intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Cơ cấu nền kinh tế - ThS. Hoàng Việt Anh

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
87
lượt xem
9
download

Bài giảng Cơ cấu nền kinh tế - ThS. Hoàng Việt Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ cấu nền kinh tế trình bày khái niệm và các nguồn lực kinh tế. Trong đó có nguồn lực vị trí địa lý, nguồn lực tự nhiên, nguồn lực kinh tế xã hội, vai trò của nguồn lực đối với nền kinh tế, cơ cấu kinh tế. Mời bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ cấu nền kinh tế - ThS. Hoàng Việt Anh

 1. CÔ CAÁU NEÀN KINH TEÁ
 2. I. Caùc nguoàn löïc phaùt trieån kinh teá 1. Khaùi nieäm(SGK) 2. Caùc loaïi nguoàn löïc Nguoàn löïc Vò trí ñòa lyù Töï nhieân Kinh teá- xaõ hoäi
 3. 3. Vai troø cuûa nguoàn löïc ñoái vôùi phaùt trieån kinh teá • Vò trí ñòa lí taïo ra nhöõng thuaän lôïi hoaëc khoù khaên cho vieäc trao ñoåi, tieáp caän giöõa caùc vuøng, giöõa caùc quoác gia. • Nguoàn löïc töï nhieân ( taøi nguyeân thieân nhieân vaø caùc ñieàu kieän töï nhieân) laø ñieàu kieän caàn thieát cho quaù trình saûn xuaát. • Nguoàn löïc kinh teá – xaõ hoäi taïo cô sôû cho vieäc löïa choïn chieán löôïc phaùt trieån kinh teá
 4. II. Cô caáu neàn kinh teá 1. Khaùi nieäm (SGK) 2. Caùc boä phaän hôïp thaønh cô caáu neàn k. teá Cô caáu neàn KT Thaønh Ngaønh Laõnh phaàøn KT thoå KT KV KT KV Toaøn Noâng – C N- Voán Dòch KT Caàu , Quoác laâm Xaây Ñ.tö Vuøng vuï Trong Khu gia - Ngö nghieäo döïng Nöôùc nöôùc vöïc ngoaøi
 5. a. Cô caáu ngaønh : Laø taäp hôïp taát caû caùc ngaønh hình thaønh neân neàn kinh teá vaø caùc moái quan heä töông ñoái oån ñònh göõa chuùng. 80 71 70 64 60 50 43 40 32 32 30 27 25 20 10 2 4 0 NN Nöôùc Nöôùc Theá giôùi CN phaùt ÑPT DV trieån Tæ troïng caùc ngaønh KT ôû caùc nhoùm nöôùc vaø theá giôùi
 6. b. Cô caáu thaønh phaân kinh teá Ñöôïc hình thaønh döïa treân cô sôû cheá ñoä sôû höûu bao goàm nhieàu thaønh phaàn kinh teá coù taùc ñoäng qua laïi vôùi nhau. c. Cô caáu laõnh thoå: Laø saûn phaåm cuûa quaù trình phaân coâng lao ñoäng theo laûnh thoå, ñöôïc hình thaønh do vieäc phaân boá cuûa caùc ngaønh theo khoâng gian ñòa lí. - Cô caáu laõnh thoå gaén boù chaët cheõ vôùi cô caáu ngaønh kinh teá. - Coù caùc cô caáu laõnh thoå khaùc nhau öùng vôùi moãi caáp phaân coâng lao ñoäng laõnh thoå : Toaøn caàu, khu vöïc, quoác gia, vuøng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản