Bài 44: Nhân lên của virus

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
188
lượt xem
89
download

Bài 44: Nhân lên của virus

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua 2 đoạn băng hãy cho biết: - Chu trình nhân lên của virut được chia thành mấy giai đoạn? - Đó là những giai đoạn nào?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 44: Nhân lên của virus

 1. Xin Chμo mõng c¸c em ®Õn víi bμi gi¶ng! Gi¸o viªn: Phan Linh Tæ: Sinh häc
 2. VR T¹ia cã cÊu−t¹ota nãi virut lμvÉn cã ch− sao ng êi tÕ bμo, nh−ng mét d¹ng sèng ®Æc biÖt? kh¶ sèng, sinh s¶n trong tÕ bμo chñ (trong KiÓm tra bμi cò tÕ bμo chñ VR ho¹t ®éng nh− 1 thÓ sèng, ngoμi tÕ bμo chóng l¹i nh− 1 thÓ v« sinh).
 3. VËy virut x©m nhËp vμ nh©n lªn trong tÕ bμo chñ nh− thÕ nμo?
 4. Bμi 44 Sù nh©n lªn cña virut trong tÕ bμo chñ
 5. I. Chu tr×nh nh©n lªn cña virut
 6. 1. C¸c giai ®o¹n x©m nhiÔm vμ ph¸t triÓn cña virut. Chu tr×nh nh©n lªn cña phag¬
 7. 1. C¸c giai ®o¹n x©m nhiÔm vμ ph¸t triÓn cña virut. Chu tr×nh nh©n lªn cña virut ®éng vËt
 8. 1. C¸c giai ®o¹n x©m nhiÔm vμ ph¸t triÓn cña virut. Qua 2 ®o¹n b¨ng h·y cho biÕt: Chu tr×nh nh©n lªn cña virut ®−îc chia thμnh mÊy giai ®o¹n ? §ã lμ nh÷ng giai ®o¹n nμo ?
 9. → Chu tr×nh nh©n lªn cña virut gåm 5 giai ®o¹n : 1. HÊp phô 2. X©m nhËp 3. Sinh tæng hîp 4. L¾p r¸p 5. Gi¶i phãng
 10. G§1: sù hÊp phô Phag¬ Virut ®éng vËt → Virutgiai ®o¹n hÊp phô, virut thùc Trong b¸m mét c¸ch ®Æc hiÖu lªn thô thÓ ho¹t ®éng bμo hiÖn bÒ mÆt tÕ g×?
 11. G§1: Sù hÊp phô Phage Virut ®éng vËt Gai glyc«pr«tªin Gai ®u«i → Nhê cã gai glyc«pr«tªin (virut ®éng vËt) vμ gai Virut cãcã t¸c dông kh¸ng nguyªn, t−¬ng thÓ b¸m ®Æc hiÖu lªn lo¹i tÕ ®u«i (phag¬) bμo mμ nã ký sinh lμ nhê yÕu tè g× ? hîp víi c¸c thô thÓ trªn bÒ mÆt tÕ bμo.
 12. G®1: Sù hÊp phô Phage Virut ®éng vËt Gai glyc«pr«tªin Gai ®u«i Sù b¸m lo¹i hiÖu cña virut trªn sinh Mçi ®Æc virut chØ cã thÓ kÝ bÒ mÆt trongtÕ bμolo¹i ý nghÜanhÊt ®Þnh mét cã tÕ bμo g×?
 13. G®2: x©m nhËp Phag¬ Virut ®éng vËt VR§V: §−a c¶ Phag¬: Enzim liz«zim ph¸ nuclª«capsit vμo tÕ bμo huû thμnh tÕ bμo vμb¬m axit ®Ó cña Qu¸ tr×nh x©m nhËp cña phag¬ chÊt, sau ®ã cëi vá ®Ó gi¶i nuclªic vμo tÕ bμo chÊt, vá virut ®éng vËt kh¸c nhau nhbªn ngoni. o ? n»m − thÕ μ μ phãng axit nuclªic
 14. G®3: sinh tæng hîp Trong thùc hiÖn qu¸ Virut giai ®o¹n nμy, tæng hîp axit tr×nh virut ®· tæng hîp μ pr«tªin nuclªic v nh÷ng vËt chÊt m×nh ? cña nμo Nguån nguyªn liÖuenzim mμ virut C¸c nguyªn liÖu vμ vμ enzim do sö dôngμo chñ cung cÊp®©u? tÕ b cã nguån gèc tõ
 15. G®4: l¾p r¸p DiÔn biÕn cña giai ®o¹n nμy nh− thÕ nμo? → L¾p r¸p axit nuclªic vμo pr«tªin vá ®Ó t¹o thμnh virut hoμn chØnh.
 16. G®5: gi¶i phãng Trong giai Virut ph¸ vì vá tÕ bμo y, ®o¹n nμ chñ ho¹t å ¹t chui ®Ó ®éng cña virut ngoμi. ra nh− thÕ nμo? Virut cã c¸ch nμm· ho¸ enzim liz«zim B»ng hÖ gen o virut cã thÓ ph¸ vì lμmtÕ bμth®Ó chui bμo vËt i? tan o μnh tÕ ra ngoμ chñ.
 17. Chu Virut sinh tan tr×nh ®éc Chu tr×nh tiÒm tan Virut «n hoμ 2. Virut «n hoμ vμ virut ®éc. → Virut g¾n ADN cña → Sù ph¸t triÓn Dùa vvirut lμm phim trªn, h·y ADN cñaho¹t cña μo ®o¹n m×nh vμo so s¸nh vËt ®éngtÕ bμovirut trong hai nh©n lªnhîp? víi tan cña chñ vμ tr−êng cïng tÕ bμo → tÕ bμo vÉn sinh tr−ëng b×nh th−êng
 18. → §iÒu c¶m øng (chiÕu tiatÕ bμo ), virut vì? Khi g× x¶y ra lμm cho UV… bÞ ph¸ «n hoμ cã thÓ chuyÓn thμnh virut ®éc .
 19. S¬ ®å mèi quan hÖ gi÷a chu tr×nh sinh tan vμ tiÒm tan (1) Gi¶i phãng HÊp phô L¾p r¸p (8) (2) Sinh tæng hîp (7) X©m nhËp (6) (3) Cμi xen (TB tiÒm tan) (5) Nh©n lªn C¶m øng (4)
 20. Ii. HIV vμ héi chøng aids

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản