Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 3

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

0
71
lượt xem
18
download

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 3 - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trình bày sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong tư tưởng Mác - Lênin, vai trò của giai cấp công nhân, mối quan hệ giữa Đảng cộng sản và giai cấp công nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 3

 1. CHƯƠNG III SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
 2.  C. Mác, Ph. Ăngghen: “ Vấn đề là ở chỗ giai cấp vô sản là gì, và phù hợp với s ự t ồn tại ấy của bản thân nó, giai cấp vô sản buộc phải làm gì về mặt lịch sử”.  V.I. Lênin: “ Điểm chủ yếu trong học thuyết của Mác là ở chỗ nó làm sáng rõ vai trò lịch sử thế giới của giai cấp vô sản là người xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa”.
 3. NỘI DUNG TỰ HỌC  1. Quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lênin về khái niệm giai cấp công nhân  2. Những nhân tố chủ quan ( bản thân giai cấp công nhân ) trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân  3. Sự ra đời, đặc điểm và điều kiện giai cấp công nhân vươn lên thành giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam  4. Vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong cách mạng Việt Nam
 4. CÂU HỎI THẢO LUẬN 1. Những thay đổi về chất lượng của giai cấp công nhân trong xã hội tư bản hiện nay có làm thay đổi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không ? Phê phán quan điểm tư sản đang tìm cách phủ định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ? 2. Phân tích làm rõ sự sáng tạo trong xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam ? Hiện nay để hoàn thành trách nhiệm của mình Đảng Cộng sản phải chỉnh đốn và đổi mới sự lãnh đạo như thế nào ?
 5. I . KHÁI NIỆM GIAI CẤP CÔNG NHÂN -----1550----------1770--------1825--------1866---> Xưởng thợ----- CTTC---- ĐCN----------- CTCP (Người thợ) (Người VS – CNCTTC – CNHĐ) Sự khác nhau căn bản giữa xưởng thợ và công trường thủ công tư bản ? Giữa CTTC và nền đại công nghiệp cơ khí ? Lao động cá nhân + TLSX = SP cá nhân. Lao động của các cá nhân kết hợp trong một tổng cơ cấu = SP chung của các cá nhân.
 6. • Giai cấp vô sản hình thành và phát triển trong lịch sử ? “ Sự tích lũy sơ bộ ban đầu mà lẽ ra phải gọi là sự tước đoạt ban quá trình lịch sử đã dẫn đến đấu… chẳng qua chỉ là một loạt việc phá vỡ sự thông nhất ban đầu giữa người lao động và tư liệu lao động của người đó ( Nông dân và thợ thủ công )… Một sự tách rời người lao động ra khỏi tư liệu lao động sản xuất ra được thực hiện thì sau tình trạng đó sẽ tự duy trì và tự theo một quy mô luôn luôn mở rộng, cho tới khi một cuộc cách mạng mới và triệt để trong phương thức sản xuất thủ tiêu tình trạng đó và khôi phục lại sự thống nhất ban đầu dưới một hình thức lịch sử mới”.
 7.  Giai cấp công nhân hiện đại ? Công trường thủ công là điểm xuất phát của cuộc cách mạng trong phương thức sản xuất là sức lao động. Máy móc và đại công nghiệp là cuộc cách mạng tư liệu lao động. Sản phẩm của quá trình lịch sử của hai cuộc cách mạng này là: NHỮNG CÔNG NHÂN HIỆN ĐẠI, NHỮNG NGƯỜI VÔ SẢN . ( CN CÔNG NGHIỆP= CN THƯƠNG NGHIỆP= CN NÔNG NGHIỆP )
 8. - Đặc tính chung nhất, là những người làm thuê hiện đại, không có tư liệu sản xuất của bản thân nên buộc phải bán sức lao động để sống; là những thành viên trong nền sản xuất và trao đổi của xã hội. Do sự phát triển của việc dùng máy móc và sự phân công nên lao động của người công nhân mất hết tính độc lập.
 9. --->T-H- TLSX - SX CTTC, NM, CT->H--- - Sức lao động ( Tổ chức LĐXH ) TƯ BẢN ========== LAO ĐỘNG ( Giai cấp tư sản ) ( Giai cấp công nhân ) QHSX - tlsx LLSX - cclđ - tổ chức,ql - đtlđ - pp - sức lđ ------ T + t’ = H thị trường thế giới
 10. HAI THUỘC TÍNH CƠ BẢN  Phương thức lao động sản xuất: Lao động của các cá nhân liên hiệp trong tổng cơ cấu lao động xã hội, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra sản phẩm vật chất xã hội – là sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp. ( Thuộc tính này là nền tảng của xã hội mới )  Vị trí trong quan hệ sản xuất: Địa vị trong một chế độ kinh tế - xã hội nhất định; liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế. ( Thuộc tính này thay đổi cũng với sự biến đổi vế tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất )
 11.  Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng v ới sự phát triển của công nghiệp hiện đại, vời nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tình chất xã hội hóa ngày càng cao; là lực lượng lao động cơ bản tiên tiến trong các quá trình công ngh ệ, d ịch v ụ công nghiệp, trực tiếp và gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của c ải v ật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; đại biểu cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến trong thời đại hiện nay. Địa vị kinh tế – xã hội tùy thuộc vào chế độ xã hội đương thời.
 12. II . SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN “ Việc giải phóng giai cấp công nhân phải do chính giai cấp công nhân giành lấy; cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân là một cuộc đấu tranh không phải để giành những đặc quyền giai cấp mới mà thể hiện sự bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ và để xóa bỏ mọi sự thống trị giai cấp” Xóa bỏ chế độ sở hữu tư sản, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động và toàn thể nhân loại ra khỏi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu; xây dựng xã hội cộng sản văn minh.
 13. “Sự phụ thuộc của người lao động về mặt kinh tế vào kẻ độc quyền tư liệu lao động, tức là các nguồn sinh sống, là nền tảng của chế độ n ơ lệ dưới mọi hình thức: sự khốn cùng về mặt xã hội, sự thấp kém về trí tuệ và sự phụ thuộc về chính trị; vì vậy cơng cuộc giải phĩng giai cấp cơng nhân ve kimh tế là một mục tiêu vĩ đại mà mọi phong trào chính trị phải phục vụ như một phương tiện” . ( Điều lệ hội liên hiệp lao động quốc tế thành lập năm 1864 )
 14. “ … lịch sử cuộc đấu tranh giai cấp đó hiện nay đã phát triển tới giai đoạn trong đó giai cấp bị bóc lột bị áp bức, tức giai cấp vô sản, không còn có thể tự giải phóng khỏi ách của giai cấp bóc lột và áp bức mình, tức là giai cấp tư sản, nếu không đồng thời và vĩnh viễn giải phóng toàn xã hội khỏi mọi ách bóc lột, áp bức, khỏi sự phân chia giai cấp và đấu tranh giai cấp … Hoàn thành được kỳ công giải phóng thế giới ấy, đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản hiện đại”.
 15. NHỮNG VẤN ĐẾ ĐẶT RA:  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân do những điều kiện khách quan nào quy định ?  Những nhân tố chủ quan nào thuộc giai cấp công nhân trong tiến trình vận động lịch sử, vận động chính trị ?  Tính tất yếu hình thành và phát triển chính Đảng của giai cấp công nhân ?
 16.  NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN  Giai cấp công nhân là những thành viên trong nền sản xuất và trao đổi của xã hội; là yếu tố cơ bản của lực lượng sản xuất xã hội; tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là cơ sở quyết định của quan hệ sản xuất.  Tác động khách quan của sự phát triển nền sản xuất công nghiệp hiện đại, đến sự phát triển giai cấp công nhân.
 17. * LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT VÀ TRAO ĐỔI TƯ BẢN ( PTSX CỦA XÃ HỘI ). QHSX = LLSX Lực lượng sản xuất: Sự hoạt động của số đông công nhân trong cùng một thời gian ở cùng một nơi lao động để sản xuất ra cùng một loại hàng hóa, dưới sự điều khiển của cùng một nhà tư bản (Tổ chức lao động xã hội); tư liệu sản xuất có được tính chất xã hội chỉ nảy sinh trong quá trình lao động của nhiều người.
 18. Các Mác: “ Giai cấp tư sản trong quá trình thống trị giai cấp chưa đấy một thế kỷ, đã tạo ra một lực lượng sản xuất nhiều hơn và đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của tất cả các thế hệ trước kia gộp lại. Sự chinh phục những lực lượng tự nhiên, sự sản xuất bằng máy móc, việc áp dụng hóa học vào công nghiệp và nông nghiệp, việc dùng tầu thủy chạy bằng hơi nước, đướng sắt, máy điện báo, việc khai phá toàn bộ từng lục địa, việc điêu hòa dòng sông, hàng đám dân cư tựa hồ từ dưới đất trồi lên,- có thế kỷ nào trước đây lại ngờ được rằng có những lực lượng như thế vẫn tiềm tàng trong lòng lao động xã hội?”.
 19. “ Đại công nghiệp đã tạo ra thị trường thế giới, thị trường mà việc tìm ra châu Mỹ đã được chuẩn bị sẵn. Thị trường thế giới thúc đẩy cho thương nghiệp, hàng hải, những phương tiện giao thông phát triển mau chóng lạ thường… Do bóp nặn thị trường thế giới, giai cấp tư sản đã làm cho sản xuất và tiêu dùng của tất cả các nước, mang tính chất thế giới … Nhờ cải tiến mau chóng công cụ sản xuất và làm cho các phương tiện giao thông trở nên vô cùng tiện lợi, giai cấp tư sản lôi cuốn đến tất cả những dân tộc dã man nhất vào trào lưu văn minh…” TƯ BẢN = LAO ĐỘNG ( TRÊN QUY MÔ THẾ GIỜI ) ( TRÊN QUY MÔ TH Ế GIỜI )
 20. “ Hình thài xã hội đó cần thiết để phát triển lực lượng sản xuất của xã hội tới một trình độ cao đến mức làm cho tất cả mọi thành viên trong xã hội đều có thể phát triển như nhau một cách xứng đáng với con người. Tất cả các hình thái xã hội trước đây đều quá nghèo nàn để có thể làm được điều đó. Chỉ có nền sản xuất tư bản chủ nghĩa tạo ra được những của cải và những lực lượng sản xuất cần thiết để làm việc đó; nhưng đồng thời với số công nhân bị áp bức đông đảo nó cũng tạo ra cái giai cấp xã hội ngày càng đứng trước sự cần thiết phải nắm lấy những của cải và những tư liệu sản xuất ấy vào tay mình để sử dụng cho toàn thể xã hội, chứ không phải cho một giai cấp độc quyền như hiện nay”.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản