intTypePromotion=3

Bài giảng Công nghệ Multimedia - Chuyên ngành truyền thông và xử lý tin

Chia sẻ: Nguen Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
148
lượt xem
48
download

Bài giảng Công nghệ Multimedia - Chuyên ngành truyền thông và xử lý tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo bài giảng Công nghệ "Multimedia - Chuyên ngành truyền thông và xử lý tin" để cùng tích lũy thêm các kiến thức về: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện; mạng đa phương tiện; các giao thức truyền thông thời gian thực; Multicast; QoS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ Multimedia - Chuyên ngành truyền thông và xử lý tin

 1. Công ngh MULTIMEDIA Chuyên ngành Truy n thông và X lý tin TS. Nguy n Linh Giang giangnl@it-hut.edu.vn giangnl@gmail.com Khoa Công ngh Thông tin B môn Truy n thông và M ng máy tính 1
 2. Công ngh MULTIMEDIA 1. Nh ng khái ni m cơ b n c a Multimedia 2. Các d ng d li u c a Multimedia 3. Môi trư ng Multimedia 4. Mô hình hoá và lưu tr thông tin Multimedia 5. Nén d li u Multimedia 6. T ch c tìm ki m thông tin Multimedia 7. Truy n thông Multimedia 8. M ts ng d ng tiên ti n c a Multimedia 2
 3. 7.Truy n thông Multimedia ng d ng truy n thông ða phương ti n. M ng ða phương ti n. Các giao th c truy n thông th i gian th c. Multicast QoS 3
 4. øng dông c«ng nghÖ §a ph−¬ng tiÖn Video qu¶ng b¸ Kh¶ n¨ng l−u tr÷ vµ tr×nh diÔn video cña c¸c Multimedia server ¦u ®iÓm cña Multimedia server so víi kü thuËt ghi b¨ng Video theo yªu cÇu VOD ( video on demand ) VOD ph¶i cã kh¶ n¨ng ®¸p øng sè l−îng lín c¸c yªu cÇu xem video ph©n t¸n. Hai øng dông VOD gia ®×nh vµ VOD ®µo t¹o. 4
 5. øng dông c«ng nghÖ §a ph−¬ng tiÖn VOD gia ®×nh: Kh¸ch hµng cã thÓ lùa chän, xem video trùc tuyÕn, thùc hiÖn c¸c thao t¸c víi video. ViÖc cho phÐp lùa chän video dÉn ®Õn sù cÇn thiÕt duy tr× c¸c luång ph©n phèi riªng rÏ cho tõng client VOD ®µo t¹o: HÖ thèng VOD sö dông bëi c¸c tr−êng cung cÊp dÞch vô ®µo t¹o qua m¹ng. 5
 6. M«i tr−êng m¹ng §a ph−¬ng tiÖn M«i tr−êng ph©n phèi §a ph−¬ng tiÖn End-to-end protocols Compressed data Compressed data End-to-end protocols Compressed data End-to-end protocols Multimedia Server Network Môi trư ng phân ph i d li u ða phương ti n 6
 7. M«i tr−êng m¹ng §a ph−¬ng tiÖn Giao tiÕp ng−êi sö dông. Cho phÐp lùa chän c¸c ch−¬ng tr×nh tr×nh diÔn multimedia. Xö lý c¸c lÖnh tõ ng−êi sö dông. Duy tr× kªnh giao tiÕp qua lÖnh tõ user ®Õn server. Truy xuÊt d÷ liÖu §a ph−¬ng tiÖn Hç trî qu¸ tr×nh truy xuÊt d÷ liÖu §a ph−¬ng tiÖn. Hç trî qu¸ tr×nh cÊp ph¸t b¨ng th«ng theo quyÒn vµ møc ®é −u tiªn cña ng−êi sö dông dÞch vô. 7
 8. M«i tr−êng m¹ng §a ph−¬ng tiÖn Göi, nhËn Video vµ Audio D÷ liÖu göi ®i d−íi d¹ng nÐn vµ ®−îc gi¶i nÐn khi nhËn. Thùc hiÖn b»ng phÇn cøng chuyªn dông hoÆc phÇn mÒm Víi adapter chuyªn dông chÊt l−îng cña ¶nh nÐn t−¬ng ®èi cao M«i tr−êng client: HÖ thèng client t−¬ng t¸c trùc tiÕp víi ng−êi sö dông. Nh÷ng øng dông kh¸c nhau cã hÖ thèng client kh¸c nhau, víi c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n kh¸c nhau. 8
 9. M«i tr−êng m¹ng §a ph−¬ng tiÖn M«i tr−êng m¹ng. M¹ng truyÒn th«ng §a ph−¬ng tiÖn ph¶i ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu: Ph¶i cã nh÷ng c¬ chÕ truyÒn dÉn thÝch hîp ®Ó truyÒn t¶i yªu cÇu vµ d÷ liÖu §a ph−¬ng tiÖn. D÷ liÖu §a ph−¬ng tiÖn ph¶i ®−îc ph©n phèi víi chÊt l−îng phô thuéc yªu cÇu. C¸c c«ng nghÖ m¹ng hç trî truyÒn th«ng §a ph−¬ng tiÖn C¸c c«ng nghÖ m¹ng b¨ng réng. 9
 10. TruyÒn th«ng ®a ph−¬ng tiÖn thêi gian thùc HÖ thèng thêi gian thùc HÖ thèng trong ®ã ho¹t ®éng phô thuéc vµo: Cho kÕt qu¶ ®óng ®¾n §−a ra kÕt qu¶ ®óng thêi ®iÓm. §Æc ®iÓm cña hÖ thêi gian thùc C¸c sù kiÖn bªn trong vµ bªn ngoµi cã thÓ x¶y ra mét c¸ch ®Þnh kú hoÆc tù ph¸t. Ho¹t ®éng hÖ thèng phô thuéc vµo viÖc ®¸p øng c¸c rµng buéc thêi gian. 10
 11. TruyÒn th«ng ®a ph−¬ng tiÖn thêi gian thùc C¸c yªu cÇu ®èi víi hÖ thêi gian thùc X¸c ®Þnh ®−îc hµnh vi tuú theo ®Æc t¶ C¸c kÕt qu¶ tho¶ m·n yªu cÇu ®Æt ra. Cã thÓ dù ®o¸n ®−îc c¸c sù kiÖn bÊt ngê. Cã thÓ lËp lÞch ®Çy ®ñ. Cã kh năng æn ®Þnh trong c¸c ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i. HÖ thèng ®a ph−¬ng tiÖn Cung cÊp tÝch hîp c¸c chøc năng l−u tr , truyÒn dÉn vµ tr×nh diÔn c¸c d¹ng d÷ liÖu rêi r¹c (v¨n b n, ®å ho¹, nh tÜnh) vµ liªn tôc (audio, video ) trªn m¸y tÝnh sè. 11
 12. C¸c giao thøc truyÒn th«ng thêi gian thùc Các giao th c th i gian th c QoS Các giao th c báo V n chuy n ðPT hi u tho i internet ð t trư c ðo lư ng RSVP RTCP RTP H.323 SIP RTSP TCP UDP IP 12
 13. Các giao th c truy n thông ða phương ti n Giao th c v n chuy n th i gian th c (Real Time Protocol - RTP) Giao th c đi u khi n th i gian th c (Real Time Control Protocol – RTCP ) Giao th c đ t trư c tài nguyên (Resourse Reservation Protocol - RSVP) Giao th c truy n dòng th i gian th c (Real Time Streaming Protocol - RTSP) 13
 14. Giao th c RTP Giao th c RTP Là giao th c Internet đ v n chuy n d li u ða phương ti n th i gian th c ( Video, Audio ). Là giao th c phía trên UDP. Ch c năng c a RTP Cung c p các d ch v chuy n d li u th i gian th c đ u cu i. Xác đ nh d ng t i payload, S th t (sequence numbering), nhãn th i gian và giám sát quá trình phân ph i. 14
 15. Giao th c RTP o UDP không có kh năng Media Application phát hi n m t gói và khôi RTP ph c tính tu n t c a gói. o RTP gi i quy t đư c v n UDP đ này (b ng cách s d ng s th t , nhãn th i IP gian). Data Link o RTP cung c p c u trúc phù h p đ s d ng cùng Physical v i các giao th c QoS. 15
 16. Giao th c RTP: ðóng gói giao th c Media Chunk Media Chunk Application RTP RTP Packet RTP Packet UDP UDP Segment UDP Segment IP IP Datagram IP Datagram Data Link Frame Frame Physical 1-PDU 1-PDU Giao ti p s d ng giao th c truy n t i th i gian th c. RTP IP Header UDP Header Header RTP Payload ðóng gói RTP trong gói IP 16
 17. Giao th c RTCP Ch c năng c a RTCP Giao th c internet đ giám sát ch t lư ng d ch v và đ kh o sát các thông tin v các đ i tư ng tham gia trong m t phiên đang di n ra. Làm vi c liên k t v i RTP. M i đ i tư ng tham gia trong phiên RTP đ nh kỳ g i gói tin đi u khi n RTCP t i t t c các bên tham d . Thông tin ph n h i có th đư c s d ng đ đi u khi n hi u năng. Bên g i có th thay đ i quá trình truy n d a vào thông tin ph n h i. M i gói RTCP ch a các thông báo c a bên g i và /ho c bên nh n. S li u th ng kê bao g m s lư ng gói đư c g i, s lư ng gói m t ,jitter bên trong ... 17
 18. Giao th c RSVP Là giao th c đi u khi n m ng cho phép bên nh n yêu c u ch t lư ng d ch v đ u cu i cho dòng d li u. Các đ c đi m cơ b n: ð t trư c đơn gi n: Ch đ t trư c m t chi u Bên nh n đ nh hư ng ví d : Bên nh n dòng d li u kh i t o và duy trì tài nguyên đ t trư c s d ng cho dòng d li u đó. 18
 19. Giao th c RSVP. B n tin PATH (hư ng v ). Phân ph i thông tin lưu lư ng ngu n. T p h p thông tin đư ng đi. Thi t l p các tr ng thái c n thi t. B n tin RESV (hư ng đi). ðư c chuy n theo đư ng đi đã d trù b ng thông đi p PATH Ch đ nh yêu c u tài nguyên. Thi t l p tr ng thái trong đư ng đi. 19
 20. Các thành ph n c a RSVP 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản