intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Chương 8: Kế toán công ty cổ phần - Trần Thị Phương Thanh

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
32
lượt xem
5
download

Bài giảng Chương 8: Kế toán công ty cổ phần - Trần Thị Phương Thanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 8 Kế toán công ty cổ phần gồm các nội dung chính như sau: Những vấn đề chung, kế toán bán cổ phiếu huy động vốn, kế toán các nghiệp vụ liên quan đến cổ phiếu quỹ, lãi cơ bản trên cổ phiếu,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 8: Kế toán công ty cổ phần - Trần Thị Phương Thanh

2/15/2017<br /> <br /> Trần Thị Phương Thanh<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG<br /> KT BÁN CỔ PHIẾU HUY ĐỘNG VỐN<br /> KT CÁC NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ PHIẾU QUỸ<br /> LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU<br /> <br /> Công ty cổ phần là một pháp nhân tồn tại<br /> độc lập với số vốn điều lệ được chia thành<br /> nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người<br /> nắm giữ cổ phần trong công ty được gọi là cổ<br /> đông<br /> - Căn cứ vào chủ thể sở hữu vốn CP<br /> + Công ty CP đại chúng<br /> + Công ty CP tư nhân<br /> - Căn cứ bản chất của hoạt động giao dịch<br /> CP:<br /> + Công ty CP niêm yết trên thị trường CK<br /> + Công ty CP không niêm yết trên TTCK<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2/15/2017<br /> <br /> Công ty cổ phần có thể phát hành 2 loại<br /> CP:<br /> - Cổ phiếu thường (CP phổ thông)<br /> - Cổ phiếu ưu đãi<br /> <br /> Cổ phiếu phổ thông<br /> Là loại cổ phiếu có mức cổ tức được<br /> phân phối tùy theo lợi nhuận của công<br /> ty. Những người sở hữu cổ phiếu phổ<br /> thông được gọi là cổ đông phổ thông<br /> <br /> Cổ phiếu ưu đãi<br /> Những người chủ sở hữu cổ phần ưu<br /> đãi được hưởng 1 số ưu đãi căn cứ<br /> theo Điều lệ công ty.<br /> -CP ưu đãi biểu quyết<br /> -CP ưu đãi cổ tức<br /> -CP ưu đãi hoàn lại<br /> -CP ưu đãi khác<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2/15/2017<br /> <br /> Cổ phiếu ưu đãi<br /> Lưu ý:<br /> Về khía cạnh KT: phải theo dõi chi<br /> tiết 2 loại CP ưu đãi:<br /> + CP ưu đãi mà người phát hành không<br /> có nghĩa vụ phải mua lại: được phân<br /> loại là VCSH<br /> + CP ưu đãi bắt buộc người phát hành<br /> phải mua lại: phân loại là nợ phải trả<br /> <br /> Cổ tức<br /> - Là khoản lợi nhuận ròng được trả cho<br /> mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng<br /> TS khác từ lợi nhuận còn lại của công ty<br /> sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài<br /> chính.<br /> <br /> Vốn của công ty CP<br /> -Vốn đầu tư của CSH: là vốn điều lệ của<br /> công ty.<br /> -Thặng dư vốn cổ phần: tổng số tiền<br /> hoặc tương đương tiền (TH góp bằng<br /> TS khác) thu được lớn hơn MG của CP<br /> khi phát hành lần đầu, hoặc phát hành<br /> bổ sung; c/lệch tăng giảm giữa số tiền<br /> thu được so với giá mua lại CP khi tái<br /> phát hành CP quỹ.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2/15/2017<br /> <br /> Chi phí phát hành cổ phiếu<br /> - CP in ấn các chứng chỉ, CP đăng ký<br /> phát hành, CP môi giới, CP cho các<br /> chuyên gia…<br />  Được ghi giảm thặng dư vốn cổ<br /> phần.<br /> <br /> • Quyền phát hành cổ phiếu là số cổ<br /> phiếu tối đa công ty có thể phát hành<br /> mà không cần thay đổi vốn điều lệ.<br /> • Cổ phiếu đang lưu hành là những cổ<br /> phiếu đã được phát hành và đang<br /> được nắm giữ bởi các cổ đông. Việc<br /> chia cổ tức được căn cứ vào số<br /> lượng cổ phiếu này.<br /> <br /> • Cổ phiếu đã phát hành:<br /> - Là số cổ phiếu công ty đã bán hoặc<br /> chuyển cho cổ đông.<br /> - Trong quá trình lưu hành cổ phiếu<br /> trên thị trường chứng khoán, công ty<br /> có thể mua lại cổ phiếu do chính đơn<br /> vị mình phát hành để làm cổ phiếu<br /> quỹ hoặc để huỷ bỏ.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2/15/2017<br /> <br /> Số lượng cổ<br /> Số lượng cổ<br /> Số lượng cổ<br /> phiếu được<br /> = phiếu đã + phiếu chưa<br /> phép phát<br /> phát hành<br /> phát hành<br /> hành<br /> Số lượng<br /> Số lượng<br /> Số<br /> Số lượng<br /> cổ phiếu<br /> cổ phiếu<br /> lượng<br /> cổ phiếu<br /> =<br /> +<br /> +<br /> đã phát<br /> đang lưu cổ phiếu đã hủy<br /> hành<br /> hành<br /> quỹ<br /> bỏ<br /> <br /> TK SỬ DỤNG<br /> - TK 411 – Vốn đầu tư của CSH, bao gồm:<br /> + TK 4111 – Vốn góp của CSH: phản ánh<br /> theo mệnh giá; bao gồm 2 TK cấp 3:<br /> . TK 41111 – CP phổ thông có quyền biểu<br /> quyết<br /> . TK 41112 – CP ưu đãi<br /> + TK 4112 – Thặng dư vốn CP: c/l giá phát<br /> hành (mua lại) với mệnh giá<br /> + TK 4113 – Quyền chọn chuyển đổi trái<br /> phiếu<br /> + TK 4118 – Vốn khác<br /> <br /> 111,112<br /> <br /> 411(4111)<br /> <br /> (3)Mua để hủy bỏ ngay<br /> GM> MG<br /> (4) Mua để hủy bỏ ngay<br /> GM< MG<br /> <br /> 111,112<br /> <br /> (1)Phát hành cổ phiếu<br /> MG= GPH<br /> (2)Phát hành cổ phiếu<br /> <br /> MG

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản