intTypePromotion=1

Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 1

Chia sẻ: Kha Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
120
lượt xem
11
download

Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Giới thiệu chung thuộc bài giảng cấu trúc máy tính, cùng tìm hiểu chương học này thông qua các nội dung cần nghiên cứu sau: khái niệm chung máy tính, phân loại máy tính, sự tiến hóa của máy tính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 1

 1. Chương 1 Gi i thi u chung 1.1 Khái ni m chung máy tính 1.2 Phân lo i máy tính 1.3 S ti n hóa c a máy tính
 2. 1.1 Khái ni m chung Máy tính(computer) là thi t b ñi n t th c hi n công vi c sau: nh n thông tin vào. x lý thông tin theo chương trình nh s n bên trong b nh máy tính. ñưa thông tin ra. Chương trình (Program): chương trình là dãy các câu l nh n m trong b nh ,nh m m c ñích hư ng d n máy tính th c hi n m t công vi c c th nào ñ y. Máy tính th c hi n theo chương trình.
 3. 1.1 Khái ni m chung Ph n m m (Software): Bao g m chương trình và d li u. Ph n c ng (Hardware): Bao g m t t c các thành ph n v t lý c u thành lên h th ng Máy tính. Ph n d o (Firmware): Là thành ph n ch a c hai thành ph n trên. Ki n trúc máy tính(Computer Architecture) ñ c p ñ n các thu c tính c a h th ng máy tính dư i cái nhìn c a ngư i l p trình. Hay nói cách khác, là nh ng thu c tính nh hư ng tr c ti p ñ n quá trình th c hi n logic c a chương trình. Bao g m: t p l nh, bi u di n d li u, các cơ ch vào ra, k thu t ñánh ñ a ch ,…
 4. 1.1 Khái ni m chung T ch c máy tính(Computer Organization): ñ c p ñ n các kh i ch c năng và liên h gi a chúng ñ th c hi n nh ng ñ c trưng c a ki n trúc. Ví d : trong ki n trúc b nhân: ñây là thu c tính c a h th ng x lý. B nhân này s ñư c t ch c riêng bên trong máy tính ho c nó ñư c tính toán nhi u l n trên b c ng ñ cũng ñư c m t k t q a nhân tương ng. C u trúc máy tính(Computer Structure): là nh ng thành ph n c a máy tính và nh ng liên k t gi a các thành ph n. m c cao nh t máy tính bao g m 4 thành ph n: C u trúc Máy tính 10
 5. 1.1 Khái ni m chung B x lý : ñi u khi n và x lý s li u. B nh : ch a chương trình và d li u. H th ng vào ra : trao ñ i thông tin gi a máy tính v i bên ngoài. Liên k t gi a các h th ng : liên k t các thành ph n c a máy tính l i v i nhau. C u trúc Máy tính 11
 6. 1.1 Khái ni m chung Mô hình phân l p c a h th ng Ngư i dùng CÁC TRÌNH NG D NG CÁC PH N M M TRUNG GIAN Nhà l p trình H ĐI U HÀNH Nhà Tk OS PH N C NG MÁY TÍNH C u trúc Máy tính 12
 7. 1.1 Khái ni m chung Mô hình cơ b n X LÝ TRUNG TÂM Các thi t b Các thi t b nh p xu t B NH CHÍNH C u trúc Máy tính 13
 8. 1.1 Khái ni m chung Sơ ñ c u trúc máy tính Peripherals Computer Central Main Processing Memory Unit Computer Systems Interconnection Input Output Communication lines C u trúc Máy tính 14
 9. 1.1 Khái ni m chung Sơ ñ c u trúc CPU CPU Computer Arithmetic Registers and I/O Login Unit System CPU Bus Internal CPU Memory Interconnection Control Unit C u trúc Máy tính 15
 10. 1.1 Khái ni m chung Ch c năng(Computer Function): là mô t ho t ñ ng c a h th ng hay t ng thành ph n c a h th ng. Ch c năng chung c a m t h th ng bao g m: X lý d li u. Lưu tr d li u. V n chuy n d li u. Đi u khi n C u trúc Máy tính 16
 11. 1.1 Khái ni m chung Sơ ñ ch c năng máy tính Data Storage Facility Data Control Movement Mechanism Apparatus Data Processing Facility C u trúc Máy tính 17
 12. 1.2 Phân lo i máy tính Phân lo i theo phương pháp truy n th ng Máy vi tính ( Microcomputer) Máy tính nh (Minicomputer) Máy tính l n (Mainframe Computer) Siêu máy tính (Super Computer) Phân lo i theo phương pháp hi n ñ i Máy tính ñ bàn (Desktop Computer) Máy ch (Servers) Máy tính nhúng (Embedded Computer) C u trúc Máy tính 18
 13. 1.2 Phân lo i máy tính Máy ñ bàn: là lo i máy thông d ng nh t hi n nay. bao g m máy tính cá nhân (PC: Persional Computer) và tr m (Workstation Computer). giá mua 100$ ñ n 10.000$ Máy ch là máy ph c v (server) dùng trong m ng theo mô hình Clent/Server có t c ñ , hi u năng, b nh và ñ tin c y cao giá vài ch c nghìn ñ n vài ch c tri u ñô C u trúc Máy tính 19
 14. 1.2 Phân lo i máy tính Máy tính nhúng ñư c ñ t trong nhi u thi t b khác nhau ñ ñi u khi n thi t b làm vi c ñư c thi t k chuyên d ng ví d : ñi n tho i di ñ ng, b ñi u khi n các thi t gia ñình, Router ñ nh tuy n,… C u trúc Máy tính 20
 15. 1.3 S ti n hóa c a máy tính S phát tri n c a máy tính chia ra 4 th h : Th h 1: Máy tính dùng ñèn chân không (Vacumm Tube) 1946-1955 Th h 2: Máy tính dùng Transitor (1955-1965) Th h 3: Máy tính dùng m ch tích h p IC (Intergrated Circuit) 1966 – 1980 Th h 4: Máy tính dùng m ch tích h p c c l n VLSI (Very Large Scale Intergrated )1980 ñ n nay C u trúc Máy tính 21
 16. Máy tính ENIAC Electronic Numerical Integrator And Computer C u trúc Máy tính 22
 17. 1.3 S ti n hóa c a máy tính Đ xu t năm 1943 và hoàn thành 1946 ñư c s d ng ñ n1955 do th y trò Eckert và Mauchly Trư ng ñ i h c Pennsylvania c a M Đ c ñi m chính: N ng 30 t n, chi n di n tích 150m2 và s d ng 140KW. 5000 nghìn phép c ng trên giây. S d ng h th p phân. L p trình b ng công t c. S d ng 18000 bóng ñèn ñi n t (vacuum tubes) C u trúc Máy tính 23
 18. Máy tính Von Neumann Máy tính IAS(Institute for Advanced Studies) Máy có mô hình cơ b n là máy tính này nay Th k 1947 hoàn thành 1952 Xây d ng d a trên ý tư ng c a Turring (M ) và Von Neumann(Anh) Arithmetic and ogic Unit Main Input Memory Output Equipment Program Control Unit C u trúc Máy tính 24
 19. 1.3 S ti n hóa c a máy tính Các s n ph m c a công ngh VLSI(Very Large Scale Integrated) B vi x lý ñư c ch t o trên m t con chip Vi m ch ñi u khi n t ng h p (Chipset) B nh bán d n ñ c l p( ROM, RAM) thi t k thành Module Các b vi ñi u khi n chuyên d ng. B vi x lý ñ u tiên c a Intel 4004 năm1971 B x lý ñư c coi hoàn thi n nh t là 8088/8086 năm 1978,1979 ñây ñư c coi là ngày sinh nh t c a các máy tính sau này C u trúc Máy tính 25
 20. Máy Micral, André Trương Tr ng Thi sáng ch Micral Pháp, máy vi tính l p ráp hoàn toàn ñ u tiên C u trúc Máy tính 26
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2