intTypePromotion=3

Bài giảng Chương 7: Phương hướng và chương trình hành động BVMT

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:86

0
46
lượt xem
5
download

Bài giảng Chương 7: Phương hướng và chương trình hành động BVMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 7: Phương hướng và chương trình hành động BVMT nêu lên một số khái niệm, mục tiêu phát triển bền vững, các độ đo về phát triển bền vững; biện pháp bảo vệ môi trường; chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia; nghị định của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 7: Phương hướng và chương trình hành động BVMT

 1. Chương 7: Phương hướng và  chương trình hành đông  ̣ BVMT
 2. Các tài liệu cần tham khảo: • http://www.khoahoc.net/môitrường/hiệntrạng môitrường.html • http://www.noccop.org.vn/images/article/KP%20TV               , NĐT kyoto-tiếng Việt • http://www.noccop.org.vn/modules.php?name=Airv , Vụ HTQT, Bộ TNMT, thực hiện CDM 11/11/15 2
 3. ̣ Khái niêm PHAÙ T TRIEÅ N KHOÂ NG BEÀ N VÖÕ NG ONMT taêng ­ Coâng nghieäp hoùa KH thay ñoåi ­ Buøng noå daân soá ­ Ñoâ thò hoù a ­ Suy thoaùi taàng ozon ­ Hieäu öù ng nhaø kính ­ Möa acid ­ Taêng söû duïng naêng löôïng ­ Taêng söû duïng hoùa chaát Suy giaû m  soá  löôïng vaø chaát trong saûn xuaát, noâng nghieäp löôïng taøi nguye ân cô baû n ­ Taêng toác  ñoä ÑTH ­ Taøi nguyeân ñaát, Khoâng khí ­ Taêng caùc nhu caàu khaù c ... ­ Khan hieám nguoàn nöôù c saïch ­ Suy giaûm ÑDSH, röøng ­ Nhieàu beänh taù i xuaát hieän vôùi OÂ  nhieãm moâi tröôøng nguy cô töû  vong cao hôn ­ Suy giaûm saû n löôïng thuû y saûn (oâ nhieãm vuøng bieån vaø ven bieån) Suy giaû m CLCS toaøn caàu KT­XH (nghe øo   ñoù i, chie án tranh) :  Taêng tröôûng kinh teá, thu nhaäp khoâng ñeàu 11/11/15 3
 4. ̣ Khái niêm: PTBV Phá t triên đê đa ̉ ̉ ́ p  ứ ng nhu cầ u cua  ̉ đờ i  nay  mà   không  là m  tôn  ̉ hai  ̣ đế n  kha năng đa ̉ ́ p  ứ ng nhu cầ u cua đ ̉ ờ i  sau (Uy ban thê ̉ ́  giớ i về  môi trườ ng  và   phá t  triên ̉ (World  Committee  of  Environment  and  Development  WCED), 1987).  Phá t triên vê ̉ ̀  kinh tế  gắ n liề n vớ i  công tá c BVMT. 11/11/15 4
 5. ̣ Muc tiêu PTBV đat  ̣ được  nhữ ng  chi ̉ tiêu  phá t  triên  ̉ kinh tế  trong cá c điề u kiên: ̣ – Sử dung h ̣ ợp lý  cá c nguồ n TNTN – Cai  ̉ tao ̣ và   phuc  ̣ hồ i  môi  trườ ng  tự  nhiên:  Cai ̉ tao  ̣ đấ t,  trồ ng  rừ ng,  bao  ̉ vê ̣ và   phá t  triên  ̉ ĐDSH  đăc  ̣ biêt  ̣ là   cá c  giố ng  loà i  quý   hiế m,  là m  sach  ̣ môi  trườ ng, bao vê cân bă ̉ ̣ ̀ ng sinh thá i. – Chí nh sá ch dân số  hợp lý . 11/11/15 5
 6. Các độ đo về PTBV: Kinh tế ­  Xã hội ­ Môi trường Bền vững về kinh tế: – nước thu nhập thấp: tổng sản phẩm trong nước (GDP) / người tăng khoảng 5%. – Mức GDP và GDP / người mức trung bình hiện nay của các nước đang phát triển thu nhập trung bình. – Tỉ lệ đóng góp của công nghiệp và dịch vụ trong GDP phải cao hơn của nông nghiệp. 11/11/15 6
 7. Các độ đo về PTBV: Kinh tế - Xã hội - Môi trường • Bền vững về xã hội: – HDI – Hệ số bình đẳng thu nhập – Các chỉ tiêu về giáo dục, dịch vụ y tế, hoạt động văn hóa • Bền vững về môi trường: chất lượng yếu tố môi trường sau sử dụng phải ≥  tiêu chuẩn quy định. 11/11/15 7
 8. Khái niệm: BVMT  Thực  chất  là  bao  ̉ vê ̣ đô ̣ tinh  khiết  cua  ̉ không  khí,  đất,  nước,  thực  phâm...  ̉ nhằm  đam ̉ bao  ̉ các  nhu  cầu  cơ  ban  ̉ cua ̉ con  người  như  môt  ̣ thực thê sinh hoc. ̉ ̣  ̣ tất  ca ̉ những  gì  tác  hai  Chống  lai  ̣ đến  trang  ̣ ̉ thái thê châ ̉ ́t và tinh thần cua con ng ười.  ̉ ̣ ự cân bằng vốn có cua môi tr Tra lai s ̉ ường. 11/11/15 8
 9. 6 nguy cơ gây bất ổn cho an ninh toàn c 1. Khan hiếm dầu hỏa và tài nguyên dẫn đến tranh chấp 2. Những cuộc đối đầu về nguồn nước 3. Bài toán thực phẩm 4. Bom dân số 5. Dịch bệnh 6. Phổ biến vũ khí các loại 11/11/15 9
 10. ̣ BIÊN PHA ́P BVMT Biên  ̣ phá p  phò ng  ngừ a:  Giam  ̉ đế n  mứ c  thấ p nhấ t viêc gây ô nhi ̣ ễm môi trườ ng. Xử lý  môi trườ ng bi ô nhi ̣ ễm  11/11/15 10
 11. ̣ Biên pháp phòng ngừa ̣ "Phòng bênh hơn chữa bênh"  ̣ Quan  ̉ lý  chấ t  thai:  ̉ không  cho  chấ t  thai lan truyê ̉ ̀ n ra cá c quyên đăc biêt  ̉ ̣ ̣ là   chấ t  thai  ̉ ngà nh  công  nghiêp  ̣ và   xử lí  nhiên liêu hat nhân.  ̣ ̣ Thay  thế  cá c  chấ t  gây  ô  nhiễm  bằ ng cá c chấ t không gây hay í t gây  ô  nhiễm.  Tuy  nhiên,  môt  ̣ số   trườ ng  hợp  chưa  dự  đoá n  được  tá c  đông  ̣ cua châ ̉ ́ t thay thế .  11/11/15 11
 12. môt sô ̣ ́  trườ ng hợp chưa dự  đoá n được tá c đông cua châ ̣ ̉ ́ t  thay thế Dùng CFC’s và halon (CF2ClBr): – Thay cho NH3 và SO2 trong các máy làm lạnh vì có những ưu điểm. – Thủ phạm chính gây suy thoái lớp ozone (1970). – 1985, các nước đã ký công ước Vienna và 1987 ký Nghị định thư Montreal quy định việc cắt giảm và tiến tới xóa bỏ việc sử dụng các CFC và halon. – Ngưng sử dụng CFC kể từ năm 1996 – Khuyến khích việc nghiên cứu tìm các chất thay thế. 11/11/15 12
 13. môt sô ̣ ́  trườ ng hợp chưa dự  đoá n được tá c đông cua châ ̣ ̉ ́ t  thay thế 1994, chính phủ Việt Nam cũng đã ký Công ước Vienna và NĐT Montreal. Thay bằng HFC hạn chế. – Giá thành cao; – Nạn buôn lậu CFC’s Thay thuốc trừ sâu, trừ cỏ như DDT (DDT để trừ muỗi gây bệnh sốt rét - 1939 1944 1962 1970, bị cấm ở châu Âu), 666… bằng các chế phẩm sinh học. Sử dụng xăng không pha chì. 11/11/15 13
 14. ̣ Biên pháp phòng ngừa ̣ "Phòng bênh hơn chữa bênh"  ̣ Tì m  kiế m  cá c  công  nghê ̣ không  có   chấ t thai ­ san xuâ ̉ ̉ ́ t sach  san xuâ ̣ ̉ ́ t sach  ̣ hơn  (tiế t  kiêm  ̣ nguyên  liêu,  ̣ tiế t  kiêm ̣ năng lượng, tá i sử dung). ̣ Đưa  nôi  ̣ dung  "san  ̉ xuấ t  sach"  ̣ và o  chương trì nh giang day. ̉ ̣ Phò ng chố ng ONKK: vi tri ̣ ́  nhà  má y,  quy  trì nh  san  ̉ xuấ t,  thiế t  bi ̣ công  nghê;  ̣ phương tiên giao thông ̣ 11/11/15 14
 15. ̣ Thu gom, vân chuyên vả ̀ xử lý  ̉ ́n đô thị chất thai ră Đồ ng  bộ    cá c  bã i  đô ̉   lựa  chon  ̣ công nghê x ̣ ử lý . Phân loaị  và  xử lý  sơ bô  thai bo  ̣ ̉ ̉ rá c  ra  ngoà i  (chứ a  trong  tú i  kí n  và   đăt  ̣ ở  nhữ ng  nơi  cố   đinh). ̣ Vân  ̣ chuyên ̉  rá c  bằ ng  phương  tiên va ̣ ̀  thờ i gian thí ch hợp. 11/11/15 15
 16. ̉ ̣ Cai tao va ̀ chống suy thoái  đất vùng nông thôn và đồi  nu ́i Á p  dung  ̣ cá c  tiế n  bô ̣ kỹ   thuât  ̣ sinh hoc va ̣ ̀ o nông nghiêp;  ̣ Là m  ruông ̣ bâc  ̣ thang,  canh  tá c  theo đai, hoăc mang ô vuông  ̣ ̣ ở cá c  vù ng đồ i nú i. Trồ ng  rừ ng  đầ u  nguồ n,  phu ̉ xanh đồ i troc. ̣ 11/11/15 16
 17. ̣ Biên pha ̉ ́p quan ly ́ kinh tế hành  chánh. ̉ Quan ly ́ gián tiếp:  Thuế  môi trườ ng  Giấ y  phé p  và   thi ̣ trườ ng  mua  bá n giấ y phé p: – EU thành lập thị trường hạn ngạch khí  thải từ 01/01/2005 – giá  một  tấn  CO2  là  8,5  euro  (11  USD).  Các  nhà  phân  tích  dự  đoán,  từ  nay  tới  năm  2007  sẽ  có  khoảng  5  tỉ  tấn  hạn  ngạch CO2  (tương đương 50 tỉ euro) sẽ  được  đem  ra  buôn  bán  tại  thị  trường  mới của châu Âu.  11/11/15 17
 18. ̣ Biên pha ̉ ́p quan ly ́ kinh tế hành  chánh. ̉ Quan ly ́ gián tiếp:  Hê thô ̣ ́ ng ký  quỹ ­hoà n chi và  cam  kế t bao đam­cam kê ̉ ̉ ́ t thực hiên. ̣  Giao quyề n sở hữ u tà i nguyên môi  trườ ng và  thoa thuân. ̉ ̣  Trợ cấ p giam ô nhi ̉ ễm.  11/11/15 18
 19. ̣ Biên pha ̉ ́p quan ly ́ kinh tế hành  chánh: ̉ Quan ly ́ trực tiếp Chí nh sá ch và  chiế n lược BVMT Luât  ̣ môi  trườ ng,  trong  đó   giữ   môt  ̣ số  nguyên tắ c cơ ban:̉ – Phò ng ngừ a. – Đá nh giá  tá c đông môi tr ̣ ườ ng. – Thu  thâp  ̣ thông  tin  và   sự  tham  gia  cua  ̉ quầ n  chú ng  và o  quá   trì nh  hoach  ̣ đinh  ̣ chí nh sá ch. – Kiêm soa ̉ ́ t ô nhiễm tông h ̉ ợp. – Phân chia chi phí  môi trườ ng. – Kiêm soa 11/11/15 ̉ ́ t chấ t lượng môi trườ ng. 19
 20. ̣ Biên pha ̉ ức và giáo duc  ́p tô ch ̣ Tô ̉ chứ c:  đôc  ̣ lâp,  ̣ đu ̉ manh,  ̣ chăt  ̣ chẽ ,  hợp  lý   từ   trung  ương  đế n  đia ̣ phương. Giá o  duc  ̣   mở  rông  ̣ và   nâng  cao  nhân  ̣ thứ c. – từ  cấ p phô thông đê ̉ ́ n đai hoc ̣ ̣ – thông  qua  cá c  phương  tiên  ̣ như  sá ch  bá o,  truyề n  thanh,  truyề n  hì nh,  triên  ̉ lã m, thuyế t trì nh. 11/11/15 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản