intTypePromotion=1

Bài giảng Bài 29: Công chứng các văn bản về thừa kế

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
56
lượt xem
8
download

Bài giảng Bài 29: Công chứng các văn bản về thừa kế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Bài 29: Công chứng các văn bản về thừa kế trình bày về các loại văn bản liên quan đến thừa kế trong hoạt động công chứng; công chứng di chúc; công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế; công chứng văn bản từ chối di dản thừa kế; công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bài 29: Công chứng các văn bản về thừa kế

 1. Bài 29 CÔNG CHỨNG  CÁC VĂN BẢN VỀ THỪA KẾ
 2. NỘI DUNG BÀI GIẢNG 1.Các 1. Cácloại loạivăn vănbản bảnliên liên quan quanđến đếnthừa thừakế kế tronghoạt trong hoạtđộng động công công chứng chứng 2. Công 2. Côngchứng chứngdi dichúc chúc 3. Công 3. Côngchứng chứngvăn văn bản bản thỏa thỏathuận thuận phân phân chia chia disản di sảnthừa thừakế kế 4. Công 4. Côngchứng chứngvăn văn bản bản từ từchối chốidi didản dảnthừa thừakế kế 5. Công 5. Côngchứng chứngvăn văn bản bản khai khainhận nhậndi disản sản thừa thừa kế kế
 3. 1.  CÁC LOẠ 1.  CÁC LO I VĂN BẢ ẠI VĂN B N LIÊN QUAN ĐẾẾN  ẢN LIÊN QUAN Đ N  THỪ TH A KẾẾ TRONG HO ỪA K  TRONG HOẠ T ĐỘ ẠT Đ NG CC ỘNG CC • Bao gồm: + Di chúc; + Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế; + Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế; + Văn bản khai nhận di sản thừa kế. • Loại văn bản thường gặp, phổ biến nhất là di chúc.
 4. 2. CÔNG CHỨNG DI CHÚC 2.1. Cơ 2.1. Cơ sở sở pháp pháp lý  lý  2.2. ÝÝ nghĩa 2.2. nghĩa 2.3. Thủ 2.3. Thủ tục tục 2.4. Địa 2.4. Địa điểm điểm công công chứng chứng 2.5. Sửa 2.5. Sửa đổi, đổi, bổ bổ sung, sung, thay thay thế, thế, hủy hủy bỏ bỏ di chúc di chúc
 5. 2.1. Cơ sở pháp lý 2.1.1. Thẩm 2.1.1. Thẩm quyền quyền 2.1.2.Giá 2.1.2. Giátrị trịcủa củadi dichúc chúccó có công côngchứng chứng 2.1.3.Người 2.1.3. Ngườilập lập di dichúc chúc 2.1.4.Người 2.1.4. Ngườilàm làm chứng chứngcho cho việc việccông côngchứng chứng dichúc di chúc
 6. 2.1.1. Thẩẩm quy 2.1.1. Th m quyềềnn • Văn bản qui định: + Bộ luật dân sự; + Luật công chứng • Các cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực: + Tổ chức hành nghề công chứng; + UBND các cấp; + Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.
 7. 2.1.2. Giá trịị c củ 2.1.2. Giá tr a di chúc có CC, chứ ủa di chúc có CC, ch ng  ứng  thự th ựcc • Dù có công chứng, chứng thực nhưng nếu không tuân thủ các yêu cầu về điều kiện có hiệu lực của di chúc; Hoặc nếu không còn người thừa kế tại thời điểm mở thừa kế thì di chúc cũng bị coi là vô hiệu mặc dù có công chứng, chứng thực. • Không phụ thuộc vào hình thức: di chúc miệng - di chúc bằng văn bản không có CC, chứng thực - di chúc có CC, chứng thực để xác định hiệu lực của DC; mà di chúc có hiệu lực là di chúc sau cùng.
 8. 2.1.3. Ngườ 2.1.3. Ng i lậập di chúc ười l p di chúc • Là cá nhân thỏa mãn các điều kiện về năng lực pháp luật dân sự và NLHVDS • Người lập di chúc có thể đến phòng công chứng để định đoạt tài sản của mình; • Người lập DC phải trực tiếp yêu cầu CC, không được ủy quyền cho người khác; • Văn bản di chúc có thể do người để lại di chúc tự soạn thảo hoặc do CCV soạn thảo theo yêu cầu của người lập di chúc.
 9. 2.1.4. Ngườ 2.1.4. Ng i làm chứứng cho vi ười làm ch ng cho việệc công ch c công chứứng di  ng di  chúc chúc • Trường hợp bắt buộc phải có ngừi làm chứng: Người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc; • Yêu cầu: phải có ít nhất 2 người; • Những người không thể là người làm chứng: + Chưa đủ 18 tuổi; + Mất hoặc hạn chế NLHVDS; + Người thừa kế; + Người có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc.
 10. 2.2. Ý nghĩa củ 2.2. Ý nghĩa c a việệc CC, ch ủa vi c CC, chứ ng thự ứng th ựcc • Thừa kế theo di chúc là việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng của người đã chết cho người còn sống; • Di chúc được lập theo một trình tự chặt chẽ hất, kỹ thuật nhất là di chúc có công chứng; • Ưu điểm: + Có độ tin cậy cao; + Được lưu trữ tại phòng công chứng.
 11. 2.3. Thủ 2.3. Th ủ t tụ ụcc • Là giao dịch đơn phương; có những điểm riêng biệt về thủ tục công chứng so với các loại hợp đồng, giao dịch khác. • Trình tự: + Người lập di chúc trực tiếp có mặt tại phòng công chứng yêu cầu công chứng; + Công chứng viên thực hiện các thao tác nghiệp vụ tiếp nhận yêu cầu.
 12. 2.3. Thủ tục 2.3.1. Di 2.3.1. Di chúc chúc soạn soạn thảo thảo sẵn sẵn 2.3.2 Di 2.3.2 Di chúc chúc do do công công chứng chứng viên viên soạn soạn thảo theo thảo theo yêu yêu cầu cầu của của người người lập lập di di chúc chúc
 13. 2.3.1. Di chúc soạn thảo sẵn Nội dung  Nội  dung di di chúc; chúc;   Tiếp  Tiếp nhận, nhận, kiểm kiểm tra tra hồ hồ sơ; sơ; Ký công  Ký  công chứng chứng   Lời  Lời chứng chứng
 14.   NNộội dung di chúc  i dung di chúc • Ngày, tháng, năm lập di chúc; • Họ tên, nơi cư trú của người lập di chúc; • Họ tên, địa chỉ của người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; • Liệt kê, mô tả di sản; • Phân định di sản; • Chỉ định người thực hiện nghĩa vụ.
 15.  Ti   Tiếếp nh p nhậận, ki m tra hồồ s sơơ   n, kiểểm tra h • Hồ sơ gồm: + Phiếu yêu cầu công chứng; + Di chúc đã soạn thảo được lập thành 2 bản, để ngỏ chưa ký; + Giấy tờ tùy thân; + Giấy tờ về tài sản. • Công chứng viên tiếp nhận; yêu cầu giải thích những vấn đề chưa rõ và giải thích cho người lập di chúc quyền nghĩa vụ của họ; • Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ (nếu cần); • Công chứng viên kiểm tra nội dung di chúc.
 16.   Ký công ch  Ký công chứ ng ứng • Người lập di chúc, người làm chứng (nếu có) ký vào bản di chúc trước mặt công chứng viên, nộp lệ phí và các chi phí khác; • Công chứng viên ghi lời chứng, ký tắt vào từng trang, ký đầy đủ và đóng dấu vào tràn cuối; • Công chứng viên giao một bản cho người lập di chúc, lưu trữ một bản và vào sổ.
 17.  Lờời ch  L  i chứ ng ứng • Có thể được viết tay hoặc đánh máy trự tiếp vào trang cuối bản di chúc. • Nội dung: + Địa điểm công chứng; + Thời điểm công chứng; + Họ và tên công chứng viên, phòng công chứng; + Phần chứng nhận; + Xác định về người làm chứng (nếu có); + Số lượng bản di chúc được lập. • Mẫu tham khảo.
 18. 2.3.2. Công chứ 2.3.2. Công ch ng di chúc ứng di chúc  do công chứ  do công ch ng viên soạạn th ứng viên so n thảảoo • Về cơ bản cũng bao gồm các bước như công chứng di chúc soạn thảo sẵn; • Vấn đề soạn thảo di chúc; + Người lập di chúc tuyên bố nội dung di chúc trước công chứng viên, côngchứng viên ghi chép lại. Trường hợp cần thiết, có thể dùng máy ghi âm để ghi lại. + Công chứng viên soạn thảo bản di chúc; kiểm tra nội dung; + Công chứng viên đọc cho đương sự nghe hoặc đề nghị đương sự tự đọc lại toàn bộ nội dung di chúc.
 19. 2.4. Địịa đi 2.4. Đ a điểểm công ch m công chứ ng ứng • Thông thường, được thực hiện tại trụ sở phòng công chứng; • Tuy nhiên, trong một số trường hợp, viẹc công chứng di chúc có thể được thực hiện ngoài trụ sở phòng công chứng theo qui định của Luật công chứng.
 20. 2.5. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di  chúc 2.5.1. Sửa 2.5.1. Sửa đổi đổi 2.5.2. Bổ 2.5.2. Bổ sung sung 2.5.3. Thay 2.5.3. Thay thế thế 2.5.4. Hủy 2.5.4. Hủy bỏ bỏ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản