Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BÀI GIẢNG " CHƯƠNG 9 TẠO KHUÂN MẪU"

Chia sẻ: Do Xuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

583
lượt xem
139
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương này sẽ trình bày cách tạo khuân mẫu bao gồm lõi, hòm khuân... Bước 1: Mở một Assebly sau đó mở cùng lúc các chi tiết khuân và lõi trên đây. Bước 2: Hiển thị các bản vẽ trên màn hình chọn Window/ Tile Horixontally hoặc Tile Vetically để các cửa sổ hiện theo chiều ngang hay dọc lúc này cả ba cửa sổ được hiện ra như minh họa hình 9.11 dưới đây...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG " CHƯƠNG 9 TẠO KHUÂN MẪU"

  1. Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt Ch−¬ng 9 T¹o khu©n MÉu Ch−¬ng nµy sÏ tr×nh bµy c¸ch t¹o khu©n mÉu bao gåm lâi, hßm khu©n. 9.1. T¹o mÉu lâi Më mét Sketch t¹o mét b¶n ph¸c th¶o cã kÝch th−íc nh− ë h×nh 9.1 H×nh 9.1 Sau ®ã kÝch ho¹t lÖnh Extruded Boss/Base, ®Æt c¸c thuéc tÝnh nh− ë h×nh 9.2 H×nh 9.2 Trªn mÆt bªn më mét Sketch vµ vÏ mét ®−êng trßn, sau ®ã Extruded Boss/Base nh− h×nh 9.3 d−íi ®©y. H×nh 9.3 97 NguyÔn Hång Th¸i
  2. Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt Trªn mÆt trô võa kÐo ë h×nh 9.3 më mét Sketch vÏ mét ®−êng trßn sau ®ã Extruded Boss/Base nh− ë h×nh 9.4. H×nh 9.4 Trë vÒ mÆt bªn cña h×nh 9.2 vÏ h×nh ch÷ nhËt sau ®ã Extruded Boss/Base nh− ë h×nh 9.5. H×nh 9.5 KÝch ho¹t lÖnh Mirror Feature trªn c©y th− môc Part ë bªn tr¸i mµn h×nh chän Boss-Extrude 2, Boss-Extrude 3, Boss-Extrude 6 ®Ó lµm c¸c ®èi t−îng lÊy ®èi xøng, sau ®ã chän mÆt ®èi xøng lµ mÆt Front h×nh 9.6 d−íi ®©y sÏ minh häa. H×nh 9.6 98 NguyÔn Hång Th¸i
  3. Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt T¹o èng dãt trªn mÆt bªn cña trô trßn vÏ mét ®−êng trßn sau ®ã Extruded Boss/Base nh− ë h×nh 9.7. t−¬ng tù nh− vËy t¹o c¸c èng rãt vµ ®Ëu ngãt ë h×nh 9.8. H×nh 9.7 H×nh 9.8 9.2.T¹o hßm khu©n T¹o hßm khu©n lµ khèi lËp ph−¬ng cã kÝch th−íc nh− ë h×nh 9.10 H×nh 9.10 99 NguyÔn Hång Th¸i
  4. Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt 9.3. Qu¸ tr×nh t¹o hßm khu©n B−íc 1: Më mét Assembly sau ®ã më cïng lóc c¸c chi tiÕt khu©n vµ lâi trªn ®©y. B−íc 2: HiÓn thÞ c¸c b¶n vÏ trªn mµn h×nh chän Window\ Tile Horizontally \hoÆc Tile Vertically ®Ó c¸c cöa sæ hiÖn theo chiÒu ngang hay däc lóc nµy c¶ ba cöa sæ ®−îc hiÖn ra nh− minh häa h×nh 9.11 d−íi ®©y. H×nh 9.11 B−íc 4: Dïng chuét g¾p c¸c chi tiÕt vá hép vµ lâi sang b¶n vÏ Assembly hoÆc g¾p c¸c chi tiÕt tõ c¸c Part trªn c©y th− môc qu¶n lý b¶n vÏ Part ta cã h×nh9.12. 100 NguyÔn Hång Th¸i H×nh 9.12
  5. Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt B−íc 5: Lµm trong vá khu©n kÝch chuét vµo Part 43 (tªn cña chi tiÕt vá khu©n) trªn c©y th− môc kÝch chuét ph¶i menu phô hiÖn ra chän Component Properties \ color\ Advanced h×nh 9.13 sÏ minh häa khi ®ã menu Advanced Properties hiÖn ra trªn ®ã kÐo c¸c thanh tr−ît tõ vÞ trÝ mÆc ®Þnh vÒ tr¹ng th¸i nh− h×nh 9.14 (ý nghÜa cña c¸c thanh tr−ît sÏ ®−îc gi¶i thÝch ë cuèi ch−¬ng) khi ®ã ta ®−îc h×nh 9.15. H×nh 9.13 H×nh 9.14 H×nh 9.15 101 NguyÔn Hång Th¸i
  6. Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt B−íc 6: GÐp khu©n + KÝch ho¹t lÖnh Mate ®Ó ®Æt mÆt trªn cña èng dãt trïng víi mÆt trªn cña khu©n vµ ®Æt mÆt right cña khu©n trïng víi mÆt khu©n cña lâi, mÆt Top cña khu©n trïng víi mÆt Top cña lâi. H×nh 9.16 sÏ minh häa lÖnh trªn. Trªn menu cña lÖnh Mate kÝch ho¹t vµo selections chän mÆt trªn cña èng dãt vµ mÆt trªn cña khu©n ®Æt kho¶ng c¸ch b»ng 0 kÝch Ok ®Ó gÐp hai mÆt nµy trïng víi nhau t−¬ng tù còng ghÐp mÆt Right, Top cña lâi vµ Right , Top cña vá hép trïng víi nhau. H×nh 9.16 H×nh 9.17 H×nh 9.17 m« lµ kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c thao t¸c trªn. B−íc 7: T¹o lßng khu©n tõ lâi + KÝch chuét chän vá hép sau ®ã kÝch ho¹t lÖnh Edit part khi ®ã trªn c©y th− môc qu¶n lý còng nh− chi tiÕt Part vá ®Òu cã mµu hång. 102 NguyÔn Hång Th¸i
  7. Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt + KÝch chuét chän chi tiÕt lâi trªn c©y qu¶n lý th− môc (Feature Manager Design tree) sau ®ã chän lÑnh Cavity ®Ó t¹o kho¶ng rçng theo lâi mÉu. Khi hép tho¹i Cavity xuÊt hiÖn trªn ®ã ta ®Ó nguyªn c¸c mÆc ®Þnh kÝch Ok ®Ó hoµn thµnh qu¸ tr×nh t¹o khu©n ®Ó t¾t qu¸ tr×nh hiÖu chØnh, ta kÝch vµo lÖnh Edit Part ®Ó t¾t chÕ ®é hiÖu chØnh. H×nh 9.18 hép tho¹i Cavity. H×nh 9.18 Sau khi kÕt thóc muèn xem h×nh rçng bªn trong ta ®Æt chÕ ®é Hidden in Gray ®Ó xem c¸c l−íi c¾t bªn trong. B−íc 8: T¹o mÆt ph©n khu©n. KÝch chuét chän m«t mÆt trªn cña khu©n më mét Sketch sau ®ã chän mét c¹nh gi÷a mÆt chän lµm mÆt ph©n khu©n sau khi chän th× kÝch ho¹t lÖnh Convert Entities nh− vËy sÏ t¹o ra mét ®−êng th¼ng ®Ó cã thÓ dïng lÖnh Extruded cut chia thµnh hai phÇn khu©n kh¸c nhau. B−íc 9: §Ó chia thµnh hai phÇn khu©n kh¸c nhau ta ph¶i söa phÇn ®−êng th¼ng sao cho ®−êng th¼ng ®ã v−ît ra khái phÇn khu©n. H×nh 9.20 sÏ minh häa c¸c thao t¸c trªn. H×nh 8.20 103 NguyÔn Hång Th¸i
  8. Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt Sau khi c¾t ta cã hai phÇn khu©n d−íi h×nh 8.21 vµ khu©n trªn h×nh 8.22 H×nh 8.21 H×nh 8.22 H×nh 8.23 Khi ®Ó khu©n trªn ë d¹ng nÐt khuÊt Chó ý : Trong ch−¬ng nµy ta cÇn chó ý tíi lÖnh sau: 1) LÖnh Cavity: LÖnh nµy dïng ®Ó t¹o c¸c chi tiÕt rçng tõ c¸c khèi 3D chó ý chi tiÕt ®Ó t¹o rçng lµ c¸c h×nh khèi bªn trong. 2) §Ó lµm trong c¸c chi tiÕt ta cÇn quan t©m tíi c¸c hiÖu chØnh sau ë héi tho¹i Advanced Properties • H×nh 8.24 a, tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ ®Òu ®Æt ë gi¸ trÞ mÆc ®Þnh. 104 NguyÔn Hång Th¸i
  9. Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt • H×nh 8.24 b, Diffuse: Thanh tr−ît ®Æt ë gi÷a cña thanh Diffuse (MÆc ®Þnh ®Æt ë vÞ trÝ Maximum). • H×nh 8.24 c, Ambient: Thanh tr−ît ë vÞ trÝ min cña thanh Ambient ( MÆc ®Þnh ®Æt ë vÞ trÝ Maximum). • H×nh 8.24 d, Shininess: Thanh tr−ît ë vÞ trÝ Maximum cña thanh Shininess ( MÆc ®Þnh ®Æt ë vÞ trÝ 1/3 Maximum). • H×nh 8.24 e, Transparecy:Thanh tr−ît ë vÞ trÝ gi÷a cña thanh Transparecy ( MÆc ®Þnh ®Æt ë vÞ trÝ 1/3 Maximum). • H×nh 8.24 f, Emission : Thanh tr−ît ë vÞ trÝ Maximum ( MÆc ®Þnh ë Minimum) a) b) c) d) e) f) H×nh 8.24 105 NguyÔn Hång Th¸i
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2