SGK. - Thảo luận nhóm về suất điện động trong - Tìm hiểu về suất điện động trong đoạn dây đoạn dây dẫn. dẫn. - Trình bày nội dung trên. - Trình bày như SGK. - Nhận xét cách trình bày của bạn. - Nhận xét cách trình bày của HS. - Trả lời câu hỏi C1. - Nêu câu hỏi C1. Hoạt động 3 (...phút): phần 2 Máy phát điện. Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Đọc phần 4 SGK. - Yêu cầu HS đọc phần 4 SGK. - Thảo luận nhóm về nguyên tắc, cấu tạo - Thảo luận về nguyên tắc, cấu tạo của máy của máy phát điện xoay chiều và một chiều. phát điện xoay chiều và một chiều. - Trình bày nguyên tắc, cấu tạo. - Nhận xét cách trình bày của bạn. - Yêu cầu HS trình bày nguyên tắc, cấu tạo. - Quan sát mô hình. - Nhận xét cách trình bày của HS. - Cho HS quan sát cấu tạo của máy phát điện xoay chiều và một chiều. - Nhận xét. Hoạt động 4 (...phút): Vận dụng, củng cố Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Đọc, phân tích câu hỏi. - Nêu câu hỏi 1,2 SGK. - Trả lời câu hỏi. - Tóm tắt bài. - Ghi nhận kiến thức. - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy. Hoạt động 5 (...phút): Giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà . - Giao các câu hỏi và bài tập trong SGK. - Ghi những chuẩn bị cho bài sau. - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau 4. RÚT KINH NGHIỆM
 5. Trường THPT :Nguyễn Chí Thanh .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................
 6. Trường THPT :Nguyễn Chí Thanh Ngày soạn ..../.../2007 Tiết: ..... Ngày dạy…/ …/2007 Bài 40 : DÒNG ĐIỆN FU-CÔ 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Hiểu dòng Fu-cô là gì? Khi nào phát sinh dòng Fu -cô.. - Hiểu được những cái lợi và hại của dòng Fu-cô. 1.2. Kĩ năng: - Nắm đựoc khi nào dòng Fu-cô xuất hiện từ đó biết cách tăng cường hoặc hạn chế dòng Fu- cô - Giải thích ứng dụng của dòng Fu-cô. 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Thí nghiệm về. dòng Fu-cô. - Một số hình vẽ trong SGK phóng to. 2.2. Học sinh: - Ôn lại những kiến thức về dòng điện cảm ứng khi nào xuất hiện. 3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động 1 (...phút): Ổn định tổ chức. Kiểm tra bài cũ Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Báo cáo tình hình của lớp. - Yêu cầu HS cho biết tình hình lớp. - Trình bày câu trả lời. - Nêu câu hỏi về hiện tượng cảm ứng điện - Nhận xét câu trả lời của bạn. từ - Nhận xét câu trả lời của HS và cho điểm. Hoạt động 2 (...phút): Dòng Fu-cô. Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Đọc phần 1 SGK. - Làm thí nghiệm yêu cầu HS quan sát, nhận xét tìm cách giải thích. - Thảo luận nhóm tìm hiểu hiện tượng và - Thảo luận nhóm tìm cách giải thích. - Trình bày cách giải thích. - Yêu cầu HS trình bày. - Nhận xét cách trình bày của bạn. - Giải thích hiện tượng. - Nhận xét: Đó là dòng Fu-cô. Hoạt động 3 (...phút): Tác dụng của dòng Fu-cô. Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Đọc phần 2a SGK. - Yêu cầu HS đọc phần 2a SGK. - Thảo luận nhóm tìm hiểu ứng dụng của - Thảo luận nhóm. dòng Fu-cô. - Trình bày ứng dụng:Công tơ điện. - Trình bày ứng dụng. - Yêu cầu HS trình bày. - Nhận xét cách trình bày của bạn. - Nhận xét cách trình bày của HS. - Đọc phần 2a SGK. - Yêu cầu HS đọc phần 2b SGK.
 7. Trường THPT :Nguyễn Chí Thanh - Thảo luận nhóm tìm hiểu về tác hại của - Thảo luận nhóm. dòng Fu-cô và cách phòng chống . - Trình bày Tác hại:Tiêu hao năng lượng - Trình bày Tác hại và cách phòng chống . - Yêu cầu HS trình bày - Nhận xét cách trình bày của bạn. - Nhận xét cách trình bày của HS. Hoạt động 4 (...phút): Vận dụng - củng cố. Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Đọc, phân tích câu hỏi và bài tập. - Nêu câu hỏi1,2 SGK. - Trình bày câu trả lời . - Tóm tắt bài học. - Ghi nhận kiến thức. - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy. Hoạt động 5 (...phút): Giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Giao câu hỏi và bài tập trong SGK. - Ghi những chuẩn bị cho bài sau. - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau. 4. RÚT KINH NGHIỆM .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................
 8. Trường THPT :Nguyễn Chí Thanh Ngày soạn ..../.../2007 Tiết: ..... Ngày dạy…/ …/2007 Bài41: HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Hiểu được bản chất của hiện tượng tự cảm khi đóng và ngắt mạch. - Nắm và vận dụng được các công thữc các định hệ số tự cảm của ống dây,cong thức xác định suất điện động tự cảm. 1.2. Kĩ năng: - Giải thích sự xuất hiện của suất điện động tự cảm. - Tìm độ tự cảm và suất điện động tự cảm trong ống dây. 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Thí nghiệm hiện tượng tự cảm khi đóng vá ngắt mạch. - Một số hình vẽ trong SGK 2.2. Học sinh: - Ôn lại những kiến thức về định luật cảm ứng điện từ, suất điện động cảm ứng. 3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động 1 (...phút): Ổn định tổ chức. kiểm tra bài cũ. Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Báo cáo tình hình lớp. - Nắm tình hình lớp. - Trình bày câu trả lời. - Nêu câu hỏi về hiện tượng tự cảm. - Nhận xét câu trả lời của bạn. - Nhận xét câu trả lời của HS và cho điểm Hoạt động 2 (...phút): Hiện tượng tự cảm Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Quan sát thí nghiệm - Làm thí nghiệm, yêu cầu học sinh quan sát - Thảo luận nhóm :tìm hiểu về hiện tượng - Thảo luận nhóm ,rút ra nhận xét tự - Dòng điện xuất hiện khi nào? cảm - Hiện tượng này là gì? - Nêu nhận xét - Nhận xét cách trình bày của HS. - Nhận xét cách trình bày của bạn. - Nêu câu hỏi C1. - Trả lời C1. Hoạt động 3 (...phút): Suất điện động tự cảm Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Đọc phần 2.a SGK. - Yêu cầu HS đọc phần 2.a SGK, - Thảo luận nhóm tìm hiểu hệ số tự cảm - Tìm hiểu hệ số tự cảm của ống dây của ống dây - Trình bày khái niệm, đơn vị. - Yêu cầu HS trình bày. - Trình bày. - Nhận xét cách trình bày của bạn. - Nhận xét cách trình bày của HS. - trả lời câu hỏi C2,C3 - Nêu câu hỏi C2,C3
 9. Trường THPT :Nguyễn Chí Thanh - Đọc phần 2.b SGK. - Yêu cầu HS đọc phần 2.b SGK, - Thảo luận nhóm - Tìm hiểu suất điện động tự cảm. - Trình bày suất điện động tự cảm. - Yêu cầu HS trình bày. - Trình bày. - Nhận xét cách trình bày của bạn. - Nhận xét cách trình bày của HS. Hoạt động 4 (...phút): Vận dụng, củng cố Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Đọc, phân tích câu hỏi và bài tập. - Nêu câu hỏi 1,2 SGK. - Trình bày câu trả lời. - Tóm tắt bài học. - Ghi nhận kiến thức. - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy. Hoạt động 5 (...phút): Giao nhiệm vụ về nhà. Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Giao các câu hỏi và bài tập trong SGK. - Ghi những chuẩn bị cho bài sau - Yêu câu : HS chuẩn bị bài sau. 4. RÚT KINH NGHIỆM .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................
 10. Trường THPT :Nguyễn Chí Thanh .......................................................................................................................................................... Ngày soạn ..../.../2007 Tiết: ..... Ngày dạy…/ …/2007 Bài 42 : NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Vận dụng các công thức xác định năng lượng từ trường trong ống dây, công thức xác định mật độ năng lượng từ trường . - Hiểu rằng năng lượng tích trữ trong ống dây chính là năng lượng tù trường. Do đó thành lập được công thức xác định mạt độ năng lượn từ trường 1.2. Kĩ năng: - Giải thích sự tồn tại của năng lượng từ trường - Áp dụng một sốcông thức của năng lượng từ trường để giải một số bài tập 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: a. Kiến thức và đồ dùng dạy học - Thí nghệm năng lượng từ trường : tụ, nguồn điện, đèn b. Chuẩn bị một số phiếu học tập c. Dự kiến ghi bảng 2.2. Học sinh: - Ôn lại những kiến thức về hiện tượng tự cảm 3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động 1 (...phút): Ổn định tổ chức. kiểm tra bài cũ. Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Báo cáo tình hình lớp. - Nắm tình hình lớp. - Trình bày câu trả lời. - Nêu câu hỏi về hiện tượng tự cảm - Nhận xét câu trả lời của bạn. - Nhận xét câu trả lời của HS và cho điểm Hoạt động 2 (...phút): Năng lượng của ống dây có dòng điện chạy qua Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Tóm tắt kiến thức - Yêu cầu các học sinh đọc phần 1 - Nhận xét cách trình bày của bạn. - Tìm hiểu năng lựng ống dây có dòng điện - Trả lời C1. chạy qua và công thức tính năng lượng từ trường - Trình bày công thức tính năng lượng như SGK - Nhận xét Hoạt động 3 (...phút): Phần 2 :Năng lượng từ trường Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Đọc SGK. - Yêu cầu HS đọc phần 2.a SGK, - Thảo luận nhóm tìm hiểu các đại lượng - Tìm hiểu công thức tính năng lượng từ trong bài trường - Tìm hiểu đầu bài và với các kiến thức có - Yêu cầu HS trình bày.
 11. Trường THPT :Nguyễn Chí Thanh liên quan. - Nhận xét cách trình bày của HS. Hoạt động 4 (...phút): Vận dụng, củng cố Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Đọc, phân tích câu hỏi và bài tập. - Nêu câu hỏi 1,2 SGK. - Trình bày câu trả lời. - Tóm tắt bài học. - Ghi nhận kiến thức. - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy. Hoạt động 5 (...phút): Giao nhiệm vụ về nhà. Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Giao các câu hỏi và bài tập trong SGK. - Ghi những chuẩn bị cho bài sau - Yêu câu : HS chuẩn bị bài sau. 4. RÚT KINH NGHIỆM .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................
 12. Trường THPT :Nguyễn Chí Thanh Ngày soạn ..../.../2007 Tiết: ..... Bài 43 : BÀI TẬP VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: -Luyeän taäp vieäc vaän duïng ñònh luaät Len xô (Xaùc dònh chieàu dong ñieän caûm öùng trong maïch ñieän kín ) vaø vieâïc vaän duïng quy taéc baøn tay traùi (xaùc ñònh chieàu doøng ñieän caûm öùng trong ñoaïn daây daãn chuyeån ñoäng ) - Luyeän taäp vieäc vaän duïng ñònh luaät Faârday - Taïp vaän duïng coâng thöùc xaùc ñònh naêng löôïng ñieän tröôøng 1.2. Kĩ năng: - Giải thích sự tồn tại xuaát hieän doøng ñieän caûm öùng vaø suaát ñieän ñoäng caûm öùng - kyõ naêng giaûi baøi taïp veà caûm öùng ñeän töø, tìm suaát ñieän ñoäng caûm öùng, chieàu doøng ñieän caûm öùng 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: a. Kiến thức và đồ dùng dạy học Moät soá baøi taäp trong SK b. Chuẩn bị một số phiếu học tập c. Dự kiến ghi bảng 2.2. Học sinh: - Ôn lại những kiến ñaõ hoïc 3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động 1 (...phút): Ổn định tổ chức. kiểm tra bài cũ. Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Báo cáo tình hình lớp. - Nắm tình hình lớp. - Trình bày câu trả lời. - Nêu câu hỏi veà naêng löôïng töø - Nhận xét câu trả lời của bạn. tröôøng - Nhận xét câu trả lời của HS và cho điểm Hoạt động 2 (...phút): Toùm taét kieán thöùc cô baûn Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Tóm tắt kiến thức - Yêu cầu các học sinh toùm taét kieán - Nhận xét cách trình bày của bạn. thöùc sau - Trả lời C1. - Khi naøo xuaát hieän doøng ñieän hay xuaát ñieän ñoäng caûm öùng - quy taéc baøn tay phaûi ? - Coân thöùc tính suaát ñieän ñoäng caûm öùng ,suaát ñieän ñoäng töï caûm - Nhận xét Hoạt động 3 (...phút): Phần 2 :Năng lượng từ trường
 13. Trường THPT :Nguyễn Chí Thanh Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Đọc SGK. - Yêu cầu HS đọc phần 2.a SGK, - Thảo luận nhóm tìm hiểu các đại lượng - Tìm hiểu công thức tính năng lượng từ ñaõ cho trong bài trường - Tìm hiểu đầu bài và với các kiến thức có - Yêu cầu HS ñoïc baøi taäp 1 liên quan. - Gôïi yù toùm taét ñeà baøi - Lieät keâ caùc kieán thöùc coù lieân quan - Töø ñaàu baøi vaø caùc kieùn thöùc ñaõ hoïc laäp phöông aùn giaûi - Giaûi baøi taäp - Nhaâïn xeùt baøi giaûiû cuûa baïn Höôùng daãn phöông aùn giaûi - - Đọc SGK. - Thảo luận nhóm tìm hiểu các đại lượng - Yeâu caàu hs trình baøy keát ñaõ cho trong bài quaû - Tìm hiểu đầu bài và với các kiến thức có - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hs liên quan. - Yeâu caàu hs doïc baøi taäp 2 - Lieät keâ caùc kieán thöùc coù Höôùng daãn phöông aùn giaûi lieân quan - Töø ñaàu baøi vaø caùc kieùn - Yeâu caàu hs trình baøy keát thöùc ñaõ hoïc laäp phöông aùn quaû giaûi - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hs - Giaûi baøi taäp - Gôïi yù toùm taét ñeà baøi - Nhaâïn xeùt baøi giaûiû cuûa baïn Höôùng daãn phöông aùn giaûi - Đọc SGK. - Thảo luận nhóm tìm hiểu các đại lượng - Yeâu caàu hs trình baøy keát ñaõ cho trong bài quaû - Tìm hiểu đầu bài và với các kiến thức có - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hs liên quan. - Lieät keâ caùc kieán thöùc coù lieân quan - Töø ñaàu baøi vaø caùc kieùn thöùc ñaõ hoïc laäp phöông aùn giaûi - Giaûi baøi taäp - Nhaâïn xeùt baøi giaûiû cuûa baïn Hoạt động 4 (...phút): Vận dụng, củng cố, trong baøi Hoạt động 5 (...phút): Giao nhiệm vụ về nhà. Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Giao các câu hỏi và bài tập trong SGK. - Ghi những chuẩn bị cho bài sau - Yêu câu : HS chuẩn bị bài sau.
 14. Trường THPT :Nguyễn Chí Thanh 4. RÚT KINH NGHIỆM .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Ngaøy soaï n . . ../.../2007 Ti ết: . .... PHAÀN I I: QUANG H NH HO C Ì Ï CHÖÔNG VI : KHUÙC XAÏ AÙNH SAÙNG 1. M UC TI EÂU : BAØ 44 : KHUÙC XAÏ AÙNH SAÙNG I 1. 1. Ki ến t hức: hs caàn naém vöõng caùc di eåm sau -Hieän töôïng khuùc xaï aùnh saùng - Ñònh luaät khuùc xaï aùnh saùng - Caùc khaùi nieäm :chieát suaát tæ ñoái, chieát suaát tuyeät ñoái, heä thöùc ieân heä giöõa chieát suaát tæ ñoái vaø chieát saát tuyeät ñoái - Nguyeâ lyù thuaän nghòch chieàu truyeàn aùnh saùng - Caùch veõ tia saùng ñi töø moâi tröôøng naøy sang moâi tröôøng khaùc -Phaân bieät ñöôïc giöõa chieát saát tuyeät doái vaø chieát suaát tæ ñoái hieåu ñöôïc vai troø cuûa caùc chieát suaát trong hieän töôïng khuùc xaï 1.2. Kĩ năng: -Naém vaø veõ ñöôøng ñi cuûa tia saùng qua hai moâi tröôøng trong suoát - Vaän duïng ñöôïc ñònh luaät khuùc xaï ñeå giaûi baøi taäp quang hoïc veà kuùc xaï aùnh saùng 2.1. Giaùo vieân vieân Kieán thöùc vaø doà duøng day hoïc -Thí nghieâm veà hieän töôïng khuùc xaï aùnh saùng :moät chaäu thuyû tinh, moät loï flourexein, moät ñeøn baám laze, moät thöôùc keû ñaäm maøu b. Chuẩn bị một số phiếu học tập c. Dự kiến ghi bảng 2.2. Học sinh: -OÂn laïi kieán thöùc ñaõ hoïc veà quang hoïc ôû THCS 3. TOÛ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC Hoaït ñoäng 1 :Toå chöùc kieåm tra baøi cuõ Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân - Baùo caùo tình hình cuûa lôùp - Nắm tình hình lớp. - Traû lôøi caâu hoûi cuûa thaày - Neâu caâu hoûi veà hieän töôïng -Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn quan saùt aûnh trong nöôùc (nhìn töø khoâng khí) - Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa hoïc sinh vaø cho ñieåm Hoaït ñoäng 2(……phuùt) : Söï khuùc xaï aùnh saùng
 15. Trường THPT :Nguyễn Chí Thanh Hoaï t ñoäng cuûa hoï c si nh Hoaï t ñoäng cuûa G aùo vi eân i - Tóm tắt kiến thức - Yêu cầu các học sinh toùm taét - Nhận xét cách trình bày của bạn. kieán thöùc sau - Trả lời C1. - Khi naøo xuaát hieän doøng ñieän hay xuaát ñieän ñoäng caûm öùng - quy taéc baøn tay phaûi ? - Coân thöùc tính suaát ñieän ñoäng caûm öùng ,suaát ñieän ñoäng töï caûm - Nhận xét Hoạt động 3 (...phút): Phần 2 :Năng lượng từ trường Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Đọc SGK. - Yêu cầu HS đọc phần 2.a SGK, - Thảo luận nhóm tìm hiểu các đại - Tìm hiểu công thức tính năng lượng lượng ñaõ cho trong bài từ trường - Tìm hiểu đầu bài và với các kiến - Yêu cầu HS ñoïc baøi taäp 1 thức có liên quan. - Gôïi yù toùm taét ñeà baøi - Lieät keâ caùc kieán thöùc coù lieân quan - Töø ñaàu baøi vaø caùc kieùn thöùc ñaõ hoïc laäp phöông aùn giaûi - Giaûi baøi taäp - Nhaâïn xeùt baøi giaûiû cuûa baïn Höôùng daãn phöông aùn giaûi - - Đọc SGK. - Thảo luận nhóm tìm hiểu các đại - Yeâu caàu hs trình baøy keát lượng ñaõ cho trong bài quaû - Tìm hiểu đầu bài và với các kiến - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hs thức có liên quan. - Yeâu caàu hs doïc baøi taäp 2 - Lieät keâ caùc kieán thöùc coù Höôùng daãn phöông aùn giaûi lieân quan - Töø ñaàu baøi vaø caùc kieùn - Yeâu caàu hs trình baøy keát thöùc ñaõ hoïc laäp phöông aùn quaû giaûi - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hs - Giaûi baøi taäp - Gôïi yù toùm taét ñeà baøi - Nhaâïn xeùt baøi giaûiû cuûa baïn Höôùng daãn phöông aùn giaûi - Đọc SGK. - Thảo luận nhóm tìm hiểu các đại - Yeâu caàu hs trình baøy keát lượng ñaõ cho trong bài quaû - Tìm hiểu đầu bài và với các kiến - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hs thức có liên quan. - Lieät keâ caùc kieán thöùc coù lieân quan - Töø ñaàu baøi vaø caùc kieùn thöùc ñaõ hoïc laäp phöông aùn giaûi - Giaûi baøi taäp
 16. Trường THPT :Nguyễn Chí Thanh - Nhaâïn xeùt baøi giaûiû cuûa baïn Ho ạt động 4 (...phút): Vận dụng, củng cố, t r ong baøi Ho ạt động 5 (...phút): Giao nhiệm vụ về nhà. Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Giao các câu hỏi và bài tập trong - Ghi những chuẩn bị cho bài sau SGK. - Yêu câu : HS chuẩn bị bài sau. 4. RÚT KINH NGHIỆM ........................................................................................................................ .......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................
 17. Trường THPT :Nguyễn Chí Thanh Ngaøy soaïn: Tieát: Baøi 42. NAÊNG LÖÔÏNG TÖØ TRÖÔØNG I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc: - Vaän duïng ñöôïc coâng thöùc xaùc ñònh naêng löôïng töø tröôøng trong oáng daây vaø coâng thöùc xaùc ñònh maät ñoä naêng löôïng töø tröôøng. - Hieåu raèng naêng löôïng tích tröõ trong oáng daây chính laø naêng löôïng töø tröôøng. Do ñoù thaønh laäp ñöôïc coâng thöùc xaùc ñònh maät ñoä naêng löôïng töø tröôøng. 2. Kyõ naêng: - Giaûi thích söï toàn taïi naêng löôïng töø tröôøng. - AÙp duïng cuûa naêng löôïng töø tröôøng giaûi moät soá baøi taäp. II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân: - Thí nghieäm naêng löôïng töø tröôøng: tuï, nguoàn ñieän, ñeøn. - Döï kieán ghi baûng: Baøi 42. NAÊNG LÖÔÏNG TÖØ TRÖÔØNG 1. Naêng löôïng cuûa oáng daây coù doøng ñieän a) Nhaän xeùt: SGK 1 b) Coâng thöùc tính naêng löôïng cuûa oáng daây coù doøng ñieän: W = Li 2 2 2. Naêng löôïng töø tröôøng + Naêng löôïng oáng daây laø naêng löôïng töø tröôøng. 1 7 2 +W= 10 B V 8π 1 7 2 + Maät ñoä naêng löôïng töø tröôøng: W= 10 B 8π 2. Hoïc sinh: OÂn laïi hieän töôïng töï caûm III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt). OÅn ñònh toå chöùc, kieåm tra baøi cuõ - Yeâu caàu hoïc sinh cho bieát tình hình cuûa - Baùo caùo tình hình cuûa lôùp lôùp - Traû lôøi caâu hoûi - Neâu caâu hoûi veà hieän töôïng töï caûm - Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn - Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS vaø cho ñieåm Hoaït ñoäng 2 (10 phuùt). Naêng löôïng cuûa oáng daây coù doøng ñieän - Ñoïc SGK - Yeâu caàu HS ñoïc phaàn 1 - HS trình baøy - Trình baøy naêng löôïng nhö SGK - Nhaän xeùt söï trình baøy cuûa baïn - Nhaän xeùt Hoaït ñoäng 3 (15 phuùt): Phaàn 2: naêng löôïng töø tröôøng.
 18. Trường THPT :Nguyễn Chí Thanh - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc phaàn 2. - Ñoïc SGK. - Tìm hieåu coâng thöùc tính naêng löôïng töø - Thaûo luaän nhoùm… tröôøng. - Trình baøy. - Trình baøy. - Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn. - Nhaät xeùt. Hoaït ñoäng 4 (10 phuùt): Vaän duïng,cuûng coá. - Ñoïc SGK. - Neâu caâu hoûi 1, 2 SGK. - Traû lôøi caâu hoûi. - Toùm taét baøi. - Ghi nhaän kieán thöùc. - Ñaùnh giaù keát quaû baøi hoïc. Hoaït ñoäng 5 (5 phuùt): Höôùng daãn veà nhaø. - Ghi caâu hoûi vaø baøi taäp veà nhaø. - Giao caùc caâu hoûi vaø baøi taäp trong SGK. - Giao caùc caâu hoûi traéc nghieäm P (trong - Ghi nhôù lôøi nhaéc cuûa giaùo vieân phieáu hoïc taäp). - Nhaéc HS ñoïc baøi môùi vaø chuyeån bò baøi sau. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. Ngaøy soaïn: Tieát: Baøi 43. BAØI TAÄP VEÀ CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc: - Luyeän taäp vieäc vaän duïng ñònh luaät Len-xô (xaùc ñònh chieàu doøng ñieän caûm öùng trong maïch ñieän kín) vaø vaän duïng quy taéc baøn tay traùi (xaùc ñònh chieàu doøng ñieän caûm öùng trong ñoaïn daây daãn chuyeån ñoäng). - Luyeän taäp vieäc vaän duïng ñònh luaät Fa-ra-ñaây. - Taäp vaän duïng coâng thöùc xaùc ñònh naêng löôïng töø tröôøng. 2. Kyõ naêng: - Giaûi thích söï xuaát hieän doøng ñieän caûm öùng vaø suaát ñieän ñoäng caûm öùng.
 19. Trường THPT :Nguyễn Chí Thanh - Kyõ naêng giaûi caùc baøi taäp veà camr öùng ñieän töø, tìm suaát ñieän ñoäng caûm öùng, chieàu doøng ñieän caûm öùng. II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân: - Moät soá baøi taäp trong saùch giaùo khoa. - Döï kieán ghi baûng: Baøi 43. BAØI TAÄP VEÀ CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ I. Toùm taét kieán thöùc. ∆φ 1. Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø, ñònh luaät Fa-ra-ñaây: ec = - , khung N voøng: ec = - N ∆t ∆φ . ∆t ∆φ 2. Suaát ñieän ñoäng caûm öùng trong ñoaïn daây: ec = ∆φ = BS = B (l.v.∆t ) => ec = Bvl . ∆t 3. Heä soá töï caûm cuûa oáng daây: L = 4 π .10-7 n2V. ∆I 4. Suaát ñieän ñoäng caûm öùng: ∆φ = L∆I ; ec = − L . ∆t II. Baøi taäp: 1. Baøi taäp 1: SGK Cho: AB = 6 cm, BC = 4 cm, B = 0,05 T, ω = 10 voøng/s. Tìm: I ? Giaûi: ( Ghi giaûi toùm taéc nhö trong SGK). 2. Baøi taäp 2: (Laøm töông töï) 2. Hoïc sinh: Xem laïi caùc coâng thöùc ñaõ hoïc ôû baøi tröôùc. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt): OÅn ñònh toå chöùc. Kieåm tra baøi cuõ. - Yeâu caàu HS cho bieát tình hình cuûa lôùp. - Baùo caùo tình hình lôùp. - Neâu caâu hoûi veà naêng löôïng töø tröôøng. - Traû lôøi caâu hoûi cuûa thaày. - Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS vaø cho - Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn. ñieåm. Hoaït ñoäng 2 (10 phuùt): Toùm taét kieán thöùc cô baûn. Yeâu caàu HS traû lôøi vaø toùm taét caùc - Chuaån bò traû lôøi theo yeâu caàu cuûa GV. kieán thöùc sau: - Khi naøo xuaát hieän doøng ñieän hay suaát - Trình baøy. ñieän ñoäng caûm öùng ? - Ñònh luaät Fa-ra-ñaây vaø ñònh luaät Len-xô veà caûm öùng ñieän töø. - Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn. - Quy taéc baøn tay phaûi? - Coâng thöùc tính suaát ñieän ñoäng caûm öùng, suaát ñieän ñoäng töï caûm. Hoaït ñoäng 3 (25 phuùt). Baøi taäp - Ñoïc SGK. - Tìm hieåu ñaàu baøi, nhöõng ñaïi löôïng ñaõ - Yeâu caàu HS ñoïc baøi taäp 1. cho vaø caàn tìm.
 20. Trường THPT :Nguyễn Chí Thanh - Gôïi yù toùm taéc ñaàu baøi. - Lieät keâ caùc kieán thöùc lieân quan. - Höôùng daãn phöông phaùp giaûi. - Tìm caùc ñaïi löôïng trong baøi. - Yeâu caàu HS trình baøy keát quaû. - Töø ñaàu baøi vaø kieán thöùc hoïc, laäp - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS. phöông aùn giaûi. - Giaûi baøi taäp. - Trình baøy caùch giaûi. - Yeâu caàu HS ñoïc baøi taäp 2. - Nhaän xeùt baïn laøm baøi. - Gôïi yù toùm taéc ñaàu baøi. - Höôùng daãn phöông phaùp giaûi. - Ñoïc SGK. - Yeâu caàu HS trình baøy keát quaû. - Tìm hieåu ñaàu baøi, nhöõng ñaïi löôïng ñaõ - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS. cho vaø caàn tìm. - Lieät keâ caùc kieán thöùc lieân quan. - Tìm caùc ñaïi löôïng trong baøi. - Töø ñaàu baøi vaø kieán thöùc hoïc, laäp - Yeâu caàu HS ñoïc baøi taäp 3. phöông aùn giaûi. - Gôïi yù toùm taéc ñaàu baøi. - Giaûi baøi taäp. - Höôùng daãn phöông phaùp giaûi. - Trình baøy caùch giaûi. - Yeâu caàu HS trình baøy keát quaû. - Nhaän xeùt baïn laøm baøi. - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS. - Ñoïc SGK. - Tìm hieåu ñaàu baøi, nhöõng ñaïi löôïng ñaõ cho vaø caàn tìm. - Lieät keâ caùc kieán thöùc lieân quan. - Tìm caùc ñaïi löôïng trong baøi. - Töø ñaàu baøi vaø kieán thöùc hoïc, laäp phöông aùn giaûi. - Giaûi baøi taäp. - Trình baøy caùch giaûi. - Nhaän xeùt baïn laøm baøi. Hoaït ñoäng 4 (7 phuùt): Vaän duïng, cuûng coá trong giôø. Hoaït ñoäng 5 (3 phuùt): Höôùng daãn veà nhaø. - Ghi caâu hoûi vaø baøi taäp veà nhaø. - Giao caùc caâu hoûi vaø baøi taäp trong - Ghi nhôù lôøi nhaéc cuûa giaùo vieân. SGK. - Giao caùc caâu hoûi vaø traéc nghieäm P (trong phieáu hoïc taäp). - Nhaéc hoïc sinh ñoïc baøi môùi vaø chuaån bò baøi sau. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản