Bài 5: Sự khép phôi

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
102
lượt xem
29
download

Bài 5: Sự khép phôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Nêu khái niệm sự khép phôi; Trình bày nội dung và kết quả khép phôi; trình bày sự tạo phổi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 5: Sự khép phôi

 1. BAØI 5: SÖÏ KHEÙP PHOÂI BA MUÏC TIEÂU – NEÂU KHAÙI NIEÄM SÖÏ KHEÙP PHOÂI – TRÌNH BAØY NOÄI DUNG VAØ KEÁT QUAÛ KHEÙP PHOÂI – TRÌNH BAØY SÖÏ TAÏO PHOÅI
 2. I. SÖÏ KHEÙP PHOÂI I. A. KHAÙI NIEÄM: laø bieán coá quan troïng bieán ñoåi ñóa phoâi 3 laù daïng taám thaønh 1 cô theå hình oáng coù 3 lôùp theo thöù töï töø ngoaøi vaøo trong laø: ngoaïi bì, trung bì vaø noäi bì – KHEÙP PHOÂI THEO HÖÔÙNG TRONG – NGOAØI ÑAÀU – ÑUOÂI – TAÏO CÔ THEÅ HÌNH OÁNG COÙ 3 LÔÙP – TAÏO MAÏC TREO RUOÄT SAU CHUNG – TAÏO MAÏC TREO RUOÄT TRÖÔÙC
 3. B. NOÄI DUNG KHEÙP PHOÂI – 1. CÔ CHEÁ CUÛA SÖÏ KHEÙP PHOÂI SÖÏ TAÊNG TRÖÔÛNG KHOÂNG ÑOÀNG ÑEÀU CUÛA CAÙC CAÁU TRUÙC DAÂY SOÁNG, OÁNG THAÀN KINH, CAÙC ÑOÁT PHOÂI LAØM TRUÏC CHO SÖÏ KHEÙP PHOÂI – 2. SÖÏ KHEÙP PHOÂI ÔÛ VUØNG ÑAÀU PHOÂI DIEÃN BIEÁN: – PHÍA TREÂN MAØNG HOÏNG-MIEÄNG XUAÁT HIEÄN VUØNG TAÏO TIM GOÀM MAÀM TIM + KHOANG QUANH MAÀM TIM (KHOANG MAØNG NGOAØI TIM NGUYEÂN THUÛY) – VAÙCH NGANG (KHOÁI TRUNG MOÂ) HÌNH THAØNH NGAY PHÍA TREÂN VUØNG TAÏO TIM – TRUNG MOÂ TAÊNG TRÖÔÛNG → GAÄP THEO HÖÔÙNG ÑAÀU-ÑUOÂI – TAÁM THAÀN KINH TAÊNG TRÖÔÛNG → GAÄP THEO HÖÔÙNG BEÂN – VAÙCH NGANG ÑÖÔÏC DÔØI RA PHÍA TRÖÔÙC, XUOÁNG PHÍA DÖÔÙI, ÑEÁN GIÖÕA VUØNG TAÏO TIM VAØ OÁNG NOAÕN HOAØNG → VAÙCH NGANG NAÈM GIÖÕA KHOANG MAØNG NGOAØI TIM NGUYEÂN THUÛY VÔÙI KHOANG PHUÙC MAÏC (KHOANG CÔ THEÅ) VAØ THAM GIA TAÏO CÔ HOAØNH KEÁT QUAÛ: – TIM NAÈM PHÍA DÖÔÙI MAØNG HOÏNG-MIEÄNG (DO GAÁP ÑAÀU ÑUOÂI) – ÑÖA MIEÄNG XUOÁNG DÖÔÙI NAÕO – TAÏO CÔ HOAØNH (DO VAÙCH NGANG) – TAÏO MAÏC TREO RUOÄT TRÖÔÙC – TAÏO KHOANG NGÖÏC (KHOANG MAØNG NGOAØI TIM NGUYEÂN THUÛY) VAØ KHOANG BUÏNG (KHOANG PHUÙC MAÏC, HAY KHOANG CÔ THEÅ)
 4. Söï kheùp phoâi ôû vuøng ñaàu phoâi
 5. – 3. SÖÏ KHEÙP PHOÂI ÔÛ VUØNG GIÖÕA PHOÂI DIEÃN BIEÁN: – TUÙI NOAÕN HOAØNG TUÙM LAÏI THAØNH DAÏNG OÁNG → • - OÁNG NOAÕN HOAØNG (NGOAØI CÔ THEÅ PHOÂI) • - OÁNG RUOÄT (TRONG CÔ THEÅ PHOÂI) KEÁT QUAÛ: – TAÏO OÁNG RUOÄT (NOÄI BÌ) – TAÏO MAÏC TREO RUOÄT SAU CHUNG – TAÏO DAÂY ROÁN: • - OÁNG NOAÕN HOAØNG (DO KHEÙP PHOÂI ÔÛ VUØNG GIÖÕA PHOÂI) • - CUOÁNG PHOÂI • - NIEÄU NANG (DO KHEÙP PHOÂI VUØNG ÑUOÂI PHOÂI)
 6. 4. SÖÏ KHEÙP PHOÂI ÔÛ VUØNG ÑUOÂI PHOÂI – DIEÃN BIEÁN: OÁNG THAÀN KINH DAØI THEÂM VAØ CAÙC ÑOÁT PHOÂI TAÊNG TRÖÔÛNG MAÏNH → KHEÙP THEO HÖÔÙNG ÑUOÂI-ÑAÀU CAÁU TRUÙC ÔÛ ÑÖÔØNG GIÖÕA (OÁNG THAÀN KINH, CAÙC ÑOÁT PHOÂI) CÖÙNG + BAÛN PHOÂI MEÀM → KHEÙP THEO HÖÔÙNG BEÂN – KEÁT QUAÛ: NIEÄU NANG ÔÛ PHÍA TREÂN MAØNG NHÔÙP, VEÀ CUOÁNG PHOÂI → TAÏO DAÂY ROÁN (DO KHEÙP THEO HÖÔÙNG ÑUOÂI ÑAÀU) TAÏO MAËT BUÏNG CUÛA ÑUOÂI PHOÂI (DO KHEÙP THEO HÖÔÙNG BEÂN)
 7. Söï kheùp phoâi ôû vuøng ñuoâi phoâi
 8. MAØNG NHÔÙP Söï kheùp phoâi ôû vuøng giöõa phoâi theo maët phaúng caét doïc vaø maët phaúng hoaønh
 9. C. KEÁT QUAÛ KHEÙP PHOÂI CHUNG ÔÛ 3 VUØNG – TAÏO CÔ THEÅ HÌNH OÁNG COÙ 3 LÔÙP TÖØ NGOAØI VAØO TRONG LAØ NGOAÏI BÌ DA, TRUNG BÌ VAØ NOÄI BÌ – TAÏO OÁNG RUOÄT VÔÙI: RUOÄT TRÖÔÙC RUOÄT GIÖÕA RUOÄT SAU MAØNG HOÏNG-MIEÄNG VÔÕ RA VAØO CUOÁI TUAÀN LEÃ THÖÙ 4 MAØNG NHÔÙP VÔÕ RA VAØO CUOÁI TUAÀN LEÃ THÖÙ 7 – TAÏO KHOANG MAØNG PHOÅI VAØ KHOANG MAØNG NGOAØI TIM CHÍNH THÖÙC VAÙCH NGANG NGAÊN KHOANG MAØNG NGOAØI TIM NGUYEÂN THUÛY (KHOANG NGÖÏC) VÔÙI KHOANG PHUÙC MAÏC (KHOANG BUÏNG) 2 OÁNG TIM-PHUÙC MAÏC THOÂNG GIÖÕA KHOANG NGÖÏC VAØ KHOANG BUÏNG 2 NEÁP MAØNG PHOÅI-MAØNG NGOAØI TIM NGAÊN KHOANG NGÖÏC RA THAØNH 2 KHOANG MAØNG PHOÅI VAØ 1 KHOANG MAØNG NGOAØI TIM CHÍNH THÖÙC 2 MAØNG MAØNG PHOÅI-PHUÙC MAÏC BÒT KÍN 2 OÁNG TIM-PHUÙC MAÏC – TAÏO KHOANG PHUÙC MAÏC
 10. Söï taïo 2 khoang maøng phoåi vaø 1 khoang maøng ngoaøi tim chính thöùc
 11. TAÏO CAÙC LOAÏI TAÏNG LIEÂN QUAN ÑEÁN MAÏC TREO RUOÄT SAU CHUNG – TAÏNG TRONG PHUÙC MAÏC – TAÏNG NGOAØI PHUÙC MAÏC – TAÏNG NGOAØI PHUÙC MAÏC THÖÙ PHAÙT TAÏO CÔ HOAØNH – VAÙCH NGANG → GAÂN TRUNG TAÂM CUÛA CÔ HOAØNH – CAËP MAØNG MAØNG PHOÅI-PHUÙC MAÏC → PHAÀN CÔ CUÛA CÔ HOAØNH – TRUNG MOÂ THAØNH BUÏNG → PHAÀN NGOAØI CUÛA CÔ HOAØNH – TRUNG MOÂ VOÛ NGOAØI THÖÏC QUAÛN → 2 TRUÏ CUÛA CÔ HOAØNH TAÏO DAÂY ROÁN DAÂY ROÁN CAØNG LUÙC CAØNG DAØI THEÂM OÁNG NOAÕN HOAØNG THU NHOÛ LAÏI NIEÄU NANG THU NHOÛ LAÏI ⇒ DAÂY ROÁN
 12. Söï taïo maïc treo ruoät sau chung
 13. Söï taïo caùc loaïi taïng trong phuùc maïc, ngoaøi phuùc maïc vaø ngoaøi phuùc maïc thöù phaùt
 14. Söï taïo cô hoaønh
 15. II. SÖÏ TAÏO PHOÅI II. A. SÖÏ TAÏO CAÂY PHEÁ QUAÛN NOÄI BÌ OÁNG RUOÄT → NUÏ PHOÅI → CAÂY PHEÁ QUAÛN → BIEÅU MOÂ ÑÖÔØNG HOÂ HAÁP B. SÖÏ TAÏO HEÄ MAÏCH, CÔ VAØ SUÏN CUÛA PHOÅI TÖØ TRUNG BÌ QUANH NUÏ PHOÅI C. CAÙC DÒ TAÄT CUÛA PHOÅI – VOÂ PHOÅI KHOÂNG COÙ PHOÅI (DO NUÏ PHOÅI KHOÂNG PHAÂN NHAÙNH, HAY PHAÂN NHAÙNH BAÁT THÖÔØNG) – THIEÅU SAÛN PHOÅI (VÌ HEÏP KHOANG MAØNG PHOÅI DO THOAÙT VÒ HOAØNH, THIEÅU OÁI)
 16. Söï taïo phoåi
Đồng bộ tài khoản