intTypePromotion=1

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - TS. Nguyễn Qúy Sỹ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
209
lượt xem
48
download

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - TS. Nguyễn Qúy Sỹ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Tổng quan hệ thống máy tính trình bày lịch sử phát triển các hệ thống máy tính (computing system), các thế hệ máy tính điện tử số 3, kiến trúc máy tính thông dụng. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - TS. Nguyễn Qúy Sỹ

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. H C VI N CÔNG NGH BƯU CHÍNH VI N THÔNG Posts and Telecommunications Institute of Technology KI N TRÚC MÁY TÍNH Chương I: T ng quan h th ng máy tính Gi ng viên: TS. Nguy n Quý S Email: synq@ptit.edu.vn Hà n i, 17 December 2009
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. N i dung 1. L ch s phát tri n các h th ng máy tính (computing system) 2. Các th h máy tính đi n t s 3. Ki n trúc máy tính thông d ng Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. L CH S PHÁT TRI N C A CÁC H TH NG THÔNG TIN • D li u và Thông tin? (Data vs. Information) • Máy tính là gì? • Máy tính đi n t là gì? • Thu t ng “Máy tính” ngày nay • H th ng nhúng là gì? Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. L CH S PHÁT TRI N C A CÁC H TH NG THÔNG TIN • Đơn v thông tin • Byte (B): 1 ký t • Kilobyte (KB): 1,024 ký t • Megabyte (MB): 1,048,576 ký t • Gigabyte (GB): 1,073,741,824 ký t Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. L CH S PHÁT TRI N C A CÁC H TH NG THÔNG TIN • Bàn tính (3000 năm trư c công nguyên) Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. L CH S PHÁT TRI N C A CÁC H TH NG THÔNG TIN • Máy c ng (1642) Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. L CH S PHÁT TRI N C A CÁC H TH NG THÔNG TIN • Th đ c l (1801) Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. L CH S PHÁT TRI N C A CÁC H TH NG THÔNG TIN • Máy ch (William Austin, 1892) Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. L CH S PHÁT TRI N C A CÁC H TH NG THÔNG TIN • Máy tr (Babbage, 1833) Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. L CH S PHÁT TRI N C A CÁC H TH NG THÔNG TIN • Ada Lovelace, l p trình viên máy tính đ u tiên (1843) Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. L CH S PHÁT TRI N C A CÁC H TH NG THÔNG TIN • Samuel Morse, đi n tín-1844 Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. L CH S PHÁT TRI N C A CÁC H TH NG THÔNG TIN • Alexander Graham Bell, đi n tho i: 1876 Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. L CH S PHÁT TRI N C A CÁC H TH NG THÔNG TIN • Marconi, tín hi u vô tuy n: 1895 Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. L CH S PHÁT TRI N C A CÁC H TH NG THÔNG TIN • Herbert Hoover, vô tuy n: 1927 Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. L CH S PHÁT TRI N C A CÁC H TH NG THÔNG TIN • H th ng thông tin d a trên máy tính (CBIS) Thành ph n c a CBIS • Ph n c ng • Ph n m m • Ngư i s d ng • Thông tin • Th t c • Truy n thông Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. CÁC TH H MÁY TÍNH 1. Th h máy tính th nh t (1946-1957) 2. Th h máy tính th hai (1958-1964) 3. Th h máy tính th ba (1965-1971) 4. Th h máy tính th tư (1972-...) 5. Th h máy tính th năm-Khuynh hư ng hi n t i Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH H MÁY TÍNH I (1943-1957) • Máy tính dùng đèn đi n t • Máy tính ENIAC – 1943-1946 – H 2,8m x L 20m x W vài mét – 18.000 đèn đi n t – 1.500 công t c t đ ng – 30 t n, 140kw/h – 20 thanh ghi 10 bit, – 5.000 phép c ng/giây – L p trình b ng tay đ u n i các đ u c m và ng t đi n • Von Neumann ti p t c phát tri n ENIAC thành máy tính IAS-máy tính s đ u tiên có chương trình đư c lưu tr trong b nh , t o ra ki n trúc cơ b n c a máy tính ngày nay Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH H MÁY TÍNH I (1943-1957) • Ki n trúc máy tính g m 5 thành ph n cơ b n – CU – ALU – B nh – Thi t b vào – Thi t b ra • B nh g m 4096 t , m i t 40bit • ALU có 1 thanh ghi tích luý 40 bit. Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH H MÁY TÍNH I (1943-1957) • Ki n trúc cơ b n c a máy tính Von Neumann Arithmetic and Logic Unit Accumulator MQ Arithmetic & Logic Circuits Thi t b MBR vào/ra Instructions & Data B nh chính IBR PC MAR IR Control Circuits Program Control Unit Address Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH H MÁY TÍNH II (1958-1964) • Máy tính dùng transistor • Phát tri n công ngh đi n t – Transitors-1947 – Thay th đèn đi n t b ng đèn bán d n • Gi m kích thư c • Gi m th tích, kh i lư ng • Gi m công su t, năng lư ng – S d ng m ch in, b nh b ng xuy n t • Xu t hi n ngôn ng b c cao: – Fortran (1954-1957) – LISP và COBOL (1957) – ALGOL (1960) • H đi u hành tu n t Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2