intTypePromotion=3

Bài giảng 20: Thị trường cạnh tranh độc quyền và thiểu số độc quyền (2011) - Đặng Văn Thanh

Chia sẻ: Hera_02 Hera_02 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
52
lượt xem
3
download

Bài giảng 20: Thị trường cạnh tranh độc quyền và thiểu số độc quyền (2011) - Đặng Văn Thanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng 20: Thị trường cạnh tranh độc quyền và thiểu số độc quyền (2011) - Đặng Văn Thanh tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về thị trường cạnh tranh độc quyền; thị trường thiểu số độc quyền. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng 20: Thị trường cạnh tranh độc quyền và thiểu số độc quyền (2011) - Đặng Văn Thanh

 1. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 20 Thò tröôøng caïnh tranh ñoäc quyeàn vaø thieåu soá ñoäc quyeàn Caùc noäi dung chính  Thò tröôøng Caïnh tranh ñoäc quyeàn  Thò tröôøng thieåu soá ñoäc quyeàn  Caïnh tranh so vôùi caáu keát: Tình theá tieán thoaùi löôõng nan cuûa nhöõng ngöôøi tuø Ñaëng Vaên Thanh 1 9.12.2011
 2. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 20 Caïnh tranh ñoäc quyeàn  Caùc ñaëc ñieåm cuûa thò tröôøng caïnh tranh ñoäc quyeàn 1) Coù nhieàu doanh nghieäp trong ngaønh 2) Töï do gia nhaäp vaø ra khoûi ngaønh 3) Saûn phaåm coù söï khaùc bieät (thöông hieäu, kiểu daùng, muøi vò…) nhöng thay theá toát cho nhau. Caïnh tranh ñoäc quyeàn  Möùc ñoä cuûa theá löïc ñoäc quyeàn tuøy thuoäc vaøo möùc ñoä khaùc bieät cuûa saûn phaåm.  Caùc ví duï veà thò tröôøng caïnh tranh ñoäc quyeàn :  Kem ñaùnh raêng  Xaø boâng  Thuoác caûm  Dòch vuï taxi Ñaëng Vaên Thanh 2 9.12.2011
 3. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 20 Traïng thaùi caân baèng cuûa doanh nghieäp caïnh tranh ñoäc quyeàn $/Q Ngaén haïn $/Q Daøi haïn MC MC AC AC PSR PLR DSR DLR MRSR MRLR QSR Quantity QLR Q Traïng thaùi caân baèng cuûa doanh nghieäp caïnh tranh ñoäc quyeàn  Ngaén haïn  Ñöôøng caàu doác xuoáng do saûn phaåm coù söï khaùc bieät  Caàu töông ñoái co giaõn do coù nhieàu saûn phaåm thay theá  MR < P  Lôïi nhuaän ñöôïc toái ña hoùa khi MR = MC  Doanh nghieäp naøy coù ñöôïc lôïi nhuaän kinh teá Ñaëng Vaên Thanh 3 9.12.2011
 4. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 20 Traïng thaùi caân baèng cuûa doanh nghieäp caïnh tranh ñoäc quyeàn  Daøi haïn  Lôïi nhuaän seõ thu huùt caùc doanh nghieäp môùi gia nhaäp ngaønh  Caàu cuûa mỗi doanh nghieäp seõ giaûm (DLR)  Saûn löôïng vaø giaù cuûa doanh nghieäp seõ giaûm  Saûn löôïng cuûa toaøn ngaønh seõ taêng  Khoâng coù lôïi nhuaän kinh teá (P = AC)  P > MC do coù söùc maïnh ñoäc quyeàn ôû moät möùc ñoä naøo ñoù So saùnh caân baèng daøi haïn giữa caïnh tranh ñoäc quyeàn vaø caïnh tranh hoaøn haûo Caïnh tranh hoaøn haûo Caïnh tranh ñoäc quyeàn $/Q $/Q Toån thaát voâ ích MC AC MC AC P PC D = MR DLR MRLR QC Q QMC Quantity Ñaëng Vaên Thanh 4 9.12.2011
 5. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 20 Caïnh tranh ñoäc quyeàn vaø hieäu quaû kinh teá  Theá löïc ñoäc quyeàn seõ taïo ra möùc giaù cao hôn vaø saûn löôïng thaáp hôn so vôùi caïnh tranh hoaøn haûo.  Coù toån thaát voâ ích, tuy ôû möùc ñoä thaáp so vôùi ñoäc quyeàn hoaøn toaøn Caïnh tranh ñoäc quyeàn  Caâu hoûi 1) Neáu thò tröôøng trôû neân caïnh tranh hôn, saûn löôïng vaø giaù caû seõ bieán ñoåi ra sao? 2) Lieäu coù neân quaûn lyù caïnh tranh ñoäc quyeàn nhö ñoäc quyeàn hoaøn toaøn? 3) Möùc ñoä cuûa theá löïc ñoäc quyeàn do yếu tố naøo quyeát ñònh vaø ñöôïc theå hieän ôû nhöõng ñieåm naøo? 4) Lôïi ích cuûa vieäc ña daïng hoùa saûn phaåm ôû thò tröôøng naøy ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng laø gì? Ñaëng Vaên Thanh 5 9.12.2011
 6. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 20 Thò tröôøng thieåu soá ñoäc quyeàn  Caùc ñaëc ñieåm  Soá löôïng doanh nghieäp trong ngaønh ít  Söï khaùc bieät veà saûn phaåm coù theå coù hoaëc khoâng  Coù raøo caûn cho vieäc gia nhaäp ngaønh  Ví duï  Ngaønh saûn xuaát oâ toâ, maùy tính  Ngaønh saûn xuaát theùp, hoùa daàu, vieãn thoâng Thò tröôøng thieåu soá ñoäc quyeàn  Caùc raøo caûn gia nhaäp ngaønh:  Töï nhieân  Tính kinh teá theo quy moâ  Baèng phaùt minh saùng cheá  Bí quyeát coâng ngheä  Thöông hieäu  Chieán löôïc hoaït ñoäng  Saûn phaåm traøn ngaäp thò tröôøng  Kieåm soaùt moät yeáu toá ñaàu vaøo quan troïng Ñaëng Vaên Thanh 6 9.12.2011
 7. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 20 Thò tröôøng thieåu soá ñoäc quyeàn  Caùc thaùch thöùc trong quaûn lyù  Nhöõng haønh ñoäng coù tính chieán löôïc  Phaûn öùng cuûa caùc ñoái thuû  Caâu hoûi  Caùc ñoái thuû seõ phaûn öùng nhö theá naøo neáu moät haõng giaûm giaù baùn? Thò tröôøng thieåu soá ñoäc quyeàn  Caân baèng ôû thò tröôøng thieåu soá ñoäc quyeàn  ÔÛ caùc thò tröôøng caïnh tranh hoaøn haûo, ñoäc quyeàn vaø caïnh tranh ñoäc quyeàn caùc nhaø saûn xuaát khoâng caàn phaûi tính ñeán phaûn öùng cuûa caùc ñoái thuû khi löïa choïn caùc möùc saûn löôïng vaø giaù baùn.  ÔÛ thò tröôøng thieåu soá ñoäc quyeàn caùc nhaø saûn xuaát phaûi tính ñeán phaûn öùng cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh khi ñöa ra quyeát ñònh löïa choïn caùc möùc saûn löôïng vaø giaù baùn. Ñaëng Vaên Thanh 7 9.12.2011
 8. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 20 Thò tröôøng thieåu soá ñoäc quyeàn  Ñieàu kieän caân baèng ôû thò tröôøng thieåu soá ñoäc quyeàn  Caùc doanh nghieäp ñöôïc töï do haønh ñoäng sao cho coù lôïi cho mình nhaát vaø do ñoù khoâng coù ñoäng löïc ñeå doanh nghieäp thay ñoåi caùc quyeát ñònh veà saûn löôïng vaø giaù caû.  Caùc doanh nghieäp khi ñöa ra quyeát ñònh phaûi löôøng tröôùc söï traû ñuûa cuûa ñoái phöông. Thò tröôøng thieåu soá ñoäc quyeàn  Caân baèng Nash Moãi haõng seõ ñöa ra quyeát ñònh toát nhaát cho mình döïa treân haønh ñoäng cuûa ñoái thuû.  Caân baèng cuûa chieán löôïc öu theá Moãi haõng seõ ñöa ra quyeát ñònh toát nhaát cho mình baát keå haønh ñoäng cuûa ñoái thuû. Ñaëng Vaên Thanh 8 9.12.2011
 9. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 20 Thò tröôøng thieåu soá ñoäc quyeàn  Moâ hình Cournot (ñoäc quyeàn song phöông)  Coù hai ñoái thuû caïnh tranh  Saûn phaåm ñoàng nhaát  Moãi haõng seõ ñöa ra quyeát ñònh döïa treân quyeát ñònh cuûa ñoái thuû.  Bieán chieán löôïc laø saûn löôïng Quyeát ñònh veà saûn löôïng cuûa haõng 1 P1 D1(0) (D):P = 150 – Q (Q=Q1+Q2) MC1= 50 MR1(0) D1(75) MR1(75) MC1 MR1(50) D1(50) 12.5 25 50 Q1 Ñaëng Vaên Thanh 9 9.12.2011
 10. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 20 Thò tröôøng thieåu soá ñoäc quyeàn  Ñöôøng phaûn öùng cuûa haõng  Ñöôøng phaûn öùng cuûa haõng laø taäp hôïp taát caû nhöõng möùc saûn löôïng laøm toái ña hoùa lôïi nhuaän cuûa haõng khi bieát tröôùc möùc saûn löôïng cung öùng cuûa ñoái thuû.  Q1 = f(Q2) vaø ngöôïc laïi. Ví duï veà ñoäc quyeàn song phöông Ñöôøng caàu thò tröôøng laø P = 30 - Q vaø caû Q1 hai haõng coù chi phí bieân baèng 0. 30 Ñöôøng phaûn öùng cuûa haõng 2 Taïi ñieåm caân baèng Cournot, moãi haõng döï ñoaùn ñöôïc saûn löôïng cuûa ñoái phöông vaø 15 Caâra ñöa n baè ngtCournot quyeá ñònh ñeå toái ña hoùa lôïi nhuaän cho mình. 10 Ñöôøng phaûn öùng cuûa haõng 1 10 15 30 Q2 Ñaëng Vaên Thanh 10 9.12.2011
 11. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 20 Thò tröôøng thieåu soá ñoäc quyeàn Toái ña hoùa lôïi nhuaän khi coù söï caáu keát  Ñöôøng hôïp ñoàng  Q1 + Q2 = 15  Bieåu dieãn caùc keát hôïp saûn löôïng Q1 vaø Q2 laøm toái ña hoùa toång lôïi nhuaän.  Q1 = Q2 = 7,5  Saûn löôïng giaûm nhöng lôïi nhuaän cao hôn so vôùi moâ hình caân baèng Cournot Ví duï veà ñoäc quyeàn song phöông Q1 30 Ñöôøng phaûn öùng cuûa haõng 2 Caân baèng caïnh tranh (P = MC; p = 0) 15 Caân baèng Cournot 10 Caân baèng caáu keát 7.5 Ñöôøng phaûn öùng cuûa haõng 1 Ñöôøng hôïp ñoàng caáu keát Q2 7.5 10 15 30 Ñaëng Vaên Thanh 11 9.12.2011
 12. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 20 Lôïi theá cuûa ngöôøi ra quyeát ñònh tröôùc – Moâ hình Stackelberg  Caùc giaû ñònh  Moät haõng coù quyeàn ñònh tröôùc möùc saûn löôïng saûn xuaát  MC = 0  Caàu thò tröôøng laø P = 30 - Q vôùi Q laø toång saûn löôïng  Haõng 1 coù quyeàn ñònh tröôùc möùc saûn löôïng vaø haõng 2 döïa vaøo ñoù ñöa ra möùc saûn löôïng saûn xuaát cuûa mình Lôïi theá cuûa ngöôøi ra quyeát ñònh tröôùc – Moâ hình Stackelberg  Haõng 1  Phaûi tính ñeán phaûn öùng cuûa haõng 2  Haõng 2  Xem saûn löôïng cuûa haõng 1 laø cho tröôùc vaø töø ñoù quyeát ñònh möùc saûn löôïng cuûa mình theo ñöôøng phaûn öùng Cournot: Q2 = 15 - 1/2Q1 Ñaëng Vaên Thanh 12 9.12.2011
 13. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 20 Lôïi theá cuûa ngöôøi ra quyeát ñònh tröôùc—Moâ hình Stackelberg  Haõng 1 MR  MC, MC  0 do ñoù MR  0 R1  PQ1  30Q1 - Q12 - Q2Q1 Theá Q2 vaøo haøm doanh thu cuûa haõng 1: R1  30Q1  Q12  Q1 (15  1 2Q1 )  15Q1  1 2 Q12 MR1  R1 Q1  15  Q1 MR  0 : Q1  15 and Q2  7.5 Caïnh tranh giaù caû- Moâ hình Bertrand Saûn phaåm khaùc bieät  Caùc giaû ñònh  Ñoäc quyeàn song phöông  FC = $20  VC = 0  Caàu cuûa doanh nghieäp 1 laø Q1 = 12 - 2P1 + P2  Caàu cuûa doanh nghieäp 2 laø Q2 = 12 - 2P2 + P1 Ñaëng Vaên Thanh 13 9.12.2011
 14. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 20 Caân baèng Nash veà giaù caû P1 Ñöôøng phaûn öùng cuûa doanh nghieäp 2 Caân baèng caáu keát $6 $4 Ñöôøng phaûn öùng cuûa doanh nghieäp 1 Caân baèng Nash $4 $6 P2 Ma traän ñaùnh ñoåi trong tình huoáng xaùc ñònh giaù Haõng 2 Möùc giaù $4 Möùc giaù $6 Möùc giaù $4 $12, $12 $20, $4 Haõng 1 Möùc giaù $6 $4, $20 $16, $16 Ñaëng Vaên Thanh 14 9.12.2011
 15. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 20 Caïnh tranh hay caáu keát: Tình theá tieán thoaùi löôõng nan cuûa nhöõng ngöôøi tuø  Hai haõng naøy ñang thöïc hieän chieán löôïc khoâng hôïp taùc vôùi nhau.  Moãi haõng ñeàu ñoäc laäp ñöa ra quyeát ñònh toát nhaát coù tính ñeán haønh ñoäng cuûa ñoái phöông.  Caâu hoûi  Taïi sao caû hai haõng ñeàu choïn möùc giaù laø $4 trong khi möùc giaù $6 ñem laïi lôïi nhuaän cao hôn? Ma traän ñaùnh ñoåi trong tình huoáng tieán thoaùi löôõng nan cuûa nhöõng ngöôøi tuø Tuø nhaân B Thuù toäi Khoâng thuù toäi Thuù toäi -5, -5 -1, -10 Tuø nhaân A Lieäu caùc phaïm nhaân coù thuù toäi hay khoâng? Khoâng thuù toäi -10, -1 -2, -2 Ñaëng Vaên Thanh 15 9.12.2011
 16. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 20 Moâ hình ñöôøng caàu gaõy $/Q So long as marginal cost is in the vertical region of the marginal revenue curve, price and output will remain constant. MC’ P* MC D Q* Quantity MR Moâ hình doanh nghieäp chi phoái- daãn ñaïo giaù  ÔÛ moät soá thò tröôøng ñoäc quyeàn nhoùm, moät toå chöùc hay haõng lôùn chieám thò phaàn chuû yeáu, caùc doanh nghieäp nhoû chia nhau thò phaàn coøn laïi.  Toå chöùc hay haõng lôùn coù theå haønh ñoäng nhö laø doanh nghieäp chi phoái thò tröôøng, coù quyeàn ñònh giaù ñeå toái ña hoùa lôïi nhuaän cuûa mình. Ñaëng Vaên Thanh 16 9.12.2011
 17. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 20 Vieäc ñònh giaù cuûa doanh nghieäp chi phoái – Tröôøng hôïp OPEC P D SC P* DOPEC Pc MCOPEC MROPEC QC QOPEC QT Q Ñaëng Vaên Thanh 17 9.12.2011

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản