intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chương 14: Kỹ thuật hoạch định ngân sách đầu tư vốn dài hạn - TS. Nguyễn Văn Thuận

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

79
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 14: Kỹ thuật hoạch định ngân sách đầu tư vốn dài hạn trình bày các nội dung về phân loại đầu tư, ý nghĩa HĐ ngân sách đầu tư, đánh giá và lựa chọn dự án, xác định khó khăn tiềm ẩn, phân bổ vốn đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 14: Kỹ thuật hoạch định ngân sách đầu tư vốn dài hạn - TS. Nguyễn Văn Thuận

 1. Chöông:14 Kyõ thuaätt hoaïch ñònh Kyõ thuaä hoaïch ñònh ngaân saùch ñaàu ttö ngaân saùch ñaàu ö voán daøii haïn voán daø haïn 14-1 TS. Nguyeãn Vaên Thuaän
 2. Kyõ thuaät hoaïch ñònh ngaân thuaä hoaïch ñònh saùch ñaàu ttö saùch ñaà ö Phaân loaïi ñaàu tö YÙ nghóa HÑ ngaân saùch ñaàu tö Ñaùnh giaù vaø löïa choïn döï aùn Xaùc ñònh khoù khaên tieàm aån Phaân boå voán ñaàu tö 14-2
 3. Phaân loaïi ñaàu tö Ñaàu tö laø gì ? Ñaàu tö laø vieäc boû voán vaøo caùc hoaït ñoäng kinh doanh nhaèm tìm kieám lôïi nhuaän trong töông lai Coù hai loaïi ñaàu tö: Ñaàu tö voán (capital invesment): mua saém taøi saûn duøng vaøo kinh doanh (TSCÑ vaø TSLÑ) Ñaàu tö taøi chính (financial investment): göûi tieát kieäm, mua baát ñoäng saûn, mua tranh, mua chöùng khoaùn, mua ñoà coå,… 14-3
 4. YÙ nghóa cuûa ñaàu tö Möùc ñoä aûnh höôûng daøi haïn vaø chòu ñöïng ruûi ro: Hy sinh caùi coù thöïc ngay hieän taïi Thu nhaäp töông lai laø kyø voïng Laâu daøi Thôøi ñieåm ñaàu tö Chaát löôïng taøi saûn ñaàu tö Voán ñaàu tö lôùn vaø nguoàn taøi trôï Khaû naêng caïnh tranh Do vaäy, phaûi caân nhaéc kyõ löôõng vaø coù keá hoaïch 14-4
 5. Noäi dung ñaàu tö Caùc loaïi döï aùn ñaàu tö chính : Thay theá taøi saûn hieän höõu Phaùt trieån - Môû roäng saûn xuaát Saûn phaåm cuõ Saûn phaåm môùi Caùc loaïi döï aùn ñaàu tö khaùc : Naâng cao chaát löôïng saûn phaåm Thaâm nhaäp thò tröôøng môùi Phaùt ñoäng chieán dòch quaûng caùo Nghieân cöùu vaø phaùt trieån (R&D) 14-5
 6. Phaân loaïi döï aùn ñaàu tö Döï aùn ñoäc laäp: döï aùn maø chaáp nhaän hay loaïi boû noù khoâng aûnh höôûng ñeán doøng tieàn cuûa caùc döï aùn coøn laïi. Döï aùn loaïi tröø: döï aùn maø chaáp nhaän noù thì phaûi loaïi heát caùc döï aùn coøn laïi. Döï aùn phuï thuoäc: döï aùn maø doøng tieàn cuûa noù tuøy thuoäc vaøo caùc döï aùn khaùc. 14-6
 7. Caùc phöông phaùp ñaùnh giaù döï aùn Caù phöông phaù ñaùnh giaù döï aù Thôøi gian hoaøn voán (Payback Period - PP) Hieän giaù thuaàn (Net Present Value-NPV) TS lôïi nhuaän noäi boä (Internal Rate of Return-IRR) Chæ soá sinh lôøi (Profitability Index- PI) 14-7
 8. Soá lieäu veà moät döï aùn Soá lieä veà moä döï aù Moät döï aùn coù voán ñaàu tö ban ñaàu (The initial cash outlay, ICO) laø $40.000. Ñôøi soáng döï aùn laø 5 naêm, thu nhaäp moãi naêm nhö sau (ÑVT: $1.000) Naêm 1 2 3 4 5 Thu nhaäp 10 12 15 10 7 14-8
 9. Thôøi gian hoaøn voán (PP) Thôø hoaø voá (PP) 0 1 2 3 4 5 - 40 K 10 K 12 K 15 K 10 K 7K PP laø khoaûng thôøi gian caàn thieát ñeå doøng tieàn kyø voïng tích luõy (the cumulative expected cash flows) cuûa moät döï aùn ñaàu tö caân baèng vôùi doøng tieàn chi ban ñaàu (the initial cash outflow). 14-9
 10. Caùch tìm PP Caùch tìm 0 1 2 3 4 5 -40 K 10 K 12 K 15 K 10 K 7K -40 K -30 K -18 K -3 K 7K 14 K PP = Doøng tieàn tích luõy = naêm 14-10
 11. Tieâu chí chaáp nhaän theo PP chí chaá nhaä Neáu tieâu chuaån ñaët ra cho thôøi gian hoaøn voán toái ña laø 3,5 naêm thì Döï aùn naøy coù ñöôïc chaáp nhaän khoâng? Coù ! Doanh nghieäp seõ nhaän laïi doøng tieàn ñaàu tö döôùi 3,5 naêm. [ naêm < 3,5 naêm toái ña.] 14-11
 12. Hieân giaù thuaàn (NPV) giaù thuaà (NPV) NPV = PV thu nhaäp – PV voán ñaàu tö > 0 n CFt n Ct NPV = Σ - Σ t=1 (1 + k)t t=1 (1 + k)t-1 CF1 CF2 CFn NPV = + +...+ - ICO (1+k)1 (1+k)2 (1+k)n 14-12
 13. Tìm NPV Tìm Doanh nghieäp cuûa baïn xaùc ñònh suaát chieát khaáu thích hôïp (k) cho döï aùn laø 13% (coøn goïi laø chi phí voán). NPV = $10,000 +$12,000 +$15,000 + (1.13)1 (1.13)2 (1.13)3 $10,000 $7,000 (1.13)4 + (1.13)5 - $40,000 = 14-13
 14. Tìm NPV Tìm NPV = 10,000 (1.13)-1 + 12,000 (1.13)-2 + 15,000 (1.13)-3 + 10,000 (1.13)-4 + 7,000 (1.13)-5 - 40,000 NPV = 10,000(.885) + 12,000(.783) + 15,000(.693) + 10,000(.613) + 7,000(.543) - 40,000 NPV = 14-14
 15. Tieâu chí chaáp nhaän theo NPV chí chaá nhaä Döï aùn coù ñöôïc chaáp nhaän khoâng ? Khoâng! Vì NPV aâm . Ñieàu naøy ñoàng nghóa vôùi vieäc döï aùn laøm giaûm cuûa caûi cuûa chuû sôû höõu (shareholder wealth). [Loa bo [Loaïïi boûû neáu NPV < 0 ] 14-15
 16. Hình daïng cuûa NPV Hình daïng cuû $000s Sum of CF’s Ñaùnh daáu NPV taïi moãi 15 suaát chieát khaáu Net Present Value 10 5 IRR NPV@13% 0 -4 0 3 6 9 12 15 Discount Rate (%) 14-16
 17. Tyû suaát lôïi nhuaän noäi boä (IRR) Tyû suaá lôï nhuaä noä boä (IRR) IRR laø suaát chieát khaáu laøm caân baèng hieän giaù cuûa TN roøng trong töông lai vôùi hieän giaù voán ñaàu tö ban ñaàu (ICO) . NPV = PV thu nhaäp – PV voán ñaàu tö = 0 CF1 CF2 CFn ICO = + +...+ (1+IRR)1 (1+IRR)2 (1+IRR)n 14-17
 18. Moái quan heä cuûa NPV vaø IRR Moá heä cuû vaø $000s 15 Net Present Value 10 NPV >0 5 IRR (NPV=0) NPV < 0 0 -4 0 3 6 9 12 15 Discount Rate (%) 14-18
 19. Xaùc ñònh IRR Thöû i1 coù NPV1 > 0 Thöû i2 coù NPV2 < o Söû duïng phöông phaùp noäi suy : NPV1 IRR = i1+ (i2 – i1) NPV1+ |NPV2| 14-19
 20. Phöông trình tìm IRR Phöông trình tìm $40,000 = $10,000 $12,000 (1+IRR) 1 + (1+IRR)2 + $15,000 $10,000 $7,000 (1+IRR) 3 + (1+IRR)4 + (1+IRR)5 14-20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2