Bài giảng điện từ 001

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
261
lượt xem
69
download

Bài giảng điện từ 001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tại sao hai điện tích ở xa nhau trong chân không lại tác dụng được lực bên nhau? Điện trường là một dạng vật chất ( môi trường) bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích Điện trường tác dụng điện lên các điện tích khác đặt trong nó

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điện từ 001

  1. Baøi 3 Ñieän tröôøng vaø cöôøng ñoä ñieän tröôøng. Ñöôøng söùc ñieän. Noäi dung: Tieát 1: I. Ñieän tröôøng: 1> Moâi tröôøng truyeàn töông taùc ñieän 2> Ñieän tröôøng II.Cöôøng ñoä ñieän tröôøng: 1> Khaùi nieäm cöôøng ñoä ñieän tröôøng 2> Ñònh nghóa 3> Veùctô cöôøng ñoä ñieän tröôøng 4> Ñôn vò cöôøng ñoä ñieän tröôøng 5> Cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Tieát 2: 6> Nguyeân lí choàng chaát ñieän tröôøng III. Ñöôøng söùc ñieän: 1> Hình aûnh caùc ñöôøng söùc ñieän 2> Ñònh nghóa 3> Hình daïng ñöôøng söùc cuûa moät soá ñieän tröôøng 4> Caùc ñaëc ñieåm cuûa ñöôøng söùc ñieän
  2. Baøi 3 Ñieän tröôøng vaø cöôøng ñoä ñieän tröôøng. Ñöôøng söùc ñieän. I. Ñieän tröôøng: 1. Moâi tröôøng truyeàn töông taùc ñieän Taïi sao hai ñieän tích ôû xa nhau trong chaân khoâng laïi taùc duïng Chaân ñöôïc löïc leân nhau ? khoâng 2. Ñieän tröôøng: Ñieän tröôøng laø moät daïng vaät chaát (moâi tröôøng) bao quanh ñieän tích vaø gaén lieàn vôùi ñieän tích. Ñieän tröôøng taùc duïng ñieän leân caùc ñieän tích khaùc ñaët trong noù
  3. II. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng 1. Khaùi nieäm cöôøng ñoä ñieän tröôøng Giaû söû coù moät ñieän tích ñieåm Q naèm taïi ñieåm O. Moät ñieän tích q ñaët trong ñieän tröôøng cuûa ñieän tích Q. So saùnh löïc Cu-loâng trong tröôøng hôïp q gaàn Q (löïc taùc duïng coù ñoä lôùn F1 )vaø xa Q (löïc taùc duïng coù ñoä lôùn F2 )? F1 > F2 2. Ñònh nghóa: Cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moät ñieåm laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho taùc duïngcuûa löïc ñieän tröôøng taïi ñieåm ñoù. Noù ñöôïc xaùc ñònh baèng thöông soá cuûa ñoä lôùn löïc ñieän F taùc duïng leân moät ñieän tích thöû q (döông) taïi ñieåm ñoù vaø ñoä lôùn cuûa q F E= q
  4. 3. Vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng r E coù phaûi laø ñaïi löôïng vectô ? r F E= Nhaän xeùt veà phöông vaø chieàu cuûa r vectô E q r Phöông chieàu cuûa vectô E r truøng vôùi phöông chieàu cuûa vectô ng F VD: Xaùc ñònh phöông chieàu cuûa vectô E taïi ñieåm M cuûa moät ñieän r tích ñieåm Q q FQq M Q r O FqQ 4. Ñôn vò ño cöôøng ñoä ñieän tröôøng: Voân treân meùt (V/m)
  5. 5. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ng ng ñieåm F Qq E= F =k vaø Töø 2 coâng thöùc q 2 r Suy ra coâng thöùc tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích Q trong chaân khoâng Q F E= =k 2 q r Vaäy ñoä lôùn cuûa cöôøng ñoä ñieän r tröôøng coù phuï thuoäc vaøo ñoä lôùn M r E cuûa ñieän tích thöû khoâng ? E M Q Ñoä lôùn cuûa cöôøng ñoä ñieän Q tröôøng khoâng phuï thuoäc vaøo O O b) a) ñoä lôùn cuûa ñieän tích thöû
  6. Baøi taäp aùp duïng: Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng vaø veõ vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng do moät ñieän tích ñieåm +4.10-8C gaây ra taïi moät ñieåm caùch noù 5cm trong moâi tröôøng coù haèng soá ñieän moâi laø 2 Giaûi: Toùm taét: Cöôøng ñoä ñieän tröôøng do Q gaây ra laø: Q= + 4.10-8C r = 5cm = 0.05m Q E=k ε=2 εr 2 E=? 4 .10 −8 E = 9 .10 9 = 72 .10 3 V / m 2 .0,05 2 r A EC C r
  7. Baøi taäp veà nhaø Giaû söû coù 2 ñieän tích ñieåm gaây ra taïi ñieåm M hai ñieän tröôøng coù caùc vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng , neáu ñaët taïi M moät ñieän tích thöû q thì noù seõ chòu taùc duïng cuûa löïc ñieän nhö theá naøo?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản