Bài giảng điện từ 013

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
82
lượt xem
6
download

Bài giảng điện từ 013

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chân không lý tưởng là môi trường không có một phân tử khí nào Trong thực tế khi ta giảm áp suất chất khí trong ống khoảng dươi,0001 mm Hg thì có thể xem ống là chân không

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điện từ 013

 1. Baøi 43: Doøng Ñieän Trong Chaân Khoâng 1.Baûn chaát doøng ñieän trong chaân khoâng. 2. Cöôøng ñoä doøng ñieän trong chaân khoâng. 3. ÖÙng duïng cuûa doøng ñieän trong chaân khoâng.
 2. 1> Baûn chaát doøng ñieän trong chaân khoâng. - Chaân khoâng lí töôûng laø moâi tröôøng khoâng coù moät phaân töû khí naøo. - Trong thöïc teá khi ta giaûm aùp suaát chaát khí trong oáng khoaûng döôùi 0,0001 mm Hg thì coù theå xem oáng laø chaân khoâng.
 3. a> Thí nghieäm - Khi oáng thuûy tinh huùt chaân khoâng, trong maïch ñieän khoâng coù G E doøng ñieän. A K - Duøng nguoàn ñieän ñoát E2 noùng catoát thì trong maïch coù doøng ñieän. G E1
 4. b> Baûn chaát doøng ñieän trong chaân khoâng -Haït mang ñieän trong chaân khoâng: khi nung noùng catot kim loaïi thì coù söï phaùt xaï nhieät electron töø catot. - Khi chöa ñaët hieäu ñieän theá vaøo giöõa A vaø K thì electron böùt ra seõ tuï taäp gaàn K vaø khoâng coù söï chuyeån dôøi coù höôùng cuûa electron.
 5. - Khi noái A vôùi cöïc döông, K K A vôùi cöïc aâm cuûa nguoàn ñieän E2 thì do taùc duïng cuûa löïc ñieän tröôøng, electron seõ di chuyeån ñoäng töø K sang A vaø trong G maïch xuaát hieän doøng ñieän. E1 Vaäy: baûn chaát cuûa doøng ñieän trong chaân khoâng laø doøng chuyeån dôøi coù höôùng cuûa caùc electron böùt ra töø catoát bò nung noùng.
 6. - Khi noái A vôùi cöïc aâm, K vôùi K A cöïc döông cuûa nguoàn ñieän thì E2 löïc ñieän tröôøng coù taùc duïng ñaåy electron trôû laïi K do ñoù trong maïch khoâng coù doøng G E1 ñieän. Vaäy: doøng ñieän chaïy trong chaân khoâng chæ theo moät chieàu töø A veà K.
 7. Baøi 43: Doøng Ñieän Trong Chaân Khoâng 1.Baûn chaát doøng ñieän trong chaân khoâng. 2. Cöôøng ñoä doøng ñieän trong chaân khoâng. 3. ÖÙng duïng cuûa doøng ñieän trong chaân khoâng.
 8. 2> Cöôøng ñoä doøng ñieän trong chaân khoâng - Khi U < 0 töùc laø A coù hieäu ñieän theá thaáp hôn K thì khoâng coù doøng ñieän qua oáng chaân khoâng. ,>T I - Khi U > 0 töùc A noái vôùi cöïc T döông, K noái vôùi cöïc aâm thì I bh trong maïch coù doøng ñieän. U T caøng lôùn thì I caøng lôùn, doøng ñieän trong chaân khoâng khoâng 0 U tuaân theo ñònh luaät OÂm. - Neáu tieáp tuïc taêng U ñeán moät giaù trò naøo ñaáy thì I khoâng taêng nöõa vaø ñaït giaù trò baõo hoøa Ibh.
 9. Baøi 43: Doøng Ñieän Trong Chaân Khoâng 1.Baûn chaát doøng ñieän trong chaân khoâng. 2. Cöôøng ñoä doøng ñieän trong chaân khoâng. 3. ÖÙng duïng cuûa doøng ñieän trong chaân khoâng.
 10. 3> ÖÙng duïng cuûa doøng ñieän trong chaân khoâng a> Ñioát ñieän töû - Laø moät oáng thuûy tinh chaân khoâng coù ñaët hai ñieän cöïc laø A vaø K. K döôïc nung noùng baèng moät sôïi daây noái. - Ñioát ñieän töû chæ cho doøng A K ñieän ñi qua noù theo moät chieàu neân ñöôïc duøng ñeå chæng löu doøng ñieän xoay chieàu thaønh doøng ñieän moät chieàu.
 11. b> OÁng phoùng ñieän töû - Laø moät oáng chaân khoâng maø maët tröôùc cuûa noù laø ñöôïc phuû baèng chaát huyønh quang phaùt ra aùnh saùng khi bò electron ñaäp vaøo. Chuøm electron ñi töø catoát sang anoát chui qua loã khoeùt treân anoát ñöôïc ñieàu khieån baèng cöïc ñieàu khieån tröôùc khi ñaäp vaøo maøn huyønh quang. - OÁng phoùng ñieän töû laø boä phaän chuû yeáu trong maøn thu hình, trong dao ñoäng kí ñieän töû…
 12. Man huynh Cuc dieu khien quang Day Catot dot Cap ban Cap ban thang dung nam ngang Anot

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản