Bài giảng Bể tự hoại và bể tự cả tiến - PGS.TS. Nguyễn Việt Anh

Chia sẻ: Nguyenngoc Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
41
lượt xem
19
download

Bài giảng Bể tự hoại và bể tự cả tiến - PGS.TS. Nguyễn Việt Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Bể tự hoại và bể tự cả tiến cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về lưu lượng, thành phần và tính chất dòng nước thải hộ gia đình; bể tự hoại - cơ sở khoa học và nguyên tắc thiết kế; bể tự hoại cải tiến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bể tự hoại và bể tự cả tiến - PGS.TS. Nguyễn Việt Anh

Ch−¬ng 1. L−u l−îng, thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt<br /> dßng n−íc th¶i hé gia ®×nh<br /> • Tiªu chuÈn dïng n−íc cho ¨n uèng sinh ho¹t tÝnh theo ®Çu ng−êi<br /> (lÝt/ng−êi.ngµy)<br /> <br /> BÓ tù ho¹i vµ<br /> BÓ tù ho¹i c¶i tiÕn<br /> <br /> Sè<br /> TT<br /> I.<br /> <br /> II.<br /> <br /> PGS. TS. NguyÔn ViÖt Anh<br /> Bé m«n CÊp tho¸t n−íc, ViÖn KH&KT M«I tr−êng,<br /> Tr−êng §¹i häc X©y dùng<br /> <br /> G ia i ® o ¹ n<br /> 2010<br /> 2020<br /> <br /> § è i t− î n g d ï n g n − í c<br /> § « th Þ lo ¹ i ® Æc b iÖ t, ® « th Þ lo ¹ i I, k h u d u lÞc h , n g h Ø m ¸ t<br /> - T iª u c h u Èn c Ê p n − í c (l/n g − ê i.n g µ y ): + N é i ® «<br /> + N go¹i vi<br /> - T û lÖ d © n s è ® − î c c Ê p n − í c (% ):<br /> + N éi ®«<br /> + N go¹i vi<br /> § « th Þ lo ¹ i II, ® « th Þ lo ¹ i III<br /> - T iª u c h u Èn c Ê p n − í c (l/n g − ê i.n g µ y ): + N é i ® «<br /> + N go¹i vi<br /> - T û lÖ d © n s è ® − î c c Ê p n − í c (% ):<br /> + N éi ®«<br /> + N go¹i vi<br /> § « th Þ lo ¹ i IV , ® « th Þ lo ¹i V ; ® iÓ m d ©n c − n « n g th « n<br /> - T iª u c h u Èn c Ê p n − í c (l/n g − ê i.n g µ y ):<br /> - T û lÖ d © n s è ® − î c c Ê p n − í c (% ):<br /> <br /> III.<br /> <br /> 165<br /> 120<br /> 85<br /> 80<br /> <br /> 200<br /> 150<br /> 99<br /> 95<br /> <br /> 120<br /> 80<br /> 85<br /> 75<br /> <br /> 150<br /> 100<br /> 99<br /> 90<br /> <br /> 60<br /> 75<br /> <br /> 100<br /> 90<br /> <br /> • HÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ cña c¸c ®èi t−îng th¶i n−íc kh¸c nhau<br /> <br /> TT<br /> Môc ®Ých<br /> kh¸c<br /> 25%<br /> <br /> GiÆt giò<br /> 10%<br /> BÕp<br /> 13%<br /> <br /> L−u l−îng n−íc th¶i, lÝt/ng−êi.ngµy<br /> <br /> 160<br /> 140<br /> <br /> Déi toa lÐt<br /> 10%<br /> <br /> 120<br /> 100<br /> 80<br /> <br /> T¾m<br /> 42%<br /> <br /> 60<br /> 40<br /> 20<br /> 0<br /> 2<br /> <br /> 3<br /> BÕp<br /> <br /> GiÆt giò<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> T¾m<br /> <br /> T¶i l−îng c¸c chÊt<br /> « nhiÔm chÝnh trong<br /> n−íc th¶i sinh ho¹t<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> Chñ nhËt<br /> Thø trong tuÇn<br /> <br /> ChØ tiªu<br /> ChÊt l¬ löng (SS)<br /> SS trong ph©n vµ n−íc tiÓu<br /> BOD5 cña n−íc th¶i ch−a l¾ng<br /> BOD5 cña n−íc th¶i ®· l¾ng<br /> L−îng n−íc ®en tõ khu vÖ sinh:<br /> - Hè xÝ déi n−íc<br /> - XÝ bÖt, bån tiÕt kiÖm n−íc<br /> - XÝ bÖt, lo¹i bån th−êng<br /> L−îng n−íc ®en tõ nhµ bÕp<br /> Ph©n ng−êi:<br /> - Khèi l−îng (−ít)<br /> - Khèi l−îng (kh«)<br /> - §é Èm<br /> - Thµnh phÇn:<br /> - ChÊt h÷u c¬<br /> - BOD5<br /> - Nit¬ (N)<br /> - Phètpho (P2O5)<br /> - Kali (K2O)<br /> - C¸cbon (C)<br /> - Canxi(CaO)<br /> - Tû lÖ C:N<br /> N−íc tiÓu:<br /> - Khèi l−îng (−ít)<br /> - Khèi l−îng (kh«)<br /> - §é Èm<br /> - Thµnh phÇn:<br /> - ChÊt h÷u c¬<br /> - BOD5<br /> - Nit¬ (N)<br /> - Phètpho (P2O5)<br /> - Kali (K2O)<br /> - C¸cbon (C)<br /> - Canxi(CaO)<br /> - Tû lÖ C:N<br /> <br /> PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, IESE, ĐHXD<br /> <br /> §¬n vÞ<br /> g/ng−êi/ngµy<br /> g/ng−êi/ngµy<br /> g/ng−êi/ngµy<br /> g/ng−êi/ngµy<br /> <br /> Gi¸ trÞ<br /> Tõ 60 ®Õn 65<br /> Tõ 20 ®Õn 25<br /> Tõ 50 ®Õn 65<br /> Tõ 30 ®Õn 35<br /> <br /> lÝt/ng−êi/ngµy<br /> lÝt/ng−êi/ngµy<br /> lÝt/ng−êi/ngµy<br /> lÝt/ng−êi/ngµy<br /> <br /> Tõ 5 ®Õn 15<br /> Tõ 15 ®Õn 30<br /> Tõ 30 ®Õn 60<br /> Tõ 5 ®Õn 35<br /> <br /> kg/ng−êi/ngµy<br /> g/ng−êi/ngµy<br /> %<br /> <br /> Tõ 0,1 ®Õn 0,4<br /> Tõ 30 ®Õn 60<br /> Tõ 70 ®Õn 85<br /> <br /> % träng l−îng kh«<br /> g/ng−êi/ngµy<br /> % träng l−îng kh«<br /> % träng l−îng kh«<br /> % träng l−îng kh«<br /> % träng l−îng kh«<br /> % träng l−îng kh«<br /> <br /> Tõ 65 ®Õn 85<br /> 10<br /> Tõ 15 ®Õn 19<br /> Tõ 2,5 ®Õn 5,0<br /> Tõ 3,0 ®Õn 4,5<br /> Tõ 11 ®Õn 17<br /> Tõ 4,5 ®Õn 6,0<br /> 1<br /> <br /> Hé gia ®×nh 4 – 6 ng−êi<br /> Nhãm hé gia ®×nh<br /> C¬ së dÞch vô<br /> BÖnh viÖn<br /> Tr−êng häc<br /> XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp,<br /> 6<br /> ph©n x−ëng nãng<br /> XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp,<br /> 7<br /> ph©n x−ëng nguéi<br /> <br /> HÖ sè kh«ng<br /> ®iÒu hoµ giê<br /> (kgiê)<br /> 4 – 10 (4)<br /> 3 – 6 (4)<br /> 6 – 10 (4)<br /> 2,5<br /> 1,8<br /> 2,5<br /> <br /> HÖ sè kh«ng<br /> Sè giê lµm viÖc<br /> ®iÒu hoµ ngµy<br /> trong ngµy<br /> (kngµy)<br /> 2 – 5 (2,5)<br /> 24<br /> 2 – 4 (2,5)<br /> 24<br /> 2 – 6 (3)<br /> 12 - 18<br /> 1<br /> 24<br /> 1<br /> 8 - 12<br /> 8 – 24<br /> 1<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1 - Hé gia ®×nh ®¬n lÎ;<br /> 2 - 5 hé gia ®×nh;<br /> 3 - 61 hé gia ®×nh.<br /> <br /> 8 – 24<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tõ 1,0 ®Õn 1,31<br /> Tõ 50 ®Õn 70<br /> Tõ 93 ®Õn 96<br /> <br /> % träng l−îng kh«<br /> g/ng−êi/ngµy<br /> % träng l−îng kh«<br /> % träng l−îng kh«<br /> % träng l−îng kh«<br /> % träng l−îng kh«<br /> % träng l−îng kh«<br /> -<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> <br /> Tõ 88 ®Õn 97<br /> Tõ 15 ®Õn 18<br /> Tõ 5,0 ®Õn 7,0<br /> Tõ 3,0 ®Õn 5,4<br /> Tõ 1,0 ®Õn 2,5<br /> Tõ 44 ®Õn 55<br /> 4,5<br /> Tõ 6 ®Õn 10<br /> <br /> kg/ng−êi/ngµy<br /> g/ng−êi/ngµy<br /> %<br /> <br /> §èi t−îng th¶i n−íc<br /> <br /> Hộ gia đình<br /> Nước xám<br /> Toilet<br /> <br /> Giặt<br /> <br /> 0.86<br /> <br /> Tắm<br /> <br /> Nhà bếp<br /> <br /> 0.36<br /> <br /> 0.03<br /> <br /> Khác<br /> <br /> 0.01<br /> <br /> T¶i l−îng TP,<br /> g/ng−êi.ngµy<br /> <br /> 0.17<br /> <br /> Bể tự hoại<br /> <br /> 0.57<br /> • T¶i l−îng TP, g/ng−êi.ngµy<br /> 0.56<br /> <br /> Môi trường (nước mặt)<br /> Hộ gia đình<br /> Nước xám<br /> Toilet<br /> <br /> Giặt<br /> <br /> 35<br /> <br /> T¶i l−îng COD,<br /> g/ng−êi.ngµy.<br /> <br /> Nhà bếp<br /> <br /> 10<br /> <br /> Tắm<br /> <br /> 7<br /> <br /> Bể<br /> tự hoại<br /> <br /> Khác<br /> <br /> 8<br /> <br /> 12<br /> <br /> 37<br /> <br /> 18<br /> <br /> Môi trường (nước mặt)<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nång ®é mét sè mÇm bÖnh th−êng cã trong ph©n<br /> Vi sinh vËt<br /> <br /> VÝ dô<br /> <br /> Nång ®é trong ph©n (con/g)<br /> <br /> Trøng giun<br /> <br /> Ascaris<br /> <br /> < 104<br /> <br /> §¬n bµo<br /> <br /> Amoeba<br /> <br /> < 105<br /> <br /> Vi khuÈn<br /> <br /> Salmonella typhi<br /> <br /> < 108<br /> <br /> Virót<br /> <br /> Enteric viruses<br /> <br /> < 1011<br /> <br /> Ch−¬ng 2.<br /> BÓ tù ho¹i - c¬ së khoa häc vµ nguyªn t¾c thiÕt kÕ<br /> BÓ tù ho¹i cã thÓ cã c¸c lo¹i sau:<br /> • bÓ tù ho¹i th«ng th−êng.<br /> • bÓ tù ho¹i cã ng¨n läc hiÕu khÝ.<br /> • bÓ tù ho¹i cã ng¨n läc kþ khÝ (STAF)<br /> • bÓ tù ho¹i c¶i tiÕn, víi c¸c v¸ch ng¨n máng dßng h−íng lªn<br /> (bÓ BAST)<br /> • bÓ tù ho¹i c¶i tiÕn, víi c¸c v¸ch ng¨n máng dßng h−íng lªn<br /> vµ ng¨n läc kþ khÝ (bÓ BASTAF).<br /> • bÓ tù ho¹i c¶i tiÕn cã lâi läc th¸o l¾p ®−îc.<br /> • bÓ tù ho¹i cã ng¨n b¬m (trong hÖ thèng tho¸t n−íc gåm c¸c<br /> bÓ tù ho¹i vµ ®−êng èng ¸p lùc).<br /> • C¸c lo¹i bÓ tù ho¹i kh¸c, kÕt hîp víi c¸c qu¸ tr×nh xö lý nh−<br /> xö lý hiÕu khÝ cã sôc khÝ nh©n t¹o, cã dßng tuÇn hoµn, vv...<br /> <br /> BÓ tù ho¹i<br /> Phæ biÕn trªn toµn thÕ giíi<br /> BÓ l¾ng vµ lªn men kþ khÝ cÆn l¾ng<br /> 1-3 ng¨n<br /> HÇu nh− kh«ng t¸ch ®−îc cÆn l¬<br /> löng vµ c¸c chÊt hoµ tan<br /> + §¬n gi¶n, chiÕm Ýt diÖn tÝch<br /> (th−êng x©y dùng ch×m)<br /> + DÔ chÊp nhËn<br /> - HiÖu suÊt xö lý thÊp<br /> - Th−êng kh«ng ®−îc VH&BD<br /> ®óng (hót bïn)<br /> → cÇn cã c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ<br /> phï hîp víi ®Þa ph−¬ng!<br /> <br /> • L ng:<br /> 50 - 70% theo TSS<br /> • Ph©n huû kþ khÝ:<br /> 25 • 45% theo BOC, COD<br /> <br /> ThiÕt kÕ bÓ tù ho¹i<br /> <br /> Vn = N.qo.tn /1000<br /> <br /> V = (Vn + Vc) + Vk<br /> Vn = N.qo.tn /1000<br /> Vb = 0,5.N.tb/1000<br /> <br /> L−u l−îng n−íc<br /> th¶i Q, m3/ngµy<br /> <br /> Thêi gian l−u n−íc tèi thiÓu tn, ngµy<br /> BÓ tù ho¹i<br /> xö lý n−íc ®en + x¸m<br /> <br /> BÓ tù ho¹i<br /> xö lý n−íc ®en tõ WC<br /> <br /> - Vïng tÝch luü bïn cÆn ®· ph©n huû Ht;<br /> - Vïng chøa cÆn t−¬i, ®ang tham gia qu¸ tr×nh<br /> ph©n huû Hb;<br /> - Vïng t¸ch cÆn (vïng l¾ng) Hn;<br /> <br /> 2<br /> <br /> 0,9<br /> <br /> 1,8<br /> <br /> 8<br /> <br /> 0,9<br /> <br /> 1,8<br /> <br /> 9<br /> <br /> CÇn ph©n biÖt 4 vïng râ rÖt:<br /> <br /> 1<br /> <br /> 7<br /> <br /> Vt = r.N.[n - tb/365)]<br /> <br /> 14<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> 1<br /> <br /> - Vïng tÝch luü v¸ng • chÊt næi Hv.<br /> <br /> PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, IESE, ĐHXD<br /> <br /> 2<br /> <br /> Vb = 0,5.N.tb/1000<br /> <br /> Vt = r.N.[n - tb/365)]<br /> • Vt • dung tÝch cÇn thiÕt cña vïng l−u gi÷ cÆn ®· ph©n huû, m3;<br /> • r • l−îng cÆn ®· ph©n huû tÝch luü cña 1 ng−êi trong 1 n¨m,<br /> m3/ng−êi.n¨m;<br /> • Víi bÓ tù ho¹i xö lý n−íc ®en vµ n−íc x¸m: 40 l/(ng−êi.n¨m).<br /> • BÓ tù ho¹i chØ xö lý n−íc ®en tõ khu vÖ sinh: 30 l/(ng−êi.n¨m).<br /> • n • kho¶ng thêi gian gi÷a 2 lÇn hót cÆn, n¨m.<br /> • NÕu kÓ ®Õn l−îng bïn cÆn ®−îc gi÷ l¹i trong bÓ sau mçi lÇn hót cÆn<br /> (th−êng b»ng 10 • 20% dung tÝch cÆn), ®ång thêi bá qua ®¹i l−îng<br /> (tb/365) trong biÓu thøc (n - tb/365) v× tb còng b»ng 10 • 20% so víi<br /> n, khi ®ã, dung tÝch phÇn cÆn tÝch luü sÏ b»ng:<br /> •<br /> <br /> tb = 1853 (T)-5/4<br /> <br /> NhiÖt ®é n−íc th¶i, oC<br /> <br /> 10<br /> <br /> 15<br /> <br /> 20<br /> <br /> 25<br /> <br /> 30<br /> <br /> 35<br /> <br /> Thêi gian cÇn thiÕt ®Ó<br /> ph©n huû cÆn tb, ngµy<br /> <br /> 104<br /> <br /> 63<br /> <br /> 47<br /> <br /> 40<br /> <br /> 33<br /> <br /> 28<br /> <br /> Vt = r.N.n/1000<br /> <br /> V = (Vn + Vb + Vt + Vv) + Vk<br /> <br /> C¸ch tÝnh gi¶n l−îc<br /> <br /> - Vn, Vb, Vt ®−îc tÝnh theo c¸c c«ng thøc trªn.<br /> <br /> I. Vb = 24.N/1000<br /> • Dung tÝch phÇn cÆn tÝch luü vµ v¸ng næi, víi bÓ tù ho¹i xö lý<br /> n−íc ®en vµ n−íc x¸m (r = 0,04 m3/(ng−êi.n¨m):<br /> •<br /> Vt+v = 1,4.40.N.T/1000<br /> • Dung tÝch −ít tèi thiÓu cña bÓ tù ho¹i xö lý n−íc ®en vµ n−íc<br /> x¸m:<br /> V− = (N.qo.tn + 24 + 56.T)/1000<br /> • T−¬ng tù, dung tÝch −ít cña bÓ tù ho¹i xö lý n−íc ®en tõ WC:<br /> V− = (N.qo.tn + 24 + 42.T)/1000<br /> II. V− = N.Vo<br /> • Vo = 0,34 ... 0,60 m3/ng−êi, n−íc ®en vµ n−íc x¸m.<br /> • Vo = 0,27 ... 0,30 m3/ng−êi, n−íc ®en tõ WC.<br /> <br /> - Vv th−êng ®−îc lÊy b»ng (0,4 • 0,5)xVt hay cã thÓ lÊy s¬ bé víi<br /> chiÒu cao líp v¸ng b»ng 0,2 - 0,3 m.<br /> - Dung tÝch phÇn l−u kh«ng trªn mÆt n−íc cña bÓ tù ho¹i Vk ®−îc lÊy<br /> b»ng 20% dung tÝch −ít, hoÆc theo cÊu t¹o bÓ, víi chiÒu cao phÇn<br /> l−u kh«ng (tÝnh tõ mÆt n−íc ®Õn n¾p bÓ) kh«ng nhá h¬n 0,2 m.<br /> PhÇn l−u kh«ng gi÷a c¸c ng¨n cña bÓ tù ho¹i ph¶i ®−îc th«ng víi<br /> nhau vµ cã èng th«ng h¬i.<br /> - Dung tÝch −ít tèi thiÓu:<br /> + Xö lý n−íc ®en vµ n−íc x¸m: 3 m3.<br /> + Xö lý n−íc ®en: 1,5 m3.<br /> <br /> 25<br /> <br /> V6<br /> <br /> 100<br /> <br /> Thêi gian hót bïn, n¨m<br /> <br /> Dung tÝch bÓ, m3<br /> <br /> V1 = 3 m3<br /> <br /> V5<br /> <br /> 80<br /> 60<br /> 40<br /> 20<br /> <br /> 20<br /> <br /> V2 = 4.5 m3<br /> <br /> V4<br /> <br /> V3 = 6 m3<br /> V3<br /> <br /> V4 = 7.5 m3<br /> <br /> 15<br /> <br /> V5 = 9 m3<br /> V2<br /> <br /> V6 = 12 m3<br /> <br /> 10<br /> V1<br /> <br /> 20<br /> 0<br /> <br /> 5<br /> <br /> 30<br /> 0<br /> <br /> 75<br /> <br /> 12<br /> 5<br /> <br /> 35<br /> <br /> 45<br /> <br /> 25<br /> <br /> 5<br /> <br /> 15<br /> <br /> 0<br /> Sè ng−êi sö dông bÓ N<br /> <br /> 1. BÓ tù ho¹i xö lý n−íc ®en + x¸m<br /> <br /> 0<br /> <br /> 2. BÓ tù ho¹i xö lý n−íc ®en<br /> <br /> 5<br /> <br /> 10<br /> <br /> 15<br /> <br /> 20<br /> <br /> 25<br /> <br /> 30<br /> <br /> 35<br /> <br /> 40<br /> <br /> 45<br /> <br /> 50<br /> <br /> 25<br /> <br /> Sè ng−êi sö dông<br /> 200<br /> <br /> 125<br /> <br /> 150<br /> <br /> Dung tÝch −ít, m3<br /> <br /> Dung tÝch −ít, m3<br /> <br /> 175<br /> <br /> 125<br /> 100<br /> 75<br /> 50<br /> <br /> 100<br /> 75<br /> 50<br /> <br /> V6<br /> <br /> V0 = 1.5 m3<br /> V1 = 3 m3<br /> <br /> V4<br /> <br /> 20<br /> <br /> V2 = 4.5 m3<br /> <br /> V3<br /> <br /> V3 = 6 m3<br /> 15<br /> <br /> V2<br /> <br /> V4 = 7.5 m3<br /> V5 = 9 m3<br /> <br /> V1<br /> <br /> V6 = 12 m3<br /> <br /> 10<br /> <br /> 25<br /> <br /> 25<br /> <br /> 5<br /> <br /> TruyÒn thèng<br /> <br /> §Ò xuÊt<br /> <br /> TruyÒn thèng<br /> <br /> PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, IESE, ĐHXD<br /> <br /> §Ò xuÊt<br /> <br /> V0<br /> <br /> 30<br /> 0<br /> <br /> 20<br /> 0<br /> <br /> 75<br /> <br /> 12<br /> 5<br /> <br /> 45<br /> <br /> Sè ng−êi sö dông bÓ<br /> <br /> Sè ng−êi sö dông bÓ<br /> QCXD VN<br /> <br /> 35<br /> <br /> 25<br /> <br /> 5<br /> <br /> 30<br /> 0<br /> <br /> 20<br /> 0<br /> <br /> 12<br /> 5<br /> <br /> 75<br /> <br /> 35<br /> <br /> 45<br /> <br /> 15<br /> <br /> 25<br /> <br /> 15<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> 5<br /> <br /> V5<br /> <br /> Thêi gian hót bïn, n¨m<br /> <br /> 150<br /> <br /> 0<br /> 5<br /> <br /> 10<br /> <br /> 15<br /> <br /> 20<br /> <br /> 25<br /> <br /> 30<br /> <br /> 35<br /> <br /> 40<br /> <br /> 45<br /> <br /> 50<br /> <br /> Sè ng−êi sö dông<br /> <br /> 3<br /> <br /> • H− (min) = 0,5 + 0,3 + 0,15 + 0,25 = 1,2 m<br /> <br /> Mét sè l−u ý<br /> • èng vµo vµ ra khái bÓ: ngËp s©u c¸ch mÆt n−íc 0.4 • 0,5 m (ch¶y qua<br /> Tª). §−êng kÝnh èng tèi thiÓu: 100 mm.<br /> • èng PVC hoÆc èng sµnh<br /> • cèt ®¸y èng vµo cao h¬n ®¸y èng ra Ýt nhÊt 5 cm.<br /> • èng qua tr−êng ph¶i ®−îc hµnh s½n tÊm ch¾n n−íc, chÌn kü b»ng bª<br /> t«ng sái nhá M200.<br /> • C¸c phÇn kim lo¹i (nÕu cã ) ph¶i ®−îc s¬n chèng rØ 2 líp sau khi l¾p<br /> ®Æt.<br /> • èng gi÷a 2 ng¨n: ch¶y qua cót, miÖng ngËp s©u d−íi mÆt n−íc 30 cm<br /> • Ph¶i cã èng th«ng h¬i dÉn lªn cao trªn m¸i nhµ Ýt nhÊt 0,7 m. Chõa viªn<br /> g¹ch hµng trªn cïng ë t−êng ng¨n ®Ó th«ng h¬i gi÷a c¸c ng¨n bÓ.<br /> • Chõa lç hót cÆn trªn n¾p bÓ<br /> • §¸y èng ra ph¶i cao h¬n mùc n−íc cao nhÊt ë cèng nhËn n−íc th¶i sau<br /> bÓ tù ho¹i.<br /> • Trªn mÆt b»ng: èng vµo, sang ng¨n bªn, vµ èng ra ph¶i so le nhau ®Ó<br /> qu·ng ®−êng n−íc chÈy trong bÓ lµ dµi nhÊt, tr¸nh hiÖn tr−îng ch¶y t¾t<br /> <br /> • BÓ ph¶i ®−îc thiÕt kÕ vµ x©y dùng thËt kÝn khÝt.<br /> • C¸c vËt liÖu th−êng ®−îc sö dông: bª t«ng cèt thÐp (th−êng<br /> gÆp), g¹ch, thÐp, gç, nhùa, Composite, vv. Ph−¬ng ¸n rÎ tiÒn<br /> nhÊt: g¹ch (®Æc).<br /> • N¾p bÓ ®Ëy b»ng tÊm ®an BTCT M200, dµy tèi thiÓu 80 mm, cã<br /> chõa Ýt nhÊt 2 lç ë trªn èng dÉn n−íc th¶I vµo vµ ra khái bÓ. §¸y<br /> bÓ ®æ b»ng tÊm ®an BTCT M200, dµy 150 mm. Tr−íc khi ®æ tÊm<br /> ®an ph¶I c¹o s¹ch rØ thÐp, röa s¹ch sái ®¸. Dïng sái cì 10 – 20<br /> mm. §Æt thÐp ®óng chiÒu.<br /> <br /> PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, IESE, ĐHXD<br /> <br /> Mét sè l−u ý<br /> <br /> Mét sè l−u ý<br /> • Sau khi tr¸t l¸ng xi m¨ng 1 tuÇn: cho n−íc vµo tõ tõ tíi 1/3 bÓ, ®¸nh<br /> dÊu mùc n−íc, ng©m 1 tuÇn n÷a, theo dâi ph¸t hiÖn vµ xö lý c¸c chç rß<br /> rØ. TiÕp tôc cho n−íc vµo ®Çy bÓ, ®¸nh dÊu mùc n−íc vµ ng©m 24 h,<br /> ph¸t hiÖn vµ xö lý c¸c chç rß rØ.<br /> • L−u ý tr¸nh x©y dùng vµo mïa m−a, nhÊt lµ ë nh÷ng vÞ trÝ cã mùc n−íc<br /> ngÇm cao. Ph¶i cã biÖn ph¸p hót n−íc ngÇm hay h¹ thÊp møc n−íc<br /> ngÇm khi thi c«ng vµ kiÓm tra bÓ rß rØ. Sau khi hoµn tÊt viÖc thi c«ng<br /> ph¶i cho n−íc vµo ®Çy bÓ ®Ó tr¸nh hiÖn t−îng ®Èy næi do n−íc ngÇm<br /> lµm di chuyÓn, nøt, vì bÓ.<br /> <br /> • X©y g¹ch: g¹ch tèt, nhóng g¹ch tr−íc khi x©y, t−êng ®«i 1 däc<br /> 1 ngang (M75, 220 mm), v÷a xi m¨ng c¸t vµng M50, tr¸t v÷a 2<br /> mÆt M75, 20 mm chia lµm 2 líp: líp ®Çu dµy 10 mm cã khÝa bay,<br /> líp ngoµi dµy 10 mm, tr¸t v÷a ph¶i miÕt kü, ngoµi cïng ®¸nh<br /> mµu xi m¨ng nguyªn chÊt chèng thÊm (toµn bé chiÒu cao bÓ vµ<br /> ®¸y bÓ). C¸c gãc bÓ (t−êng – t−êng, t−êng - ®¸y) ph¶i tr¸t nguýt<br /> gãc. Tèt nhÊt lµ ®Æt c¸c tÊm l−íi thÐp 10 x 10 mm chèng nøt vµ<br /> thÊm vµo trong líp v÷a trong khi tr¸t t−êng trong cña bÓ, mét<br /> phÇn l−íi n»m trªn ®¸y bÓ Ýt nhÊt lµ 20 cm.<br /> • NÕu ®æ b»ng BTCT (®óc s½n hay ®æ t¹i chç), ph¶i ®æ sao cho<br /> kh«ng cã rß rØ, nhÊt lµ vÞ trÝ tiÕp r¸p gi÷a ®¸y, t−êng vµ thµnh<br /> bÓ, vÞ trÝ c¸c lç kiÓm tra vµ hót cÆn. Ph−¬ng ¸n tin cËy: ®óc s½n<br /> ®¸y, t−êng vµ n¾p bÓ toµn khèi b»ng c«ng nghÖ va rung, gi÷a<br /> thµnh vµ n¾p bÓ cã gio¨ng cao su ch×m trong t−êng. Cã gi¨ng<br /> cao su t¹i c¸c vÞ trÝ ®i èng qua t−êng.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 3. B t<br /> <br /> Chương 4. B t<br /> <br /> ho i + ngăn l c<br /> <br /> ho i c i ti n<br /> <br /> E , (%)<br /> <br /> 100<br /> 80<br /> 60<br /> 40<br /> <br /> 100<br /> E (%)<br /> <br /> 20<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 10<br /> <br /> 20<br /> <br /> 30<br /> <br /> 40<br /> <br /> 50<br /> <br /> ST: COD<br /> <br /> 70<br /> <br /> 80<br /> <br /> 80<br /> <br /> HRT (h)<br /> <br /> ST: TSS<br /> <br /> BAST: COD<br /> <br /> 60<br /> <br /> BAST: TSS<br /> <br /> E(COD), %<br /> <br /> 100<br /> <br /> 60<br /> <br /> 80<br /> 48h<br /> 72h<br /> 48h<br /> 24h<br /> 12h<br /> <br /> 60<br /> 40<br /> <br /> 40<br /> COD<br /> <br /> BOD5<br /> <br /> TSS<br /> ChØ tiªu<br /> <br /> ST<br /> <br /> STAF<br /> <br /> BAST<br /> <br /> BASTAF<br /> <br /> 20<br /> <br /> 0<br /> A1<br /> <br /> A2<br /> <br /> A3<br /> <br /> A4<br /> <br /> A5<br /> <br /> A6<br /> <br /> B1<br /> <br /> B2<br /> <br /> C¸c ng¨n bÓ<br /> <br /> 100<br /> <br /> E(TSS), %<br /> <br /> 80<br /> 48h<br /> 72h<br /> 48h<br /> 24h<br /> <br /> 60<br /> <br /> 40<br /> <br /> 12h<br /> 20<br /> <br /> 0<br /> A1<br /> <br /> A2<br /> <br /> A3<br /> <br /> A4<br /> <br /> A5<br /> <br /> A6<br /> <br /> B1<br /> <br /> B2<br /> <br /> C¸c ng¨n bÓ<br /> <br /> E, %<br /> <br /> 2000<br /> <br /> 40<br /> <br /> 6<br /> ct -0<br /> <br /> SP2<br /> <br /> 80<br /> <br /> 4500<br /> <br /> 20<br /> <br /> SP4<br /> <br /> 40<br /> <br /> 1500<br /> <br /> 20<br /> <br /> E, %<br /> <br /> 6<br /> 14<br /> -A<br /> ug<br /> - 06<br /> 6-S<br /> ep<br /> -0<br /> 6<br /> 3- O<br /> ct-0<br /> 6<br /> <br /> ul0<br /> <br /> 12<br /> -J<br /> <br /> 6<br /> <br /> ay<br /> -0<br /> <br /> ay<br /> -0<br /> <br /> 19<br /> -M<br /> <br /> 13<br /> -M<br /> <br /> PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, IESE, ĐHXD<br /> <br /> 6<br /> <br /> 0<br /> pr06<br /> <br /> Ngµy<br /> <br /> 0<br /> <br /> 22<br /> -A<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5<br /> <br /> 00<br /> <br /> 00<br /> <br /> 00<br /> <br /> 1/2<br /> <br /> 1/2<br /> <br /> /1<br /> <br /> /1<br /> 10<br /> <br /> 20<br /> <br /> 5<br /> 00<br /> 03<br /> <br /> /0<br /> <br /> 5/2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> 00<br /> <br /> 00<br /> /2<br /> <br /> 1/2<br /> <br /> 2/2<br /> <br /> /0<br /> <br /> /1<br /> 24<br /> <br /> 29<br /> <br /> 3<br /> 00<br /> <br /> 00<br /> <br /> /2<br /> <br /> /2<br /> <br /> /07<br /> <br /> /02<br /> <br /> /12<br /> 28<br /> <br /> 26<br /> <br /> /02<br /> <br /> /20<br /> 26<br /> <br /> 24<br /> <br /> 3<br /> <br /> 0<br /> <br /> 03<br /> <br /> 0<br /> <br /> < 20<br /> < 50<br /> < 150<br /> > 150<br /> <br /> Sè ng¨n<br /> chøa<br /> <br /> Sè ng¨n cã<br /> dßng h−íng lªn<br /> <br /> A<br /> A<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> <br /> 2-3<br /> <br /> -<br /> <br /> 3-4<br /> <br /> -<br /> <br /> B<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2-3<br /> <br /> 2<br /> <br /> (*)<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2-3<br /> <br /> 2<br /> <br /> B<br /> <br /> Sè ng¨n läc kþ khÝ<br /> lµm viÖc song song<br /> <br /> 60<br /> <br /> 3000<br /> <br /> SP3<br /> 1000<br /> <br /> E (C OD ), %<br /> <br /> 3- O<br /> <br /> ug<br /> - 06<br /> ep<br /> -0 6<br /> <br /> 6000<br /> <br /> SP1<br /> <br /> COD<br /> out<br /> E, %<br /> <br /> Lo¹i bÓ<br /> <br /> E (SS ), %<br /> <br /> 60<br /> <br /> 6- S<br /> <br /> 06<br /> -A<br /> 22<br /> <br /> 80<br /> <br /> 3000<br /> <br /> 100<br /> <br /> SS , m g/L<br /> <br /> 4000<br /> <br /> COD in<br /> <br /> Ngµy<br /> <br /> 7500<br /> <br /> E (S S ), %<br /> <br /> 100<br /> <br /> Sè ng−êi<br /> sö dông<br /> <br /> 0<br /> pr-<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> -J<br /> an<br /> 3-M 05<br /> ay<br /> -0<br /> 10<br /> 5<br /> -N<br /> ov<br /> 20 -05<br /> -N<br /> ov<br /> -0<br /> 5<br /> <br /> 03<br /> <br /> -0<br /> <br /> -0<br /> ec<br /> <br /> ec<br /> <br /> -D<br /> <br /> -D<br /> <br /> 24<br /> <br /> 28<br /> <br /> 29<br /> <br /> u l-<br /> <br /> -J<br /> <br /> 1 -M<br /> <br /> 26<br /> <br /> 3<br /> b-0<br /> <br /> -F<br /> e<br /> <br /> -F<br /> e<br /> <br /> 26<br /> <br /> 24<br /> <br /> Ngµy<br /> <br /> 5000<br /> S S , m g /l<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> b03<br /> ar<br /> -0<br /> 3<br /> <br /> 0<br /> <br /> 6<br /> <br /> SP4<br /> <br /> 20<br /> <br /> 06<br /> <br /> 20<br /> <br /> 40<br /> <br /> 1000<br /> <br /> 14<br /> -A<br /> <br /> 3000<br /> <br /> 2000<br /> <br /> 6<br /> <br /> SP3<br /> <br /> ul-<br /> <br /> SP2<br /> <br /> ay<br /> -0<br /> <br /> SP1<br /> <br /> 60<br /> <br /> ay<br /> -0<br /> <br /> 40<br /> <br /> 80<br /> <br /> 12<br /> -J<br /> <br /> 6000<br /> <br /> 4000<br /> 3000<br /> <br /> 60<br /> <br /> 100<br /> <br /> 19<br /> -M<br /> <br /> 80<br /> <br /> 9000<br /> <br /> 5000<br /> <br /> 13<br /> -M<br /> <br /> 12000<br /> <br /> C OD , m g/L<br /> <br /> 100<br /> <br /> E (C O D ), %<br /> <br /> C O D , m g /l<br /> <br /> C¸c th«ng sè thiÕt kÕ bÓ tù ho¹i c¶i tiÕn<br /> 15000<br /> <br /> SS in<br /> SS out<br /> E, %<br /> <br /> Ngµy<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản