intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng dành cho Lập trình mạng

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

442
lượt xem
233
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạng máy tính đề cập đến việc kết nối những máy tính hoạt động độc lập lại với nhau thông qua môi trường truyền thông.Mục tiêu – Cung cấp kiến thức nền tảng về lập trìnhmạng (Client/Server). – Cung cấp kỹ năng lập trìnhmạng trên các môi trường phát triển phần mềm trực quan như VC++, JBuilder. – Nắm vững các giao thức cấp ứng dụng của các ứng dụng phổ biến như DNS, E-mail, FTP, HTTP,... để có khả năng lập trình các ứng dụng mạng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng dành cho Lập trình mạng

 1. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM BÀI GIẢNG MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG (Cập nhật: 3/2006) Hiệu chỉnh: Nguyễn Cao Đạt E-mail: dat@hcmut.edu.vn Trang 1 Baûn quyeàn ®2005- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
 2. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM GIÔÙI THIEÄU Mục tiêu – Cung cấp kiến thức nền tảng về lập trình mạng (Client/Server). – Cung cấp kỹ năng lập trình mạng trên các môi trường phát triển phần mềm trực quan như VC++, JBuilder. – Nắm vững các giao thức cấp ứng dụng của các ứng dụng phổ biến như DNS, E-mail, FTP, HTTP,... để có khả năng lập trình các ứng dụng mạng. Tài liệu tham khảo [1] Computer Networks, A.S. Tanenbaum, Prentice-Hall, Edition 3. [2] Unix network programming. [3] Winsock Programming Thông tin liên lạc E-mail : dat@hcmut.edu.vn Telephone : 8647256 – 5200 Trang 2 Baûn quyeàn ®2005- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
 3. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM GIÔÙI THIEÄU Chương trình học chi tiết Chương 0: Khái quát về mạng máy tính, TCP/IP – Chương 1: Lập trình mạng dùng socket – Chương 2: Lập trình MiniChat dùng VC++ bằng cơ chế xử lý sự kiện – Chương 3: Lập trình MiniChat dùng JBuilder bằng cơ chế xử lý sự kiện – Chương 4: DHMTL và lập trình Web chạy ở client – Chương 5: Lập trình Web chạy ở server – Chuyên đề: – Lập trình mạng với các giao thức khác. XML-RPC SOAP – WebService Trang 3 Baûn quyeàn ®2005- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
 4. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM KHÁI QUÁT VỀ MẠNG MÁY TÍNH, TCP/IP CHƯƠNG 0 Trang 4 Baûn quyeàn ®2005- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
 5. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM GIỚI THIỆU Mạng máy tính đề cập đến việc kết nối những máy tính hoạt động độc lập lại với nhau thông qua môi trường truyền thông. Trang 5 Baûn quyeàn ®2005- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
 6. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM VÌ SAO PHẢI SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH Chia xẻ thoâng tin. • • Chia xeû phaàn cöùng vaø phaàn meàm. • Hoã trôï vaø quaûn lyù taäp trung. Trang 6 Baûn quyeàn ®2005- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
 7. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CÁC CẤU HÌNH MẠNG MÁY TÍNH Trang 7 Baûn quyeàn ®2005- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
 8. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CÁC CẤU HÌNH MẠNG MÁY TÍNH Trang 8 Baûn quyeàn ®2005- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
 9. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM MẠNG KHÁCH CHỦ (Server –based) Trang 9 Baûn quyeàn ®2005- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
 10. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MẠNG MÁY TÍNH Thiết bị phần cứng và môi trường truyền Các môi trường truyền tín hiệu – Các thiết bị phần cứng – Kết nối các môi trường truyền lại với nhau (Hub, Switch). – Điều khiển quá trình truyền dữ liệu (Switch, Router, Gateway). – Chạy các phần mềm (máy tính cá nhân, máy chủ). – Phần mềm mạng Truyền nhận dữ liệu tin cậy giữa hai tiến trình, hai máy tính – Nền tảng như PPP, Frame Relay, TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI. – Các phần mềm mạng (Web Browser/ Web Server, E-mail – Client/Server,..). Trang 10 Baûn quyeàn ®2005- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
 11. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM MẠNG CỤC BỘ VÀ ỨNG DỤNG MẠNG Local-Area Network Trang 11 Baûn quyeàn ®2005- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
 12. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM MẠNG DIỆN RỘNG VÀ ỨNG DỤNG MẠNG Wide-Area Network Trang 12 Baûn quyeàn ®2005- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
 13. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM PROTOCOL, LAYER, OSI MODEL Giao thức (Protocol) Qui tắc các thành phần liên lạc nhau. – Cần quan tâm Định dạng hay thứ tự của message trao đổi. – Hành động khi nhận message – Trang 13 Baûn quyeàn ®2005- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
 14. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM PROTOCOL, LAYER, OSI MODEL Lớp (Layer) SD P110 Write a letter Profess ional Workstation 5000 Translate letter to another language Put letter into an envelope and address it Put letter in mailbox Sorting at Post Office Monitoring sorted mail on conveyor Letter goes on truck for delivery Trang 14 Baûn quyeàn ®2005- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
 15. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM PROTOCOL, LAYER, OSI MODEL Mô hình tham khảo OSI user Application 7 Interoperability Presentation 6 Session Logical connection 5 Transport Interconnectivity 4 Remote connection Network 3 Data Link 2 Local connection Physical 1 Trang 15 Baûn quyeàn ®2005- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
 16. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM PROTOCOL, LAYER, OSI MODEL Cơ chế trao đổi thông tin Trang 16 Baûn quyeàn ®2005- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
 17. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM PROTOCOL, LAYER, OSI MODEL Định dạng thông tin Trang 17 Baûn quyeàn ®2005- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
 18. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM BỘ GIAO THỨC TCP/IP Khái niệm Transmission Control Protocol/ Internet Protocol – Được phát triển bởi Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). – Đưa vào chuẩn 1983. – Trang 18 Baûn quyeàn ®2005- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
 19. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM SO SÁNH GIỮA OSI VÀ TCP/IP OSI TCP/IP Applications Application FTP SMTP DNS SNMP Telnet layer Presentation Session Transport layer TCP UDP Transport (host level) ICMP Internet layer Network (gateway level) IP ARP Data link Network Ethernet Token Ring FDDI WANs Physical interface layer Trang 19 Baûn quyeàn ®2005- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
 20. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM SO SÁNH GIỮA OSI VÀ TCP/IP Trang 20 Baûn quyeàn ®2005- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2