intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương mở đầu - ThS. Võ Xuân Thạnh

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

78
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về đối tượng và nhiệm vụ của môn, sơ đồ tính của công trình, phân loại công trình, tính công trình theo độ bền, tính công trình theo độ cứng, tính công trình về mặt ổn định, sơ đồ tính của công trình, nguyên lý cộng tác dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương mở đầu - ThS. Võ Xuân Thạnh

B GIÁO D C & ðÀO T O<br /> TRƯ NG Cð CN& QT SONADEZI<br /> ------------------BÀI Gi NG: CƠ H C K T C U<br /> Th.S. VÕ XUÂN TH NH<br /> <br /> I/.ð i tư ng và nhi m v c a môn :<br /> <br /> CHƯƠNG M<br /> <br /> Cơ h c k t c u là môn h c th c nghi m, trình bày<br /> các phép tính ñ ki m tra ñ b n, ñ c ng và ñ<br /> n ñ nh c a các công trình ch u tác d ng các<br /> nguyên nhân khác nhau như t i tr ng, nhi t ñ và<br /> hi n tư ng lún<br /> <br /> ð U<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tính công trình theo ñ b n nh m ñ m b o công<br /> trình có kh năng chi tác d ng c a t i tr ng cũng<br /> như c a các nguyên nhân khác mà không b phá<br /> ho i<br /> Tính công trình theo ñ c ng nh m ñ m b o cho<br /> công trình không có chuy n v và rung ñ ng l n có<br /> th làm cho công trình m t tr ng thái làm vi c bình<br /> thư ng ngay c khi ñi u ki n b n v n ñ m b o<br /> <br /> Tính công trình v m t n ñ nh là tìm hi u kh<br /> năng b o toàn v trí và hình d ng ban ñ u c a<br /> công trình dư i d ng cân b ng trong tr ng thái<br /> bi n d ng<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nôi dung nghiên c u c a s c b n v t li u và cơ<br /> h c k t c u gi ng nhau nhưng ph m vi nghiên<br /> c u có khác nhau<br /> •S c b n v t li u nghiên c u cách tính t ng c u<br /> ki n riêng l<br /> •Cơ h c k t c u nghiên c u cách tính toàn b<br /> công trình g m nhi u c u ki n riêng l liên k t<br /> v i nhau<br /> Nhi m v ch y u c a cơ h c k t c u là xác<br /> ñ nh n i l c và chuy n v trong công trình<br /> 5<br /> <br /> 4<br /> <br /> II/. Sơ ñ tính c a công trình<br /> Sơ ñ tính c a công trình là hình nh ñơn gi n<br /> hoá mà v n ñ m b o ph n ánh ñư c sát v i s<br /> làm vi c th c t c a công trình<br /> Trong sơ ñ tính ngư i ta lư c b các y u t<br /> không cơ b n mà ch xét ñ n các y u t ch y u<br /> quy t ñ nh kh năng làm vi c c a công trình<br /> <br /> 6<br /> <br /> III/.phân lo i công trình<br /> <br /> B/. Phân lo i theo cách tính công trình :<br /> <br /> A. Phân lo i theo sơ ñ tính<br /> 1/.H tĩnh ñ nh: là nh ng h khi ch u t i tr ng<br /> có th xác ñ nh ñư c n i l c trong h ch b ng<br /> các ñi u ki n tĩnh h c<br /> <br /> 1/. H ph ng: khi t t c các c u ki n c a công<br /> trình ñ u n m trong m t m t ph ng và t i tr ng<br /> ch tác ñ ng trong m t ph ng<br /> 2/. H không gian: n u các c u ki n c a công<br /> trình không n m trong m t m t ph ng ho c<br /> cùng n m trong m t m t ph ng nhưng t i<br /> tr ng tác d ng ngoài m t ph ng c a công<br /> trình<br /> <br /> 2/. H siêu tĩnh: là nh ng h khi ch u t i tr ng<br /> không th tìm ñư c n i l c b ng các ñi u ki n<br /> cân b ng tĩnh h c<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4/. Các nguyên nhân gây ra n i l c , bi n d ng và<br /> chuy n v :<br /> A.T i tr ng<br /> T i tr ng t m th i, t i tr ng lâu dài, t i tr ng b t<br /> ñ ng, t i tr ng di ñ ng<br /> B. S thay ñ i nhi t ñ<br /> <br /> 5/. Các gi thi t – nguyên lý c ng tác d ng<br /> 1. Gi thi t v t li u ñàn h i tuy t ñ i và tuân<br /> theo ñ nh lu t Hook<br /> 2. Gi thi t bi n d ng và chuy n v trong h là<br /> r t nh<br /> <br /> C. S chuy n v cư ng b c các liên k t, s ch<br /> t o các c u ki n không chính xác v kích thư c<br /> hình h c<br /> 9<br /> <br /> Nguyên lý c ng tác d ng<br /> M t ñ i lư ng nghiên c u nào ñó ( ch ng h n<br /> như ph n l c, n i l c, chuy n v …) do m t s<br /> nguyên nhân ( các ngo i l c , s thay ñ i nhi t<br /> ñ ,…)ñ ng th i cùng tác d ng lên công trình gây<br /> ra ñư c xem như t ng ñ i s hay t ng hình h c<br /> nh ng giá tr thành ph n c a ñ i lư ng ñó do<br /> t ng nguyên nhân tác d ng riêng r gây ra.<br /> <br /> 11<br /> <br /> 10<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2