intTypePromotion=1

Bài giảng Đề cương nghiên cứu (Research proposal)

Chia sẻ: Dsczx Dsczx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
445
lượt xem
20
download

Bài giảng Đề cương nghiên cứu (Research proposal)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đề cương nghiên cứu (Research proposal) nhằm trình bày về chức năng của đề cương nghiên cứu, nội dung của đề cương nghiên cứu, mục tiêu của nghiên cứu, biểu thời gian thực hiện và ngân sách thực hiện nghiên cứu, những yếu tố hình thành một đề cương nghiên cứu tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đề cương nghiên cứu (Research proposal)

  1. Đ cương nghiên c u (Research proposal)
  2. Ch c năng c a đ cương nghiên c u 1. Phương ti n truy n thông. 2. K ho ch hành đ ng. 3. H p đ ng
  3. N i dung c a đ cương nghiên c u 1. T a (Title): ng n g n, d hi u, th hi n đư c n i dung chính y u c a nghiên c u. 2. Lý do th c hi n nghiên c u (Rationale) Tr l i 2 câu h i: T i sao tác gi th c hi n nghiên c u? T i sao nghiên c u là c n thi t? 3. V n đ nghiên c u (Research problem)
  4. 3. M c tiêu nghiên c u: rõ ràng và cô đ ng. (⇒ Câu h i nghiên c u) 4. Cơ s lý thuy t (Literature Review) 5. Phương pháp nghiên c u (research method): C n tr l i các câu h i: T i sao quy t đ nh s d ng phương pháp này? T i sao nh ng phưong pháp khác là không thích h p? C n mô t chi ti t v m u, s lư ng ngư i c n liên h , phương pháp thu th p d li u, phương pháp phân tích d li u.
  5. 6. Bi u th i gian th c hi n (Timetable)
  6. 7. Ngân sách th c hi n nghiên c u
  7. 8. Ph bi n nghiên c u (Dissemination) B n s làm gì v i k t qu nghiên c u? 9. Tài li u tham kh o (Selected bibliography/Reference)
  8. Nh ng y u t hình thành m t đ cương nghiên c u t t? 1. Nghiên c u là c n thi t, đ c đáo, hay đ c bi t: cung c p hi u bi t sâu/phát tri n v n đ . 2. Nhan đ , m c tiêu nghiên c u rõ ràng, cô đ ng. 3. Cơ s lý thuy t d hi u, m ch l c và chi ti t. 4. Có s phù h p gi a v n đ nghiên c u và phương pháp ti p c n. 5. Nhà nghiên c u th hi n đư c m t n n t ng hi u bi t ho c có kinh nghi m phù h p v i v n đ nghiên c u. 6. Ho ch đ nh v th i gian, chi phí và ngu n l c k lư ng (có th d phòng c nh ng tình hu ng b t thư ng có th x y ra). 7. K t qu nghiên c u có ý nghĩa v m t lý thuy t ho c th c ti n.
  9. Vì sao đ cương nghiên c u th t b i? 1. M c tiêu nghiên c u không rõ ràng, mơ h . 2. Không có s phù h p gi a v n đ nghiên c u và phương pháp ti p c n. 3. M c tiêu quá tham v ng, không th hoàn thành trong th i gian đã đ nh. 4. Năng l c c a nhà nghiên c u y u ho c đã không đư c th hi n đ y đ . 5. V n đ không đáng đ nghiên c u. 6. Phương pháp thu th p, phân tích d li u không đư c trình bày chi ti t. 7. Th i gian, ngu n l c, và ngân sách th c hi n nghiên c u không phù h p. 8. V n đ đã đư c nghiên c u quá nhi u r i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2