intTypePromotion=1

Bài giảng Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức hành chính nhà nước - TS. Bùi Quang Xuân

Chia sẻ: Bùi Quang Xuân | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:155

0
218
lượt xem
58
download

Bài giảng Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức hành chính nhà nước - TS. Bùi Quang Xuân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn hệ thống hóa những kiến thức lý thuyết về văn hóa công sở và các quy tắc ứng xử nơi công sở, rèn một số kỹ năng ứng xử nơi công sở, những trải nghiệm thực tế về văn hóa công sở và quy tắc ứng xử, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức hành chính nhà nước". Tham khảo nội dung chi tiết bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức hành chính nhà nước - TS. Bùi Quang Xuân

 1. LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH & KT VIỆT NAM VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CHUẨN MỰC XỬ  SỰ CỦA CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC HÀNH  CHÍNH NHÀ NƯỚC TS.BUIQUANGXUAN ĐT 0913183168   ­ 0167 500 1368   buiquangxuandn@gmail.com
 2. MỤC TIÊU  HỆ THỐNG HÓA NHỮNG KIẾN THỨC LÝ  THUYẾT VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ VÀ CÁC  QUY TẮC ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞ.  RÈN MỘT SỐ KỸ NĂNG ỨNG XỬ NƠI  CÔNG SỞ.  CHIA SẺ NHỮNG TRẢI NGHIỆM THỰC  TẾ VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ VÀ QUY TẮC 
 3. MỤC ĐÍCH BẢO ĐẢM TÍNH TRANG NGHIÊM VÀ   HIỆU  QUẢ  HOẠT  ĐỘNG  CỦA  CÁC  CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC; XÂY  DỰNG  PHONG  CÁCH  ỨNG  XỬ  CHUẨN  MỰC  CỦA  CÁN  BỘ,  CÔNG  CHỨC,  VIÊN  CHỨC  TRONG  HOẠT  ĐỘNG CÔNG VỤ. 
 4. TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 3. Vai trò và lợi ích của văn hóa công sở  4. Quy tắc ứng xử,  5. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp 6. Về văn hóa trang phục, lễ phục và đeo thẻ.  7. Chuẩn mực xử sự. 8. Quan hệ giao tiếp, ứng xử trong đời sống.
 5. Company LOGO VĂN HÓA BUIQUANGXUAN 0913183168
 6. ?? VĂN HÓA
 7. VĂN HÓA CULTUS (gieo trồng) AGRICULTURE CULTURE (Nông nghiệp) ?? (Văn hóa) Vì lợi ích mười năm: Trồng cây! Vì lợi ích trăm năm: Trồng người!
 8. VĂN HOÁ Một  dân  tộc  sống,  nếu  văn  hoá  của  dân  tộc đó sống. (Dòng chữ tại bảo tàng Kabul, Afganistan)
 9. oi đường Ø Chính  là  khẳng  định  vai  trò  của  văn  hóa  và  cán  bộ  văn  Cân thơ trong đêm hóa.
 10. v Làm  thầy  thuốc  mà  lầm,  thì  giết  một người. v Làm  thầy  địa  lý  mà  lầm,  thì  giết  một họ. v Làm chính trị mà lầm, thì giết một  nước. v Làm  văn  hoá  mà  lầm,  thì  giết  cả  một thế hệ. (Lão Tử – Khoảng 369 – 286 trước Công nguyên,  thời Xuân Thu  ­ Chiến Quốc)
 11. MỘT  DÂN  TỘC  SỐNG,  NẾU  VĂN  HOÁ  CỦA  DÂN  TỘC  ĐÓ SỐNG. (Dòng chữ tại bảo tàng Kabul, Afganistan)
 12. VĂN HOÁ Nếu  con  người  là  thước  đo  của vạn vận,  thi văn hóa là thước đo  nhân tính của thế giới. (Exupery)
 13. Cái  gì  còn  lại  khi  tất  cả  những  thứ  khác  bị  quên  đi  –  Cái  đó  chính  là  văn  hoá.
 14. Văn Hóa là gì ? Văn hóa là một hệ thống hữu cơ Vật chất tinh thần   của giá trị …………  &                      do                                                    con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình  hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác với.    môi                  trường tự nhiên và xã hội. 
 15. BẠN HIỂU THẾ NÀO VỀ VĂN HÓA  a,  Khái niệm văn hóa:  ­ Nghĩa rộng: Bao  gồm toàn bộ những giá  trị vật chất và tinh thần  do con người sáng tạo  ra.  ­ Nghĩa hẹp: chỉ bao  gồm các giá trị trong  lĩnh vực tinh thần.
 16. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA v "Vì lẽ  sinh tồn  _mục đích  của cuộc  sống, v   Sáng tạo và phát minh…. v Toàn bộ _ đó tức là văn hóa.  v   Là  sự  tổng  hợp  của  mọi  phương  thức  sinh  hoạt  cùng  với  biểu  hiện  của nó v nhằm  thích  ứng  những  nhu  cầu  đời  sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.
 17. VĂN HOÁ ỨNG XỬ CỦA CBCC v HÖ  thè ng   g i¸  trÞ  h×nh  thµnh tro ng  q u¸ tr×nh ho ¹t  ®é ng  c ña c «ng  s ë ,  v     T¹o   nª n  niÒm   tin,  g i¸  trÞ  v Ò  th¸i  ®é   c ña  c ¸c   nh©n  v iª n  lµm   v iÖc   tro ng   c «ng   s ë.
 18. VĂN HOÁ ỨNG XỬ v Ảnh  hưởng  rất  lớn  đến  hiệu  quả  điều  hành  công  sở  và  sự  phát  triển  bền  vững của nó. v CBCC:  Văn  hoá  ứng  xử  ảnh  hưởng  đến  sự  thành  đạt của họ.
 19.  CHUẨN MỰC XỬ SỰ  • ”Các  quy  định  về  những  việc  phải  làm  hoặc  không  được  làm  khi  CBCCVC thực thi nhiệm vụ, công vụ  trong  thời  gian  làm  việc  tại  cơ  quan,  đơn vị mình, với các cơ quan, đơn vị  nhà nước liên quan  ở Trung  ương và  địa phương, với các tổ chức trong xã  hội  có  liên  quan  đến  công  việc  được  giao  và  trong  giải  quyết  các  yêu  cầu  của công dân”.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2