intTypePromotion=1

Bài giảng Cơ sở lập trình Csharp: Bài 8 - Mẫu tin - Tập tin

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:70

0
51
lượt xem
2
download

Bài giảng Cơ sở lập trình Csharp: Bài 8 - Mẫu tin - Tập tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ sở lập trình Csharp: Bài 8 - Mẫu tin - Tập tin sau đây bao gồm những nội dung về mẩu tin, xử lý tập tin, một số công cụ xây dựng của Studio NET. Bài giảng giúp nâng cao kiến thức cho các bạn về lập trình nói riêng và Công nghệ thông tin nói chung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở lập trình Csharp: Bài 8 - Mẫu tin - Tập tin

 1. MẨU TIN – TẬP TIN 11/27/15
 2. Nội Dung Trình Bày Mẩu tin Xử lý tập tin Một số công cụ xây dựng của Studio NET 11/27/15  
 3. Cấu trúc mẫu tin Cho phép phối hợp các kiểu dữ liệu cơ bản trong cùng 1 tổ chức dữ liệu để thể hiện các đối tượng trong thực tế Ví dụ Sinh viên : họ tên, ngày sinh, điểm TB Hóa đơn : mã số HĐ, ngày ghi, danh sách dòng hóa đơn, tổng tiền,... 11/27/15  
 4. Tổ chức trong Pascal Khai báo kiểu Type = Record : ; ……. : ; End; Khai báo biến Var : ; 11/27/15  
 5. Ví dụ Type Ngay = Record ngay, thang, nam:integer; End; HocSinh= Record hoten:String; ngaysinh : Ngay; End; Var a,b : Ngay ; x,y : HocSinh; list : Array[1..10] of HocSinh; 11/27/15  
 6. Tổ chức trong C Khai báo kiểu struct { ; ……………. ; }; Khai báo biến ; 11/27/15  
 7. Ví Dụ struct Ngay {int ngay, thang, nam;}; struct HocSinh { char hoten[30]; Ngay ngaysinh; }; Khai báo biến Ngay a,b; HocSinh x,y, list[10] ; 11/27/15  
 8. Cần phải viết các thủ tục/hàm để xử lý các yêu cầu Ví dụ In lý lịch học sinh Tính tuổi hiện tại ………... 11/27/15  
 9. Cài đặt Procedure InLyLich (A:HocSinh); Begin Writeln(“Ho ten : ” + A.HoTen); Writeln(“Ngay Sinh : ” + A.Ngay.Ngay+”/”+A.Ngay.Thang+”/”+A .Ngay.Nam); End; Funtion TuoiHienTai(X:HocSinh):Integer; Begin TuoiHienTai:= 2006 - A.Ngay.Nam; End; 11/27/15  
 10. Sử dụng InLyLich(X); For i:=1 to 10 do InLyLich(List[i]); Writeln(“Nam nay duoc “+TuoiHienTai(X) +” tuoi “); For i:=1 to 10 do Writeln(List[i].Hoten, TuoiHienTai(list[i])); 11/27/15  
 11. Ý tưởng của OOP Các xử lý gắn liền với dữ liệu Mã giả Var X : HocSinh X.InLyLich X.TuoiHienTai Var List : Array[1..10] of HocSinh For i=1 to 10 do List[i].InLyLich 11/27/15  
 12. Khai báo cấu trúc trong  C# Cú pháp public struct { public ; public ; ......... public ; } 11/27/15  
 13. Ví dụ struct HOCSINH { internal string ht; internal int ns; internal float[] diem; } Lưu ý : - Nên dùng public - Có thể dùng 1 trong các từ :public,private,internal,private 11/27/15  
 14. Minh họa : ViDu4_1a.cs using System; namespace ConsoleApplication1 { struct HOCSINH { internal string ht; internal int ns; internal float[ ] diem; } 11/27/15  
 15. Minh họa : ViDu4_1a.cs public class Vidu4_1a { public static void Main() { HOCSINH x ; x.diem = new float[3]; Console.Write("Nhap ho ten : "); x.ht=Console.ReadLine(); Console.Write("Nhap nam sinh : "); x.ns=Int32.Parse(Console.ReadLine()); for (int i=0;i
 16. Console.WriteLine("Ho Ten : {0}" ,x.ht); Console.WriteLine("Nam Sinh : {0}",x.ns); for (int i=0;i
 17. 11/27/15  
 18. Minh họa : ViDu4_1.cs Trong ví dụ này ta sử dụng các phương thức xem như các “hàm xử lý, các chương trình con” truyền thống trong các NNLT trước đây using System; namespace ConsoleApplication1 { struct HOCSINH { internal string ht; internal int ns; internal float[ ] diem; } 11/27/15  
 19. public class Vidu4_1 { static void NhapDuLieu(ref HOCSINH hs) { hs.diem = new float[3]; Console.Write("Nhap ho ten : "); hs.ht=Console.ReadLine(); Console.Write("Nhap nam sinh : "); hs.ns=Int32.Parse(Console.ReadLine()); for (int i=0;i
 20. static void InDuLieu(ref HOCSINH hs) { Console.WriteLine("Ho Ten : {0}" ,hs.ht); Console.WriteLine("Nam Sinh : {0}",hs.ns); for (int i=0;i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2