intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc (bản cập nhật)

Chia sẻ: Ngan Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

386
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày một số quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận khoa học cách mạng cho người học, giúp người học có cơ sở khoa học để quán triệt quan điểm cơ bản của Đảng ta về chiến tranh, xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc (bản cập nhật)

TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT<br /> KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> Học phần: Đƣờng lối quốc phòng và an ninh của<br /> Đảng Cộng sản Việt Nam<br /> Bài: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tƣ tƣởng Hồ<br /> Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc Đối<br /> tƣợng: Sinh viên đại học<br /> Năm học: 2017 – 2018<br /> <br /> Cử nhân Trần Văn Thuân<br /> <br /> LÂM ĐỒNG, THÁNG 01 NĂM 2018<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT<br /> KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH<br /> PHÊ<br /> DUYỆT<br /> PHÊ<br /> DUYỆT<br /> Ngày<br /> tháng<br /> 2016<br /> Ngày tháng năm<br /> năm<br /> 2018<br /> TRƢỞNG<br /> KHOA<br /> TRƢỞNG KHOA<br /> <br /> TS. Võ Sỹ Lợi<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> Học phần: Đƣờng lối quốc phòng và an ninh của Đảng<br /> Cộng sản Việt Nam<br /> Bài: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí<br /> Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc<br /> Đối tƣợng: Sinh viên đại học, cao đẳng<br /> Năm học: 2017 – 2018<br /> <br /> Ngày tháng năm 2016<br /> NgàyTRƢỞNG<br /> tháng BỘ<br /> nămMÔN<br /> 2018<br /> NGƢỜI THÔNG QUA<br /> <br /> LÂM ĐỒNG, THÁNG 01 NĂM 2018<br /> <br /> KẾ HOẠCH GIẢNG BÀI<br /> PHÊ DUYỆT<br /> Ngày tháng năm 2018<br /> TRƢỞNG KHOA<br /> <br /> Học phần: Đƣờng lối quốc phòng và an<br /> ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam<br /> Bài: Quan điểm của chủ nghĩa Mác –<br /> Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về chiến<br /> tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc<br /> Đối tƣợng: Sinh viên đại học<br /> <br /> TS. Võ Sỹ Lợi<br /> <br /> Năm học: 2017 - 2018<br /> Phần I<br /> Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI<br /> I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU<br /> A. MỤC ĐÍCH<br /> <br /> - Sinh viên trình bày đƣợc một số quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê<br /> nin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ<br /> nghĩa.<br /> - Trên cơ sở đó bồi dƣỡng thế giới quan, phƣơng pháp luận khoa học cách<br /> mạng cho ngƣời học, giúp ngƣời học có cơ sở khoa học để quán triệt quan điểm<br /> cơ bản của Đảng ta về chiến tranh, xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm<br /> vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay.<br /> B. YÊU CẦU<br /> <br /> Sinh viên chú ý nghe giảng, ghi chép bài, hiểu đúng, đủ nội dung và tích<br /> cực phát biểu xây dựng bài.<br /> II. NỘI DUNG, TRỌNG TÂM<br /> A. NỘI DUNG<br /> <br /> I. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về chiến<br /> tranh.<br /> II. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về quân<br /> đội.<br /> III. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin về bảo vệ Tổ quốc.<br /> IV. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc.<br /> B. TRỌNG TÂM<br /> <br /> Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về quân đội.<br /> Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc.<br /> III. THỜI GIAN<br /> <br /> Tổng số lên lớp: 06 tiết.<br /> IV. TỔ CHỨC, PHƢƠNG PHÁP<br /> A. TỔ CHỨC<br /> Lấy đội hình đại đội để lên lớp, đội hình tiểu đội để thuyết trình, thảo<br /> luận.<br /> B. PHƢƠNG PHÁP<br /> 1. Giảng viên: Thuyết trình, giảng giải nêu vấn đề, hƣớng dẫn nghiên cứu<br /> kết hợp một số phƣơng pháp dạy học tích cực.<br /> 2. Sinh viên: Lắng nghe, quan sát, tổng hợp ghi chép theo ý hiểu.<br /> V. ĐỊA ĐIỂM<br /> Trƣờng Đại học Đà Lạt<br /> VI. VẬT CHẤT BẢO ĐẢM<br /> A. GIẢNG VIÊN: Giảng đƣờng, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo,<br /> máy tính, máy chiếu.<br /> B. SINH VIÊN: Giáo trình, vở ghi chép, tài liệu tham khảo, giấy bút để<br /> thảo luận, làm việc nhóm.<br /> Phần II<br /> THỰC HÀNH GIẢNG BÀI<br /> I. THỦ TỤC GIẢNG BÀI<br /> <br /> Nhận lớp, chấn chỉnh đội hình báo cáo cấp trên (nếu có); Quy định kỷ luật<br /> học tập; Kiểm tra, hệ thống lại bài cũ; Phổ biến mục đích, yêu cầu, dàn ý nội<br /> dung, tài liệu, phƣơng pháp hoặc đặt ra những vấn đề cần giải quyết của bài<br /> mới…<br /> II. TRÌNH TỰ GIẢNG BÀI<br /> <br /> Thứ tự, nội dung<br /> I. Quan điểm của<br /> Chủ nghĩa Mác-Lênin,<br /> tƣ tƣởng Hồ Chí Minh<br /> về chiến tranh.<br /> <br /> Thời<br /> gian<br /> <br /> 60 phút<br /> <br /> 1. Quan điểm của<br /> chủ nghĩa Mác – Lênin<br /> về chiến tran<br /> 2. Tƣ tƣởng Hồ Chí<br /> Minh về chiến tranh<br /> <br /> Phƣơng pháp<br /> Giảng viên<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> Nhóm<br /> phƣơng pháp<br /> sử dụng ngôn<br /> ngữ và trực<br /> quan.<br /> <br /> - Tổng hợp và<br /> trả lời câu hỏi<br /> của<br /> giảng<br /> viên.<br /> <br /> - Giảng giải<br /> <br /> 30 phút<br /> <br /> - Theo dõi<br /> giáo trình.<br /> <br /> - Giảng diễn, - Lắng nghe,<br /> đàm<br /> thoại phát biểu.<br /> củng cố, mở<br /> <br /> Vật chất<br /> Máy<br /> chiếu, bài<br /> giảng điện<br /> tử.<br /> <br /> Thứ tự, nội dung<br /> <br /> Thời<br /> gian<br /> <br /> II. Quan điểm của<br /> <br /> Chủ nghĩa Mác-Lênin,<br /> tƣ tƣởng Hồ Chí Minh<br /> về quân đội.<br /> 1. Quan điểm của<br /> chủ nghĩa Mác – Lênin<br /> về quân đội<br /> 2. Tƣ tƣởng Hồ<br /> Chí Minh về quân đội<br /> <br /> 40 phút<br /> <br /> 4. Đảng Cộng sản<br /> lãnh đạo mọi mặt sự<br /> nghiệp bảo vệ Tổ quốc<br /> xã hội chủ nghĩa<br /> <br /> Nhóm<br /> phƣơng pháp<br /> sử dụng ngôn<br /> ngữ và trực<br /> quan.<br /> <br /> - Tổng hợp và<br /> trả lời câu hỏi<br /> của<br /> giảng<br /> viên.<br /> <br /> 20 phút<br /> <br /> 20 phút<br /> <br /> 30 phút<br /> <br /> 30 phút<br /> <br /> Vật chất<br /> <br /> Máy<br /> chiếu, bài<br /> giảng điện<br /> tử.<br /> <br /> - Lắng nghe<br /> và ghi chép.<br /> <br /> - Giảng diễn, - Lắng nghe,<br /> đàm<br /> thoại phát biểu.<br /> củng cố, mở<br /> rộng.<br /> - Thuyết trình, - Tổng hợp và<br /> đàm<br /> thoại, phát biểu.<br /> trình bày trực<br /> quan.<br /> <br /> 1. Bảo vệ Tổ quốc<br /> <br /> 3. Bảo vệ Tổ quốc<br /> xã hội chủ nghĩa, phải<br /> thƣờng<br /> xuyên<br /> tăng<br /> cƣờng tiềm lực quốc<br /> phòng gắn với phát triển<br /> kinh tế - xã hội<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> 40 phút<br /> <br /> Chủ nghĩa Mác-Lênin về<br /> bảo vệ Tổ quốc.<br /> <br /> 2. Bảo vệ Tổ quốc<br /> xã hội chủ nghĩa là<br /> nghĩa vụ, trách nhiệm<br /> của toàn dân tộc, toàn<br /> thể giai cấp công nhân<br /> và nhân dân lao động<br /> <br /> Giảng viên<br /> rộng.<br /> <br /> - Giảng giải<br /> <br /> III. Quan điểm của<br /> <br /> xã hội chủ nghĩa là một<br /> tất yếu khách quan<br /> <br /> Phƣơng pháp<br /> <br /> - Giảng diễn, - Ghi chép,<br /> đàm<br /> thoại phát biểu.<br /> củng cố.<br /> - Giảng diễn, - Tổng hợp ý,<br /> đàm<br /> thoại phát biểu.<br /> củng cố, mở<br /> rộng,<br /> trình<br /> bày trực quan.<br /> - Giảng giải, - Lắng nghe,<br /> trình bày trực ghi chép.<br /> quan.<br /> <br /> - Giảng giải,<br /> trình bày trực<br /> quan.<br /> <br /> - Theo dõi<br /> giáo trình.<br /> <br /> Máy<br /> chiếu, bài<br /> giảng điện<br /> tử.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2