intTypePromotion=1

Bài giảng An oàn thực phẩm và các bệnh thực phẩm - PGS.TS. Lê Hoàng Ninh

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
49
lượt xem
14
download

Bài giảng An oàn thực phẩm và các bệnh thực phẩm - PGS.TS. Lê Hoàng Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bệnh thực phẩm là bệnh do ăn/uống thực phẩm bị nhiễm khuẩn, độc, chất độc hóa học. Mời bạn đọc cùng tham khảo Bài giảng An toàn thực phẩm và các bệnh thực phẩm trình bày dưới đây để nắm đại cương về các bệnh thực phẩm. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích cho bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng An oàn thực phẩm và các bệnh thực phẩm - PGS.TS. Lê Hoàng Ninh

  1. AN TOAN THUC PHAM VA CAC BENH THUC PHAM PGS,TS LE HOANG NINH
  2. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ CAÙC BEÄNH THÖÏC PHAÅM Taàm voùc cuûa caùc beänh thöïc phaåm : Vaán ñeà y teá coâng coäng taïi caùc quoác gia ( WHO ) Côõ naøo : ? WHO : naêm 2000 : 2.1 trieäu töû vong do tieâu chaûy Taïi caùc nöôùc phaùt trieån : BTP : 30 % Hoa kyø : 76 ca beänh / naêm; 325.000 nhaäp vieän, 5.000 töû vong / naêm Vieät nam : ?
  3. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ CAÙC BEÄNH THÖÏC PHAÅM ( t.t) Ñaëc ñieåm : Benh tan phat, khong bao cao. Kho danh gia, tam voc Tai cac nuoc dang phat trien uoc luong nhu the nao ? Tai viet nam : anh chi hay phan tích cac nguyen nhaân ? Ñeà xuaát chieán löôïc kieåm soaùt caùc beänh do thöïc phaåm ( thaûo luaän nhoùm 30 phuùt, trình baøy nhoùm 10 phuùt )
  4. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ CAÙC BEÄNH THÖÏC PHAÅM ( t.t) Ñònh nghóa : beänh thöïc phaåm laø beänh do aên/ uoáng thöïc phaåm bò nhieãm : khuaån, ñoäc, chaát ñoäc hoùa hoïc Hieän nay ñöôïc bieát coù khoaûng 250 beänh : vi truøng, virus, kyù sinh truøng, ñoäc toá hay hoùa chaát ñoäc… Khoâng coù moät hoäi chöùng chung cho caùc beänh thöïc phaåm
  5. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ CAÙC BEÄNH THÖÏC PHAÅM Nhöõng beänh thöïc phaåm thöôøng gaëp : campylobacter, salmonella, E coli O 157; calicivirus Campylobacter : soát, tieâu chaûy, ñau buïng quaën. Vi khuaån naày soáng trong ruoät moät soá loaøi chim, gia caàm… Salmonella : chim, boø saùt, ñoäng vaät coù vuù : soáy, tieâu chaûy, ñau buïng E coli ÔÏ : gia suùc ( ñoäng vaät coù söøng ) tiue6u chaûy maùu, ñau buïng, khoâng soát… 3-5 % bieán chöùng hemolytic uremic -> thieáu maùu, suy thaän Shigella, vieâm gan A, kyù sinh truøng
  6. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ CAÙC BEÄNH THÖÏC PHAÅM Buøng phaùt dòch : moät nhoùm ngöôøi cuøng aên moät thöïc phaåm vaø coù töø 2 ngöôøi cuøng maéc moät loaïi beänh trôû leân Ñieàu kieän : nguoàn thöïc phaåm bò nhieãm; moät nhoùm ngöôøi cuøng aên moät thöïc phaåm ñoù Buøng phaùt : ñòa phöông hay treân moät dieän roäng
  7. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ CAÙC BEÄNH THÖÏC PHAÅM Ñieàu tra söï buøng phaùt :kieåm soaùt, khoàng cheá chuùng Öu tieân soá 1 : khoáng cheá söï laây lan, sau ñoù coù keá hoaïch ñieàu tra chi tieát Phaùt hieän ra söï buøng phaùt : nhaân vieân y teá, ngöôøi beänh, heä thoáng giaùm saùt, chuøm ca ?
  8. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ CAÙC BEÄNH THÖÏC PHAÅM Noäi dung ñieàu tra : caùc anh chi hay thaûo luaän trong nhoùm vaø lieät keâ ra nhöõng noäi dung caàn ñieàu tra , thôøi gian 30 phuùt, trình baøy 10 phuùt
  9. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ CAÙC BEÄNH THÖÏC PHAÅM Phöông caùch thöïc phaåm bò nhieãm : Nhieãm trong quaù trình saûn xuaát vaø cheá bieán thöùc aên nhö theá naøo ( baøi taäp caù nhaân, noäp baøi vaøo tuaàn sau )
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2