Bài giảng điện từ 004

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
118
lượt xem
23
download

Bài giảng điện từ 004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Năm 1820, trong buồi báo cáo với sinh viên, nhà vật lý học người Đan Mạch-Ỏêtd đã vô tình đặt một nam châm thử gần môt dây dẫn có dòng điện chạy qua, một sinh viên đã nhận thấy kim nam châm thử bị lệch và hỏi Oserted tại sao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điện từ 004

 1. BAÕO TÖØ LAØ GÌ?
 2. TÖØ TRÖÔØNG
 3. Chöông VII TÖØ TRÖÔØNG GIÔÙI THIEÄU VEÀ NAM CHAÂM Taïi sao nam chaâm coù theå huùt hoaëc ñaåy nhau maëc duø chuùng ôûxa nhau?
 4. I. TÖÔNG TAÙC TÖØ Töông taùc giöõa hai nam chaâm : Töông taùc giöõa hai ñieän tích : 1. Chuùng Ntöông taùc vôùi Nam chaâm töông taùc SN S nhau thoâng quaHaimoâni tích traùi daáu seõ huùt vôùi nhau thoângnhau töøqua _ Hai cöïc khaùc teân seõ huùt _ ñieä tröôøng naøo? nhau SN SN tröôøng_ Hai ñieän tích cuøng daáu seõ ñaåy nhau _ Hai cöïc cuøng teân seõ ñaåy nhau Töông taùc ñieän->löïc ñieän Töông taùc thoâng qua ñieän tröôøng Töông taùc töø->löïc töø Töông taùc thoâng qua töø tröôøng
 5. Töø u ngoaøi nam chaâtröôøncoùtoànt taïi o Lieä tröôøng laø moâi m ra g vaä naø xung theå töông taùc vôùm,thoâchaâm coù quanh nam chaâi nam ng qua noù nam chaâm?taùc duïng löïc thöû töø leân nhau
 6. Naêm 1820 , trong buoåi baùo caùo vôùi sinh vieân , nhaø vaät lyù hoïc ngöôøi Ñan Maïch - Oserted ñaõ voâ tình ñaët moät nam chaâm thöû gaàn moät daây daãn coù doøng ñieän chaïy qua , moät sinh vieân ñaõ nhaän thaáy kim nam chaâm thöû bò leäch vaø hoûi Oserted taïi sao.Töø ñoù oâng nghieân cöùu hieän töôïng naøy H.C.OERSTED-1822
 7. TAÙC DUÏNG CUÛA DOØNG ÑIEÄN LEÂN NAM CHAÂM SN Xung quanh daây daãn coù Khi cho doøng ñieän doøchaïñieän phaûidaãn ñaët ng y qua daây coù töø tröôøngnam chaâm thöû gaàn Haõy quan saùt vaø so saùnh vôùi thí nghieäm sau I Ta bieát :Xung quanh nam chaâm coù töø tröôøng TÖÔNG TAÙC GIÖm DOØNleäÑIhÄN VAØ Nam chaâ ÕA bò G c E NAM CHAÂM LAØ TÖÔNG TAÙC TÖØ
 8. TÖÔNG TAÙC GIÖÕA HAI DOØNG ÑIEÄN : Ngöôïc chieàu Cuøng chieàu Töông Xung taùc quanh giöõa g doøn hai doøng coù ñieän ñieän laø töø töôngng tröôø taùc töø
 9. KEÁT LUAÄN VEÀ TÖÔNG TAÙC TÖØ Töông taùc töø laø töông taùc giöõa nam chaâm vôùi nam chaâm ; giöõa doøng ñieän vaø nam chaâm ; giöõa doøng ñieän vaø doøng ñieän Khaùc vôùi töông taùc ñieän laø chæ coù töông taùc giöõa caùc ñieän tích
 10. Töø tröôøng xung quanh nam chaâm vaø doøng ñieän coù cuøng baûn chaát khoâng?
 11. XEÙT THÍ NGHIEÄM SAU : Chæ khi coù doøng ñieän chaïy qua daây daãn thì môùi coù töø tröôøng Doøng dieän laø doøng chuyeån dôøi coù höôùng cuûa caùc haït mang ñieän Coù theå noùi nguyeân nhaân sinh ra töø tröôøng laø do caùc haït mang ñieän chuyeån ñoäng
 12. Ngöôøi ta ñaõ phaân tích caáu taïo cuûa nam chaâm vónh cöûu vaø nhaän thaáy trong nam chaâm coù voâ soá nhöõng doøng ñieän nguyeân toá maø caùc ñieän tích chuyeån ñoäng laø caùc electron cuûa caùc nguyeân töû saét caáu taïo neân nam chaâm ñoù Coøn trong caùc nam chaâm ñieän thì ñoù laø caùc electron chaïy trong daây daãn quaán quanh loõi saét Vaäy töø tröôøng quanh nam chaâm vaø doøng ñieän coù cuøng baûn chaát
 13. KEÁT LUAÄN VEÀ TÖØ TRÖÔØNG: Töø tröôøng laø moâi tröôøng vaät chaát toàn taïi xung quanh nam chaâm , xung quanh doøng ñieän vaø haït mang ñieän chuyeån ñoäng Nguoàn goác cuûa töø tröôøng : Do caùc haït mang ñieän chuyeån ñoäng gaây ra . Töø tröôøng taùc duïng löïc töø leân nam chaâm, doøng ñieän , haït mang ñieän chuyeån ñoäng trong noù.
 14. CUÛNG COÁ Haõy laäp luaän ñeå thaáy töø tröôøng cuûa nam chaâm vaø doøng ñieän coù cuøng baûn chaát? Phaân bieät töø tröôøng vaø ñieän tröôøng? Ñieän vaø töø coù moái lieän heä nhö theá naøo?
 15. TAÏI SAO KIM LA BAØN LUOÂN CHÆ ÑUÙNG HÖÔÙNG BAÉC NAM?
 16. Traùi ñaát laø moät nam chaâm khoång loà Cöïc baéc gaàn truøng vôùi cöïc nam ñòa lyù,coøn cöïc nam gaàn truøng vôùi cöïc baéc ñòa lyù

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản